Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Войтович Надія Георгіївна. Продуктивність та функціональна активність рубця корів при застосуванні високобілкових кормів і мінеральних добавок : Дис... канд. наук: 06.02.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Войтович Н.Г. Продуктивність та функціональна активність рубця корів при застосуванні високобілкових кормів і мінеральних добавок – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Національний аграрний університет, Київ, 2008.

У дисертаційній роботі наведено результати впливу згодовування вдосконалених за протеїном, мінеральним та вітамінним складом комбікормів і преміксів у зоні західного Лісостепу України на молочну продуктивність та кількісний і якісний склад мікрофлори і мікрофауни рубця корів, її метаболічну і функціональну активність, а також на ряд показників азотового і фосфорного обмінів у рубцевому середовищі. Встановлено оптимальний рівень протеїну, макро- та мікроелементів й жиророзчинних вітамінів у складі експериментальних комбікормів і преміксів для лактуючих корів у зоні західного Лісостепу України за сінажно-концентратного типу годівлі, які забезпечують їх потребу згідно норми, сприяють максимальному росту й розвитку бактерій і найпростіших рубця, стимулюють їх метаболічну активність, покращують перетравність поживних речовин кормів, підвищують молочну продуктивність, якість молока і рентабельність його виробництва.

Доведено доцільність у зимово-стійловий період утримання на сінажно-концентратних раціонах в умовах західного Лісостепу України використовувати у годівлі корів комбікорми і премікси нижченаведеного складу.

Комбікорм: ячмінь – 13,0 %, пшениця фуражна – 16,0 %, овес - 7,0 %, кормові боби (екструдовані)- 14,0 %, горох (екструдований) – 5,0 %, кукурудза – 8,0 %, висівки пшеничні – 8,0 %, жито (тритикале)- 5,0 %, шрот ріпаковий – 10,0 %, трав’яне борошно – 2,0 %, меляса – 7,0 %, монокальційфосфат – 1,0 %, кухонна сіль – 1,0 %, глауберова сіль – 1,0 %, диамонійфосфат – 1,0 %, премікс – 1,0 %.

Премікс: вітамін А (ретинолу ацетат) – 3077 г, вітамін D (відеїн) – 740 г, карбонат міді – 2019 г, карбонат цинку – 15744 г, карбонат марганцю – 9358 г, карбонат кобальту 272 г, йодат калію – 258 г, селеніт натрию – 118 г.

 1. Використання в годівлі корів в умовах західного Лісостепу України у складі комбікорму високобілкових кормів і вдосконаленого мінерального преміксу стимулює функціональну активність мікроорганізмів рубця, підвищує перетравність поживних речовин корму, молочну продуктивність, якість молока та знижує затрати кормів на його виробництво.

 2. Згодовування дійним коровам комбікорму з високобілковими компонентами та мінеральним преміксом стимулює функціональну активність мікроорганізмів рубця, збільшує чисельність аміло- та целюлозолітичних бактерій, підвищує рівень сирої і сухої мікробіальної маси, активує амілолітичну і целюлозолітичну активність мікроорганізмів рубця.

 3. Використання в годівлі лактуючих корів вдосконаленого комбікорму та преміксу підвищує чисельність найпростіших у рубцевій рідині на 19,8-22,5% та рівень сирої і сухої маси мікрофауни відповідно на 11,6-21,5 і 5,8-13,4%.

 4. Згодовування коровам комбікорму з високобілковими кормами та мінеральним преміксом підвищує у рубцевому вмісті рівень фосфору РНК на 7,4-7,9 %, загального кислоторозчинного фосфору - на 5,9-6,5 %, концентрацію загального і білкового азоту відповідно на 26,6-26,7 і 53,3-57,7 % та знижує вміст аміаку на 19,1-20,9 %.

 5. Використання в годівлі корів розробленого комбікорму і преміксу підвищує перетравність поживних речовин кормів: сирого протеїну – на 1,66 %; сирого жиру – на 0,79 %; сирої клітковини – на 1,11 %; органічної речовини – на 1,88 %.

 6. Згодовування лактуючим коровам комбікорму з високобілковими кормами та мінеральним преміксом підвищує середньодобовий надій на 11,8-12,2 %, збільшує в молоці вміст жиру на 0,11-0,13 %, білку - на 0,14 % та вміст кальцію і фосфору.

 7. Застосування в годівлі лактуючих корів вдосконалених за вмістом протеїну, мінеральних речовин та жиророзчинних вітамінів комбікорму і преміксу зменшує витрати кормових одиниць на 1 кг молока на 9,1-12,1 %, перетравного протеїну – на 8,7-10,9 % та підвищує рентабельність його виробництва на 9,3 %.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Войтович Н.Г. Синтез мікробіального білка в рубці корів при використанні в сінажно-концентратних раціонах комбікорму і преміксу нової рецептури / Н.Г. Войнович // Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Гжицького. – – 2004.- Т.6, №3. - Ч. 4. – С. 19-25.

 2. Войтович Н.Г. Вплив застосування комбікорму та преміксу нової рецептури на мінеральний статус сінажно-концентратного раціону і молочну продуктивність корів / Н.Г. Войтович // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – 2004. – Вип. 46, Ч. 3. – С. 20-24.

 3. Войтович Н.Г. Вплив згодовування комбікорму і преміксу нової рецептури в складі сінажно-концентратного раціону на азотовий обмін у рубці дійних корів / Н.Г. Войтович // Корми і кормовиробництво: Міжвід. тем. наук. зб. / Інститут кормів УААН. – Вінниця. – 2004. – Вип. 54. – С. 149-154.

 4. Снітинський В.В. Кількісна характеристика та ферментативна активність рубцевої мікрофлори у корів при використанні в складі сінажно-концентратних раціонів вдосконалених рецептів комбікормів та преміксів / В.В.Снітинський, Н.Г. Войтович // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДН ДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2005. – Вип. 6, № 2. – С. 199-203 (проведення досліджень, аналіз експериментального матеріалу, написання статті).

 5. Войтович Н.Г. Молочна продуктивність та склад молока корів за згодовування сінажно-концентратного раціону з вдосконаленою рецептурою комбікорму і преміксу / Н.Г. Войтович // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. – 2006. – Вип. 48, Ч. 2. – С. 26-31.

 6. Войтович Н.Г. Екструдат кормових бобів і гороху в структурі удосконаленого рецепту комбікорму у годівлі дійних корів / Н.Г. Войтович // Корми і кормовий білок: Міжнародна наукова конференція/ Інститут кормів УААН. – Вінниця, 2006. – С. 108-113.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины