Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Скакун Юлія Володимирівна. Структура і властивості поліетеруретанів, сформованих у присутності моно- і полігетероядерних комплексів металів : Дис... канд. наук: 02.00.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Скакун Ю.В. Структура і властивості поліетеруретанів, сформованих у присутності моно- і полігетероядерних комплексів металів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06. – хімія високомолекулярних сполук. – Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України. Київ, 2008.

Методами ЕПР і електронної спектроскопії досліджено процеси комплексоутворення у ЛПУ, одержаних in situ у присутності 1 % мас. моно- і біметалевих поліядерних комплексів, в яких центрами структуроутворення є координаційні сполуки металів. Встановлено, що в аморфній матриці ЛПУ, сформованих у присутності 1 % мас. b-дикетонатів металів (Сo(III) і Eu(III)), має місце утворення мікрообластей, збагачених металовмісною сполукою.

Показана залежність характеру мікрогетерогенної будови і функціональних властивостей модифікованих ЛПУ як від симетрії металовмісної компоненти, так і від кількості йонних центрів модифікатора. Зокрема, виявлено підвищення рівня провідності ЛПУ, модифікованих b-дикетонатами металів, на 1–2 порядки та полігетероядерним металокомплексом на 3 порядки порівняно з безметальним ЛПУ. Показано йонний характер провідності металовмісних ЛПУ.

Встановлено, що вплив в-дикетонату міді на механічні, електричні і теплофізичні властивості більш суттєвий для модифікованого ЛПУ з більшою масовою часткою жорсткого блока (40 % мас.).

З аналізу літературних джерел витікає, що відомості про структуру та фізико-механічні властивості ЛПУ, модифікованих в-дикетонатами металів, досить обмежені, а інформація про використання полігетероядерних металокомплексів як модифікаторів ЛПУ у літературі відсутня. У зв’язку з цим розвиток робіт із синтезу та вивчення закономірностей спрямованого впливу іммобілізації in situ координаційних сполук металів (монойонних сполук одно-, дво- і тривалентних металів та полігетерометалічного комплексу) на структуру поліуретанових матеріалів з різнофункціональними властивостями є перспективним.

1. Вперше у присутності біметалевого поліядерного комплексу [Cu2Zn(NH3)Br3(Me2Ea)3] синтезовані in situ ЛПУ, в яких центрами структуроутворення є координаційні сполуки металів.

2. Вперше для ряду координаційних сполук металів показано, що характер мікрогетерогенного структуроутворення ЛПУ залежить як від симетрії металовмісної компоненти, так і від кількості йонних центрів модифікатора.

3. Вперше встановлено, що у ЛПУ, сформованих у присутності 1 % мас.

b-дикетонатів металів має місце утворення кристалічних мікрообластей, збагачених металовмісною сполукою. Розміри таких мікрообластей для тривалентних металів (Co(III) та Eu(III)) становлять 10–50 мкм, тоді як для двовалентних металів (Cu(II)) такі мікрообласті значно менші і становлять 5–10 мкм.

4. Вперше виявлено вплив кількості йонних центрів модифікатора на функціональні властивості ЛПУ. Зокрема, підвищення рівня провідності ЛПУ, модифікованих b-дикетонатами металів, на 1–2 порядки та полігетероядерним металокомплексом на 3 порядки порівняно з безметальним ЛПУ. Показано йонний характер провідності модифікованих ЛПУ.

5. Показано вплив симетрії металовмісної компоненти на механічні властивості ЛПУ. Зокрема, зростання відносного подовження при розриві ЛПУ, модифікованих b-дикетонатами металів, від 1,5 до 4 разів порівняно з безметальним ЛПУ.

6. Виявлено, що вплив b-дикетонату міді (ІІ) на механічні, електричні і термічні властивості розглянутого ряду ЛПУ (1,4-БД) більш суттєвий для модифікованого ЛПУ, що містить більшу масову частку жорсткого блока (40 % мас.).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Міжмолекулярна взаємодія етилацетоацетату міді з лінійними поліуретанами / Ю.М. Нізельський, Ю.В. Скакун, Н.В. Козак, В.І. Штомпель // Полімер. журн. – 2006. – Т. 28, № 4. – С. 308–313.

Внесок дисертанта: синтез і підготовка зразків для проведення експериментальних досліджень, участь у обговоренні результатів і написанні статті.

2. Скакун Ю.В. Термопластичні поліуретани: будова, властивості, використання / Ю.В. Скакун, Ю.М. Нізельський // Полімер. журн. – 2007. – Т. 29, № 1. – С. 3–9.

Внесок дисертанта: огляд літератури з проблематики й написання оглядової статті.

3. Структурування поліуретанів, що містять координаційні сполуки металів / Ю.М. Нізельський, Ю.В. Скакун, Є.В. Лобко, Н.В. Козак // Полімер. журн. – 2007. – Т. 29, № 2. – С. 113–118.

Внесок дисертанта: синтез об’єктів, підготовка їх для проведення досліджень, аналіз результатів і підготовка публікації.

4. Електричні та механічні властивості лінійних поліуретанів, модифікованих координаційними сполуками металів / Ю.М. Нізельський, Ю.В. Скакун, Н.В. Козак, Є.П Мамуня, М.В. Юрженко, В.В. Давиденко, О.А. Нестеров / Вопросы химии и химической технологи. – 2007. – № 4. – С. 62–65.

Внесок дисертанта: синтез і підготовка зразків, участь в обговоренні розрахункових даних та у написанні статті.

5. Електричні та механічні властивості лінійних поліуретанів, модифікованих етилацетатом міді / Ю.М. Нізельський, Ю.В. Скакун, Н.В. Козак, Є.П Мамуня, М.В. Юрженко, В.В. Давиденко, О.А. Нестеров // Полімер. журн. – 2007. – Т. 29, № 3. – С. 218–221.

Внесок дисертанта полягає у синтезі та підготовці зразків, обробці експериментальних даних, оформленні статті.

6. Лінійні та сітчасті поліуретани, що містять координаційні центри наноструктурування / Ю.М. Нізельський, Н.В. Козак, Н.В. Мніх, Ю.В. Скакун // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2007. – Т. 5, № 2. – С.435–443.

Внесок дисертанта полягає у синтезі об’єктів дослідження та підготовці зразків для проведення експерименту, аналізі експериментальних даних.

7. Діелектрична релаксація і електропровідність лінійних та сітчастих поліуретанів наноструктурованих in situ комплексними сполуками металів /

Ю.М. Нізельський, Н.В. Козак, В.В. Клепко, А.О. Фоменко, О.М. Жигір, Н.В. Мніх, Ю.В. Скакун, М.М. Міненко, В.М. Кокозей // Фізика конденсованих високомолекулярних систем. – 2007. – Вип. 12. – С.48–57.

Дисертантка брала участь у синтезі об’єктів дослідження та аналізі експериментальних даних.

8. Скакун Ю.В., Козак Н.В., Низельский Ю.Н. Структура и свойства полимерных систем, сформированных в присутствии комплексов металов // Вторая Санкт-Петербургская конференция молодых ученых. Тезисы докладов. – Санкт-Петербург. – 2006. – С. 22.

9. Діелектрична релаксація лінійних та зшитих поліуретанів, наноструктурованих in situ комплексами металів / Ю.В. Скакун, Н.В. Козак, Ю.М. Нізельський,

В.В. Клепко, М.М. Міненко, О.М. Жигір, А.О. Фоменко, Н.В. Мніх // Міжнародна науково-практична конференція “Структурна релаксація у твердих тілах“. Тези доповідей. – Вінниця. – 2006. – С. 194–195.

10. Термопластичные полиуретаны, модифицированные координационными соединениями металлов / Ю.В. Скакун, Е.В. Лобко, Н.В. Козак, Ю.Н. Низельский // 4-я международная конференция “Материалы и покрытия в экстремальных условиях“. Труды конференции. – Крым. – 2006. – С. 362.

11. Структура и свойства термопластичных полиуретанов, модифицированных координационными соединениями металлов / Ю.В. Скакун, Ю.Н. Низельский, Н.В. Козак, Г.М. Нестеренко, Е.В. Лобко // ІІІ-я Всероссийская научная конференция “Физико-химия процессов переработки полимеров“. Тезисы докладов. – Иваново. – 2006. – С. 192–193.

12. Linear and cross-linked polyurethanes containing coordination centers of nanostructurization / Yu. V. Skakun, N.V. Mnikh, N.V. Kozak, Yu. M. Nizelskii,

H.M. Nesterenko, E.V. Lobko // International Meeting “Clusters and Nanostructured Materials”. Materials of the meeting. – Uzhgorod. – 2006. – S. 264–266.

13. Скакун Ю.В., Юрженко М.В. Структура и свойства линейных полиуретанов, модифицированных этилацетатом меди // Международная конференция молодых ученых по фундаментальным наукам. Тезисы докладов. – Москва. – 2007.

14. Дериватографічні дослідження композиційних матеріалів на основі лінійних поліуретанів, модифікованих етилацетоацетатом міді / Ю.В. Скакун, Г.М. Нестеренко, Н.В. Козак, М.В. Юрженко, Ю.М. Нізельський // 27 ежегодная международная научно-практическая конференция и блиц-выставка «Композиционные материалы в промышленности». Тезисы докладов. – Крым. – 2007. – С. 180–182.

15. Термічні властивості лінійних та сітчастих поліуретанів наноструктурованих in situ комплексами металів / Ю.В. Скакун, Г.М. Нестеренко, Н.В. Козак, Н.В. Мніх, Ю.М. Нізельський // ІІІ Міжнародна конференція “Сучасні проблеми фізичної хімії”. Тези доповідей. – Донецьк. – 2007. – С. 46–47.

16. Скакун Ю.В., Штомпель В.І., Нізельський Ю.М. Вплив металовмісних модифікаторів на структурування лінійних поліуретанів // XI українська конференція з високомолекулярних сполук. Тези доповідей. – Дніпропетровськ. – 2007. – С. 186.

17. Электропроводность полиуретанов, модифицированных комплексными соединениями металлов / Ю.В.Скакун, Н.В. Козак, Ю.Н. Низельский, Н.В. Мних, А.А. Фоменко, М.В. Юрженко // Международная конференция «HighMatTech». Тезисы докладов. – Киев. – 2007. – С. 437.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины