Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Повгородня Оксана Іванівна. Розповсюдження і клінічні прояви лямбліозу у жителів Харківської області : Дис... канд. наук: 16.00.11 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Повгородня О.І. Розповсюдження і клінічні прояви лямбліозу у жителів Харківської області. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія. - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України», Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню клініко-епідеміологічного перебігу лямбліозу на прикладі Харківської області. В умовах Харківської області моніторинг досліджень проб випорожнень в динаміці показав нерівномірність інвазованості населення різних районів. При цьому стабільне підвищення частоти позитивних проб порівняно із загальнообласними мало місце в 12 районах. Особлива увага була надана дослідженню проб питної води і води з відкритих водоймищах в кожному окремому районі області.

Зіставлення результатів дослідження проб питної води та інвазованості цих районів показало, що частота позитивних проб у населення окремих районів в 1,5 і 3 рази перевищувала середньообласну. Частота позитивних проб води з відкритих водоймищ, проб ґрунту і змивів з предметів домашнього вжитку в цілому по області поступово зростала. В окремих районах ці показники у багато разів перевищували середньообласні. Результати проведеного дослідження показали, що в Харківській області за останні роки спостерігається зростання інвазованості населення і забруднення цистами лямблій навколишнього середовища (води, ґрунту, предметів домашнього вжитку). Поєднання всіх перерахованих чинників може сприяти зростанню інвазованості жителів області і посилює ризик захворюваності на лямбліоз.

У регіоні встановлена значущість водного шляху передачі лямбліозу. Виявлена пряма залежність між зростанням інвазованості населення і забрудненням води цистами лямблій. Для виявлення лямбліозу, визначення рівня ураженості населення і встановлення чинників передачі лямбліозу розроблена і впроваджена скринінг-анкета, яка допомагає проводити відбір дітей для діагностики лямбліозу. Одержані результати показують, що розроблена скринінг-анкета може бути використана для раннього виявлення лямбліозної інфекції в організованих дитячих колективах.

Порівняльна оцінка серологічного і копроскопічного методу у виявленні лямбліозу показала, що вони доповнюють один одного і є рівноцінними. Вперше проведене нами за допомогою ІФА сероепідеміологічне обстеження населення на лямбліоз виявило суперечність між наявністю виявлених нами осіб з антитілами до лямблій і відсутністю реєстрованої захворюваності на лямбліоз.

Всебічне клініко-лабораторно-інструментальне обстеження хворих дозволило оцінити лямбліоз як хронічне захворювання вельми різноманітне за клінічними проявами. Проведене специфічне лікування орнідазолом з додаванням імуномодулювального препарату циклоферону дозволило стверджувати, що спостерігаються позитивні зміни у вмісті початково змінених субпопуляцій Т- і В-лімфоцитів і показників гуморального імунітету, що свідчить про активізацію захисно-пристосувальних механізмів організму хазяїна.

На основі вивчення тенденцій розвитку епідемічного процесу і клінічних проявів лямбліозу в Харківській області доповнено уявлення про взаємозалежність між ступенем забруднення зовнішнього середовища і ураженістю населення лямбліозом, вирішена актуальна задача підвищення ефективності ранньої діагностики, лікувальних і профілактичних заходів.

 1. За результатами епідеміологічного аналізу динаміки захворюваності на лямбліоз встановлено, що в Харківській області за останні роки спостерігається зростання інвазованості населення на лямбліоз і забруднення цистами лямблій зовнішнього середовища. Порівняльний аналіз рівня ураженості населення лямбліозом показав, що захворюваність у ряді районів м. Харкова і Харківської області нині залишається високою. В 2004 р. на території 8 районів частота позитивних проб перевищувала в 1,5-5 разів середні значення по області; в 2006 році – в 1,4-6,5 разів вже на території 12 районів, тобто в 1,5 рази більше, ніж у 2004 році. При цьому слід зазначити, що захворюваність лямбліозом в 2006 році в 12 районах склала 231-473 хворих на 100 000 населення, що перевищувало загальнообласні показники захворюваності в 4-9 разів. Захворюваність на лямбліоз населення м. Харкова була нижчою, ніж по області. При цьому захворюваність дітей була в 2-8 разів вищою, ніж дорослого населення, висока інвазованість лямбліозом (68,1 %) була виявлена у школярів від 7 до 15 років.

 2. Моніторинг проб випорожнень в динаміці (2004-2006 рр.) показав нерівномірність інвазованості лямбліями населення різних районів Харківської області. У регіоні встановлена значущість водного шляху передачі лямбліозу. Виявлена пряма залежність між показниками інвазованості населення і забрудненням питної води цистами лямблій. Встановлено, що в районах області та районах м. Харкова, які забезпечуються питною водою з поверхневих водоймищ (Ізюмський, Лозовський, Першотравневий, Харківський, Чугуївський, Дзержинський, Московський, Комінтернівський), захворюваність населення є значно вищою, ніж в районах, жителі яких вживають воду з підземних джерел водопостачання.

 3. Встановлено, що в Харківській області протягом 2004-2006 рр. виявлялося зростання частоти позитивних проб на лямблії питної води, грунту, змивів з предметів домашнього ужитку в 2-4 рази. Забруднення питної води, ґрунту і предметів домашнього ужитку цистами лямблій прямо корелювало із захворюваністю населення на лямбліоз.

 4. Порівняльний аналіз результатів клінічного обстеження дітей і дорослих показав, що основні клінічні прояви лямбліозу спостерігалися у тих та інших, однак частота реєстрації окремих із них була різною. Такі клінічні симптоми, як біль у животі (у 67 % дітей і у 76 % дорослих), шкірні алергічні прояви (у 21 % і 19 % відповідно), підвищена втомлюваність (у 18 % і 24 % відповідно) зустрічалися однаково часто, субфебрилітет (у 15 % дітей і у 35 % дорослих) і діарея (у 15 % і у 56 % відповідно) частіше виявлялися у дорослих, а закрепи (у 39 % і у 22 % відповідно), бронхо-астматичні прояви (у 48 % і 0 відповідно), а також безсимптомний перебіг хвороби (у 24 % і у 17 % відповідно) - у дітей.

 5. У хворих на лямбліоз відбуваються зміни показників як клітинної, так і гуморальної ланок імунітету, які характеризуються зниженням СД3+ у 34 %, зниженням СД4+ у 42 %, зниженням ІРІ у 48 %, зниженням ЛІІ у 52 % та підвищенням СД8+ у 48 %, а також дефіцитом Ig А у 48 %, зниженням сумарних імуноглобулінів у 26 %, що свідчать про порушення імунологічної реактивності організму і ослаблення протипаразитарного захисту. Виявлені зміни розширюють уявлення про патогенетичні механізми і можуть бути додатковими критеріями (особливо ІРІ, ЛІІ, рівень Ig А) для оцінки тяжкості перебігу захворювання, а також для обґрунтування імуномодулювальної терапії і для оцінки еффективності лікування.

 6. Призначення препарату орнідазол у комплексі з препаратом циклоферон хворим на лямбліоз із порушеннями показників імунітету сприяє швидкому зворотному розвитку переважній більшості клінічних симптомів і нормалізації імунних показників, що забезпечує ефективність терапії.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Бодня Е.И., Повгородняя О.И. Пути оптимизации диагностики и лечения паразитарных болезней // Материалы итоговой региональной научно-практической конференции, посвященной 10-летию независимости Украины "Эпидемиология, экология и гигиена". – Харьков: Харьковская областная санэпидстанция, 2001. – Выпуск 4. - С. 76-77. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, лабораторні дослідження, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 2. Бодня Е.И., Повгородняя О.И., Микулинский Н.А., Головачев А.А. Регистрируемая и истинная распространенность паразитарных болезней в Украине // “Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна”. – 2002. - Випуск 4. - № 546. – С. 26-29. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, провела статистичне опрацювання даних, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 3. Бодня Е.И., Холтобина Л.В., Повгородняя О.И., Микулинский Н.А. Медико-социальное значение паразитозов // Материали науково-практичної конференції "Історія та перспективи розвитку післядипломної освіти лікарів". - Одеса, 2002. - С. 35-36. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 4. Бодня Е.И., Гавриленко А.Ф., Журавлева И.М., Микулинский Н.А., Повгородняя О.И. Целебные свойства минеральной воды курорта «Рай-Еленовка» (новые подходы к оздоровлению от паразитарных инвазий). “Актуальні аспекти санаторно-курортної реабілітації”: Матеріали конференції, присвяченої 140-річчю курорту “Березівські мінеральні води”. – Харків, 2003. – С. 99-100. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, зібрала клінічний матеріал, провела статистичне опрацювання даних, лабораторні дослідження, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 5. Повгородняя О.И. Применение циклоферона в комплексном лечении лямблиоза // Сучасні інфекції. - 2004. – № 4. – С. 12-13.

 6. Бодня Е.И., Повгородняя О.И. Кишечные протозоозы как причина внутрибольничных инфекций. Труды 7-ой итоговой региональной научно-практической конференции "Эпидемиология, экология и гигиена", посвященной 200-летию Харьковской высшей медицинской школы. - Часть 2. – Харьков: Харьковская областная санэпидстанция, 2004. – С. 134-136. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, зібрала клінічний матеріал, статистичне опрацювання даних, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 7. Повгородняя О.И. Влияние факторов внешней среды на заболеваемость лямблиозом // Материалы 7-ой итоговой региональной научно-практической конференции, посвященной 200-летию Харьковской высшей медицинской школы. – Часть 2. - Харьков, 2004. – С. 139-142.

 8. Повгородняя О.И. Влияние факторов внешней среды на заболеваемость лямблиозом // Вестник зоологии. Паразитология и современность. – Отдельный выпуск 19. - Часть 1. – 2005. – С. 254-257.

 9. Чегодайкина Н.С., Повгородняя О.И. Проблема лямблиоза в условиях Харьковской области // Материалы XIV з’їзду мікробіологів, епідеміологів та паразитологів. - 2005. – С. 186-187. (Дисертант самостійно зібрала та проаналізувала матеріал, провела статистичне опрацювання даних; узагальнення та формулювання висновків проведено сумісно).

 10. Бодня Е.И., Повгородняя О.И., Чегодайкина Н.С. Водный путь передачи лямблиоза // Труды 8-ой итоговой региональной научно-практической конференции "Эпидемиология, экология и гигиена", посвященной 75-летию сантарно-гигиенического (медико-профилактического) факультета Харьковского государственного медицинского университета. - Часть 2. – Харьков: Харьковская областная санэпидстанция, 2005. – С. 92-93. (Дисертант провела аналіз літератури, лабораторні дослідження, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 11. Бодня К.І., Повгородня О.І. Застосування препарату мератин у комплексному лікуванні хворих на лямбліоз // Тези доповідей науково-практичної конференції "Сучані технології в діагностиці та лікуванні гастроентерологічних захворювань" (до 200-річчя ХДМУ). - Харків, 2005. - С. 8-9. . (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, зібрала клінічний матеріал, провела статистичне опрацювання даних, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 12. Повгородняя О.И., Чегодайкина Н.С., Павленко Р.Г. Лямблиоз и энтеробиоз как внутрибольничные инвазии (вспышка ассоциированных паразитозов, выявленных в Харьковском областном доме ребенка № 2) // Материалы 8-ой итоговой региональной научно-практической конференции, посвященной 75-летию санитарно-гигиенического (медико-профилактического) факультета Харьковского государственного медицинского университета. – Часть 2. - Харьков, 2005. – С. 94-95. (Дисертант самостійно зібрала матеріал, провела статистичне опрацювання даних; узагальнення та формулювання висновків проведені сумісно).

 13. Бодня Е.И., Повгородняя О.И. Применение мератина (орнидазола) в комплексном лечении лямблиоза // Гастроэнетрология Санкт-Петербурга. Научно-практический журнал. Материалы 7-го Международного Славяно-Балтийского научного форума "Санкт-петербург - Гастро-2005". – Санкт-Петербург. – 2005. - № 1-2. – С. 14. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, зібрала клінічний матеріал, статистичне опрацювання даних, лабораторні дослідження, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 14. Повгородня О.І. Стан адаптивних можливостей організму людини при лямбліозі // Матеріали IX Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених (21-22 квітня 2005). - Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 4.

 15. Повгородня О.І. Порівняльна оцінка імунологічного і паразитологічного методів діагностики лямбліозу // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених (22 листопада 2005 року). - Харків, 2005. – С. 71-72.

 16. Бодня Е.И., Повгородняя О.И. Лямблиоз: проблемы и перспективы діагностики // "Журнал сучасного лікаря. Мистецтво лікування". - 2006. - № 6 (032). - С. 38-40. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, зібрала клінічний матеріал; лабораторні дослідження, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 17. Бодня Е.И., Повгородняя О.И., Чегодайкина Н.С. Некоторые особенности эпидемиологии лямлиоза в Харьковской области // Проблеми зооінженерії та ветеринарії медицини: Збірник наукових праць (Ветеринарні науки) Харківської державної зооветеинарної академії. - Х.: РВВ ХДЗВА, 2006. - Випуск 13 (38). - Частина 3. - С. 44-49. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, зібрала клінічний матеріал, провела статистичне опрацювання даних; узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 18. Бодня К.І., Повгородня О.І. Сучасні можливості діагностики і лікування хворих на лямбліоз // Матеріали VII з'їзду інфекціоністів України (27-29 вересня 2006 року, м. Миргород) "Інфекційні хвороби - загальномедична проблема". - Тернопіль: "Укрмедкнига", 2006. - С. 133-135. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 19. Повгородня О.І., Чегодайкіна Н.С., Завітна Н.В., Григоров М.М. Особливості розповсюдження лямбліозу на території Харківської області // Материалы 9-ой итоговой региональной научно-практической конференции. – Часть 2. - Харьков, 2006. – С. 129-132. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, зібрала клінічний матеріал, провела статистичне опрацювання даних, формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 20. Бодня К.І., Лавриненко М.В., Повгородня О.І. Орнідазол – сучасний перспективний препарат у лікуванні хворих на демодекоз і лямбліоз / Інфекційні хвороби. - 2007. - № 2. - С. 31-37. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 21. Бодня Е.И., Повгородняя О.И. Комплексное обследование детей с лямблиозом – основа рационального и эффективного лечения // Хвороби печінки в практиці клініциста: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. (Під загальною редакцією проф. Малого В.П., проф. Кратенко І.С.). - Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2007. - С. 60-62. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, зібрала клінічний матеріал, провела статистичне опрацювання даних; узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 22. Бодня К.І., Повгородня О.І. Роль сучасного препарату мератин у комплексному лікуванні хворих на лямбліоз // Хвороби печінки в практиці інфекціоніста: Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України. (26-27 квітня 2007 року, м. Донецьк). – Тернопіль: ТДМУ, «Укрмедкнига», 2007. – С. 161-162. (Дисертант зібрала клінічний матеріал, провела статистичне опрацювання даних; лабораторні дослідження, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 23. Повгородняя О.И. Распространенность и пути передачи лямблиозной инфекции у детей // Матеріали конференції молодих вчених (16-17 січня 2007 р.): Медицина третього тисячоліття. - Харків, 2007. – С. 111.

 24. Бодня Е.И., Повгородняя О.И., Колесник Е.И. Методы лабораторно-инструментальной діагностики и терапии лямблиоза у детей / Материалы научно-практической конференции с международным участием «Инфекции в практике клинициста. Антибактериальная и антивирусная терапия на догоспитальном и госпитальном этапах». - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. - С. 63-64. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 25. Повгородняя О.И. Этиологическая роль лямблій в развитии патологи желудочно-кишечного тракта детей / Материалы научно-практической конференции с международным участием «Инфекции в практике клинициста. Антибактериальная и антивирусная терапия на догоспитальном и госпитальном этапах». - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. - С. 274-276.

 1. Бодня К.І., Повгородня О.І. Спосіб лікування лямбліозу Пат. 20041109572 UA, МПК 7 А61К 31/41. № 7297; Заявл. 22.11.04; Опубл. 15.06.05; Бюл. № 6. - 4 с.

 2. Бодня К.І., Повгордня О.І. Спосіб комплексного лікування лямбліозу Пат. 20041109594 UA, МПК 7 А61К 31/00. № 7302; Заявл. 22.11.04; Опубл. 15.06.05; Бюл. № 6. - 6 с.

 3. Бодня Е.И., Повгородняя О.И., Мироненко В.Б. // Применение циклоферона в комплексном лечении паразитарных заболеваний. Методические рекомендации. – Харьков, 2002. – 20 с. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 4. Бодня К.І., Головачов А.О., Мікулінський М.О., Мироненко В.Б., Повгородня О.І. та ін. Циклоферон – новий перспективний імуномодулятор в лікуванні паразитарних інвазій. Методичні рекомендації. – Харків, 2002. – 28 с. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, зібрала клінічний матеріал, провела статистичне опрацювання даних, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 5. Бодня К.І., Лукшина Р.Г., Москаленко І.К., Холтобіна Л.В., Повгородня О.І. та ін. Сучасні методи лікування основних паразитарних хвороб людини Методичні рекомендації. - Харків, 2004. - 39 с. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 6. Бодня К.І., Повгородня О.І., Чегодайкіна Н.С. Епідеміологія, лікування та профілактика лямбліозу Методичні рекомендації. - Харків, 2006. - 30 с. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, зібрала клінічний матеріал; узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).

 7. Бодня К.І., Мироненко В.Б., Повгородня О.І., Танчук Ю.В. та ін. Спосіб застосування препарату "Циклоферон" у лікуванні хворих на паразитарні хвороби (опісторхоз, лямбліоз, токсоплазмоз, ентеробіоз, токсокароз, демодекоз). Реєстр. № 153/23/05. - Реєстр галузевих нововведень. - Випуск реєстра № 22-23. - Київ, 2005. - С. 101-102. (Дисертант самостійно провела аналіз літератури, узагальнення та формулювання висновків опрацьовані сумісно).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины