Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Водоп'янова Лариса Анатоліївна. Вплив кріопротекторів та заморожування-відігріву на клітини кісткового мозку собак : Дис... канд. наук: 03.00.19 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Водоп’янова Л.А. Вплив кріопротекторів та заморожування-відігріву на клітини кісткового мозку собак. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за фахом 03.00.19 – кріобіологія. – Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, 2008.

Дисертаційна робота присвячена вивченню впливу кріопротекторів і заморожування-відігріву на структурно-функціональний стан кісткового мозку собак.

Одержані в роботі результати свідчать про те, що найбільш ефективним кріопротектором для кріоконсервування клітин кісткового мозку собак є ДМСО у 7% концентрації. ПЕО-400 і гліцерин також мають протективну дію на клітини кісткового мозку собак, але при цьому в суспензії значно зменшується кількість зрілих гранулоцитів, мегакаріоцитів. Після кріоконсервування з 7%-м ДМСО, на відміну від ПЕО-400 та гліцерину, зміни вмісту мембранних фосфоліпідів в клітинах кісткового мозку собак були мінімальні.

Встановлено, що після кріоконсервування клітин кісткового мозку собак з ДМСО 7%, 10%, показники субстратів енергетичного обміну (глікоген, АТФ, піруват), що визначають основні функціональні показники клітин, значно не відрізнялися від таких у контролі. При цьому відмічено підвищення рівня глюкозо-6-фосфату та молочної кислоти в клітинах після кріоконсервування, що свідчить про інтенсифікацію обмінних процесів в клітинах після відігріву.

Ключові слова: кріоконсервування, клітини кісткового мозку собак, кріопротектори, глікоген, АТФ, глюкозо-6-фосфат, піруват, молочна кислота.

Вивчення дії заморожування-відігріву на клітини кісткового мозку і їх біохімічний потенціал є актуальним, зважаючи на необхідність розвитку методів кріоконсервування кісткового мозку і застосування його у ветеринарній практиці. У дисертаційній роботі досліджено дію різних концентрацій кріопротекторів і низькотемпературної консервації на збереження, морфологічні й біохімічні показники клітин, що дає змогу визначити підходи для розробки технології довгострокового зберігання кісткового мозку собак.

  1. Показано, що після заморожування-відігріву кісткового мозку собак без кріопротектора зберігається лише незначна кількість бластів, лімфоцитів та гранулоцитів, що становить менш ніж 6% від показників контролю.

  2. Встановлено, що ДМСО в 7%, 10% концентрації та ПЕО-400 в 10% і 15% концентрації забезпечують збереження близько 80% всіх видів клітин кісткового мозку собак після заморожування-відігріву. Гліцерин надає недостатньо високий рівень захисту клітин кісткового мозку собак при кріоконсервуванні, що складає від 50% до 60% від показників контролю.

  3. Найбільш стійкими до кріоконсервування у присутності кріопротекторів (ДМСО, ПЕО-400, гліцерину) є клітини кісткового мозку, що знаходяться на ранніх стадіях розвитку. Найбільш чутливі – зрілі клітини, а з них гранулоцити та мегакаріоцити.

  4. Заморожування-відігрів клітин кісткового мозку собак призводить до зменшення рівня фосфоліпідів мембран. Використання кріопротектора ДМСО перешкоджає цім змінам та зберігає показники на рівні контроля, ПЕО-400 та гліцерин були менш ефективними.

  5. Заморожування-відігрів без кріопротектора призводить до зменшення рівня енергетичних субстратів в клітинах кісткового мозку собак. Кріоконсервування клітин кісткового мозку собак з ДМСО 7% концентрації зберігає запас глікогену, рівень АТФ, глюкозо-6-фосфату і пірувату на значеннях, близьких до контрольних.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Водопьянова Л.А., Жегунов Г.Ф. Цитохимическое выявление фосфолипидов в гематопоэтических клетках костного мозга собак после замораживания в жидком азоте // Проблемы криобиологии. – 2005. – Т. 15, №3.- С. 581-586.

2. Водоп’янова Л.А., Жегунов Г. Ф. Зміни показників мієлограми собак до та після кріоконсервування у рідкому азоті // Біологія тварин - 2005. – Т.7, № 1-2.- С. 245-250.

3. Водопьянова Л.А., Жегунов Г. Ф. Сохранность клеток костного мозга собак после экспозиции с криопротекторами и замораживания в жидком азоте // Проблемы криобиологии. – 2006. – Т. 16, №2. – С. 207-210.

4. Водопьянова Л.А. Содержание ПВК и лактата в клетках костного мозга собак при криоконсервировании // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 4. – С. 10-14.

5. Водоп’янова Л.А., Жегунов Г. Ф. Цитохімічне дослідження глікогену в клітинах кісткового мозку собак після заморозки у рідкому азоті // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2006. – Вид. 36. – С. 226-233.

6. Водоп’янова Л.А., Жегунов Г. Ф. Цитохімічне виявлення глікогену у клітинах кісткового мозку собак після кріоконсервування у рідкому азоті // Матеріали II Міжнародної наукової конференції „Молодь та поступ біології”. – Львів. – 2006. – С.414.

7. Водопьянова Л.А., Жегунов Г.Ф. Криоконсервирование клеток костного мозга собак под защитой проникающих и непроникающих криопротекторов // Материалы ежегодной конференции молодых ученых «Холод в биологии и медицине -2006» - Харьков.- 2006. - С. 26.

8. Водопьянова Л.А., Жегунов Г.Ф. Влияние криопротекторов и замораживания в жидком азоте на сохранность клеток костного мозга собак // Матеріали 10ой Пущинской школы-конференции молодых ученых «Биология – наука XXI века». - Россия, г. Пущино. - 2006 г. – С.71.

9.Gennadiy F. Zhegunov, Larisa A. Vodopyanova Сytochemical revealing of phospholipids in canine bone marrow cells after cryopreservation in liquid nitrogen // Материалы конференции «Сryo 2006» - Hamburg. - 2006. – Р. 99.

10. Водопьянова Л.А., Жегунов Г.Ф. Цитохимическое выявление фосфолипидов в клетках костного мозга собак после криоконсервирования в жидком азоте // Материалы IX съезда Украинского биохимического общества. - Харьков. – 2006. – С. 169-170.

11. Водопьянова Л.А., Жегунов Г.Ф. Содержание АТФ и глюкозо-6-фосфата в клетках костного мозга собак после криоконсервирования // Український біохімічний журнал. – 2007. – Т. 79, №3. – С. 101-104.

12. Водопьянова Л.А., Жегунов Г.Ф. Влияние криоконсервирования на содержание АТФ в клетках костного мозга собак // Материалы V Международного симпозиума «Актуальные проблемы биофизической медицины». Институт физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев. - 2007. – С. 40.

13. Водопьянова Л.А., Жегунов Г.Ф. Кріоконсервування клітин кісткового мозку собак під захистом кріопротекторів // Матеріали міжнародної научно-практичній конференції молодих вчених и спеціалістів «Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і практики». Львівська національна академія ветеринарної медицини ім.. С.З. Гжицького. - Львів. - 2007. – С. 21-24.

14. Larisa Vodopyanova, Olga Denysova. Research of dogs` bone marrow cell safety after cryopreservation in liquid nitrogen // Матеріали конференції молодих науковців, аспірантів та студентів з молекулярної біології і генетики присвячена 120-річчю М.І. Вавилова. Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. - Киев. – 2007. - С. 114.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины