Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ляшенко Михайло Володимирович. Регіональна модель іоносфери за даними харківського радара некогерентного розсіяння : Дис... канд. наук: 04.00.22 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ляшенко М. В. Регіональна модель іоносфери за даними харківського радара некогерентного розсіяння.–Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 04.00.22 – геофізика. – Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України, м. Харків, 2008.

Одержано кількісні характеристики добових та сезонних варіацій концентрації електронів, температур електронів і іонів на різних фазах 23-го циклу сонячної активності у періоди, близькі до весняного та осіннього рівнодень, зимового та літнього сонцестоянь.

Виконано детальний аналіз добових та сезонних варіацій основних параметрів геокосмічної плазми на різних фазах 23-го циклу сонячної активності. Виявлено та підтверджено існування сезонної та піврічної аномалій у варіаціях концентрації електронів на висотах, близьких до висоти максимуму області F2 іоносфери.

Побудовано регіональну напівемпіричну модель іоносфери, яка включає в себе дані про концентрацію частинок, температури електронів та іонів, швидкість переносу плазми, а також густину повного потоку частинок, густину потоку частинок за рахунок амбіполярної дифузії, швидкості нейтральних вітрів в іоносфері, густину потоку тепла, яке переноситься електронами та величину енергії, що підводиться до електронного газу. Також модель включає дані про величини повздовжньої складової тензорів амбіполярної дифузії та теплопровідності електронного газу, частоти зіткнень заряджених і нейтральних частинок.

Виконано спостереження, аналіз і моделювання ефектів у геокосмосі, які супроводжували затемнення Сонця 3 жовтня 2005 р. та 29 березня 2006 р. Виявлено особливості варіацій параметрів геокосмічної плазми, супутніх цим затемненням Сонця.

У роботі розв’язано актуальну задачу побудови регіональної напівемпіричної моделі іоносфери за даними радара НР у Харкові, яка може бути використана для більш точного розрахунку умов поширення радіохвиль у центрально-європейському регіоні, що дозволить зменшити потужність радіопередавальних пристроїв, поліпшити завадостійкість засобів радіозв’язку, радіолокації та радіонавігації, а також для розв’язання задач моделювання стану космічної погоди.

Основні результати роботи полягають у такому:

1. Отримано регресійні залежності концентрації електронів від індексу СА F10,7 для 00 і 12 годин місцевого часу. Отримано аналітичну залежність, що описує добові варіації Nm для різних рівнів СА.

2. Отримано кількісні характеристики добових і сезонних варіацій основних параметрів геокосмічної плазми в діапазоні висот 100 – 1000 км в 1997 – 2006 рр.

3. Проаналізовано добові та сезонні варіації параметрів геокосмічної плазми в періоди, близькі до весняного й осіннього рівнодень, зимового та літнього сонцестоянь на різних фазах 23-го циклу СА. Для середніх широт центрально-європейського регіону підтверджено, що основні параметри геокосмічної плазми зазнають значних і немонотонних добових і сезонних варіацій протягом циклу сонячної активності. Визначено межі цих варіацій.

Підтверджено існування сезонної та піврічної аномалій у варіаціях концентрації електронів на висотах, близьких до висоти максимуму шару F2 іоносфери.

4. Побудовано регіональну напівемпіричну модель іоносфери за даними радара НР у Харкові, що дозволяє розраховувати основні параметри іоносфери, а також параметри динамічних процесів у плазмі. Дану модель рекомендується використовувати для оцінки стану та прогнозу космічної погоди, для більш точного розрахунку умов поширення радіохвиль різних діапазонів у центрально-європейському регіоні, що дозволить зменшити потужність радіопередавальних пристроїв, поліпшити завадостійкість засобів радіозв’язку, радіолокації та радіонавігації, знизити електромагнітне “забруднення” навколишнього середовища тощо.

5. Досліджено ефекти рідкісних подій у навколоземному космічному просторі – часткових сонячних затемнень 3 жовтня 2005 р. і 29 березня 2006 р. Установлено, що ефекти ЗС досить упевнено спостерігалися у варіаціях параметрів іоносферної плазми в діапазоні висот 200 – 1200 км. Виявлено зменшення концентрації електронів, температури електронів й іонів на висотах 200 – 700 км, а також збільшення концентрації іонів водню у діапазоні висот 900 – 1200 км.

6. Виконано моделювання варіацій параметрів динамічних процесів у середовищі під час ЗС 3 жовтня 2005 р. і 29 березня 2006 р. Показано, що ефекти ЗС привели до помітної перебудови фізичних процесів у плазмі. Варіації параметрів іоносфери під час ЗС якісно подібні варіаціям у ранкові та вечірні години.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Дзюбанов Д. А., Захаров И. Г., Ляшенко М. В. Моделирование полуденных значений электронной концентрации в максимуме области F2 ионосферы по данным Харьковского радара некогерентного рассеяния // Космічна наука і технологія.–2004.–Т. 10, № 2/3.–С. 28–35.

 2. Ляшенко М. В., Скляров И. Б., Черногор Л. Ф., Черняк Ю. В. Суточные и сезонные вариации параметров ионосферной плазмы в период спада солнечной активности // Космічна наука і технологія.–2006.–Т. 12, № 2/3.–С. 45–58.

 3. Ляшенко М. В., Черногор Л. Ф., Черняк Ю. В. Суточные и сезонные вариации параметров ионосферной плазмы в период максимума солнечной активности // Космічна наука і технологія.–2006.–Т. 12, № 4.–С. 56–70.

 4. Ляшенко М. В., Пуляев В. А., Черногор Л. Ф. Суточные и сезонные вариации параметров ионосферной плазмы в период роста солнечной активности // Космічна наука і технологія.–2006.–Т. 12, № 5/6.–С. 58–68.

 5. Бурмака В. П., Григоренко Е. И., Емельянов Л. Я., Лысенко В. Н., Ляшенко М. В., Черногор Л. Ф. Радарные наблюдения эффектов в геокосмосе, вызванных частным солнечным затмением 29 марта 2006 г. // Успехи современной радиоэлектроники.–2007.–№ 3.–С. 38–53.

 6. Бурмака В. П., Лысенко В. Н., Ляшенко М. В., Черногор Л. Ф. Атмосферно-ионосферные эффекты частного солнечного затмения 3 октября 2005 г. в Харькове. 1. Результаты наблюдений // Космічна наука і технологія.–2007.–Т. 13, № 6.–С. 74–86.

 7. Taran V. I., Zakharov I. G., Tyrnov O. F., Lyashenko M. V. Spatial and temporal distribution of the total electron content inferred from beacon-satellite observations and Kharkiv incoherent scatter radar data // Adv. Space Res.–2007.–Vol. 39, № 5.–P. 803–807.

 8. Захаров И. Г., Ляшенко М. В., Тырнов О. Ф. Вариации ионосферных параметров в возмущенных условиях, зарегистрированные на Харьковском радаре НР // Космічна наука і технологія. Додаток до журналу.–2003.–Т. 9, № 2.–С. 48–52.

 1. Захаров И. Г., Ляшенко М. В. Сравнение экспериментальных и модельных значений полного электронного содержания в ионосфере над Восточной Европой // Радиофизика и радиоастрономия.–2003.–Т. 8, № 3.–С. 280–286.

  Ляшенко М. В. Моделирование сезонных вариаций электронной концентрации в максимуме области F2 ионосферы для 00 и 12 часов местного времени // Радиофизика и электроника. Сборник научных трудов ИРЭ НАНУ.–2005.–Т. 10, № 2.–С. 212–216.

  Дзюбанов Д. А., Захаров И. Г., Ляшенко М. В. Вариации электронной концентрации ионосферы в спокойных условиях по данным харьковского радара НР // Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”. Тематический выпуск “Радиофизика и ионосфера”.–2003.–Т. 4, вып. 7.–С. 31–34.

  Дзюбанов Д. А., Захаров И. Г., Ляшенко М. В. Регрессионные зависимости электронной концентрации области F2 ионосферы от солнечной активности по данным Харьковского радара некогерентного рассеяния // Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”. Тематический выпуск “Радиофизика и ионосфера”.–2004.–№ 23.–С. 19–24.

  Ляшенко М. В. Квазипериодические возмущения в среднеширотной ионосфере по данным радара некогерентного рассеяния в Харькове и мировой сети ионозондов // Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”. Тематический выпуск “Радиофизика и ионосфера”.–2004.–№ 23.–С. 69–72.

  Захаров И. Г., Ляшенко М. В., Федоренко В. Н. Построение карт полного электронного содержания ионосферы по регистрациям сигналов ИСЗ и по данным радара НР в Харькове // Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”. Тематический выпуск “Системный анализ, управление и информационные технологии”.–2005.–№ 18.–С. 71–76.

  1. Ляшенко М. В. Волновые возмущения в термосфере по данным Харьковского радара НР и мировой сети ионозондов в течение 1997–2002 гг. // Труды VI Сессии молодых ученых “Волновые процессы в проблеме космической погоды”, БШФФ-2003.–Иркутск: Изд-во ИСЗФ СО РАН, 2003.–С. 49–51.

   Дзюбанов Д. А., Емельянов Л. Я., Ляшенко М. В. Характеристики рекомбинационных процессов в ночной F-области ионосферы по данным некогерентного рассеяния / Космічна наука і технологія. Додаток до журналу. Матеріали Другої конференції з перспективних космічних досліджень (21 – 27 вересня 2002 р.).–2003.–Т. 9, № 2.–С. 106–108.–1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор; 12 см.–Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.–Заголовок з титул. екрану.

   Ляшенко М. В. Моделирование сезонных вариаций полуденных значений электронной концентрации в максимуме области F2 ионосферы // Труды VII Конференции молодых ученых “Взаимодействие полей и излучения с веществом”, БШФФ-2004.–Иркутск: Изд-во ИСЗФ СО РАН, 2004.–С. 144–147.

   Дзюбанов Д. А., Захаров И. Г., Ляшенко М. В. Моделирование электронной концентрации в максимуме области F2 ионосферы по данным радара некогерентного рассеяния в Харькове // Распространение радиоволн: Сб. докладов XXI Всероссийской научной конференции. В 2-х т. Йошкар-Ола, 25–27 мая 2005 г.–Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005.–С. 190–193.

   Ляшенко М. В. Вариации параметров ионосферной плазмы в период спада 23-го цикла солнечной активности // Труды VIII Конференции молодых ученых “Астрофизика и физика околоземного космического пространства”, БШФФ-2005.–Иркутск: Изд-во ИСЗФ СО РАН, 2005.–С. 108–112.

   Taran V. I., Zakharov I. G., Tyrnov O. F., Lyashenko M. V. Spatial and temporal distribution of the total electron content inferred from beacon-satellite observations and Kharkiv incoherent scatter radar data: Misrepresentation by the IRI-2001 // IRI-2005 Workshop “New satellite and ground data for IRI, and comparison with regional models”. Observatori de l'Ebre Roquetes, Spain, 27 June – 1 July 2005.–P. 21.

   Dzyubanov D. A., Lyashenko M. V., Zakharov I. G. Diurnal variations of electron density in f2-region ionospheric maximum modeling according to Kharkov incoherent scatter radar data // 6-th International conference “Problems of geocosmos” (May 23 – 27, 2006), St. Petersburg University (SPbU), St. Petersburg, Russia. Book of Abstracts.– P. 198–199.

   Chernogor L. F., Emel’yanov L. Ya., Lyashenko M. V. Diurnal and seasonal variations of main ionospheric parameters on 23-th solar activity cycle // 6-th International conference “Problems of geocosmos” (May 23 – 27, 2006), St. Petersburg University (SPbU), St. Petersburg, Russia. Book of Abstracts.– P. 185–186.

   Ляшенко М. В. Полуэмпирическая модель параметров динамических процессов в геокосмической плазме (100–1000 км) // Международная Байкальская Молодежная Научная Школа по Фундаментальной Физике. IХ Конференция молодых ученых “Физические процессы в космосе и околоземной cреде”, 11 – 16 сентября 2006 г. Программа и тезисы докладов.– Иркутск: Изд-во ИСЗФ СО РАН, 2006.–С. 62–63.

   Емельянов Л. Я., Ляшенко М. В., Черногор Л. Ф. Вариации параметров геокосмической плазмы в период минимума 23-го цикла солнечной активности // VII Украинская конференция по космическим исследованиям, 3 – 8 сентября 2007 г. Сборник тезисов.–Крым, Евпатория: Институт космических исследований НАНУ-НКАУ, 2007–С. 117.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины