Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Зіолковський Дмитро Володимирович. Аніон-радикальні солі тетраціанохінодиметану з катіонами на основі похідних піразину : Дис... канд. наук: 02.00.04 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Зіолковський Д. В. Аніон-радикальні солі тетраціанохінодиметану з катіонами на основі похідних піразину. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2008.

Робота присвячена виявленню особливостей впливу кількості, розташування і типу замісників у катіонах на основі піразину та його похідних на структуру, оптичні, електрофізичні й магнітні властивості АРС TCNQ з цими катіонами.

Вперше для АРС TCNQ виявлено характер пакування часток, при якому окрім стопок TCNQ є частинки, що перпендикулярні їм, це обумовлює незвичайну стехіометрію солі [N-Et-Pz]TCNQ2.5, а також призводить до підвищення розмірності оптичних та електрофізичних властивостей.

Показано, що структура АРС незначно змінюється при зміні положення метильних замісників у структурі катіону, а також при їхній заміні на аміногрупу. Ці зміни не спричиняють істотного й прогнозованого впливу на електрофізичні й оптичні властивості солей.

Вперше для АРС TCNQ спостерігається характер магнітного впорядкування, типовий для спінових драбин.

У результаті виконаних комплексних досліджень досягнуто основну мету роботи – одержано 11 нових АРС TCNQ з катіонами на основі піразину, його диметил-, тетраметил- і амінопохідних; спектрофотометрично встановлено їхній склад, вивчено кристалічну структуру шести з них, досліджено оптичні й електрофізичні властивості. Виявлено зв'язок будови катіонів зі структурними параметрами, оптичними, електрофізичними й магнітними властивостями АРС TCNQ з такими катіонами.

1. Вперше для АРС TCNQ виявлено характер пакування частинок, при якому окрім стопок TCNQ є частинки, що перпендикулярні їм, це обумовлює незвичайну стехіометрію солі [N-Et-Pz]TCNQ2.5, а також призводить до підвищення розмірності електронної підсистеми АРС.

Для АРС з катіонами на основі похідних піразину спостерігається утворення шаруватих структур, де шари аніонів розділені катіонами; аніонні шари характеризуються різним характером перекривання часток TCNQ у них.

2. Показано, що, у випадку катіонів на основі похідних піразину, вільний, неалкильований атом азоту піразинієвого фрагменту не проявляє взаємодій із частинками TCNQ, які можна спостерігати за допомогою РСА. У солі [N-Et-Pz]TCNQ2.5 такі взаємодії спостерігаються й можуть бути відповідальні за незвичайну структуру даної АРС.

3. Показано, що структура АРС переважно визначаеється наявністю піразинієвого фрагменту у катіоні і незначно змінюється при зміні положення метильних заступників у ньому, а також при їхній заміні на аміногрупу. Ці зміни не спричиняють істотного впливу на електрофізичні й оптичні властивості солей.

4. Всі вивчені АРС TCNQ є провідними матеріалами з невеликою шириною забороненої зони й підвищеною вимірністю електронної підсистеми у порівнянні з типовими АРС TCNQ. Їхня провідність закономірно зменшується при подовженні алкільного радикалу при кватернізованому атомі азоту в катіоні.

5. Вперше для АРС TCNQ, завдяки істотним міжстопковим взаємодіям, виявлено характер магнітного впорядкування, типовий для спінових драбин. Такі їхні властивості обумовлюють інтерес до подальших теоретичних і експериментальних досліджень особливостей магнітних взаємодій в АРС TCNQ з катіонами на основі піразину та його похідних.

6. На підставі всебічного вивчення властивостей одержаних АРС можна стверджувати про можливості їхнього застосування як матеріалів для мікроелектроніки та сенсорної техніки.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Crystalline and molecular structure of novel anion-radical salt (N-Et-Pz)(TCNQ)3 (Pz is pyrazine) / D. V. Ziolkovskiy, A. V. Kravchenko, V. A. Starodub, O. N. Kazheva, A. V. Khotkevich // Functonal materials. 2005. Vol. 12, №3. Pp. 577-582.

Здобувач провів синтез сполуки, взяв участь в обговоренні результатів досліджень та написанні статті.

2. New anion-radical salts (N-Me-2,5-di-MePz)TCNQ2 and (N-Me-2,6-di-MePz)TCNQ2 (Pz is Pyrazine) / O. N. Kazheva, D. V. Ziolkovskiy, G. G. Alexandrov, O. A. Dyachenko, V. A. Starodub, A. V. Khotkevich, G. Y. Vasilets // Functional Materials. 2006. Vol. 13, №4. Pp. 692-696.

Здобувач провів синтез сполук, взяв участь в обробці даних рентгено-структурного аналізу та електрофізичних вимірів, взяв участь в обговоренні результатів та написанні статті.

3. Crystal and molecular structure of the new anion-radical salts — (N-Me-2-NH2-Pz)(TCNQ)2 and (N-Me-Tetra-Me-Pz)(TCNQ)2 (Pz is pyrazine) / O. N. Kazheva, D. V. Ziolkovskiy, G. G. Alexandrov, A. N. Chekhlov, O. A. Dyachenko, V. A. Starodub, A. V. Khotkevich // Synthetic Metals. 2006. Vol. 156, № 16-17. Pp. 1010-1016.

Здобувач провів синтез усіх сполук, взяв участь в обговоренні результатів їхнього синтезу, електрофізичних, структурних та спектральних даних.

4. The novel anion-radical salt (N-Et-2,5-di-Me-Pz)(TCNQ)2 (Pz is Pyrazine) / D. V. Ziolkovskiy, O. N. Kazheva, G. V. Shilov, O. A. Dyachenko, A. V. Kravchenko, A. V. Khotkevich, V. A. Starodub // Functional Materials. 2006. Vol. 13, № 1. Pp. 119-124.

Здобувач провів синтез солі, прийняв участь в обробці та інтерпретації даних електрофізичних та спектральних досліджень.

5. Magnetic Properties of Anion-Radical Salts Based on TCNQ Anion Radical / A. Radvkov, M. Kajakov, A. Feher, D. V. Ziolkovskiy, V. A. Starodub // Acta Physica Polonica A. 2008. Vol. 113, № 1. C. 499 – 502.

Здобувач провів синтез сполук, взяв участь в обробці даних магнітних вимірювань та обговоренні результатів.

6. Spectral properties of the TCNQ anion radical salt (N-Me-2,5-(Me)2-Pz)(TCNQ)2 / B. Barszcz, A. Graja, D. V. Ziolkovskiy, V. A. Starodub // Synthetic Metals. 2008. Vol. 158, № 6. P. 246-250.

Здобувачем проведено виміри спектрів КР та відбиття, одержано спектри оптичної провідності, взято участь в обговоренні результатів та написанні статті.

7. Новi анiон-радикальнi солi TCNQ як перспективнi сенсорнi матерiали / А. В. Кравченко, Д. В. Зiолковський, В. О. Стародуб, А. В. Хоткевич, О. С. Пишкiн // Sensor Electronics and Microsystem Technologies. 2006. Т. 4. C. 81-85.

Здобувач прийняв участь у синтезах сполук та літературному пошуку за темою публікації, обговоренні результатів дослідження та його висновків.

8. The novel conducting TCNQ-salt (N-(H5C2)-Pz)(TCNQ)3 / V. A. Starodub, A. V. Kravchenko, D. V. Ziolkovskiy, A. Rothenberger, D. Fenske, A. Khotkevich // materials of Electronic processes in organic materials 5-th Int. conference. Kyiv. 2004. P. 171.

Здобувач провів синтез сполуки, взяв участь в обговоренні результатів досліджень.

9. The new anion-radical salts based on a (N-Alk-Pz)(TCNQ)m (Pz is pyrazine and their derivates, m = 1 – 3) / D. V. Ziolkovskiy, A. V. Kravchenko, V. A. Starodub, V. V. Khotkevich // materials of Conference on New Concepts and Materials for molecular Electronics and Nanotechnology (CMME' 04). Poznan. 2004. P. 63.

Здобувач взяв участь у синтезі сполук, обробці та обговоренні результатів досліджень.

10. Anion-radical salts of TCNQ with pyrazinium derivatives as electronic materials / V. A. Starodub, A. V. Kravchenko, D. V. Ziolkovskiy, A. V. Khotkevich, G. V. Kamarcuk // materials of Electronic processes in organic materials 4-th Int. conference. Kyiv. 2002. P. 120.

Здобувач прийняв участь у синтезі солей, обговоренні результатів дослідження та його висновків.

11. Ziolkovskiy D. V. New anion-radical salts TCNQ as perspective materials for sensors / D. V. Ziolkovskiy, V. A. Starodub // materials of International Conference «Functional Materials» ICFM ’ 2005. Partenit. 2005. P. 351.

Здобувачем виконано літературний пошук за темою публікації та підготовлено матеріали публікації і доповідь на конференції.

12. Василец Г. Ю. Кристаллическая структура и электрические свойства АРС TCNQ с катионами на основе 2,5-диметилпиразина / Г. Ю. Василец, Д. В. Зиолковский // матеріали 3 Всеукраїнської Конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії. Харьков. 2005. C. 101.

Здобувач прийняв участь у формулюванні задач, обговоренні результатів дослідження та його висновків.

13. Зиолковский Д. В. Анион-радикальные соли тетрацианохинодиметана с катионами на основе 2,5-диметилпиразина / Д. В. Зиолковский, В. А. Стародуб, Г. Ю. Василец // материалы ІІ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии». Днепропетровск. 2005. C. 128.

Здобувач прийняв участь у синтезах солей, обговоренні результатів дослідження, формулюванні висновків ті підготовці публікації.

14. Ziolkovskiy D. V. New anion-radical salts of TCNQ: unusual structures and physical properties. / D. V. Ziolkovskiy, V. A. Starodub // materials of The XV-th Conference "Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry". Chiinu. 2006. P. 193.

Здобувачем оброблено значну частину експериментальних даних та проведено їх узагальнення, підготовлено матеріали публікації і доповідь на конференції.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины