Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Грищенко Олег Володимирович. Агрохімічна оцінка довготривалого використання добрив та ризогуміну при вирощуванні гороху в правобережному Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.04 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Грищенко О.В. Агрохімічна оцінка довготривалого використання добрив та ризогуміну при вирощуванні гороху в Правобережному Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. – Національний аграрний університет, Київ, 2008.

Дисертаційну роботу присвячено вивченню тривалого застосування мінеральних добрив та комплексного мікробіологічного препарату ризогумін на показники родючості, мікробіологічний стан ґрунту та продуктивність і якість зерна гороху інтенсивних сортів.

Результати досліджень показали, що тривале застосування мінеральних добрив під горох інтенсивних сортів Мадонна та Інтенсивний 92 у сівозміні забезпечувало отримання в зоні Правобережного Лісостепу України 5,0–6,0 т/га зерна гороху високої якості.

Систематичне внесення добрив N45P90K90 сприяло поліпшенню поживного режиму лучно-чорноземного карбонатного легкосуглинкового ґрунту, підвищуючи вміст мінеральних форм азоту, рухомого фосфору та обмінного калію та оптимізувало ріст і розвиток рослин.

Встановлено, що тривале використання добрив під інтенсивні сорти гороху у сівозміні збільшувало біологічну азотфіксацію. Обробка насіння гороху комплексним мікробіологічним препаратом ризогумін як без добрив, так і на їх фоні підвищувала азотфіксацію гороху.

Визначено агрохімічну, економічну, енергетичну ефективність застосування добрив та ризогуміну під інтенсивні сорти гороху на лучно-чорноземному карбонатному легкосуглинковому ґрунті.

У дисертаційній роботі розроблено і теоретично обґрунтовано систему удобрення гороху інтенсивних сортів Мадонна та Інтенсивний 92 і встановлено шляхи підвищення біологічної фіксації рослинами азоту за використання ризогуміну для відтворення родючості лучно-чорноземного карбонатного легкосуглинкового ґрунту і отримання стабільних врожаїв культури.

1. Систематичне використання мінеральних добрив в нормі N45P90K90 та інокуляція насіння ризогуміном забезпечила найбільш високий рівень врожайності для сорту Мадонна – 5,90 т/га, за відмови від останнього заходу отримано меншу на 0,38 т/га врожайність зерна гороху.

2. За внесення N45P90K90 та обробки насіння ризогуміном вміст білка в зерні гороху сорту Мадонна становив 21,8 %, його збір – 1,29 т/га. Інокуляція підвищувала вміст білка, а застосування добрив за впливом на цей показник поступалося контролю. Аналогічна тенденція була виявлена і для сорту Інтенсивний 92.

3. Систематичне внесення добрив позитивно впливало на якість фракційного складу білка зерна гороху. Найвищий вміст альбумінів (43 %) був у зерні варіантів з внесенням N45P90K90. При зменшенні дози до N30P60K60 цей показник зменшився до 41 %. Обернена тенденція була для глобулінів. Не виявлено впливу добрив на вміст глютамінів.

Обробка насіння гороху ризогуміном сприяла збільшенню вмісту альбумінів і глобулінів порівняно з контролем. Так у варіанті із внесенням N45P90K90 вміст альбумінів і глобулінів становив відповідно 30 і 43 %.

4. Тривале застосування добрив у сівозміні при вирощуванні гороху сорту Мадонна сприяло оптимізації поживного режиму ґрунту. У варіанті з внесенням N45P90K90 підвищувався вміст азоту мінеральних сполук, рухомого фосфору та обмінного калію порівняно з контролем. Так, у фазу цвітіння в орному шарі ґрунту вміст мінерального азоту, рухомого фосфору та обмінного був більшим, ніж у контролі відповідно на 21,5, 14,7 і 36,0 мг/кг ґрунту. Інокуляція насіння гороху ризогуміном сприяла підвищенню вмісту мінерального азоту, але зниженню рухомого фосфору і обмінного калію.

5. Під впливом добрив збільшувалась чисельність головних таксономічних груп мікроорганізмів у ґрунті. Але динаміка цього процесу була більш вираженою за вирощування гороху сорту Мадонна: за внесення добрив їх загальна кількість збільшувалася порівняно з контролем на 96,9–129 млн КУО/г ґрунту, тоді як за вирощування гороху сорту Інтенсивний 92 – на 76,5–112 млн КУО/г ґрунту.

6. Накопичення сухої речовини рослинами гороху сортів Мадонна та Інтенсивний 92 протягом вегетації проходило нерівномірно. Максимум припадав на фазу повної стиглості і у варіантах з добривами цей показник сягав 812–1046 г/ 100 рослин (контроль – 723 г/100 рослин). За інокуляції насіння гороху цей процес інтенсифікувався і у варіантах з добривами становив 885–1128 г/100 рослин (контроль – 793 г/100 рослин). Накопичення сухої речовини рослинами гороху сорту Інтенсивний 92 було нижчим порівняно з сортом Мадонна.

7. Внесення мінеральних добрив та інокуляція насіння гороху комплексним мікробіологічним препаратом ризогумін позитивно вплинули на кількість бульбочок на коренях рослин. Найбільше їх утворювалося у варіантах з добривами у фазу цвітіння (47,8–64,1 шт. на 1 рослині за показника у контролі – 46,3 шт.). Слід відзначити, що для гороху сорту Інтенсивний 92 була характерна менша кількість бульбочок порівняно з сортом Мадонна.

8. За вирощування гороху сорту Мадонна без інокуляції насіння ризогуміном найбільша кількість біологічного азоту встановлена у варіанті з внесенням N45P90K90 – 124 кг/га при контролі – 63,6 кг/га. Інокуляція насіння гороху забезпечила збільшення величини біологічної фіксації: за внесення N45P90K90 вона становила 139 кг/га, що на 64,3 кг/га більше за контроль.

9. Застосування мінеральних добрив та ризогуміну за вирощування гороху є економічно доцільним заходом, який забезпечив 1770–3323 грн чистого прибутку та рівень рентабельності 139 %. Коефіцієнт біоенергетичної ефективності становив 5,8, фотосинтетично-активної радіації – 3,08 %. У варіанті з внесенням N45P90K90 вищеописані показники відповідно становили 3023 грн/га, 121 %, 2,88% і 5,4.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Городній М.М., Грищенко О.В., Богданець В.А., Павлюк С.Д. Діагностика живлення зернових і зернобобових культур та стратегія їх удобрення // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва. – 2006. – №6. – С. 120-124 (аналіз літературних джерел).

2. Яригіна Н.Я., Пасічник Н.А., Грищенко О.В. Вплив біологічної фіксації на азотний режим лучно-чорноземного ґрунту // Збірник наукових праць ННЦ "Інститут землеробства УААН". – К.: ЕКМО, 2006. – С. 207-211 (аналіз літературних джерел, узагальнення результатів).

3. Городній М.М., Яригіна Н.Я., Грищенко О.В. Вплив мінеральних добрив та бактеріального препарату ризогуміну на фіксацію азоту інтенсивним сортом гороху // Аграрна наука і освіта. – 2007. – Том 8, № 3-4. – С. 27-33 (аналіз літературних джерел, отримання експериментальних даних).

4. Грищенко О.В., Городній М.М., Польовий В.М., Остапенко А.Д. Функціонування мікробних угрупувань при внесенні добрив під горох інтенсивного сорту // Науковий вісник НАУ. – 2007. – Вип. 109. – С. 61-65 (отримання експериментальних даних та їх аналіз).

5. Городній М.М., Павлюк С.Д., Богданець А.В., Грищенко О.В. Вплив добрив нового покоління на продуктивність ярого тритикале, ярої пшениці та гороху // Теорія і практика розвитку АПК: Міжнародний науково-практичний форум. Львівський державний аграрний університет, 19-20 вересня 2006 р. – Львів, 2006. – Т.1. – С. 92-97.

6. Грищенко О.В., Білєра Н.М. Бактеріальні препарати як засіб підвищення врожайності інтенсивних сортів гороху та ячменю ярого // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених - Умань, 2008. – Ч. 1. – С.10-11.

7. Gorodnyj N., Bykin A., Grischenko O. Symbiotic nitrogen fixation by intensive pea sorts and its meaning in biological agriculture // International scientific conference “S.P. Kostychev and contemporary agricultural microbiology“ (Yalta, October 8-12, 2007). – Chernigiv: CSTEI, 2007. – P. 107.

8. Остапенко А.Д., Грищенко О.В., Городній М.М. Мікробіологічне тестування ґрунтів // Вчені НАУ – виробництву. Бюлетень завершених наукових розробок. – 2007. – №2(4). – С. 25.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины