Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Федонюк Ольга Вікторівна. Земноводні та плазуни в лісах Львівщини : Дис... канд. наук: 06.03.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Федонюк О.В. Земноводні та плазуни в лісах Львівщини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, 2008.

Дисертація присвячена вивченню лісової фауни земноводних та плазунів Львівської області, чисельності видів, ролі в лісових екосистемах, встановленню факторів ризику та розробці заходів для збереження і відтворення популяцій.

Вперше для лісів різних природних районах Львівської області проведено комплексне вивчення чисельності видів, встановлений вплив лісорослинних умов на видове багатство. Отримані нові дані про біотопи земноводних та плазунів, вплив мікроклімату на чисельність видів. Встановлена трофічна роль земноводних у лісах Львівщини, виявлені фактори ризику та запропоновані заходи для їх мінімізації. Розроблені рекомендації для охорони та оптимізації середовищ існування земноводних та плазунів.

У дисертації наведено теоретичні узагальнення і аналіз результатів дослідження – видового різноманіття земноводних та плазунів, чисельності видів, розмірів ареалів. Проаналізовано сучасний стан популяцій і біотопів земноводних та плазунів у лісах Львівщини, вплив мікроклімату на чисельність видів. Вивчені трофічні зв'язки земноводних у лісових екосистемах. Аналіз стану популяцій і виявлення факторів ризику для земноводних та плазунів дозволив обґрунтувати "Рекомендації з охорони та збереження середовищ існування земноводних і плазунів в лісах Львівщини" та зробити наступні висновки:

1. У лісах основних природних районів Львівщини – Мале Полісся, Розточчя, Опілля та Карпати – виявлено 13 видів земноводних і 5 видів плазунів. Найбагатша фауна земноводних та плазунів (виявлено 16 видів) властива лісам Розточчя і Опілля (Розтоцько-Опільський лісогосподарський район), зокрема за рахунок того, що на Опіллі крім рівнинних видів трапляються елементи карпатської лісової фауни (тритони карпатський та альпійський). В умовах досліджених свіжих і вологих дібров, свіжих, вологих і сирих сугрудів, вологих і сирих суборів поширені більшість видів. Виявлений в парку м. Розділ у 2006 році єдиний екземпляр полоза лісового підтверджує поодинокі літературні дані (Дикий, 2000; Горбань, 2006) щодо поширення виду на Львівщині.

2. Аналіз розміру ареалів земноводних та плазунів в умовах Львівщини свідчить про незначну частку видів з дуже малим (локальним) поширенням – серед земноводних частка таких видів становить 6 %, серед плазунів – 44 %. Серед земноводних частка видів з найбільшим ареалом становить 29 % видового різноманіття, серед плазунів – 44 %. Загалом найменший ареал в межах області властивий п'ятьом видам земноводних та плазунів, що становить 19 % їх видового різноманіття на Львівщині. Розірваний ареал та ізольовані популяції властиві червонокнижним видам – тритонам карпатському та альпійському, ізольовані популяції яких існують у лісах Опілля. Ропуха очеретяна поширена лише спорадично у північній частині області, що може в майбутньому знизити стабільність її ареалу на Львівщині. Червонокнижні види плазунів – полоз лісовий та мідянка трапляються на Львівщині спорадично, що також викликає загрозу звуження ареалу в межах області, аж до повного зникнення видів.

3. У досліджених лісових екосистемах дуже рідкісним видом є часничниця звичайна, рідкісним видом – саламандра плямиста, звичайні види – тритони звичайний та гребенястий, ропуха звичайна, квакша, ящірка живородна та гадюка звичайна. Багаточисельні види – тритони карпатський та альпійський, кумка жовточерева, жаба трав'яна, жаба гостроморда, жаба озерна. Частка дуже рідкісних видів земноводних становить 8 %, рідкісних – 8 %, звичайних – 25 %, багаточисельних 59 %. Частка звичайних видів плазунів – 40 %, багаточисельних – 60 %.

4. Найбільше видове різноманіття земноводних спостерігається у вологих сугрудах Опілля та Карпат – 7 видів, сирих сугрудах Малого Полісся – 7 видів. Максимальний показник видового різноманіття у свіжих і вологих дібровах Опілля – 8 видів. Найбільше видове різноманіття плазунів відмічене для вологих дібров Карпат, свіжих і вологих дібров Опілля – 4-5 видів.

5. В умовах Опілля трав'яна жаба тяжіє до лісових біотопів, що пов'язано з особливостями мікроклімату цих біотопів. Чисельність трав'яної жаби у зімкнутому насадженні із рясним трав'яним покривом і стабільно високими показниками вологості порівняно з відкритим біотопом вища в 1,4 рази. Ящірки прудка, живородна, а також гадюка звичайна знаходять оптимальні за мікрокліматом стації в області екотону.

6. Аналіз живлення кумки жовточеревої свідчить про те, що земноводні цього виду є типовими ентомофагами. Показник частоти трапляння комах у її шлунку – 82 %. Часто кумками поїдаються павуки (36 %), ракоподібні (25 %), зрідка – молюски (13 %). Ропуха звичайна теж належить до ентомофагів. Частота трапляння комах у її шлунку 88-100 %, павукоподібні поїдаються нею з частотою 13-60 %. Трав'яна жаба поїдає різноманітних комах: частота зустрічності їх у шлунку – 93 %, павукоподібних – 48 %, молюсків – 32 %, червів – 8 %. З шкідників лісу у живленні земноводних виявлені твердокрилі, гусінь. Певну користь земноводні приносять і при поїданні кровосисних паразитів ссавців – бліх.

7. Основними факторами ризику для земноводних і плазунів є загибель їх на дорогах, знищення при рекреації, рубках лісу та інших лісогосподарських роботах. Певний вплив мають хижаки та види-інтродуценти. Встановлено, що типовими видами, які заселяють зруби у лісах різних типів лісорослинних умов на Львівщині є ящірки прудка і живородна, вуж звичайний, квакша. В цілому зруби заселяє менша кількість видів, ніж прилеглі території. Частка особин земноводних і плазунів з різноманітними аномаліями і механічними пошкодженнями у місцях із істотним рекреаційним навантаженням може досягати 10 %. У 11 видів земноводних та плазунів, які поширені на Львівщині виявлені аномалії і механічні пошкодження. З метою мінімізації впливу факторів ризику необхідна охорона середовищ існування тварин, заходи підтримання стійкості популяцій, освітньо-виховна та інформаційна діяльність.

8. В умовах лісів Львівщини для охорони та збереження середовищ існування земноводних і плазунів доцільно дотримуватись загальних вимог природоохоронного законодавства, систематично проводити моніторингові дослідження, мінімізувати вплив чинників, що негативно впливають на популяції. Технології рубок лісу, побічних користувань лісом, інших лісогосподарських робіт повинні включати елементи, направлені на попередження негативного впливу на популяції земноводних і плазунів.

9. З огляду на високі показники видового різноманіття та з метою охорони, подальшого моніторингу і поглибленого вивчення фауни земноводних і плазунів Опілля, в тому числі видів Червоної книги України (тритонів карпатського і альпійського), доцільно статус Ландшафтного заказника місцевого значення "Липниківський" змінити на ландшафтно-герпетологічний.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Брошури, статті у наукових фахових виданнях

1. Федонюк О.В. Земноводні та плазуни заходу України. – Львів: Сполом, 2006. – 32 с.

2. Федонюк О.В. Рекомендації з охорони та збереження середовищ існування земноводних і плазунів в лісах Львівщини. – Львів: НЛТУУ, 2007. – 14 с.

3. Федонюк О.В. До методики і мети батрахогерпетологічних досліджень у лісових екосистемах // Наук. вісн. НЛУУ: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: НЛУУ. – 2005. – Вип. 15.5. – С. 93-97.

4. Федонюк О.В. Загибель земноводних та плазунів на дорогах // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту: серія біологічна. – 2007. – Вип. 21. – С. 247-248.

5. Федонюк О.В. Земноводные и пресмыкающиеся как показатели состояния лесных экосистем // Проблемы лесоведения и лесоводства (Институт леса Беларуси – 75 лет): Сб. науч. тр. ИЛ НАН Беларуси. – Гомель: ИЛ НАН Беларуси. – 2005. – Вып. 63. – С. 308-310.

6. Федонюк О.В. Земноводні та плазуни лісів Львівщини // Науковий Вісник: Заповідна справа в Галичині на Поділлі та Волині. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.8. – С. 386-392.

7. Федонюк О.В. Вплив рубок лісу на стан популяцій земноводних і плазунів // Вісн. Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника: серія біологічна. – Івано-Франківськ: Гостинець. – 2007. – Вип. VII-VII. – С. 154-155.

8. Федонюк О.В. Проблема охраны карпатского и альпийского тритонов на Украине // Актуальные проблемы герпетологии и токсинологии: Сб. науч. тр. – Тольятти. – 2005. – Вып. 8. – С. 188-191.

9. Федонюк О.В. Состояние популяций амфибий и рептилий в лесных экосистемах Львовской области (Западная Украина) // Актуальные проблемы герпетологии и токсинологии: Сб. науч. тр. – Тольятти. – 2007. – Вып. 10. – С. 165-168.

10. Гринчишин Т.Ю., Федонюк О.В. Нова знахідка полоза лісового, Elaphe longissima (Reptilia, Colubridae), на Львівщині (Україна) // Вестник зоологии. – 2007. – Вып. 41, № 3. – С. 226. Особистий внесок здобувача: польові дослідження.

Тези доповідей, матеріали наукових конференцій

11. Федонюк О.В. Земноводні і плазуни Національного природного парку "Сколівські Бескиди" // Наукові основи ведення сталого лісового господарства: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. П.С. Пастернака. Івано-Франківськ, 28-30 вересня 2005 р. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 259-260.

12. Федонюк О.В. Особливості охорони популяцій земноводних і плазунів на заповідних територіях гірської частини Львівської області // Наукові дослідження на об'єктах природно-заповідного фонду Карпат та стан збереження природних екосистем в контексті сталого розвитку: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Карпатського нац. прир. парку. Яремче, 20 жовтня 2005 р. – Яремче, 2005. – С. 211-212.

13. Федонюк О.В. Нові дані про поширення карпатського (Triturus montadoni) та гірського (T. alpestris) тритонів у лісах Львівської області // Екологічні дослідження у промислових регіонах України: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 8-9 листопада 2005 р. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 130-131.

14. Федонюк О.В. Фактори ризику для земноводних та плазунів в лісових екосистемах // Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем: Матер. 55 наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів ЛГФ НЛТУ. Львів, 19-21 травня 2005 року. – Львів, 2005. – С. 67-69.

15. Федонюк О.В. Земноводні та плазуни лісу в контексті проблем сталого розвитку лісового господарства // Стан і перспективи природного та штучного поновлення лісів: Матер. Всеукр. наук.-практ. конференції студ. та аспір. вищих навч. закл. Харків, 14-15 квітня 2005 р. – Харків, 2005. – С. 123-126.

16. Федонюк О.В. Батрахо-герпетофауна Національних природних парків Львівщини // Молодь та поступ біології: Зб. тез Другої Міжнар. наук. конференції студентів і аспірантів. Львів, 21-24 березня 2006 р. – Львів, 2006. – С. 263-264.

17. Федонюк О.В. Трофічні взаємозв'язки риби-інтродуцента Perccottus glenii Dybowski (1877) та амфібій // Молодь та поступ біології: Зб. тез Другої Міжнар. наук. конф. студ. і аспір. Львів, 21-24 березня 2006 р. – Львів, 2006. – С. 264-266.

18. Федонюк О.В. Земноводні та плазуни як компонент живлення ссавців лісу // Потенціал і проблеми мисливського господарства України // Зб. матер. І Всеукр. мисливськогосподарської наук.-практ. конфер. студ. та аспір. Львів, 6-9 вересня 2006 р. – Львів: Сполом, 2006. – С. 116-119.

19. Федонюк О.В. Наземні молюски в живленні жаби трав'яної (Rana temporaria Linne', 1758) // Ведення лісового, мисливського і садово-паркового господарства та охорона довкілля: Матер. Всеукр. наук.-техн. конф. студ. та аспір. Львів, 17-19 квітня 2006 р. – Львів, 2006. – Частина ІІ. – С. 69-71.

20. Федонюк О.В. Особливості розподілу земноводних у лісах різних типів // Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річчю витоків кафедри лісівництва НЛТУ України. Львів, 20-23 вересня 2006 р. – Львів: НЛТУ України, 2006. – С. 124-126.

21. Федонюк О.В. Плазуни Львівщини: видове багатство, поширення, охорона // Біологія: від молекули до біосфери: Зб. матер. І між нар. наук. конф. студ., аспір., та молодих учених. Харків, 21-23 листопада 2006 р. – Харків, 2006. – С. 82.

22. Федонюк О.В. Змії Карпат: видове багатство, стан популяцій, особливості охорони // Збереження та відтворення біорізноманіття Горган: Матер. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю природного запов. "Горгани". Надвірна, листопад 2006 р. – Надвірна, 2006. – С. 234-236.

23. Федонюк О.В. Особенности охраны лесных водоемов – биотопов жерлянки желтобрюхой (Bombina variegata), карпатского (Lissotriton montadoni) и альпийского тритонов (Mesotriton alpestris) на Украине // Materialele simpozionului єtiinюific internaюional "Realizгri єi perspective оn horticulturг, viticulturг, vinificaюie єi silviculturг" consacrat aniversгrii a 100 ani de la naєterea profesorului universitar Gherasim RUDI, Chiєinгu, 2007. – С. 127-129.

24. Федонюк О.В. Вплив суцільних рубок на формування фауни земноводних та плазунів // Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку: Матер. наук.-практ. конф. Березне, 25-26 квітня 2007 р. – Березне: НСІ, 2007. – С. 55-56.

25. Федонюк О.В. Герпетофауна і рекреація // Молодь та поступ біології: Зб. тез ІІІ Міжнар. наук. конф. студ. і аспір. Львів, 23-27 квітня 2007 р. – Львів, 2007. – С. 254-255.

26. Федонюк О.В. Роль і практичне значення земноводних (Amphibia) та плазунів (Reptilia) в лісових екосистемах // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: Матер. ХІ Погребняківських читань. Харків, 10-12 жовтня 2007 р. – Харків: УкрНДІЛГА, 2007. – С. 237-238.

27. Бондаренко В.Д., Різун Е.М., Федонюк О.В., Ходзінський В.П. Фауністичний аспект діагностики лісорослинних умов і типів лісу // Тези конф. присвяч. 85-річчю з дня народження Б. ф. Остапенка. – Харків, 2007. – С. 20-21. Особистий внесок здобувача: польові дослідження.

28. Федонюк О.В. Роль і практичне значення земноводних (Amphibia) та плазунів (Reptilia) у лісових екосистемах // Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. статей учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир, 27-29 листопада 2007 р. – Житомир: ПП "Рута", 2007. – Т. ІІ. – С. 293-296.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины