Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Жовнерчук Ольга Валентинівна. Тетраніхові кліщі (Trombidiformes, Tetranychoidea) зелених насаджень м. Києва : Дис... канд. наук: 03.00.08 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Жовнерчук О.В. Тетраніхові кліщі (Trombidiformes, Tetranychoidea) зелених насаджень м. Києва. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, 2008.

1. На зелених насадженнях м. Києва виявлено 28 видів тетраніхових кліщів із 9 родів, 2 родин. Новими для території дослідження є 17 видів кліщів.

2. Для фауни України виявлено три нові види тетраніхід: Schizotetranychus garmani, Bryobia vasiljevi, Oligonychus (Wainsteiniella) sp. 1.

3. У досліджуваних типах зелених міських насаджень видовий розподіл кліщів нерівномірний: у вуличних насадженнях виявлено 13 видів, у парках – 11 видів, у лісопарках – 12 видів, у ботанічних садах – 18 видів, у закритому ґрунті – два види. Найбільш подібними за видовим складом кліщів є вуличні та паркові насадження.

4. Найвищі показники трапляння у міських насадженнях мають види S. tiliarium та A. viennensis. Трапляння першого виду пов’язане з наявністю у місті великої кількості насаджень липи, тоді як другого — із заміною цим бісексуальним видом партеногенетичного виду B. redikorzevi, а також високою пластичністю та життєздатністю порівняно з іншими видами.

5. У міських насадженнях виявлено п’ять видів домінантів: A. viennensis, S. pruni, S. tiliarium, T. turkestani, T. urticae; три види субдомінантів: O. ununguis, B. redikorzevi, T. horridus; вісім видів субдомінантів I порядку: P. ulmi, S. garmani, S. schizopus, O. mitis, O. brevipilosus, O. karamatus, T. przhevalskii, S. carpini та десять видів – другорядних членів ценозу: S. jachontovi, S. colurnae, N. rubi, O. piceae, B. vasiljevi, S. populi, O. lagodehii, B. graminum, M. longiclavatus та Oligonychus (Wainsteiniella) sp. 1. Припускається, що зміни домінуючих видів кліщів в урбанізованих екосистемах пов’язані з відмінною стійкістю певних видів до безпосереднього впливу полютантів та різною здатністю до вироблення резистентних форм.

6. Для морфологічно близьких видів кліщів - T. urticae і T. turkestani встановлено наявність чіткого кормового розподілу, що сприяє активному пристосуванню видів до місцеперебування, утвердженню в певних екологічних нішах та зменшенню міжвидової конкуренції.

7. Тетраніхові кліщі мають виражену кормову приуроченість. Серед досліджуваних кліщів поліфагами є п’ять видів: A. viennensis, P. ulmi, S. pruni, T. urticae, T. turkestani; олігофагами - два види: T. przevalskii та B. redikorzevi; монофагами - 13 видів: B. vasiljevi (на полині), B. graminum (на суниці садовій), N. rubi (на малині звичайній), S. tiliarium (на липі), S. populi, S. garmani та S. schizopus (на вербі), S. colurnae і T. horridus (на ліщині), S. carpini (на грабі), S. jachontovi, M. longiclavatus і O. mitis (на дубі). Серед видів «хвойного» комплексу поліфагом є O. ununguis; олігофагами – види O. piceae, O. lagodehii та O. brevipilosus, а монофагом – O. karamatus.

8. Стійкість міських зелених насаджень до пошкодження тетраніховими кліщами залежить від ступеня забруднення рослин. Виявлені тенденції щодо зменшення чисельності кліщів на рослинах з меншим рівнем запиленості та зростання індексів трапляння видів при збільшенні викидів автотранспорту.

9. В умовах мегаполісу сезонна динаміка чисельності тетраніхових кліщів залежить, насамперед, від мікрокліматичних умов середовища. Розвиток колоній і зміни чисельності кліщів на околицях міста на два тижні випереджають ці ж процеси в центрі міста, при цьому максимальне розмноження кліщів на деревах відмічено відповідно у першій та другій декадах липня.

10. Визначальними факторами у розвитку тетраніхових кліщів є мікрокліматичні умови дослідженої території, особливості експозиції та характер озеленення. Комплексні дослідження цих факторів є основою для прогнозування розвитку тетраніхофауни урбанізованих ценозів та для розробки заходів боротьби з кліщами.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Жовнерчук О.В. Дослідження тетраніхових кліщів (Trombidiformes: Tetranychoidea) вуличних зелених насаджень м. Києва // Вестн. зоологии. – 2006. - 40, № 4. – С. 375–378.

2. Жовнерчук О.В. Вплив мікрокліматичних умов вулиць м. Києва на сезонну динаміку чисельності липового павутинного кліща Schizotetranychus tiliarium Hermann, 1804 (Trombidiformes: Tetranychidae) // Изв. Харьк. энтомол. об-ва. - 2004 (2005). - 12, вып. 1-2. - С. 181-184.

3. Акимов И.А., Колодочка Л.А., Жовнерчук О.В., Омери И.Д., Самойлова Т.П. Видовой состав и экологические характеристики клещей надсемейства Tetranychoidea (Acariformes, Trombidiformes) и семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Gamasina), обитающих на растениях ботанических садов г. Киева (Украина) // Вестн. зоологии. – 2007. - 41, № 6. - С. 521–534. (Дисертантом зібрано і опрацьовано матеріал по тетраніховим кліщам, оформлено частину публікації, яка стосується дослідження тетраніхових кліщів. Загальний внесок – 40%).

4. Zhovnerchuk, O.V. Tetranychoid mites (Prostigmata: Tetranychoidea) inhabiting green plantings in Kyiv // Biological Lett. – 2006. – 43, № 2. – P. 389–392.

5. Жовнерчук О.В. Інтродукція рослин як один із шляхів розселення кліщів-фітофагів // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали V Міжнарод. наук. конф. молодих дослідників. – К., 2005. – С. 116–117.

6. Жовнерчук О.В. Тетраниховые клещи (Trombidiformes: Tetranychoidea) ботанических садов г. Киева // Інтродукція та захист рослин у ботанічних садах та дендропарках: Матеріали Міжнарод. наук. конф. – Донецьк, 2006. – С. 325–328.

7. Жовнерчук О.В. Вплив екологічних факторів мегаполісу на динаміку чисельності кліщів-фітофагів (на прикладі Schizotetranychus tiliarium Hermann, 1804 (Trombidiformes, Tetranychidae)) // Проблеми фундаментальної і прикладної екології, екологічної геології та раціонального природокористування : Матеріали Другої міжнарод. наук.-практич. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. - Кривий Ріг, 2006. - С. 61–64.

8. Акимов И.А., Жовнерчук О.В. Тетраниховые клещи уличных зеленых насаждений Киева. (Spider mites (Tetranychoidea) of street green plantings in Kiev // Материалы VIII Всерос. акаролог. совещ., Санкт-Петербург, 30 ноября–2 декабря 2004 г. – СПб, 2004. – С. 8–9. (Дисертантом зібрано та опрацьовано матеріал, оформлено тези доповіді. Загальний внесок – 80%).

9. Жовнерчук О. В. Тетраніхові кліщі – шкідники паркових насаджень міста Києва // Загальна і прикладна ентомологія в Україні : Тез. наук. конф., присвяч. пам’яті чл.-кор. НАН України, д. б. н., проф. В. Г. ДОЛІНА (Львів 15-19 серпня 2005 р.) – Львів, 2005. – С. 88–89.

10. Жовнерчук О.В. Экологические и видовые различия группировок тетраниховых клещей (Trombidiformes: Tetranychoidea) городских насаджений // Достижения энтомологии на службе агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и медицины : Тез. докл. XIII съезда Русск. энтомол. об-ва (Краснодар, 9-15 сентября 2007 г.). - Краснодар, 2007. - С. 74–75.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины