Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Маклюк Юлія Олексіївна. Особливості накопичення 90Sr, 137Cs і дозові навантаження у мишоподібних та мідицеподібних Зони відчуження і Зони безумовного (обов'язкового) відселення : Дис... канд. наук: 03.00.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Маклюк Ю.О. Особливості накопичення 90Sr, 137Cs і дозові навантаження у мишоподібних та мідицеподібних Зони відчуження і Зони безумовного (обов’язкового) відселення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

В роботі проаналізовано багаторічну (1986-2005 рр.) динаміку вмісту 90Sr і 137Cs у мишоподібних та мідицеподібних з виявленням факторів (біотопічних, сезонних та видових), які впливають на накопичення радіонуклідів. Виділено основні етапи упродовж яких відбувались зміни вмісту радіонуклідів у тварин внаслідок зміни біологічної доступності 90Sr і 137Cs у трофічних ланцюгах. За допомогою оригінальної методики прижиттєвих вимірювань визначено особливості виведення 137Cs і 90Sr з організму рудої нориці (Myodes glareolus). Для цього виду виконано детальний аналіз розподілу 90Sr і 137Cs по органах і тканинах. Відмічено необхідність дослідження параметрів обміну радіонуклідів для кожного виду окремо. Проведено розрахунки поглинених доз у мишоподібних і мідицеподібних цього регіону у віддалений період після аварії (2005 р.). Охарактеризовано зміни внеску зовнішнього та внутрішнього опромінення у дозові навантаження тварин впродовж 1986-2005 рр. Показано збільшення внеску внутрішнього опромінення у поглинену дозу зі зменшенням внеску зовнішнього -випромінювання.

 1. Комплексний аналіз багаторічних (1986-2005 рр.) змін вмісту 90Sr і 137Cs у мишоподібних ЗВіЗБ(О)В показав, що в 1986–1996 рр. внаслідок зменшення біологічної доступності радіонуклідів відбулось зниження КП 137Cs у ланцюзі “ґрунт–тварина” в середньому у 10, а КП 90Sr – у 30 разів. Упродовж наступних 10 років КП 137Cs принципово не змінювався, а КП 90Sr після зростання у 1996-1998 рр. в подальшому також майже не змінювався. Надалі динаміка вмісту 90Sr і 137Cs у мишоподібних та мідицеподібних ЗВіЗБ(О)В у середньому відображатиме динаміку розпаду радіонуклідів, проте сезонні, річні та біотопічні варіації будуть значними.

 2. Серед досліджених видів найбільш високі значення КП 137Cs встановлено у рудих нориць, а найбільші показники КП 90Sr визначено у звичайних мідиць та сірих нориць. В період з травня по вересень у тварин виявлено збільшення показників КП 137Cs.

 3. Встановлено вплив типу та ступеня зволоження ґрунтів на накопичення радіонуклідів у тварин. Найбільші значення КП 137Cs зафіксовано на вологих ділянках з торф'яними ґрунтами. Максимальні значення КП 90Sr характерні для сухих піщаних ґрунтів.

 4. Найбільша частка загального вмісту 90Sr в тілі рудої нориці визначена в скелеті (92 %), на порядок менша кількість радіонукліду в ШКТ (3,5 %), шкірі (2 %) та м’язах (1,3 %). Найбільші значення питомої активності 90Sr зафіксовано в скелеті, шкірі, очах і селезінці.

 5. Найбільша частка загального вмісту 137Cs в тілі рудої нориці виявлена у м'язах (45 %), ШКТ (18,6 %), шкірі (11,2 %), скелеті (5,8 %) і печінці (5,5 %). Найбільші значення питомої активності 137Cs визначено в очах, м'язах, нирках і селезінці.

 6. Встановлено, що виведення 90Sr і 137Cs із органів та тканин рудої нориці відбувалось за експоненціальною залежністю. 99,3 % вихідного вмісту 137Cs виводилось з Теф – 2,2 доби. Виведення 90Sr (56 % вихідного вмісту радіонукліду) відбувалось з Теф – 11,7 діб.

 7. У диких мишоподібних та мідицеподібних за 20 років після аварії відбулась зміна внеску внутрішнього та зовнішнього опромінення в поглинену дозу. Якщо у 1986 р. внесок інкорпорованих радіонуклідів в поглинену дозу в середньому складав тільки 0,01 %, тоді як зовнішнє -випромінювання та - випромінювання – 97 та 2,9 % відповідно, то у 2005 р. внесок інкорпорованих 90Sr і 137Cs складав 55 % від загальної поглиненої дози, а зовнішнє -випромінювання – біля 21 % та зовнішнє - випромінювання – 23 %. На модельних полігонах ЗВіЗБ(О)В через 20 років після аварії поглинена доза у тварин за добу складала 0,12 — 10 мГр.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Goryanaya Ju. A. (Maklyuk Ju. A.) Problems in small mammals radioecology / V. G. Baryakhtar, M. D. Bondarkov, S. P. Gaschak, Ju. A. Goryanaya, A. M. Maximenko, V. V. Liabik, R. K. Chesser, R. G. Baker // Environ. Sci. Pollut. Res. — 2003. — Special Issue, № 1. — P. 95—106 (Особистий внесок здобувача – самостійно виконано підбір і аналіз наукової літератури за темою роботи, проведено польові та лабораторні дослідження, статистична обробка та аналіз отриманих даних).

 2. Маклюк Ю. А. Оценка распределения 90Sr и 137Сs по органам и тканям рыжей полевки (Clethrionomys glareolus) в условиях Чернобыльской зоны / Ю. А. Маклюк, С. П. Гащак, А. И. Липская, А. М. Максименко // Ядерна фізика та енергетика. — 2006. — № 2, (18). — С. 115—123 (Особистий внесок здобувача – планування експерименту, відлови та препарування тварин, радіохімічний аналіз вмісту 90Sr у зразках, аналіз і узагальнення отриманих результатів та написання статті).

 3. Маклюк Ю. А. Многолетняя динамика радиоактивного загрязнения (90Sr, 137Cs) мелких млекопитающих в Чернобыльской зоне / Ю. А. Маклюк, А. М. Максименко, С. П. Гащак, М. Д. Бондарьков, И. В. Чижевский // Экология. — 2007. — Т. 38, № 3. — С. 198—206 (Особистий внесок здобувача – проаналізовано літературу, виконано польові та лабораторні дослідження, здійснено математичну обробку та обговорення результатів, підготовлено матеріали до друку).

 4. Маклюк Ю. А. Оценка параметров выведения 90Sr и 137Cs из организма диких и лабораторных мелких млекопитающих in vivo, после их естественного загрязнения в Чернобыльской зоне / Ю. А. Маклюк, С. П. Гащак, А. М. Максименко, М. Д. Бондарьков // Радиац. биология. Радиоэкология. — 2007. — Т. 47, № 5. — С. 530—542 (Особистий внесок здобувача – підготовка тварин для прижиттєвих вимірювань, відбір та підготовка зразків для спектрометрії, радіохімічний аналіз вмісту 90Sr у зразках, аналіз і узагальнення отриманих результатів).

 5. Маклюк Ю. А. Величина и структура дозовых нагрузок у мелких млекопитающих Чернобыльской зоны через 19 лет после аварии / Ю. А. Маклюк, С. П. Гащак, А. М. Максименко, М. Д. Бондарьков, Н. Бересфорд // Ядерна фізика та енергетика. — 2007. — № 3 (21). — С. 81—91 (Особистий внесок здобувача – планування експерименту, польові радіометричні та дозиметричні вимірювання, відлови тварин, обробка, аналіз і обговорення отриманих результатів, написання статті).

 6. Горяна Ю. О. (Маклюк Ю. О.) Радіоекологічні та радіобіологічні дослідження Міжнародної радіоекологічної лабораторії у Чорнобильській зоні відчуження / М. Д. Бондарьков, Р. О. Барчук, С. П. Гащак, Ю. О. Горяна, Ю. О. Іванов, А. М. Максименко, Б. Я. Осколков // Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. — 2004. — № 2 (24). — С. 48—54.

 7. Горяная Ю. А. (Маклюк Ю. А.) Оценка параметров выведения 137Cs и 90Sr из организма мелких грызунов нерадиохимическим методом / М. Д. Бондарьков, С. П. Гащак, Ю. А. Горяная, А. Н. Рябушкин, В. А. Желтоножский, А. М. Максименко, Н. В. Стрильчук, Р. К. Чессер, Б. Е. Роджерс // Наукові та технічні аспекти міжнардного співробітництва в Чорнобилі : зб. наук. ст. / за заг. ред. В. М. Глигала, А. В. Носовського. — К. : Вища школа, 2001. — Вип. 3. — С. 409—416.

 8. Горяная Ю. А. (Маклюк Ю. А.) Некоторые характеристики метаболизма 90Sr и 137Cs у детенышей рыжей полевки / М. Д. Бондарьков, С. П. Гащак, Ю. А. Горяная, А. М. Максименко, А. Н. Рябушкин, О. В. Салий, А. А. Шульга, С. Аван, Р. К. Чессер, Б. Е. Роджерс // Наукові та технічні аспекти Чорнобиля : зб. наук. ст / за заг. ред. В. М. Глигала, А. В. Носовського. — К. : ІВЦ Видавництво “Політехника”, 2002. — Вип. 4. — С. 477—484.

 9. Goryanaya Ju. A. (Maklyuk Ju. A.) Parameters of bank vole decontamination from radiocesium and radiostrontium / M. D. Bondarkov, S. P. Gaschak, Ju. A. Goryanaya, A. M. Maximenko, A. N. Ryabushkin, O. V. Salyi, A. A. Shulga, S. Awan, R. K. Chesser, B. E. Rodgers // The Radioecology-Ecotoxicology of Continental and Estuarine Environments, ECORAD 2001 : іntern. сong., 3–7 sept. 2001. : proc. cong. — Aix-en-Provence, France, 2002. — Radioprotection– colloques. — Vol. 37, C1. — P. 385—390.

 10. Горяная Ю. А. (Маклюк Ю. А.) Характер распределения 90Sr и 137Cs в организме рыжей полевки (Clethrionomys glareolus) / Ю. А. Горяная, А. М. Максименко, С. П. Гащак, Р. А. Барчук, М. Д. Бондарьков // Радіобіологія і радіоекологія : ІІІ з‘їзд з радіац. дослідж., 21–25 трав. 2003 р. : зб. тез доповідей. — К. : Фітосоціоцентр, 2003. — С. 142.

 1. Goryanaya Ju. A. (Maklyuk Ju. A.) Radionuclides accumulation and dose burden in small mammals in Chornobyl zone / M. D. Bondarkov, S. P. Gaschak, Ju. A. Goryanaya, A. M. Maximenko, R. K. Chesser, R. G. Baker // Protection of the Environment from the Effects of Ionizing Radiation : intern. conf., 6-10 oct. 2003 : proc. conf. — Stockholm, Sweden, IAEA–CN–109/100, 2003. — P. 237—241.

 2. Goryanaya Ju. А. (Maklyuk Ju. A.) 90Sr and 137Cs distribution in organisms of wild small mammals (Chornobyl zone) / Ju. Goryanaya, M. Bondarkov, S. Gaschak, A. Maksimenko, R. Barchuk, V. Martynenko, A. Shulga // The scientific basis for environmental protection against radioactivity : intern. conf., 6-10 sept. 2004 : abstracts conf. — Aix-en-Provence, France, 2004. — P. 3/39.

 3. Goryanaya Ju. А. (Maklyuk Ju. A.) Comparison of deContamination parameters for two rodents 90Sr and 137Cs / A. Maksimenko, M. Bondarkov, S. Gaschak, Ju. Goryanaya, R. Barchuk, V. Martynenko, A. Shulga, R. Chesser, B. Rodgers // The scientific basis for environmental protection against radioactivity : intern. conf., 6-10 sept. 2004 : abstracts. conf. — Aix-en-Provence, France, 2004. — P. 3/07.

 4. Маклюк Ю. А. Радиоактивное загрязнение мелких млекопитающих в Чернобыльской зоне в 1995–2005 годах / С. Гащак, Ю. Маклюк, И. Чижевский // Радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность : V съезд по радиац. исслед., 10-14 апр. 2006 г. : тез. докл. — М., 2006. — Т. 2. — С. 88.

 5. Горяная Ю. А. (Маклюк Ю. А.) Уровни и временной характер изменения радиоактивного загрязнения мелких млекопитающих на различных участках Чернобыльской зоны / Ю. Горяная, С. Гащак, А. Максименко, В. Максименко, И. Чижевский, М. Бондарьков // Двадцать лет Чернобыльской катастрофы. Взгляд в будущее : междунар. конф., 24-26 апр. 2006 г. : сб. докл. конф. — К. : Инновац.-изд. Центр “Холтех”, 2006. — Т. 2. — С. 292—297.

 6. Маклюк Ю. А. Многолетние тенденции радиоактивного загрязнения позвоночных животных Чернобыльской зоны / С. П. Гащак, Ю. А. Маклюк, А. М. Максименко, М. Д. Бондарьков // Радиоэкология Чернобыльской зоны : междунар. науч. семинар, 27-29 сент. 2006 г. : тез. докл. — Славутич, 2006. — С. 71—73.

 7. Маклюк Ю. А. Оценка радиоактивного загрязнения и дозовых нагрузок у мелких млекопитающих Чернобыльской зоны / Ю. А. Маклюк, С. П. Гащак, А. М. Максименко, В. И. Мартыненко // Радиоэкология Чернобыльской зоны : междунар. науч. семинар, 27-29 сент. 2006 г. : тез. докл. — Славутич, 2006. — С. 51—53.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины