Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Яцишина Анна Петрівна. Особливості спонтанної каріотипічної еволюції ембріональних гермінативних клітин миші in vitro : Дис... канд. наук: 03.00.22 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Яцишина А.П. Особливості спонтанної каріотипічної еволюції ембріональних гермінативних клітин миші in vitro. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.22 – молекулярна генетика. - Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ, 2008.

Досліджено молекулярно-генетичні особливості каріотипічної еволюції ембріональних гермінативних клітин миші при тривалому культивуванні. Показано, що адаптація досліджених клітинних ліній до умов in vitro супроводжується анеуплоїдією, зокрема, гіперплоїдією, а також численними робертсонівськими транслокаціями, фрагментами хромосом та мікрохромосомами.

На різних пасажах культивування клітин лінії G1 та її субліній G1-OA і G1-T виявлено експресію гена Trp53 на низькому рівні. За допомогою імунопреципітації показано, що клітини лінії G1 містять білок р53 дикого і мутантного типів. Виявлено спільну тенденцію до збільшення кількості білка Mgmt при тривалому культивуванні клітин лінії G1 та її субліній G1-OA і G1-T, а також кореляцію між зменшеною кількістю білка Mgmt і підвищеними частотами патологічних мітозів і хромосомних аберацій. Висловлено припущення щодо можливої ролі репаративного ферменту Mgmt у підтриманні збалансованого каріотипу при становленні досліджених клітинних ліній миші. На прикладі клітинної лінії G1 показано, що хромосомна нестабільність, ймовірно, асоційована із порушенням функції контрольної точки мітозу, появою мутантного онкосупресорного білка р53 і зміною експресії одного із ключових репаративних ферментів Mgmt.

Досліджено молекулярно-генетичні особливості каріотипічної еволюції ембріональних гермінативних клітин миші при адаптації до умов тривалого культивування in vitro. На прикладі лінії G1 показано, що хромосомна нестабільність, ймовірно, асоційована з інактивацією контрольної точки мітозу, появою мутантного білка-регулятора клітинного циклу р53 і зміною експресії одного із ключових репаративних ферментів Mgmt.

  1. Отримано нові лінії G1, G4, G6 і G7 ембріональних гермінативних клітин миші та показано, що у стандартних умовах культивування клітини даних ліній мають фібробластоподібну морфологію та моношаровий ріст.

  2. Показано, що адаптація клітин досліджених ліній до умов in vitro супроводжується анеуплоїдією, зокрема, гіперплоїдією, а також численними робертсонівськими транслокаціями (РТ), фрагментами хромосом та мікрохромосомами.

  3. Виявлено ознаки неопластичної трансформації та порушення функціонування контрольної точки мітозу в клітинах лінії G1, яка характеризується тривалим етапом становлення та модальними класами із біляпентаплоїдною кількістю хромосом.

  4. Показано, що при тривалому культивуванні клітин лінії G1 та її сублінії G1-OA реалізуються два механізми зменшення кількості хромосом у каріотипах: без втрати генетичного матеріалу - за рахунок утворення РТ та із втратою хромосом при їхній фрагментації - за рахунок відриву перицентромерних ділянок.

  5. За допомогою Вестерн-блот аналізу виявлено експресію гена Trp53 на низькому рівні у популяціях клітин лінії G1 та її субліній G1-OA і G1-T на різних пасажах культивування.

  6. Показано, що клітини лінії G1 містять білок р53 дикого і мутантного типів, що одночасно із функціональною інактивацією контрольної точки мітозу може призводити до хромосомної нестабільності та обумовлювати тривалий етап становлення in vitro даної лінії.

  7. Виявлено спільну тенденцію до збільшення кількості репаративного ферменту Mgmt при тривалому культивуванні клітин вихідної лінії G1 та її субліній і кореляцію між зменшеною кількістю білка Mgmt і підвищеними частотами патологічних мітозів і хромосомних аберацій. Отримані дані є підгрунтям для припущення щодо можливої ролі Mgmt у підтриманні збалансованого каріотипу при становленні клітинних ліній.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Лукаш Л.Л., Яцишина А.П., Підпала О.В., Вагіна І.М., Кочубей Т.П. Одержання нових ліній стовбурових клітин миші і вивчення впливу мікрооточення на їхню каріотипічну мінливість in vitro // Физиология и биохимия культурных растений. – 2006. – Т. 38, № 2. – С. 144-152. (Особистий внесок здобувача – отримання препаратів хромосом лінії G1, цитогенетичний аналіз, статистичні обрахунки. Аналіз, інтерпретацію отриманих результатів та підготовку статті до друку здійснено разом із співавторами.)

 2. Яцишина А.П., Підпала О.В., Рубан Т.П., Тімощук О.В., Лукаш Л.Л. Цитоморфологічна характеристика нової клітинної лінії миші G1 // Цитология и генетика. – 2006. – Т. 40, № 3. – С. 49-58. (Особистий внесок здобувача - оптимізація умов та проведення дослідів із визначення ефективності клонування і виявлення фокусів морфологічної трансформації клітин на моношарі, проведення мікроядерного тесту, аналіз аберантних мітозів. Модифікація методу отримання препаратів хромосом. Мікрофотографування та статистичний аналіз, написання та підготування статті до друку.)

 3. Яцишина А.П., Підпала О.В., Кочубей Т.П., Лукаш Л.Л. Цитогенетичний аналіз спонтанно імморталізованої клітинної лінії G1 миші // Біополімери і клітина. – 2006. – Т. 22, № 4. – С. 299-306. (Особистий внесок здобувача – приготування та забарвлення препаратів хромосом, часткове проведення хромосомного аналізу, визначення модальних класів чисел хромосом, проведення мікрофотографування, статистичний аналіз, написання та підготування статті до друку.)

 4. Глазко Т.Т., Яцышина А.П., Пидпала О.В., Вавилина И.В., Лукаш Л.Л. Источники гетерогенности культивируемых in vitro популяций эмбриональных клеток мыши линии BALB/c // Біополімери і клітина. – 2006. – Т. 22, № 5. – С. 350-354. (Особистий внесок здобувача – приготування та забарвлення препаратів хромосом, оптимізація диференційного G-забарвлення хромосом, здійснення диференційного G- і С- забарвлення хромосом, аналіз плоїдності клітин, статистичний аналіз.)

 5. Яцышина А.П., Глазко Т.Т., Ковалёва О.А., Пидпала О.В., Лукаш Л.Л. Возможные пути диплоидизации полиплоидных герминативных стволовых клеток мышей линии BALB/c // Цитология и генетика. – 2006. – Т. 40, № 6. – С. 44-49. (Особистий внесок здобувача – приготування та забарвлення препаратів хромосом, здійснення диференційного G- і С- забарвлення хромосом.)

 6. Яцишина А.П., Лило В.В., Підпала О.В., Рубан Т.П., Вагіна І.М., Лукаш Л.Л. Експресія O6-метилгуанін-ДНК метилтрансферази у клітинах спонтанно імморталізованої лінії G1 миші та її субліній G1-OA і G1-T // Біополімери і клітина. – 2007. – Т. 23, № 3. – С. 250-254. (Особистий внесок здобувача – отримання лізатів клітин і тканин, визначення концентрації білків за методом Бредфорда, проведення елекрофоретичного розділення білків у SDS-ПААГ і Вестерн-блот аналізу, інтерпретація отриманих результатів здійснена разом із співавторами, написання та підготування статті до друку.)

 7. Яцишина А.П., Кваша С.М., Підпала О.В., Рубан Т.П., Вагіна І.М., Лукаш Л.Л. Генетична нестабільність ембріональних гермінативних клітин лінії G1 миші та порушення функцій контрольної точки мітозу і р53 // Біополімери і клітина. – 2007. – Т. 23, № 4. – С. 338-346. (Особистий внесок здобувача – оптимізація та проведення тесту для аналізу активності контрольної точки мітозу, отримання лізатів клітин і тканин, визначення концентрації білків, елекрофоретичне розділення білків у SDS-ПААГ і Вестерн-блот аналіз, інтерпретація отриманих результатів здійснена разом із співавторами, написання та підготування статті до друку.)

 8. Глазко Т.Т., Яцышина А.П., Пидпала О.В., Лукаш Л.Л. Преемственность цитогенетических характеристик в пассажах эмбриональной герминативной клеточной линии мыши G1 // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. – 2007. – Т. 2, № 3. – С. 47-50. (Особистий внесок здобувача – отримання та забарвлення препаратів хромосом клітин лінії G1 та її сублінії G1-OA, диференційне G- і С- забарвлення хромосом.)

 9. Яцишина А.П., Підпала О.В., Кочубей Т.П., Лукаш Л.Л. Спонтанна каріотипічна еволюція клітин миші in vitro // Фактори експериментальної еволюції організмів. – К.: Аграрна Наука, 2004. – Т. 2. – С. 88-92. (Особистий внесок здобувача - отримання препаратів хромосом клітин лінії G1, проведення цитогенетичного аналізу. Аналіз плоїдності клітин і біометричні розрахунки. Аналіз, інтерпретацію отриманих результатів та підготовку статті до друку здійснено разом із співавторами.)

 1. Яцишина А.П., Євстаф’єва О.О., Підпала О.В., Лукаш Л.Л. Хромосомний аналіз субліній спонтанно імморталізованої клітинної лінії G1 миші // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб.наук.пр./ Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. В.І.Вавилова; Редкол.: Кунах В.А. (голов. ред.) та ін. – К.: Логос, 2007. – Т. 1. – С. 338-342. (Особистий внесок здобувача – приготування та забарвлення препаратів хромосом, оптимізація та проведення диференційного G- і С- забарвлення хромосом, інтерпретація та узагальнення результатів хромосомного аналізу, біометричні розрахунки, написання та підготування статті до друку.)

 2. Яцишина А., Лукаш Л., Підпала О., Кочубей Т., Вагіна І. Аналіз хромосомної нестабільності при становленні нових клітинних ліній мишей G1 і G4// Установчий з’їзд Українського товариства клітинної біології. - Львів (Україна). - 2004. - С. 157. (Особистий внесок здобувача – отримання препаратів хромосом, цитогенетичний аналіз, аналіз плоїдності клітин, статистичні обрахунки. Аналіз, інтерпретацію отриманих результатів та підготовку до друку здійснено разом із співавторами.)

 3. Lukash L., Bazika D., Belyaeva N., Vasilovskaya S., Kovalenko O., Votyakova I., Pidpala O., Yazhishina A., Matsuka G. Differentiation of stem cells to different cellular types in vitro // First Ukrainian Congress for Cell Biology. - Lviv (Ukraine). - 2004. - P. 148. (Особистий внесок здобувача – культуральна робота.)

 4. Lukash L., Bazika D., Belyaeva N., Pidpala O., Kovalenko O., Vasilovskaya S., Yazhishina A., Votyakova I., Matsuka G. Cultivation and differentiation of stem cells to different cellular types in vitro // The International journal of Artificial organs. - 31th Annual ESAO Congress. – Warsaw (Poland). - 2004. – Vol. 27, № 7. – Р. 579. (Особистий внесок здобувача – культуральна робота, аналіз ростових характеристик.)

 5. Яцышина А.П., Тимощук О.В., Пидпала О.В., Лукаш Л.Л. Цитоморфологические особенности клеточной линии мыши G1 // 9-я Международная Пущинская Школа-конференция молодых учёных ”Биология – наука ХХІ века”. - Пущино (Россия). - 2005. - С. 373. (Особистий внесок здобувача – культуральна робота, мікроядерний тест, кількісний аналіз ядерець, мікрофотографування та статистичний аналіз отриманих результатів, написання та підготовка до друку.)

 6. Гайдаманчук О., Яцишина А., Підпала О., Лукаш Л. Патологічні мітози у клітинах нової клітинної лінії миші G1 // Молодь та поступ біології: Збірник тез третьої Міжнародної конференції студентів і аспірантів. - Львів (Україна). – 2007. - С. 156-157. (Особистий внесок здобувача – культуральна робота, одержання та забарвлення клітинних препаратів, мікроядерний тест, написання та підготовка до друку.)

 7. Яцишина А.П., Євстаф’єва О.О., Підпала О.В., Лукаш Л.Л. Особливості хромосомної нестабільності при спонтанній неопластичній трансформації нових клітинних ліній миші in vitro // 2-й з’їзд Українського товариства клітинної біології. - Київ (Україна). - 2007. – С. 133. (Особистий внесок здобувача – культуральна робота, аналіз ростових характеристик, приготування та забарвлення препаратів хромосом, каріотипічний аналіз, Вестерн-блот аналіз, статистичний аналіз, мікрофотографування, написання та підготовка до друку.)


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины