Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Лисиця Олексій Олександрович. Розробка енергоощадних прийомів оптимізації стану ампелофітоценозу : Дис... канд. наук: 06.01.08 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Лисиця О.О. Розробка енергоощадних прийомів оптимізації стану ампелофітоценозу – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08 – виноградарство. – ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова», Одеса, 2008.

Дисертаційна робота присвячена вивченню впливу різного рівня забур’яненості та строків сумісної вегетації на стан виноградників, їх урожайність, вартість культивування насаджень за існуючої технології контролю розвитку та чисельності бур’янів.

Установлено, що забур’яненість промислових виноградників, які культивуються на малопродуктивних землях лівобережного Нижньодніпров’я, зумовлена особливостями існуючої технології догляду за кущами, формуванням та віком рослин, зрідженістю, наявністю та відстанню до джерела постійного надходження насіннєвого матеріалу бур’янів.

Забур’яненість виноградників старшого віку, що культивуються більше 20 років, сформована 68 видами бур’янів, які відносяться до 19 родів, серед яких домінують родини айстрових, капустних, злакових.

Рівень забур’яненості молодих виноградників значно менший, а видовий склад бідніший. На ділянці сорту Біанка ідентифіковано 25 видів рослин-засмічувачів, які відносяться до 12 родів, серед яких присутні як багаторічники, так і малорічники, одно- та дводольні бур’яни.

Прояви негативного впливу бур’янів на домінантну культуру, за час проходження фенофаз ріст пагонів та квітування, не зворотні, якщо навіть згодом бур’яни видалити з насаджень і в подальшому утримувати їх у чистому вигляді. Високий рівень забур’яненості та довгий час сумісної вегетації, перед усім у фази ріст пагонів та квітування, зумовлює втрату врожаю до 0,25-0,34 т на кожну тону сирої маси бур’янів. В гостро посушливих умовах питомі втрати врожаю ягід суттєво підвищуються.

Для скорочення витрат, покращення фітосанітарного стану насаджень наведені результати вивчення ефективності ряду нових, для виноградарства, ґрунтових гербіцидів. Встановлено, що найбільшу ефективність контролю розвитку та чисельності бур’янів серед виноградників, за істотного скорочення фінансових та енергетичних витрат, забезпечують гербіциди люмакс і раундап.

У дисертаційній роботі досліджено та узагальнено особливості впливу бур’янів на ріст, розвиток і урожайність винограду, залежно від рівнів забур’яненості насаджень, часу присутності небажаної рослинності. Вивчено та обґрунтовані елементи технології застосування нових ґрунтових гербіцидів для контролю чисельності та розвитку бур’янів серед виноградників, які культивуються в районі малопродуктивних земель лівобережного Нижньодніпров’я. Одержані результати дають можливість зробити наступні висновки.

1. Промислових насадження винограду різного строку експлуатації суттєво відрізняються як за рівнем забур’яненості, так і за видовим складом бур’янів. На виноградниках старшого віку забур’яненість формується 68 видами бур’янів, що представляють 19 родів. Серед молодих виноградників склад бур’янового компоненту представлений 25 видами з 12 родів. Незалежно від віку насаджень у загальному складі забур’яненості домінують угрупування дводольних бур’янів, частка яких сягає більше 86%.

2. Найбільша чисельність бур’янів, за оптимальних умов зволоження, складається у першій половині вегетації, яку формують переважно малорічники. Рівні забур’яненості та строки сумісної вегетації впродовж фази розвиток пагонів і квітування визначають силу росту кущів, їх урожайність та якість ягід.

3. Починаючи значно раніше свій розвиток, бур’яни за оптимальних умов вегетації впродовж фаз сокорух – ріст пагонів формують більше 1т/га сухої органічної речовини, для чого споживають до 700-900 м3/га з 1850-2100 м3/га загальних обсягів вологи в грунті. Дефіцит вологоспоживання, що виникає при цьому, літніми опадами не усувається і зберігає свій негативний вплив до кінця вегетації кущів.

4. Рівень забур’яненості та строки присутності бур’янів серед виноградників визначає і питомі втрати урожаю ягід, які коливаються від 55-93 кг/т приросту сирої маси бур’янів до 320-380 кг/т при максимальній забур’яненості протягом фаз розвитку кущів ріст пагонів – дозрівання ягід. Епізодичне зменшення рівня забур’яненості в межах певної фази загального стану насаджень не покращує. Високий рівень забур’яненості, довгий час присутності бур’янів у фази ріст пагонів – квітування має незворотну дію і зумовлює найбільші втрати урожаю ягід.

5. Попадання, навіть випадкове, розчину гербіциду раундап на кущі винограду призупиняє ріст пагонів, викликає характерну зміну форми та забарвлення листя, зменшує їх діаметр. Ознаки токсикації рослин за оптимальних умов вегетації проявляються на 12-15 день після попадання розчину гербіциду. В умовах посухи, особливо гострої, зовнішні прояви ушкодження з’являються раніше.

6. Дія досліджуваних ґрунтових гербіцидів обмежена за часом і в середньому за оптимальних умов зволоження не перевищує 60-80 діб. Найбільша біологічна ефективність ґрунтових гербіцидів складається на першому етапі після внесення і зумовлюється складом препаратів, типом потенційної забур’яненості, температурою, вологістю та рівнем підготовки грунту до внесення гербіцидів. Застосування сучасних ґрунтових гербіцидів зменшує потенційну чисельність сходів бур’янів в середньому у 5-8 разів порівняно з контролем, збільшують плодоносність пагонів на 2,8-11,3%, середню масу грона на 8,4%, урожайність на 26%.

Залишкова кількість ґрунтових гербіцидів у грунті, в кінці вегетації кущів, не перевищує або менша ГДК.

7. Ґрунтові гербіциди за розробленим режимом їх застосування скорочує сукупні фінансові витрати на догляд за насадженнями, на 5,4% в тому числі на паливно-мастильні матеріали – 8,5%, собівартість ягід в середньому на 17,7%. Крім цього застосування ґрунтових гербіцидів зменшує сукупні витрати енергії на вирощування винограду з 87,4 ГДж/га за існуючої технології до 86,4 ГДж/га на ділянках, що утримувалися під гербіцидами, в тому числі на контроль присутності бур’янів з 2,4 ГДж/га до 2,1 ГДж/га – 12,6%.

Рекомендації виробництву

 1. Для скорочення чисельності бур’янів серед промислових насаджень винограду, утримання рівня забур’яненості нижче порогу шкодочинності в гербокритичний період розвитку кущів, доцільно застосувати гербіцид люмакс нормою 4 л/га, який дозволено для використання (внесено до Переліку пестицидів…..) з 2008 року. З метою підвищення біологічної ефективності дії гербіциду, попередження переносу його на сусідні ділянки, при пилових бурях, після внесення робочого розчину препарату слід обов’язково перемішати з його верхнім 0-3 см шаром грунту.

 2. Норма витрати робочого розчину гербіциду люмакс 400 л/га. Застосовувати гербіцид люмакс на виноградниках доцільно після стійкого переходу середньодобової температури через +5С.

 3. Високоефективний контроль розвитку та часу присутності бур’янів серед виноградників може бути досягнутий шляхом застосування гербіцидів за схемою люмакс, 4 л/га + раундап, 4 л/га у випадку розвитку наступної хвилі бур’янів та досягнення ними рівня нижнього порогу шкодочинності.

 4. Перед внесенням розчину гербіциду люмакс грунт повинен бути добре підготовленим і мати дрібно грудкувату структуру. Наявність на поверхні грунту великих грудок, рослинних решток суттєво зменшує рівномірність розподілу робочого розчину гербіциду та його біологічну ефективність.

 5. Для визначення доцільності застосування гербіциду люмакс заздалегідь необхідно визначити потенційно можливий рівень та тип забур’яненості кожної конкретної ділянки насаджень, видовий склад домінуючих угрупувань бур’янів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Шевченко І.В., Лисиця О.О. Агроекологічні аспекти удосконалення технології контролю розвитку бур’янів на промислових насадженнях винограду // Таврійський науковий збірник. Вип. 40.-Херсон.-2005.-С.40-46.

 2. Шевченко І.В., Лисиця О.О. Грунтові гербіциди нового покоління на промислових виноградниках // Збірник Виноградарство і виноробство. Вип. 43.- Одеса.-2006. С.176-185.

 3. Шевченко І.В., Лисиця О.О. Продуктивність винограду залежно від рівня забур’яненості та строків сумісної вегетації // Таврійський науковий збірник. Вип. 54.-Херсон-2007.-С.28-33.

 4. Шевченко І.В., Лисиця О.О. Особливості формування забур’яненості промислових насаджень виноградників // Вісник аграрної науки Південного регіону. Випуск 8 Одеса – 2007. С.206-210.

 5. Шевченко І.В., Лисиця О.О. Ефективність застосування ґрунтових гербіцидів нового покоління на промислових насадженнях винограду // Сад, виноград і вино України.-2006.-№1-1.-С.26-28.

 6. Шевченко І.В., Лисиця О.О., Гонтар В.Т. Вплив забур’яненості на врожайність насаджень винограду за умов різного волого забезпечення // ВиноГрад.-2008.-№4.-С.24-28.

 7. Лисица А.А. Эффективность контроля засоренности промышленных виноградников различными гербицидами // Материалы научно-практической конференции, посвященной 70-летию ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко «Новые технологии производства и переработки винограда для интенсификации отечественной виноградно-винодельческой отрасли» Новочеркасск.-2006.-С.90-95.

 8. Шевченко І.В., Лисиця О.О. Взаємодія винограду і бур’янів за різних умов вегетації // Магарач, Виноградарство и виноделие.-2008.-№1.-С.19-22.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины