Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Багацька Оксана Михайлівна. Особливості росту і розвитку інтродукованих видів дерев'янистих ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Києва : Дис... канд. наук: 06.03.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Багацька О.М. Особливості росту і розвитку інтродукованих видів деревянистих ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Києва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, м. Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню біологічних та екологічних властивостей інтродукованих дерев’янистих ліан у м. Києві з метою визначення перспективного асортименту рослин, розширення можливостей їх використання і обґрунтуванню рекомендацій для виробництва щодо застосування перспективних видів дерев’янистих ліан у міському озелененні.

Проаналізовано досвід інтродукції витких деревних рослин у колекціях ботанічних садів та вуличних насадженнях м. Києва. Встановлено сучасний таксономічний склад та проведено ботаніко-географічний аналіз інтродукованих видів дерев’янистих ліан. Вивчено біологічні особливості 16 видів інтродукованих дерев’янистих ліан в умовах м. Києва. Визначено ритми розвитку, особливості росту пагонів, цвітіння та плодоношення витких деревних рослин. Встановлено, що в умовах м. Києва фенологічні фази характеризуються стабільністю і узгоджуються з погодно-кліматичними умовами району інтродукції. Висвітлено питання стійкості інтродукованих видів дерев’янистих ліан до несприятливих факторів оточуючого середовища, відмічено їх достатню зимостійкість та посухостійкість. Вивчено особливості насінного та вегетативного розмноження, встановлені найефективніші методи розмноження. Встановлено успішність адаптації інтродукованих видів дерев’янистих ліан у досліджуваному регіоні.

Наведено модифіковану автором і застосовану на інтродукованих видах дерев’янистих ліан методику декоративності. Обґрунтовано перспективи та композиційні основи використання видів інтродукованих дерев’янистих ліан у вертикальному озелененні м. Києва. Розроблено рекомендації для виробництва щодо використання культивованих дерев’янистих ліан у вертикальному озелененні м. Києва з врахуванням особливостей функціональних типів насаджень.

У дисертаційній роботі наведено теоретичні узагальнення та аналіз експериментальних даних щодо таксономічного складу інтродукованих дерев’янистих ліан у м. Києві. Досліджені морфобіологічні, екологічні особливості та виявлені ефективні способи розмноження. Розроблено методи практичного застосування інтродукованих видів в умовах м. Києва в різних за функціональним призначенням насадженнях. Результати досліджень за темою дисертаційної роботи дають підстави для наступних узагальнень:

1. У ботанічних садах і дендропарках м. Києва інтродуковано 76 видів та
2 форми дерев’янистих ліан. Усі вони належать до відділу Покритонасінні – Magnoliophyta, класу Дводольні – Magnoliopsida, 6 підкласів, 13 порядків, 15 родин. Усі види інтродукованих дерев’янистих ліан походять із Голарктичного царства, при тому більшість із них – зі Східноазіатської області (50%).

2. За тривалістю періоду росту пагонів дерев’янисті ліани розподілені на: ліани з тривалим періодом росту (163–173 днів); рослини з середньою тривалістю приросту пагонів (131–162 дні); рослини з коротким періодом росту (98–130 днів). За інтенсивністю росту досліджені види розподілені на три групи: слабкорослі – ліани, у яких річний приріст становить до 200 см (3 види); середньорослі – приріст від 201 до 300 см (9 видів); сильнорослі – річний приріст більше 301 см (4 види).

3. Усі досліджувані види дерев’янистих ліан в умовах м. Києва цвітуть
(бал 4–5) та плодоносять (крім Akebia quinata Decne.). За тривалістю цвітіння досліджені види розподіляються на 3 групи: ліани, у яких тривалість цвітіння до десяти днів – Actinidia kolomikta (Rupr.) Maxim., Vitis riparia Michx.; ліани, у яких цвітіння триває від одного до двох тижнів (11 видів); ліани, що квітують протягом 29 та більше днів (3 види) – Menispermum dahuricum DC., Lonicera periclymenum L., Clematis ligusticifolia Torr.

4. Ліани Akebia quinata Decne., Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Miq., Aristolochia manshuriensis Kom., Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Vitis riparia Michx. та ін. є найбільш посухостійкими. За ступенем жаростійкості дерев’янисті ліани розподілені на жаростійкі, відносно жаростійкі та недостатньо жаростійкі.

5. Досліджувані види дерев’янистих ліан за зимостійкістю розподілені на
3 групи: зимостійкі – 6 видів – Aristolochia macrophylla Lam., Lonicera caprifolium L., Vitis amurensis Rupr. та ін.; досить зимостійкі – 6 видів – Aristolochia manshuriensis Kom., Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Miq., Celastrus orbiculata Thunb., Vitis riparia Michx. та ін.; задовільно зимостійкі – Akebia quinata Decne, Clematis ligusticifolia Torr., Menispermum dahuricum DC., Parthenocissus quinquefolia (L.)Planch.

6. Більшість дерев’янистих ліан добре розмножується як насінним, так і вегетативним шляхом. Лише для видів роду Aristolochia L. найкращим є насінний метод, а для Akebia quinata Decne. найефективнішим є вегетативний спосіб за допомогою напівздерев’янілих живців. Для дерев’янистих ліан найбільш доцільним методом розмноження є вегетативний, у зв’язку з тим, що всі ліани потребують обрізування пагонів протягом вегетаційного періоду.

7. Виділені такі групи перспективності дерев’янистих ліан за комплексом біологічних та екологічних ознак: перспективні – Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Miq., Aristolochia manshuriensis Kom., Celastrus flagellaris Rupr. та ін; досить перспективні – Clematis ligusticifolia Torr., Lonicera periclymenum L., Vitis amurensis Rupr., та ін.; менш перспективні – Akebia quinata Decne., Lonicera tellmanniana Magyar., Menispermum dahuricum DC., Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

8. За декоративними якостями ліани класифіковані на такі групи: декоративнолистяні ліани – Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Miq., Aristolochia manshuriensis Kom., Menispermum dahuricum DC., Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Vitis amurensis Rupr. та ін.; гарноквітучі – Lonicera caprifolium L., Clematis ligusticifolia Torr. та ін.; ліани, декоративні і листям, і квітами – Akebia quinata Decne.; ліани, декоративні плодами – Celastrus orbiculata Thunb.

9. За сезонною декоративністю встановлені такі групи: ліани, декоративність яких найбільше проявляється в кінці весни – на початку літа – Akebia quinata Decne., Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Miq., Aristolochia macrophylla Lam., Lonicera caprifolium L., Vitis vinifera L. та ін.; ліани, декоративні влітку – Clematis ligusticifolia Torr., Lonicera periclymenum L., Menispermum dahuricum DC.; ліани, декоративні восени – Celastrus orbiculata Thunb., Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Vitis riparia Michx. та ін. Декоративність усіх 16 видів дерев’янистих ліан оцінено як достатню, що дорівнює балу 4.

10. Асортимент дерев’янистих ліан у м. Києві нараховує 6 видів та форм і представлений в основному видами з родини Виноградові. Запропоновано збагачення таксономічного складу ліан за рахунок 16 досліджених видів для використання в садово-парковому будівництві м. Києва в різних за функціональним призначенням насадженнях.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Багацька О. М. Інтродукція дерев’янистих ліан роду Aristolochia L. у Правобережний Лісостеп України / О. М. Багацька // Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. – Львів: НЛТУ, 2004. – Вип. 36. – С. 294–298.

  2. Багацька О. М. Інтродукція дерев’янистих ліан у Правобережний Лісостеп України / О. М. Багацька // Науковий вісник Національного аграрного університету : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2004. – Вип. 71. – С. 228–234.

  3. Багацька О. М. Видовий склад та стан дерев’янистих ліан у ботанічному саду Національного аграрного університету / О. М. Багацька // Аграрна наука і
    освіта. – К. : НАУ, 2006. – Т. 7. – № 5–6. – С. 109–113.

  4. Багацька О. М. Особливості використання витких дерев’янистих видів рослин при озелененні кладовищ / О. М. Багацька, О. А. Суханова // Науковий вісник Національного аграрного університету : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2006. – Вип. 106. – С. 320–324 (Досліджено і обґрунтовано асортимент рослин, здійснено аналітичний огляд літератури, підготовлено статтю до друку).

  5. Багацька О. М. Рекомендації щодо використання культивованих дерев’янистих ліан у вертикальному озелененні м. Києва / О. М. Багацька. – К. : НАУ, 2008. – 51 с.

  6. Багацька О. М. Декоративні види дерев’янистих ліан та шляхи їх використання в озелененні / О. М. Багацька // Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття : Мат. конф. молодих учених-ботаніків, 6–9 вересня 2005 р., м. Умань, Національний дендрологічний парк “Софіївка” НАН України. – К. : Фітосоціоцентр, 2005. – С. 114–115.

  7. Багацкая О. М. Перспективные виды деревянистых лиан для вертикального озеленения г. Киева / О. М. Багацкая // Проблемы озеленения крупных городов : Мат. 10-й междунар. науч. конф. : Альманах. – М. : ОАО “Прима–М”, 2007. – Вып. 12. – С. 126–127.

  8. Багацька О. М. Декоративні особливості дерев’янистих ліан / О. М. Багацька // Тези доп. учасн. конф. наук.-педагог. працівників, наук. співроб. і асп. та 62-ї студент. наук. конф. – К. : НАУ, 2008. – С. 130–132.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины