Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кубрак Світлана Миколаївна. Удосконалення елементів технології вирощування дині в плівкових теплицях на сонячному обігріві : Дис... канд. наук: 06.01.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кубрак С.М. Удосконалення елементів технології вирощування дині в плівкових теплицях на сонячному обігріві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. – Національний аграрний університет, Київ. – 2008.

Представлені результати трирічних досліджень прийомів вирощування дині в плівкових теплицях на сонячному обігріві для зони Лісостепу України. Виділено цінні сорти та гібриди за тривалістю вегетаційного періоду, кількістю продукції на 15 липня, урожайністю, стійкістю проти аскохітозу, масою, хімічним складом та дегустаційною оцінкою плодів. Визначено оптимальну схему розміщення рослин 70х60 см, яка забезпечує приріст товарної продукції 0,7 кг/м2 за у врожайності 5,5 кг/м2. Досліджено особливості росту та розвитку щеплених рослин дині гібрида Рада F1 на підщепах з родини гарбузові: лагенарії, гарбуза крупноплідного та фіголистого, циклантери, бенінкази, люфи, ехіноциста. Розроблено техніку щеплення та підібрано перспективні підщепи. Встановлено кореляційні зв’язки між ознаками дині. Обґрунтовано економічну ефективність вирощування кращих сортів і гібридів, оптимальних схем розміщення, підщеп.

У дисертаційній роботі наведено обґрунтування основних технологічних елементів вирощування дині в плівкових теплицях на сонячному обігріві, проведено оцінку підібраним сортам і гібридам, встановлено оптимальну схему розміщення рослин, строки щеплення та кращі підщепи для гібрида Рада F1. На основі отриманих результатів досліджень можна зробити такі висновки:

 1. Найбільш скоростиглими є такі гетерозисні гібриди і сорти, як Рада F1, Злато Скіфів F1, Золушка F1, Пасспорт F1, Amal F1, Dunna F1, Тітовка, Киянка, Рання 133, Злата, Забавка, Гібрид 21, Криничана, Насолода, Дністровська, Алушта, Лада, Дідона, плоди яких достигали на 76-78 добу після сходів.

 2. Найвищою урожайністю характеризувалися гібриди Рада F1 (6,6кг/м2), Пасспорт F1 (6,4 кг/м2), Amal F1 (6,2 кг/м2) та сорти Дідона (4,9 кг/м2), Лада (5,0 кг/м2), Злата (5,4 кг/м2), Киянка 5,8 (кг/м2), Самарська (6,6 кг/м2). Суттєво більшу масу стандартного плоду мали сорт Киянка – 1,9 та гібрид Amal F1 – 2,0 кг.

 3. Кращими за хімічним складом та дегустаційною оцінкою були гібрид Dunna F1 та сорти Криничанка, Дністровська, Дідона, Дана. Вміст сухої розчинної речовини у них був на рівні 9,6-11,5 %, а цукрів –5,2-6,4 %.

 4. Високий рівень рентабельності 62-120 % отримали від вирощування середньоранніх гібридів Рада F1, Пасспорт F1, Amal F1, який становив відповідно 120; 78; 63 %. Умовно чистий дохід, більший за контроль на 4,7 та 5,7 грн/м2 був у сортів Злата і Киянка.

 5. Оптимальною схемою розміщення рослин дині гібрида Рада F1, за якої одержано урожайність 5,5 кг/м2, що на 0,7 кг/м2 перевищувала контроль, є 70х60 см. Найнижча урожайність 3,8 кг/м2 була за схеми (70+100)х80 см.

 6. Найбільший умовно чистий дохід отримали від вирощування рослин гібрида дині Рада F1 за схеми розміщення 70х70 (контроль) та 70х60 см. Він становив відповідно 7,2 і 9,2 грн/м2.

 7. Найвищий відсоток приживлених рослин на 3-4 добу після з’явлення сходів 93 і 95 % мали за щеплення гібрида Рада F1 на підщепи гарбуза фіголистого та крупноплідного. У бенінкази та люфи цей показник більший після його виконання на 9-10 добу після сходів і становив 93 і 94 %.

 8. Швидше за кореневласні на 4 доби достигають плоди в рослин гібрида Рада F1 з підщепою гарбуза крупноплідного, де тривалість вегетаційного періоду складала 80 діб. Діаметр стебла біля кореневої шийки в них збільшувався на 1,7 см, висота – 39 см, кількість листків – 12 шт, площа листків – 28 см 2.

 9. Найвищим вмістом сухої розчинної речовини характеризувалися плоди гібрида Рада F1 на підщепах бенінкази (9,4 %), люфи (9,6 %), циклантери (9,8 %) та ехіноциста (10,6 %), який перевищував кореневласні на 0,7-1,9 %. Рівень цукрів у підщеп з бенінказою та люфою більший від контролю на 0,4-1,2 %.

 10. Гібрид дині Рада F1, щеплений на гарбуз крупноплідний, фіголистий та лагенарію відзначається високою економічною ефективністю. Використання цих підщеп дає змогу отримати від 24,94 до 17,17 грн/м2 прибутку за рентабельності 164 і 113 %.

 11. Високу енергетичну ефективність (1,3-1,5) мали гібрид Рада F1 та сорти Самарська, Козачка 244, Amarillo oro, Дана. Оптимальна схема розміщення рослин гібрида Рада F1, за якої отримано найбільший коефіцієнт енергетичної ефективності 1,2 була 70х60 см. Щеплення цього гібрида на лагенарію, гарбуз крупноплідний, бенінказу та ехіноцист дає змогу отримати максимальне (1,2) співвідношення акумульованої в продукції та витраченої на її виробництво енергії.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Кубрак С.М. Вивчення морфологічних ознак підщеп для баштанних культур / С.М. Кубрак // Овочівництво і баштанництво. – 2005. – Вип.50. – С. 398- 404.

 2. Кубрак С.М. Вирощування дині в плівкових теплицях на сонячному обігріві / С.М. Кубрак // Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства УААН”. – 2006. – Вип.3-4. – С. 91-94.

 3. Сич З.Д. Вплив схем висаджування горщечкової розсади дині на її продуктивність в плівкових теплицях / З.Д. Сич, С.М. Кубрак // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство”. – 2007. – Вип.79 – С.115-121.

 4. Сич З.Д. Класифікація колекційних зразків дині методом багатомірної статистики за умови вирощування в плівкових теплицях на сонячному обігріві / З.Д. Сич, С.М. Кубрак // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – 2007. – Вип.46. – С. 75-79.

 5. Сич З.Д. Культура щепленої дині в плівкових теплицях на сонячному обігріві / З.Д. Сич, С.М. Кубрак // Науковий вісник НАУ. – К., 2007. – Вип.105 – С. 116-121.

 6. Кубрак С.М. Щеплення рослин дині на різних підщепах в умовах зимових скляних теплиць [Електронний ресурс] / С.М. Кубрак // Наукові доповіді НАУ – 2007. – № 1. – Режим доступу до журн.: htt:// www.nbuv.gov.ua/e-jourmals/and/2007-1/07csmwgg.pdf.

 7. А.с.247. Циклантера інтродукована форма Незнайомка / З.Д. Сич, С.М. Кубрак (Україна). – № 000532; заявл. 18.12.04; опубл. 23.03.06.

 8. Пат. 17408 Україна, MПК AO1G 1/06. Спосіб вирощування розсади / Кубрак С.М., Сич З.Д., Бобось І.М.; заявник і патентовласник Національний аграрний університет. – № u200604164; заявл. 14.04.2006; опубл.15.09.2006, Бюл. №9.

 9. Пат.22639 Україна, MПК AO1G 1/06. Спосіб вирощування розсади / Сич З.Д., Кубрак С.М.; заявник і патентовласник Національний аграрний університет та Київська дослідна станція Інституту овочівництва та баштанництва УААН. – № u200612915; заявл. 07.12.06; опубл.25.04.07, Бюл. №5.

 10. Кубрак С.М. Вирощування дині на підщепах у плівкових теплицях на сонячному обігріві / С.М. Кубрак // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів [“Інноваційний розвиток системи землеробства та агротехнологій в Україні”], (Київ, 12 груд. 2007 р.) / Ін-т. землеробства УААН. – К.: ВД “ЕКМО”, 2007. – С. 110-111.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины