Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Романенко Наталія Володимирівна. Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення наглядової діяльності за охороною праці : Дис... канд. наук: 05.26.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Романенко Н.В. Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення наглядової діяльності за охороною праці. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – Охорона праці. – Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної наукової задачі підвищення ефективності наглядової діяльності на основі вдосконалення інформаційно-методичного забезпечення державного нагляду в сфері охорони праці.

Розроблено науково-обґрунтовані рекомендації щодо ведення обліку, аналізу та оцінки результатів наглядової діяльності з урахуванням сучасних вимог.

Запропоновано методику розрахунку періодичності проведення планових перевірок підприємств інспекторами з нагляду за охороною праці.

Проведено статистичний аналіз виробничого травматизму за видами державного нагляду в сфері охорони праці.

Досліджено зв’язок подій, що призвели до нещасних випадків з допущеними порушеннями вимог безпеки праці на виробництві.

Розроблено пропозиції щодо вдосконалення методичного забезпечення контролю за роботою структурних підрозділів системи державного нагляду за охороною праці.

У дисертаційній роботі викладено результати розв’язання актуальної наукової задачі – підвищення ефективності наглядової діяльності на основі вдосконалення інформаційно-методичного забезпечення державного нагляду в сфері охорони праці. Ця задача має важливе науково-практичне значення для вирішення проблеми виробничого травматизму в державі.

Узагальнення результатів наукового дослідження дозволило сформулювати такі висновки:

1. За результатами проведеного аналізу існуючих підходів до здійснення наглядової діяльності обґрунтовано необхідність удосконалення інформаційно-методичного забезпечення державного нагляду в сфері охорони праці.

2. Розроблено нову структуру видів державного нагляду, адаптовану до КВЕД, яка дозволяє проводити статистичні спостереження результатів наглядової діяльності на підприємствах за видами економічної діяльності, одержувати порівняльну оцінку роботи органів державного нагляду на фоні динаміки основних показників соціально-економічного розвитку України та міжнародного рівня. Вперше для забезпечення ведення обліку та аналізу результатів наглядової діяльності за охороною праці відповідно до КВЕД проведено розподіл кодів видів економічної діяльності між розробленими видами державного нагляду.

3. Розроблено нові форми звітності про результати державного нагляду, що встановлюють єдиний підхід до обліку та аналізу наглядової діяльності за охороною праці на підприємствах різних видів економічної діяльності та розташованих на них промислових об’єктах.

4. Удосконалено перелік звітних показників наглядової діяльності на основі вимог сучасних законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють здійснення державного нагляду в сфері охорони праці. На підставі таких показників одержані критерії аналізу наглядової діяльності, які враховують умови досягнення результатів державного нагляду, інтенсивність, динамічність, дієвість інспекторської діяльності, ефективність використання робочого часу державними інспекторами, контрольну діяльність ТУ і державних інспекцій, економічні критерії та можуть застосовуватися для аналізу наглядової діяльності на регіональному та галузевому рівнях.

5. Запропоновано комплексний підхід до оцінки наглядової діяльності за охороною праці, який ґрунтується на визначенні відхилення значень звітних показників структурних підрозділів від середнього, а також на дослідженні динаміки виробничого травматизму в залежності від результатів державного нагляду. Це дозволяє кількісно та якісно оцінювати рівень наглядової роботи як у цілому, так і по окремих територіальних органах і забезпечувати обґрунтування управлінських рішень з наглядової діяльності.

6. Розроблено методику розрахунку періодичності проведення перевірок органами державного нагляду за охороною праці та визначено раціональну кількість планових перевірок в залежності від виду економічної діяльності підприємств.

7. Встановлено, що для видів нагляду за охороною праці, існує висока ймовірність виникнення однакових небезпечних подій з однакових причин. Визначено перспективні напрями наукових досліджень виробничого травматизму за видами державного нагляду в сфері охорони праці.

8. Досліджено зв’язок подій, які призвели до нещасних випадків, з порушеннями вимог безпеки праці на виробництві, що забезпечує об’єктивно-орієнтовне планування наглядової діяльності за охороною праці.

9. Розроблено методичне супроводження контролю за роботою структурних підрозділів системи державного нагляду за охороною праці, яке забезпечує уніфікований підхід до проведення такого контролю на всіх рівнях здійснення наглядової діяльності.

10. Запропоноване інформаційно-методичне забезпечення наглядової діяльності за охороною праці впроваджено в роботу системи Держгірпромнагляду, що підтверджено відповідним актом. Визначено, що очікувана річна економічна ефективність від впровадження розроблених рекомендацій може становити 1,8 млн. грн.

Основні положення та результати дисертації опубліковано

в роботах:

1. Дегтяренко Г.Є., Романенко Н.В. До питання оцінки ефективності роботи Державного Комітету України з нагляду за охороною праці // Проблеми охорони праці в Україні: Зб. наук. праць. – К.: ННДІОП, 2005. – Вип. 9. – С. 3-7.

2. Єсипенко А.С., Романенко Н.В., Капланець М.Е. Дослідження стану державного гірничого нагляду в Україні // Проблеми охорони праці в Україні: Зб. наук. праць. – К.: ННДІОП, 2005. – Вип. 10. – С. 3-9.

3. Єсипенко А.С., Романенко Н.В. Удосконалення комплексного використання інформації про стан промислової безпеки // Проблеми охорони праці в Україні: Зб. наук. праць. – К.: ННДІОП, 2006. – Вип. 11. – С. 7-12.

4. Ткачук К.Н., Романенко Н.В. Аналіз стану наукової підтримки управління державним наглядом за охороною праці // Проблеми охорони праці в Україні: Зб. наук. праць. – К.: ННДІПБОП, 2007. – Вип. 14. – С. 3-8.

5. Єсипенко А.С., Левченко В.І., Романенко Н.В., Мітюк Л.О. Вплив виробничих факторів на безпеку праці // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Серія „Гірництво”: Зб. наук. праць. – К.: НТУУ „КПІ”, ЗАТ „Техновибух”, 2008. – Вип. 16. – С. 161-166.

6. Левченко В.І., Саляєв І.В., Романенко Н.В. Удосконалення системи державного нагляду через рівномірний розподіл навантажень на державних інспекторів у галузевих інспекціях // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – К.: ННДІОП, 2003. – № 4. – С. 3-5.

7. Левченко В.І., Саляєв І.В., Романенко Н.В. Оцінка наглядової діяльності державного інспектора Держнаглядохоронпраці // Вісник Національного науково-дослідного інституту охорони праці. –К.: ННДІОП, 2003. – № 6. – С. 1-4.

8. Єсипенко А.С., Романенко Н.В. Удосконалення системи обліку результатів наглядової діяльності в сфері промислової безпеки й охорони праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – К.: ННДІОП, 2005. – № 4. – С. 6-20.

9. Суслов Г.М., Єсипенко А.С., Романенко Н.В. Стан промислової безпеки та державного нагляду за охороною праці у вугільній промисловості // Вісник Національного науково-дослідного інституту охорони праці. – К.: ННДІОП, 2005. – № 13. – С. 10-15.

10. Єсипенко А.С., Романенко Н.В. Нормування праці інспекторів державного нагляду за охороною праці // Вісник Національного науково-дослідного інституту охорони праці. – К.: ННДІОП, 2006. – № 17. – С. 3-7.

11. Кундієв Ю.І., Лисюк М.О., Нагорна А.М., Романенко Н.В. Виробничий травматизм в Україні: гігієнічні, соціальні, економічні аспекти // Український журнал з проблем медицини праці. – 2006. – № 1. – С. 3-8.

12. Єсипенко А.С., Романенко Н.В. Аналіз та оцінка результатів наглядової діяльності з охорони праці в осередках виробничого травматизму // Інформаційний бюлетень з промислової безпеки. – К.: ННДІОП, 2006. – № 2. – С. 6-12.

13. Крутенко С.О., Єсипенко А.С., Романенко Н.В. Використання штатної чисельності інспекторів як резерв посилення наглядової діяльності за промисловою безпекою // Інформаційний бюлетень з промислової безпеки. – К.: ННДІПБОП, 2007. – № 2. – С. 11-17.

14. Ємельянова Н.А., Єсипенко А.С., Романенко Н.В. Об’єктивність перевірки роботи місцевих органів – передумова ефективності наглядової діяльності // Вісник Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці. – К.: ННДІПБОП, 2007. – № 19. – С. 3-6.

15. Дегтяренко Г.Е., Романенко Н.В. Научное обеспечение надзора и контроля за соблюдением законодательства по охране труда // Безопасность и охрана труда: 3-й Междунар. конгресс. Москва, 3-5 ноября 2004 г. – Москва, 2004. - С. 36-37.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины