Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гнатюк Алла Миколаївна. Рід Colchicum L. в Україні (систематика, хорологія, морфологія, інтродукція, фітосозологія) : Дис... канд. наук: 03.00.05 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гнатюк А. М. Рід Colchicum L. в Україні (систематика, хорологія, морфологія, інтродукція, фітосозологія). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. – Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню представників роду Colchicum L. в Україні.

В роботі представлено результати узагальнення існуючих матеріалів з систематики та здійснено порівняльний аналіз таксонів роду Colchicum s. l. Доповнено відомості з хорології представників роду Colchicum в Україні. Досліджено біологію та онтоморфогенез видів роду флори України: C. ancyrense B. L. Burtt, C. autumnale L., C. fominii Bordz., та C. umbrosum Steven. Складено таблиці для визначення цих видів у різних фазах вегетації. Досліджено особливості вікових станів особин у природних умовах. Наведено описи природних місцезростань, та стан популяцій видів роду в Україні. Складено карти-схеми поширення. Досліджено особливості розвитку 10 представників роду при інтродукції. Зроблено оцінку можливості їх вирощування та розмноження в умовах Києва з метою культивування та репатріації. Розроблено рекомендації щодо їх використання в декоративному садівництві. Проведено аналіз стану охорони видів роду Colchicum в Україні.

Представлено результати комплексних досліджень таксономічних, біоекологічних, ценотичних, морфологічних особливостей та поширення видів роду Colchicum L. у флорі України. Проаналізовано результати інтродукції 10 видів та культиварів в умовах НБС ім. М. М. Гришка. Проведено оцінку стану охорони видів роду в Україні.

 1. Рід Colchicum родини Colchicaceae DС. налічує 81 вид. Уточнено обсяг роду Colchicum s. l., у розумінні Б. Стефанова (1926), та встановлено ступінь спорідненості між секціями та підсекціями. Вважаємо об'єднання родів Colchicum, Merendera і Bulbocodium не доцільним, оскільки вони існують де-факто і де-юре самостійно, що підтверджено таксономічним аналізом та методом дендритів.

 2. У флорі України зростають 4 види роду Colchicum, а саме C. ancyrense В. L. Burt, C. autumnale L., C. fominii Bordz., та C. umbrosum Steven. Враховуючи загальноморфологічні та паліноморфологічні особливості видів роду запропоновано поділ пізньоцвітів флори України на дві групи: синантні
  (з одночасною появою листків та квіток) та гістерантні (листки та квітки розвиваються у різні строки). Пилкові зерна гістерантних видів однотипні – еліптичні, двопорові; синантного – сплюснуто-сфероїдальні, чотири-багатопорові.

 3. Згідно з філетичним аналізом і сучасним географічним поширенням, види роду Colchicum за походженням медитеранці: автохтони Давнього Середземномор’я. На теренах України популяції пізньоцвітів зосереджені у чотирьох географічних регіонах: Правобережному Степу, Прикарпатті, Закарпатті та Гірському Криму, які генетично пов’язані з Середземномор’ям. В Україні на основі вивчення гербарних, літературних даних та експедиційних досліджень встановлено для С. ancyrense – 31 місцезнаходження, для C. autumnale – 112, для C. fominii – 10, для C. umbrosum – 30 місцезнаходжень. Виявлено 4 нових місцезнаходження видів роду Colchicum.

 4. Аналіз еколого-фітоценотичних умов зростання видів роду Colchicum флори України свідчить, що вони трапляються у різних асоціаціях, різних широтних зонах та висотних поясах. За відношенням до екологічних факторів пізньоцвіти є мезофітами, мезотрофами, геліофітами, мезотермофітами. Рослини чутливі до змін ценотичних умов і часто гинуть внаслідок антропогенного тиску на них.

 5. У природних умовах види роду Colchicum, переважно утворюють повностанові популяції. Кількісний розподіл вікових груп змінюється у залежності від асоціації та локальних екологічних умов місцезростань. Популяції пізньоцвітів здебільшого мають лівосторонні вікові спектри, що свідчить про задовільне насіннєве поновлення. У C. autumnale відмічене насіннєве та вегетативне розмноження, проте в популяціях С. umbrosum та C. ancyrense вегетативного розмноження не виявлено, а в C. fominii відмічені лише поодинокі випадки вегетативного розмноження у прегенеративному періоді.

 6. Особини видів роду Colchicum в умовах Києва проходять повний цикл розвитку і нормально зимують. За способом перезимівлі їх можна розділити на дві групи: І – рослини, листки яких починають відростати переважно восени, ІІ – листки яких відростають виключно навесні. Тривалість фаз сезонного розвитку синантного виду – С. ancyrense становить: вегетація – 2–2,5 місяці (з них цвітіння – 10–15 діб), період спокою – 9,5–10 місяців. Тривалість фаз сезонного розвитку гістерантних видів становить в середньому: вегетація – 2–3 місяці, літній спокій – 1,5–2 місяці, цвітіння – 0,5–1 місяць, зимовий спокій – 5–6 місяців.

 7. В умовах культури пізньоцвіти успішно розмножуються насіннєвим та вегетативним способами. Види флори України мають достатні показники плодоношення та задовільний рівень ґрунтової схожості насіння. Воно проростає почергово, вподовж кількох років, причому найінтенсивніше – в перший і другий роки після висіву і дуже мало на 3–4 роки. Схожість при посіві свіжозібраного насіння становила: у C. autumnale – 64,0 %, C. umbrosum – 45,1 %, C. fominii – 44,5 %, С. ancyrense – 27,0 %. Colсhicum autumnale та С. umbrosum утворюють самосів. С. speciosum, C. bornmullerі, C. autumnale, їх декоративні форми, сорти та гібриди добре розмножуються вегетативно.

 1. Особливості морфогенезу видів роду Colсhicum відображають специфіку пізньоцвітів як життєвої форми рослин – геофітів, пристосованих до перенесення несприятливих періодів року у вигляді бульбоцибулин у стані спокою. В умовах помірного клімату пізньоцвіти мають переваги щодо холодостійкості над іншими трав’янистими рослинами, отже вони є перспективними рослинами для інтродукції.

 2. Морфогенез бруньок відновлення у пізньоцвітів проходить однотипно. Формування бруньок відновлення у синантних і гістерантних видів відбувається влітку під час стану спокою, а закладення і диференціація генеративних органів відбувається по-різному: у синантних видів формування суцвіть проходить у осінньо-зимовий період, а у гістерантних видів – у літньо-осінній.

 3. Види роду Colchicum, мають перспективу більш широкого використання в Україні в якості декоративних рослин. Пізньоцвіти придатні для розширеня асортименту квітучих рослин у ранньовесняний та пізньоосінній періоди, для декоративного оформлення клумб, рабаток, міксбордерів, альпінаріїв, рокаріїв, тощо. Вперше успішно інтродуковано в умови НБС – C. ancyrense, C. fominii та
  4 садові форми і сорти.

 4. Види роду Colchicum потребують спеціальних заходів спрямованих на збереження їх в природних місцях зростання. В Україні вони охороняються на території 10 об’єктів природно-заповідного фонду. В результаті аналізу стану охорони пізньоцвітів встановлено, що охорона їх на території України не достатня, особливо це стосується видів C. ancyrense та C. fominii, основні локалітети яких не охоплені мережею ПЗФ. У зв’язку з можливістю успішної інтродукції даних видів у ботанічні установи, є доцільним та необхідним збереження їх в умовах ех situ з подальшою репатріацією для підтримання деструктивних популяцій.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Гнатюк А. М. Еколого-ценотичні особливості Colchicum umbrosum Steven (Colchicaceae) в умовах Гірського Криму / А. М. Гнатюк // Інтродукція рослин. – 2003. № 1–2. –С. 31–38.

 2. Гнатюк А. М. Таксономія і систематика роду Colchicum L. (Colchicaceae. A. P. de. Candolle) / А. М. Гнатюк // Інтродукція рослин. – 2007. – № 2. – С. 17–24.

 3. Гнатюк А. М. Colchicum ancyrense B. L. Burtt (Colchicaceae) в природі та первинній культурі / А. М. Гнатюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2007. – № 4(34). – С. 28–31. – (Серія : Біологія).

 4. Гнатюк А. М. Фітоценотичні особливості Colchicum fominii Bordz. в Україні / А. М. Гнатюк // Інтродукція рослин. – 2008. – № 1. – С. 44–51.

 5. Гнатюк А. М. Види роду Colсhicum L. та перспективи їх використання в декоративному садівництві / А. М. Гнатюк, М. Б. Гапоненко // Наук. вісник Чернівецького ун-ту : зб. наук. праць. : Біологія. – 2002. – Вип. 144.– С. 76–79.

 6. Рідкісні види флори України у Європейському червоному списку / В. Г. Собко, В. В. Гриценко, А. М. Гнатюк, О. В. Деркач, Ю. В. Мініна // Інтродукція рослин. – 2002. –№ 3–4 – С. 4–13.

 7. Собко В. Г. Філетичний екскурс роду Colchicum L. s. l. // В. Г. Собко, А. М. Гнатюк // Проблеми охорони генофонду природи Полісся : зб. наук. праць. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – С. 128–131.

 8. Собко В. Г. Пізньоцвіт Фоміна (Colhicum fomini Bordz.) у первинній культурі // В. Г. Собко, А. М. Гнатюк // Матеріали ХІ з’їзду Українського ботанічного товариства. – Харків, 2001. – С. 372–373.

 9. Репатріація фітораритетів як активний засіб відновлення популяцій і покращення біологічного стану довкілля / В. Г. Собко, М. Б. Гапоненко, А. М. Гнатюк, О. В. Деркач, Ю. В. Мініна, О. В. Решетюк // Матеріали міжнар. конф., присвяченої 135-річчю Ботанічного саду ОНУ ім. І. І. Мечникова “Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон”. Частина ІІ. – Одеса : Ботанічний сад ОНУ. – 2002. – С. 138–141.

 10. Гапоненко М. Б. До питання збереження рідкісних і зникаючих видів рослин шляхом інтродукції та репатріації / М. Б. Гапоненко, А. М. Гнатюк // Матеріали ІІ міжнар. наук. конф. молодих дослідників “Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва”. – К. : Фітосоціоцентр. – 2002. – С. 27–29.

 11. Гапоненко М. Б. Інтродукція рідкісних і зникаючих видів рослин та перспективи їх використання в зеленому будівництві / М. Б. Гапоненко, А. М. Гнатюк // Матеріали третьої міжнар. наук. конф. молодих дослідників “Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва”. – Біла Церква, 2003. – С. 29–30.

 12. Гнатюк А. М. Аналіз систематичного положення роду Colchicum L. / А. М. Гнатюк // Матеріали ІV міжнар. наук. конф. молодих дослідників “Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва”. – Тростянець, 2004. – С. 58–60.

 13. Собко В. Г. Теоретические и прикладные аспекты интродукции редких и исчезающих растений флоры Украины / В. Г. Собко, М. Б. Гапоненко, А. М. Гнатюк // Материалы Междунар. научн. конф., посвященной 165-летию Сухумского ботанического сада и 110-летию Сухумского субтропического дендрария Института ботаники АНА. – Сухум, 2006. – С. 536–538.

 14. Гнатюк А. М. Colchicum ancyrense B. L. Burtt (Colchicaceae) в условиях Горного Крыма / А. М. Гнатюк // Биологическое разнообразие. Интродукция растений : материалы четвертой междунар. научн. конф. – С-Пб., 2007. – С. 122–124.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины