Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гречко Денис Сергійович. Сіверськодонецька група пам'яток Лісостепу Східної Європи скіфської доби. : Дис... канд. наук: 07.00.04 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гречко Д.С. Сіверськодонецька група пам’яток Лісостепу Східної Європи скіфської доби – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.04 – археологія. Інститут археології НАН України.- К., 2008.

Дисертацію присвячено характеристиці археологічних пам’яток сіверськодонецького Лісостепу скіфської доби. Здійснено історіографічний огляд основних проблем вивчення регіону. Співвідношення основних типів пам’яток дозволило реконструювати спосіб життя сіверськодонецького населення. Результати кореляційного аналізу типів речей дозволили виокремити 5 періодів еволюції матеріальної культури. Виділено три основні періоди в етнокультурній історії сіверськодонецького племені. Місцеве населення скіфського часу не є автохтонним, а залюднює цей регіон наприкінці VІІ - початку VІ ст. до н. е. Основні археологічні характеристики вказують на те, що вихідними районами міграції могли бути басейн Ворскли та Правобережний Лісостеп. Аналіз військової справи дозволяє говорити про її ефективність. Зникнення сіверськодонецьких пам’яток скіфської доби на початку III ст. до н. е. було відображенням єдиного для Північного Причорномор’я процесу, причини якого досі є дискусійним питанням.

Вдалося отримати повну і системну характеристику сіверськодонецького населення скіфської доби.

Численні сіверськодонецькі пам’ятки скіфської доби здавна привертали увагу вчених. Проте, в останні півстоліття їм не було присвячено жодної узагальнюючої праці. Метою дослідження була характеристика сіверськодонецької групи скіфської доби на сучасному рівні знань.

Картографування пам’яток та аналіз джерельної бази дозволили виявити динаміку заселення регіону. Розгляд поселенських структур надав можливість зробити повну характеристику захисних споруд, житлових споруд та культових комплексів. Поховальний обряд протягом всього скіфського часу характеризується підкурганними похованнями у ґрунтових ямах чи склепах стовпової конструкції. Домінує тілопокладення головою у південний сектор.

Основні елементи матеріальної культури майже повністю аналогічні знахідкам у синхронних пам’ятках Дніпро-Донецького Лісостепу. Їхня еволюція відображає єдині для Північного Причорномор’я тенденції. Але, якщо аналізувати весь речовий комплекс V - ІV ст. до н. е., то він виглядає досить своєрідним. Результати кореляційного аналізу типів чисельного поховального інвентарю дозволили виділити 5 періодів еволюції матеріальної культури.

Населення сіверськодонецького Лісостепу скіфської доби не є автохтонним, а залюднює цей регіон наприкінці VІІ - початку VІ ст. до н. е. Основні характеристики пам’яток вказують на те, що вихідними районами міграції могли бути басейн Ворскли та Правобережний Лісостеп.

Була здійснена спроба виокремити території окремих споріднених племен Дніпро – Донського Лісостепу. Виділення автором шпильок у якості етнографічного індикатора після обробки всього масиву даних дало змогу окреслити ареали трьох племен. Результати дослідження дали можливість вважати, що за сіверськодонецькою групою пам’яток стоїть окреме плем’я. Його територія обмежувалася лісостеповою частиною сіверськодонецького Правобережжя. Можливо, це було плем’я меланхленів, яких згадував Геродот. Отже, цю групу пам’яток не можна об’єднувати з посульською. Не протирічять розділенню “посульсько-донецької культури” на дві окремі групи пам’яток й інші археологічні характеристики.

У етнокультурнії історії виділено 3 основні періоди. На ці три хронологічні відрізки припадає 5 фаз розвитку матеріальної культури, які є відображенням певних змін у житті місцевого населення.

Значна бойова міць місцевого населення була своєрідним стримуючим фактором для степовиків. Зникнення пам’яток на початку III ст. до н. е. було відображенням єдиного для Північного Причорномор’я процессу, причини якого досі є дискусійним питанням.

У результаті здійсненої роботи вдалося отримати повну і системну характеристику сіверськодонецького населення скіфської доби. Це доповнює знання щодо етнокультурної історії давнього населення Лівобережної Лісостепової України у ранньому залізному віці.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті, опубліковані в наукових фахових виданнях:

 1. Гречко Д.С. До історії вивчення пам’яток скіфського часу лісостепової частини басейну Сіверського Дінця // ВХУ. - 2005. - Вип. 37. - С. 120 - 127.

  Буйнов Ю.В., Гречко Д.С. Некоторые итоги раскопок городища в урочище Городище (к вопросу об исторических судьбах племён бондарихинской культуры) // Археологічні дослідження в Україні у 2003-2004 рр.: Зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2005. - С. 13 - 17.

  Гречко Д.С. Исследования памятников скифского времени у сел Протопоповка и Циркуны на Харьковщине // Археологічні дослідження в Україні 2004-2005 рр.: Зб. наук. праць – Запоріжжя, 2006. - С. 146 - 150.

  Гречко Д.С. Рецензія на кн. : Бабенко Л.И. “Песочинский курганный могильник скифского времени”. – Х.: Райдер, 2005 // Археологія. - 2006. - № 3. - С. 101 - 105.

  Гречко Д.С. К вопросу о функциональном назначении зольников северскодонецкой группы памятников скифского времени // ВХУ. - 2006. - Вип. 38. - С. 273 - 281.

  Гречко Д.С. Свистун Г.Є. Деякі питання вивчення лісостепових городищ скіфського часу на Сіверському Дінці // Археологія. - 2006. - № 4 .- С. 18 - 29.

  Матеріали конференцій та тези доповідей:

  1. Гречко Д.С. Новые материалы скифского времени с поселения у с. Завадовка // Проблеми історії та археології України: Міжнар. Наук. конференція. Харків, 25 - 26 жовтня 2002 р. Х., 2003 а. - С. 34 - 37.

  2. Гречко Д.С. Нові античні матеріали III - II ст. до н. е. з поселень Харківщини // Проблемы истории и археологии Украины V Міжнар. Наук. конференція. Харків, 4 - 6 листоп. 2004 р. Х., 2004.- С. 32.

  3. Гречко Д.С. До питання щодо виникнення сіверськодонецьких городищ скіфської доби // Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України: ІІ Міжнар. історико-археологічна конференція. Луганськ, 12 - 14 жовтня 2005 р. К., 2005. - С. 122 - 124.

  4. Гречко Д.С. Некоторые вопросы этнокультурной истории северскодонецкой Лесостепи конца скифского периода // Археологическое изучение Центральной России: Міжнар. Наук. конференція. Липецк, 13 - 16 листоп. 2006 р. Липецк, 2006. - С. 222 - 227.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины