Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Півень Оксана Олександрівна. Роль деяких вуглеводзв'язувальних білків у спонтанному та індукованому мутагенезі соматичних клітин ссавців in vitro : Дис... канд. наук: 03.00.22 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Півень О.О. Роль деяких вуглеводзв’язувальних білків у спонтанному та індукованому мутагенезі соматичних клітин ссавців in vitro. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.22 – молекулярна генетика. – Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ, 2008.

Показано індукцію генних мутацій під впливом різних за походженням вуглеводзв’язувальних білків (лектинів кори бузини чорної, насіння сочевиці, ікри окуня і цитокіну ЕМАРII) у культурі соматичних клітин ссавців, що поряд з літературними даними стосовно інших екзогенних білків свідчить про універсальний характер даного явища. Встановлено схожість прояву мутагенної і цитотоксичної дії досліджуваних лектинів; виявлено пряму залежність біологічної активності від концентрації білка в певному діапазоні концентрацій. При дослідженні комбінованого впливу на мутагенез досліджуваних лектинів і алкілувального агента, нітрозогуанідину, виявлено антимутагенний ефект не залежно від порядку їхнього введення в клітинну систему, що свідчить про існування певних клітинних мішеней, за які вони конкурують.

На основі одержаних результатів висловлено припущення про те, що і мутагенез, індукований лектинами, і прояв їхньої цитотоксичної дії зумовлені деякими спільними молекулярними механізмами.

Виявлено індукцію генних мутацій під впливом різних за походженням вуглеводзв’язувальних білків (лектини, цитокін ЕМАРII) у соматичних клітинах ссавців in vitro, що поряд із літературними даними стосовно інших екзогенних білків свідчить про універсальний характер даного явища. На основі одержаних результатів висловлено гіпотезу про те, що мутагенез, індукований досліджуваними лектинами і прояв їхньої цитотоксичної активності зумовлені деякими спільними молекулярними механізмами.

  1. Вперше з’ясовано деякі особливості мутаційного процесу під впливом екзогенних білків із різною вуглеводною специфічністю в культурі клітин китайського хом’ячка: пряму залежність частоти мутацій за локусом hprt від концентрації білка, спричинення такого ж високого мутагенного ефекту, як і при дії алкілувального агента нітрозогуанідину за даних умов експерименту.

  2. Вперше виявлено схожий антимутагенний ефект при комбінованій обробці клітин китайського хом’ячка лектинами різної природи (ЛБЧ або ЛІО) і нітрозогуанідином, при цьому експериментальна частота появи індукованих мутантних клонів, яка характеризує спільний мутагенний ефект, статистично вірогідно нижча, ніж теоретично очікувана величина за умови незалежної адитивної дії двох факторів.

  3. Показано значне зниження кількості метаболічно активних клітин китайського хом’ячка і людини під впливом усіх досліджуваних лектинів, що особливо чітко виявлено у популяціях клітин китайського хом’ячка при підвищенні концентрації білка від 2 до 2000 мкг/мл і збігається з проявом статистично вірогідного мутагенного ефекту.

  4. Встановлено підвищення частоти апоптичних клітин внаслідок дії досліджуваних лектинів у концентрації 20 мкг/мл через дві доби після обробки, тобто в той же час, коли індукуються пошкодження ДНК, які реалізуються у генні мутації.

  5. Вперше показано, що порівняно з рослинними лектинами, лектин ікри окуня у низьких концентраціях (0,002-0,2 мкг/мл) виявляє здатність стимулювати клітинний поділ у популяціях клітин ссавців in vitro.

  6. Підтверджено мутаційну природу резистентності до 6-меркаптопурину клонів, що були отримані при дії лектинів та цитокіну ЕМАРII на клітини китайського хом’ячка. Мутантні клони клітин можуть бути використані для подальшого молекулярно-генетичного аналізу мутацій за локусом hprt.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1 Коваленко О.О. (Півень О.О.) Вплив лектинів різного походження на мутаційний процес у популяціях соматичних клітин ссавців /О.О. Коваленко (О.О. Півень), К.В. Костецька, Л.Л. Лукаш // Біополімери і клітина. – 2006. – Т. 22, № 1. – С. 33 – 38.

Особистий внесок здобувача – проведення експериментів з вивчення впливу лектинів рослинного та тваринного походження на проліферацію клітин китайського хом’ячка та впливу лектину кори бузини чорної на мутаційний процес, власноруч написано основну частину статті.

2. Коваленко О.О.(Півень О.О.) Індукція генних мутацій цитокіном EMAPII та лектинами різного походження в соматичних клітинах ссавців in vitro / О.О.Коваленко (О.О. Півень), Л.Л. Лукаш, С.І. Лукаш // Біополімери і клітина. – 2007. – Т. 23, № 5. – С. 410 – 415.

Особистий внесок здобувача – виділено колекцію клонів клітин китайського хом’ячка резистентних до 6-МП та проаналізовано їхню перехресну резистентність до інших аналогів азотистих основ, аналіз наукових даних та написання статті проводилось за безпосередньої участі дисертантки.

3. Коваленко О.О. (Півень О.О.) Індукція апоптозу у популяціях клітин ссавців in vitro під впливом лектинів/ О.О.Коваленко (О.О. Півень), Л.Л. Лукаш // Цитология и генетика. – 2007. – Т. 41, № 5. – С. 48 – 53.

Особистий внесок здобувача – проведено досліди з індукції апоптозу у культурі клітин людини та китайського хом’ячка під впливом лектинів різного походження, статистичний аналіз даних.

4. Коваленко О.О. (Півень О.О.) Антимутагенний ефект при спільній дії лектину та N–метил–Nнітро–N–нітрозогуанідину на мутагенез в клітинах ссавців in vitro / О.О. Коваленко (О.О. Півень), Л.Л. Лукаш // Цитология и генетика. – 2007. – Т. 41, № 6. – С. 62 – 66.

Особистий внесок здобувача – виконано дослідження антимутагенного ефекту при спільній дії лектинів та хімічного мутагену, аналіз наукових даних та написання статті проводились за безпосередньої участі дисертантки.

5. The study of the influence of proteins on genetic variability of cell populations in vitro / L. Macewicz, O. Kovalenko (O.Piven), O. Sushorada [et al.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: [зб. наук. пр.] – К: Аграрна наука, 2003. – 464 с.

Особистий внесок здобувача – досліджено вплив лектинів кори та суцвіть бузини чорної на проліферацію культур клітин ссавців, аналіз наукових даних та написання статті проводились за безпосередньої участі дисертантки.

6. Коваленко О.О. (Півень О.О.) Дослідження цитотоксичної дії рослинних та тваринних лектинів з різною вуглеводною специфічністю / О.О. Коваленко (О.О. Півень), Л.Л. Лукаш // Фактори експериментальної еволюції організмів: [зб. наук. пр.] – К: ЛОГОС. – 2006. – Т. 3. – 436 с.

Особистий внесок здобувача – виконано порівняльне дослідження впливу лектинів різного походження на проліферацію та індукцію апоптозу у культурі клітин китайського хом’ячка, статистичний аналіз даних, власноруч написано основну частину статті.

7. Коваленко О.О. (Півень О.О.) Дослідження сумісного впливу лектинів та МННГ на генетичну стабільність клітин ссавців in vitro /О.О. Коваленко (О.О.Півень) // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: [зб. наук. пр.] – К: ЛОГОС, 2007. – Т. 2. – 628 с.

8. Дослідження впливу лектину кори бузини чорної (S. nigra) на генетичну стабільність клітин ссавців в умовах in vitro: Матеріали установчого з'їзду Українського товариства клітинної біології, (Львів, 25-28 квітня 2004 р.) / Інститут клітинної біології НАН України. – Львів: Інститут клітинної біології НАН України, 2004. – 392 с.

Особистий внесок здобувача – досліджено вплив лектинів на проліферацію культури клітин китайського хом’ячка та вплив лектину кори бузини чорної на генетичну стабільність клітин ссавців із використанням hprt-моделі.

9. The influence of plant and animal lectins on mutagenic process of mammalian somatic sell population in vitro: The materials of the EMBO/FEBS conference [Protein Transport Systems: Protein Targeting and Translocation], (Gdansk, Sept. 30 – Oct. 5 2006) – Р-36.

Особистий внесок здобувача – проведення експериментів з вивчення впливу лектинів рослинного та тваринного походження на проліферацію та апоптоз культур клітин китайського хом’ячка і людини, вивчення впливу досліджуваних білків а також їхньої спільної та комбінованої дії з МННГ на генетичну стабільність клітин ссавців із використанням hprt-моделі.

10. Induction of gene mutations by lectins of different origin and cytokine EMAP in mammalian cells in vitro: The materials of the Conference for young scientists, PhD students and student on molecular biology and genetics , (Kyiv, 20-22 Sept. 2007) / Інститут молекулярної біології та генетики НАН України. – К.: Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, 2007. – 206 р.

Особистий внесок здобувача – проведення досліджень впливу лектинів на генетичну стабільність клітин за локусом hprt, селекція та виділення колекції клонів клітин китайського хом’ячка резистентних до 6-МП та аналіз їхньої перехресної резистентності до інших аналогів азотистих основ.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины