Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Толкунов Анатолій Петрович. Глибинна будова Дніпровсько-Донецької западини за даними регіональних сейсмостратиграфічних досліджень : Дис... канд. наук: 04.00.22 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Толкунов А.П. "Глибинна будова Дніпровсько-Донецької западини за даними регіональних сейсмостратиграфічних досліджень". - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.22 - Геофізика. - Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Київ, 2008.

Детальне вивчення глибинної будови Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) з використанням нових технічних можливостей проведення польових робіт і обробки отриманої інформації із залученням, поряд з технологічними прийомами традиційної сейсморозвідки 2D, також 3D, дозволило перейти на більш високий рівень детальності й глибинності досліджень, що відкриває сприятливі перспективи для вирішення проблеми стратегії пошуків нафти та газу.

Підтверджено концепцію багатоетапного й постконседиментаційного розвитку соляних штоків і формування карнизів у нижньокам'яновугільних відкладах. Встановлено ступінь розвитку тектонічних порушень та їх можливу реактивацію, що дозволило уточнити основні етапи тектонічних активізацій у межах ДДЗ. На підставі складеної схеми кореляції тектонічних порушень і розвитку основних солянокупольных структур встановлено тісний зв'язок антиклінальних структур з особливостями будови фундаменту й розривних порушень. Виділено реальні сейсмічні відбиваючі горизонти на значних глибинах у кристалічному фундаменті ДДЗ.

Отримані результати дозволяють виділити й рекомендувати для буріння низку нафтогазоперспективних об'єктів ДДЗ.

Детальне вивчення глибинної будови Дніпровсько-Донецької западини з використанням нових технічних можливостей проведення польових робіт й обробки отриманої інформації із залученням, поряд з технологічними прийомами традиційною сейсморозвідкою 2D, сейсморозвідки 3D дозволило одержати наступні основні результати:

1. На якісно новому матеріалі підтверджено концепцію багатоетапного й постконседиментаційного розвитку соляних штоків і формування карнизів у нижньокам'яновугільних відкладах;

2. Встановлено ступінь розвитку тектонічних порушень та їх ймовірна реактивація, що дозволило уточнити основні етапи тектонічних активізацій у межах ДДЗ;

3. На підставі складеної схеми кореляції тектонічних порушень і розвитку основних солянокупольних структур встановлено тісний зв'язок антиклінальних структур з особливостями будови фундаменту й розривних порушень;

4. Виділено реальні сейсмічні відбиваючі горизонти на значних глибинах у кристалічному фундаменті ДДЗ;

5. Рекомендовані для буріння:

- зони розущільнення, тріщинуватості в кристалічних породах північної прибортової зони і в районі Самарсько-Вовчанського виступу фундаменту;

- області розповсюдження карбонатних резервуарів вуглеводнів в нижньовізейських, турнейських та верхньодевонських відкладах;

- складнопобудовані приштокові зони в районі Кулічихінського, Чутівського та інших родовищ.

Публікації за темою дисертаційної роботи.

Монографії.

 1. Нефтегазоносность фундамента осадочных бассейнов. /Чебаненко И.И., Краюшкин В.А., Клочко В.П., Гожик П.Ф., Евдощук Н.И., Гладун В.В., Маевский Б.И., Толкунов А.П., Цеха О.Г., Довжок Т.Е., Егурнова М.Г., Максимчук П.Я.] - Киев: Наук. Думка, 2002. - 293 с. – (Серия «Нефтегазоносные объекты Украины»).

Статті в наукових виданнях.

 1. Омельченко В.Д., Редколис В.Д., Гринь Н.Е., Толкунов А.П., Харитонов О.М. Новые данные о глубинном строении Сребненской депрессии // Доклады Академии наук Украинской ССР. - 1991. - № 6. - С. 95-98.

 2. Чекунов А.В., Кившик Н.К., Харитонов О.М., Омельченко В.Д., Толкунов А.П. Профиль ГСЗ Путивль-Кривой Рог через сверхглубокие скважины Украины // Геофизический журнал. - 1992. - № 1. - С. 3-10.

 3. Омельченко В.Д., Толкунов А.П., Харитонов О.М. Глубинное строение литосферы вдоль профиля через Криворожскую и Днепровско-Донецкую скважины // Сейсмогеологические исследования. – Минск: - 1995. - № 1. - С. 51-58.

 4. Старостенко В.И., Харитонов О.М., Кривченков Б.С., Дворянин Е.С., Толкунов А.П., Стифенсон Р. О международных региональных геофизических исследованиях на территории Украины // Геофизический журнал. – 1997. – Т. 19, № 1. – С. 88-91.

 5. Толкунов А.П., Безхижко М.М. Впровадження сейсморозвідки 3Д при дослідженнях складнопобудованих об‘єктів // Науковий вісник Національної гірничої академії України. - 2000. - № 3. -С. 61-63.

 6. Толкунов А.П., Сірченко В.В., Безхижко М.М. Сейсморозвідка 3Д при дослідженнях складнопобудованих об‘єтів // Мінеральні ресурси України. - 2001. - № 4 – С. 20-21.

 7. Толкунов А.П., Сірченко В.В., Сидоренко Г.Д. Застосування інформаційних технологій для обробки та інтерпретації даних сейсморозвідки // Геоінформатика. - 2002. - № 3. - С. 78-80.

 8. Толкунов А.П., Безхижко М.М. Інтерпретація даних 3Д сейсморозвідки з використанням сучасних технологій // Науковий вісник Національної гірничої академії України. - 2002. - № 4. - С. 57 – 61.

 9. Толкунов А.П., Сирченко В.В., Слободянюк С.А., Сорокин А.П. Обеспечение достоверности прогнозирования нефтегазоперспективности в условиях Днепровско-Донецкой впадины. // Технологии сейсморазведки – 2007. - № 3. М.: Изд-во геофизической литературы «Спектр». - С. 77-81.

Тези доповідей.

 1. Редколис В.А., Толкунов АП. Возможности сейсмостратиграфического анализа по региональным профилям МОГТ для понимания геодинамической эволюции Днепровско-Донецкого авлакогена // Сейсмические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых / Межведомственный семинар. – Киев, 1992. – С. 33-34.

 2. Толкунов А.П., Бельский В.И. Возможности развития сейсморазведки повышенной разрешающей способности в условиях северо-запада ДДВ // Сейсмические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых / Межведомственный семинар. – Киев, 1992. – С. 31-33.

 3. Толкунов А.П., Сирченко В.В., Войцицкий З.Я., Бельский В.И. Выявление неантиклинальных объектов и прогнозирование геологического разреза на основе сейсморазведки повышенной разрешенности // Сборник рефератов SEG/Москва`92 / Международная геофизическая конференция и выставка по разведочной геофизике SEG. – Москва, 1992. - С. 510.

 4. Толкунов А.П., Заворотько Я.М., Колисниченко В.Г., Лаптев А.А. Опыт и проблемы изучения сложных геологических объектов методами сейсморазведки и ГИС в ДДВ // Тезисы докладов SEG/ Санкт-Петербург`95 / Международная геофизическая конференция и выставка по разведочной геофизике SEG. – Санкт-Петербург, 1995. – 2. 04.

 5. Стифенсон Р.А., Стовба С.Н., Егорова Т.П., Старостенко В.И., Толкунов А.П., Майстренко Ю.П., Байер У., Омельченко В.Д. Глубинное строение и эволюция Днепровско-Донецкого палеорифта по геофизическим данным, включая результаты сейсмического эксперимента по профилю DOBRE. Доклады шестых чтений им. В.В. Федынского. Москва. 2004. С. 37.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины