Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Вицега Руслан Романович. Вибіркова інвентаризація лісових насаджень Верхньодністровських Бескидів : Дис... канд. наук: 06.03.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Вицега Р.Р. Вибіркова інвентаризація лісових насаджень Верхньодністровських Бескидів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація. – Національний аграрний університет. – Київ, 2008.

У дисертаційній роботі розроблено та обґрунтовано теоретико-методичні засади вибіркової інвентаризації гірських лісів та виконано інвентаризацію лісового фонду Верхньодністровських Бескидів математико-статистичними методами. Визначено лісистість регіону досліджень. Здійснено моделювання твірної стовбура ялини європейської. Визначено основні лісівничо-таксаційні показники лісового фонду математико-статистичними методами та здійснено їх аналіз. Встановлено збіг розрахованих показників лісового фонду з показниками повторного лісовпорядкування об’єкта дослідження. Удосконалено методику дослідження санітарного стану лісових насаджень та здійснено його аналіз. Розроблено методичні підходи організації національної інвентаризації лісів України з використанням наземних даних та матеріалів космічної зйомки, ГІС-технологій та спеціалізованого програмного забезпечення. Запропоновано методику створення лісогосподарського плану на основі відомостей, отриманих за результатами проведення національної інвентаризації лісів.

У дисертаційній роботі представлено теоретичні, методологічні та технологічні аспекти проведення вибіркової інвентаризації лісів математико-статистичним методом, сформульовано основні положення національної інвентаризації лісів України, запропоновано її функціональну структуру.

Результати досліджень дають змогу зробити такі висновки:

1. Обґрунтовано теоретико-методичні положення вибіркової інвентаризації гірських лісів:

– визначено найоптимальнішою систематичну нестратифіковану вибірку;

– розраховано растр розміщення пробних площадок розміром 1,20,4 км, що забезпечує отримання результатів з точністю ±5,0 %;

– встановлено, що оптимальними лісоінвентаризаційними одиницями є кругові пробні площадки радіусом 12,62 м (500 м2);

– підібрано найінформативніші комбінації каналів для дешифрування космічних знімків Landsat-7 та виділення "лісової маски";

– удосконалено модель твірної стовбурів ялини європейської для визначення їх об’ємів на основі базової функції Рімера-Гадова.

2. Визначено основні лісівничо-таксаційні показники лісового фонду Верхньодністровських Бескидів:

– площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок становить 8 071,1 га, що відповідає лісистості території 37,9 %;

– у лісовому фонді за всіма показниками переважають ялинові насадження, частка яких становить понад 74,0 %, букових та ялицевих насаджень – 5,0 % та 12,7% відповідно. Частка решти представлених порід за жодним показником не перевищує 1,5 %;

– у віковій структурі переважають молодняки (36,6%) та середньовікові (35,4 %) насадження, що свідчить про непропорційність розподілу між групами віку. Значно менша частка пристигаючих (16,9%) та стиглих (10,4 %) насаджень. Неоптимальність структури лісового фонду за групами віку засвідчує частка перестійних насаджень – 0,7 %;

– загальний запас досліджуваних деревостанів становить 3 324,1 тис. м3, зокрема ялинові деревостани – 2 588,7 тис. м3 (77,8 %), букові – 413,0 тис. м3 (12,4 %) і ялицеві – 251,0 тис. м3 (7,5 %). Значна частина запасу сконцентрована у віковому діапазоні 21–50 років. При порівнянні середніх запасів найпродуктивнішими виявилися насадження ялиці білої;

– встановлено збіг розрахованих лісівничо-таксаційних показників за результатами вибіркової інвентаризації з показниками базового лісовпорядкування. При порівнянні площ насаджень переважаючих порід за групами віку відхилення не перевищували 10%.

3. Оцінено санітарний стан насаджень за показниками дефоліації та наявністю на стовбурах пошкоджень, шкідників і хвороб. Середній індекс дефоліації становить 1,3. Таке значення характеризує невисокий рівень передчасної втрати хвої або листя. Встановлено, що найчастіше стовбури зазнають механічних пошкоджень. Загалом значна частина стовбурів (84,8 %) не зазнали пошкоджень. Тому санітарний стан досліджуваних насаджень можна вважати задовільним.

4. Сформульовано основні принципи і методологічний підхід щодо запровадження національної інвентаризації лісів України.

Для практичного використання рекомендовано теоретичні та практичні положення методології проведення вибіркової інвентаризації лісів зі застосуванням космічних знімків та ГІС-технологій на основі систематичної вибірки.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Вицега Р. Р. Методичні засади вибіркової інвентаризації гірських лісів / Р. Р. Вицега // Наук. вісн. Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУУ, 2007. – Вип. 17.2. – С. 32–38.

2. Сучасні засоби вимірювальної інвентаризації / [М. П. Горошко, С. І. Миклуш, Р. Р. Вицега та ін.] // Наук. вісн. Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУУ, 2006. – Вип. 16.4 – С. 192–200 (автором здійснено переклад тексту, викладено методику використання приладів у польових умовах).

3. Король М. М. Моделі росту смерекового деревостану / М. М. Король, Р. Р. Вицега // Наук. вісн. Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУУ, 2006. – Вип. 16.3 – С. 14–18 (автором здійснено рубання та обмір певної кількості модельних дерев, виконано моделювання твірної стовбура ялини європейської).

4. Миклуш С. І. Залежність збігу стовбура від його біометричних показників / С. І. Миклуш, Р. Р. Вицега, М. Черни // Наук. вісн. Національного аграрного університету : зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2006. – Вип. 103. – С. 178–185 (автором зібрано польовий матеріал, здійснено статистичне опрацювання та узагальнення висновків).

5. Миклуш С.І. Статистична інвентаризація насаджень Верхньодністровських і Сколівських Бескид / С. І. Миклуш, Р. Р. Вицега, М. Черни // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – Харків : С.А.М., 2006. – Вип. 109. – С. 117–126 (автором зібрано польовий матеріал, здійснено часткове статистичне опрацювання, узагальнення висновків).

6. Вицега Р. Р. Моніторинг санітарного стану лісових масивів Верхньодністровських та Сколівських Бескид / Р. Р. Вицега : ["Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем"] : 55 наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів ЛГФ НЛТУ України, (19–21 травня 2005 р.). – Львів : НЛТУУ, 2005. – С. 9–11.

7. Вицега Р. Р. До оцінки санітарного стану насаджень Верхньодністровських Бескид статистичним методом інвентаризації / Р. Р. Вицега : ["Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій"] : міжнар. наук. конф.,
(8-10 листоп. 2007 р.). – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – С. 228–231.

8. Вицега Р. Р. Статистическая лесоинвентаризация Бескид с использованием ГИС-технологий / Р. Р. Вицега : ["Рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов в системе устойчивого развития"] : междунар. науч.-практ. конф.,
(5-7 сент. 2007 г.). – Гомель : Институт леса НАН Беларуси, 2007. – С. 40–43.

9. Вицега Р. Р. Оцінка продуктивності деревостанів у системі національної інвентаризації лісів / Р. Р. Вицега : ["Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку"] : міжнар. наук.-практ. конф., (27–29 листоп. 2007 р.). – Житомир : Рута, 2007. – С. 27–30.

10. Вицега Р. Р. Методологічний аспект інвентаризації лісів / Р. Р. Вицега, С. І. Миклуш : Наукова конференція, присвячена 85-річчю з дня народження Б.Ф. Остапенка : (17-18 трав. 2007 р.). – Харків : Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2007. – С. 30–31 (автором обґрунтовано положення методології інвентаризації, узагальнення висновків).

11. Миклуш С. І. Вибіркова лісоінвентаризація – інформаційна система обліку і оцінки лісових ресурсів / С. І. Миклуш, Р. Р. Вицега : Конференція науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів та 60-та ювілейна студентська науково-виробнича конференція : (11-12 квітня 2006 р.). – К. : Логос, 2006. – С. 88–89 (автором зібрано польовий матеріал і зроблено первинне опрацювання).

12. Миклуш С. І. Залежність збігу стовбура від його біометричних показників / С. І. Миклуш, Р. Р. Вицега : ["Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства"] : міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150–річчю витоків кафедри лісівництва НЛТУ України : (20-23 верес. 2006 р.). – Львів : НЛТУ України, 2006. – С. 191–192 (автором зібрано польовий матеріал, здійснено статистичне опрацювання).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины