Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Макаренко Наталя Миколаївна. Психологічні чинники розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Макаренко Н. М. Психологічні чинники розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2008.

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню психологічних чинників розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів. Надано теоретичний аналіз стану дослідження проблеми креативності та креативного мислення зарубіжними та вітчизняними авторами, у якому узагальнено й систематизовано накопичені в психологічній науці теоретичні положення, емпіричні факти, конструктивні ідеї, напрямки та аспекти її вивчення.

Вивчено й систематизовано психологічні особливості та чинники розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів. Досліджено за допомогою відповідних методик такі характеристики креативного мислення: швидкість (продуктивність), гнучкість, оригінальність, розробленість. Вивчено й систематизовано психологічні особливості та чинники (спадкові, особистісні, мотиваційні, середовищні) розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів. Установлено, що психологічними чинниками розвитку креативного мислення є внутрішні: мотиваційно-особистісні (особистісна креативність, внутрішня мотивація, професійно-важливі якості), когнітивно-операційні (інтелектуальний рівень, психологічна компетентність, стиль мислення), та середовище вищого навчального закладу як зовнішній чинник.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення проблеми розвитку характеристик креативного мислення, що виявляється в системності вивчення психологічних чинників його розвитку; визначенні шляхів активізації чинників, що сприяють розвитку креативного мислення; визначенні типів креативного мислення, розробленні технології їх формування в майбутніх практичних психологів; створенні професіограми творчо працюючого практичного психолога; поглибленні й уточненні сприятливих і перешкоджаючих умов, які забезпечують (чи гальмують) управління процесом цілеспрямованого підвищення рівня креативного мислення, у розробці та апробації комплексної програми розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів.

1. У дослідженні креативного мислення (відповідно до теоретичного аналізу стану розробки проблеми) виокремлюються імпліцитний, експліцитний та рефлексивний етапи, на яких проблематика креативного мислення пояснювалася за допомогою природничо-наукової, інженерно-технологічної, гуманітарно-культурологічної методологічних орієнтацій. Креативне мислення (креативність) у багатьох сучасних системних підходах до визначення сукупності професійно значущих якостей, підструктур особистості, спеціальних здібностей представлене як обов’язковий компонент, тому його розвиток важливий з позицій творчої професійної діяльності. Креативне мислення майбутнього практичного психолога являє собою якість, що розвивається в онтогенезі в процесі включення в різні види діяльності, поєднується з провідними мотивами, функціонально закріплюється в структурі особистості і визначає творчий стиль майбутньої діяльності.

2. Студентський вік – сензитивний щодо розвитку креативного мислення. Це є передумовою для впровадження в теорію та практику навчання інноваційних методів (комплексної програми розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів). Комплексна програма розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів – це спецкурс, що поєднує лекції та практично-дискусійні заняття (для формування у студентів-психологів теоретичних знань щодо специфіки креативного мислення та комунікативного програмування креативних моделей поведінки); лабораторно-тренінгові заняття (для оволодіння практичними навичками для подальшого застосування в професійній діяльності); додаткову самостійну роботу (для самовдосконалення, самодетермінації майбутнього фахівця).

3. Креативне мислення має такі характеристики: швидкість (продуктивність), гнучкість, оригінальність, розробленість, рівень розвитку яких можна визначити за допомогою відповідних тестів. Але існуючі тести досліджують різноманітні характеристики дивергентного мислення, оцінюючи сформованість яких, не можемо зрозуміти всієї специфіки креативного мислення. Тому при дослідженні необхідно звертати увагу на ступінь новизни продукту, особистість творця, хід протікання творчого процесу, умови, що впливають на творчість чи гальмують її. Основними відмінностями креативного мислення майбутніх практичних психологів повинна бути гнучкість і розробленість, що підтверджується проведеним кореляційним аналізом, попередніми дослідженнями. На констатувальному етапі експерименту встановлено: у майбутніх практичних психологів найбільш розвинена швидкість мислення при недостатній розвиненості гнучкості, оригінальності та розробленості.

4. За своєрідністю взаємозв’язку характеристик креативного мислення визначено такі типи креативного мислення майбутніх психологів: продуктивно-синтетичний: високі та середні показники розвитку всіх характеристик креативного мислення; продуктивно-аналітичний: високі та середні показники гнучкості (іноді швидкості) та розробленості мислення; продуктивно-інформаційний: високі та середні показники розвитку швидкості (іноді гнучкості) та оригінальності креативного мислення; репродуктивно-рецептурний: висока та середня швидкість мислення при низькій гнучкості, оригінальності та розробленості.

5. Розроблена професіограма практичного психолога з креативним мисленням включає: високий рівень розвитку гнучкості та розробленості мислення, особистісної креативності, наявність внутрішньої мотивації, синтетичного стилю мислення, рівня інтелектуального розвитку, компетентності в розв’язанні професійних задач, емпатичних і комунікативних професійних здібностей.

6. Психологічними чинниками, які впливають на розвиток креативного мислення, є внутрішні: мотиваційно-особистісні (особистісна креативність, внутрішня мотивація, рівень самооцінки, комунікативні, емпатичні професійно важливі якості) та когнітивно-операційні (інтелектуальний рівень, стиль мислення, компетентність у розв’язанні професійних задач), а також середовище навчального закладу як зовнішній чинник. Існують достовірні кореляційні зв’язки між характеристиками креативного мислення, мотиваційно-особистісними та когнітивно-операційними чинниками, що впливають на його розвиток.

7. Важливою психолого-педагогічною умовою розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів є створення у вищому навчальному закладі середовища, яке дає можливість формування внутрішньої мотиваційної готовності до творчої професійної діяльності, підвищення рівня професійних і загальних знань, компетентності, знайомства з новітніми креативними технологіями; набуття практичних навичок діяльності; використання евристичних прийомів; зняття остраху критики виказаних нестандартних думок; виникнення надситуативної активності при вирішенні проблем, наближених до реальних умов.

Надійність і вірогідність результатів дослідження забезпечувалися послідовною реалізацією теоретичних положень у вирішенні завдань емпіричного дослідження; застосуванням методів і прийомів, адекватних об’єкту, предмету, меті та завданням дослідження; проведенням дослідно-експериментальної роботи з дотриманням вимог надійності та валідності; репрезентативністю вибірки й використанням методів математичної статистики для обробки отриманих даних.

Проведене дослідження не вичерпує всієї глибини поставленої проблеми. Перспективи подальшої науково-дослідницької роботи вбачаємо в подальшому вдосконаленні парадигми тренінгу, у дослідженні ефективності роботи практичних психологів з високим рівнем розвитку креативного мислення у навчально-виховних закладах.

Основний зміст роботи відображено в таких публікаціях автора:

1. Макаренко Н. М. Вплив творчого мислення студентів на вирішення нестандартних педагогічних проблем / Н. М. Макаренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наукових праць. – Вип. 23. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – С. 229-234.

2. Макаренко Н. М. Динаміка креативності учнів старшого шкільного віку в системі цілеспрямованого педагогічного стимулювання / Н. М. Макаренко // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Т. 3. – Вип. 26. – К., 2005. – С. 47-52.

3. Макаренко Н. М. Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі виконання оптимального сполучення різних видів діяльності / Н. М. Макаренко // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України : Проблеми загальної та педагогічної психології / за ред. С. Д. Максименка. – Т. 7. – Вип. 1. – К., 2005. – С. 191-195.

4. Макаренко Н. М. Творчий підхід до конспектування як один з прийомів раціональної самостійної навчальної роботи студентів з психології / Н. М. Макаренко // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України : Проблеми загальної та педагогічної психології / за ред. С. Д. Максименка. – Т. 7. – Вип. 2. – К., 2005. – С. 94-101.

5. Макаренко Н. М. Креативне мислення практичного психолога як чинник результативної роботи / Н. М. Макаренко // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Вип. 27. – К., 2006. С. 415-421.

6. Макаренко Н. М. Чинник творчості як важлива складова психологічної готовності керівника освітньої організації до управління / Н. М. Макаренко // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України : Проблеми загальної та педагогічної психології / за ред. С. Д. Максименка. – Т. 8. – Вип. 5. – К., 2006. – С. 184-189.

7. Макаренко Н. М. Внутрішня мотивація як чинник креативного мислення майбутніх практичних психологів / Н. М. Макаренко // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Вип. 33. – К., 2007. – С. 340-348.

8. Макаренко Н. М. Вивчення можливостей розвитку креативного мислення у майбутніх психологів / Н. М. Макаренко // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України : Проблеми загальної та педагогічної психології / за ред. С. Д. Максименка. – Т. 9. – Ч. 3. – К., 2007. – С. 228-234.

9. Макаренко Н. М. Тренінг як чинник актуалізації креативних моделей поведінки майбутніх практичних психологів / Н. М. Макаренко // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України : Проблеми загальної та педагогічної психології / за ред. С. Д. Максименка. – Т. 9. – Ч. 4. – К., 2007. – С. 222-230.

10. Макаренко Н. М. Креативне мислення як інваріанта професіоналізму студентів-психологів: чинники розвитку / Н. М. Макаренко // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України : Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія / за ред. С. Д. Максименка. – Т. 5. – Вип. 7. – К., 2007. – С. 179-185.

11. Макаренко Н. М. Дослідження психологічних умов потреби студентів в творчому підході до вирішення педагогічних проблем / Н. М. Макаренко // Вісник міжнародного дослідницького центру «Людина: мова, культура, пізнання» : щоквартальний науковий журнал. – Т. 4. – К., 2005. – С. 37-40.

12. Макаренко Н. М. Інтерактивні технології як чинник підвищення рівня креативного мислення / Н. М. Макаренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки : зб. наукових праць. – Вип. 17 (41). – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – С. 336-345.

13. Тренінг креативності у підготовці практичних психологів / Н. М. Макаренко // Психологічні основи розвитку креативності особистості в умовах педагогічної інноватики : методичний посібник / С. Ф. Устименко, Н. М. Токарева, А. І. Воронін, О. Л. Пінська, Є. Л. Гергель, Н. М. Макаренко та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2007. – 268 с. – С. 129-166.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины