Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Чабан Ксенія Олегівна. Прикладна програмна система оцінювання знань для комп'ютерного тестування : Дис... канд. наук: 01.05.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Чабан К.О. Прикладна програмна система оцінювання знань для комп’ютерного тестування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. – Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2008.

Дисертаційна робота присвячена розв'язанню наукової задачі дослідження та розроблення математичного та програмного забезпечення прикладних процедур комп’ютерного оцінювання знань для системи незалежного комп’ютерного тестування з технічних дисциплін для підвищення достовірності та забезпечення об’єктивності оцінки результатів навчання.

Синтезовано й мінімізовано алгоритми процедур оцінювання розв’язання задач із цифровими, бінарними, словесними та вибірковими відповідями, що розширюють можливості систем бланкового тестування й підвищують точність оцінювання результатів навчання, а також зменшують ймовірність вгадування відповідей і уможливлюють створення тестів для контролю рівня знань з широкого кола технічних дисциплін. Розроблено математичне забезпечення процедури оцінювання відносного рівня знань студентів (рейтингу), що забезпечує адаптування процесу навчання відповідно до індивідуальних можливостей студента, спонукаючи його до систематичної і самостійної роботи. Реалізовано апаратно-програмний комплекс комп’ютерного тестування з технічних дисциплін із використанням розробленого математичного та програмного забезпечення, що підвищило рівень формалізації процесу та забезпечило перевірку й оцінювання відповідей у режимі реального часу.

Аналіз одержаних статистичних результатів на прикладі дисципліни "Цифрова обробка сигналів" переконливо свідчить про ефективність і об’єктивність систем незалежного комп’ютерного тестування для контролю знань.

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну наукову задачу дослідження і розроблення математичного та програмного забезпечення прикладних процедур комп’ютерного оцінювання знань для системи незалежного комп'ютерного тестування з технічних дисциплін з метою забезпечення об'єктивності оцінки результатів навчання на основі застосування евристичних методів та алгебри алгоритмів. При цьому отримано такі основні результати:

1. Встановлено, що більшість відомих автоматизованих комп’ютерних систем контролю знань, як правило, застосовують тестові питання з вибірковими відповідями й тому мають обмежені функціональні можливості в області цифрових і словесних відповідей, що відповідно обмежує контроль результатів навчання студентів з технічних дисциплін.

2. Синтезовано й мінімізовано алгоритми процедур оцінювання розв'язання задач:

а) з цифровою відповіддю із застосуванням генерації випадкових числових значень даних умови задачі під час опитування, що зменшує ймовірність вгадування відповідей, а також збільшує базу завдань;

б) із словесною відповіддю, що передбачає використання кількості відносних помилок та коефіцієнта кореляції між відповіддю студента та еталонною відповіддю, що підвищує точність оцінювання результатів тестування;

в) із бінарною відповіддю шляхом задавання допустимої ймовірності вгадування правильної відповіді, що розширює діапазон можливих оцінок відповідей;

г) із вибірковою відповіддю з формуванням списку можливих варіантів відповідей рангованих за спаданням їх правильності, що дає змогу оцінити точність і повноту відповіді.

3. Досліджено та розроблено математичне забезпечення процедури оцінювання відносного рівня знань студентів (рейтингу) з використанням динамічного оцінювання обсягу засвоєння навчальної дисципліни, що забезпечує адаптування процесу навчання відповідно до індивідуальних можливостей студента, спонукаючи його до самостійної та систематичної роботи.

4. Реалізовано апаратно-програмний комплекс комп’ютерного тестування з технічних дисциплін із використанням розробленого математичного та програмного забезпечення, що підвищило рівень формалізації процесу та забезпечило перевірку й оцінювання відповідей у режимі реального часу.

5. Одержала подальший розвиток методика комп’ютерного тестування з використанням розроблених процедур і прикладних програмних засобів, що підвищило достовірність та забезпечило об’єктивність оцінювання результатів навчання з технічних дисциплін.

Отримані достовірні статистичні результати з використання комп'ютерного тестування в навчальному процесі на кафедрі телекомунікації НУ "Львівська політехніка" з дисциплін "Цифрова обробка сигналів", "Математичні задачі телекомунікаційних систем і мереж", "Електродинаміка інформаційних систем" підтверджують ефективність, об’єктивність та перспективність використання систем незалежного комп’ютерного тестування для контролю знань з технічних дисциплін.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Чабан К. О. Результати використання математичних моделей процедур оцінювання знань студентів у системі комп’ютерного тестування / К. О. Чабан // Моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 42. – С. 157 – 162.

2. Чабан К. О. Підсистема аналізу та оцінки відповідей комп'ютерної навчальної системи "Pilot" / К. О. Чабан // Комп'ютерні системи проектування : Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 415. – С. 225 – 232.

3. Чабан К. О. Аналіз стану інструментальних засобів комп'ютерних навчальних систем та їх реалізація в системі "Pilot" / К. О. Чабан // Радіоелектроніка та телекомунікації : Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 471. – С. 165 – 172.

4. Чабан К. Синтез інструментальних засобів розв'язку задач із цифровою відповіддю / К. Чабан // Комп'ютерні технології друкарства. – 2000. – № 4. – С. 262–268.

5. Чабан К. Оптимізація, побудова і моделювання структури інструментальних засобів розв'язку задач із цифровою відповіддю / К. Чабан // Комп'ютерні технології друкарства. – 2000. – № 5. – С. 287–295.

6. Чабан К. О. Вплив комп'ютерного контролю та вимірювання рівня знань на процес навчання / К. О. Чабан // Радіоелектроніка та телекомунікації : Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 428. – С. 193–201.

7. Чабан К. О. Синтез, оптимізація моделі та моделювання структури інструментальних засобів розв'язку t – задач / К. О. Чабан // Комп'ютерні технології друкарства. – 2001. – № 6. – С. 48–64.

8. Оганесян А. Г. Проблеми дистанційної освіти / А. Г. Оганесян, Н. А. Єрмакова, К. О. Чабан // Радіоелектроніка та телекомунікації : Вісник Державного університету "Львівська політехніка". – 2000. – № 387. – С. 143–147.

9. Чабан К. О. Комп'ютерна навчальна система "Pilot" для автоматизованого контролю та вимірювання рівня знань / К. О. Чабан // Квалілогія книги. – 2000. – № 3. – С. 287–294.

10. Чабан К. О. Математична модель структури інструментальних засобів розв'язку z, v – задач та її дослідження / К. О. Чабан // Комп'ютерні технології друкарства. – 2001. – № 6. – С. 101 – 106.

11. Оганесян А. Г. Проблема "шпаргалок" или как обеспечить объективность компьютерного тестирования? / А. Г. Оганесян, Н. А. Ермакова, К. О. Чабан // Дистанционное образование. – 2000. – № 6. – С. 29–34.

12. Чабан К. О. Мережевий електронний підручник / К. О. Чабан // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР мікроелектроніки : тези доп. 4–тої міжнар. наук.-техн. конф., 18–23 лют. 1997 р. – Львів : Держ. ун-т "Львівська політехніка", 1997. – Т. 2. – С. 193–194.

13. Chaban K. The subsystem of the analysis and estimation of the answers of computer educational system "Pilot" / K. Chaban // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronies : proceeding of the VI-th International Conference CADSM`2001. Lviv Polytechnic National University. February 12–17, 2001. – Lviv-Slavske, Ukraine, 2001. – P. 283 – 284.

14. Чабан К. О. Результати використання моделей процедур комп’ютерного оцінювання знань студентів / К. О. Чабан // Сучасні проблеми телекомунікацій – 2007 : матеріали наук.–прак. конф., 18–20 жовтня 2007 р. / Львівська дирекція ВАТ "Укртелеком", Нац. ун-т "Львівська політехніка" [та ін.]. – Львів, 2007. – С. 16 – 18.

15. Chaban K. The mathematical providing of procedure of relative-level knowledge evaluation for computer testing / K. Chaban // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science. Proceeding of the International Conference TCSET`2008. Lviv Polytechnic National University. February 19–23, 2008. – Lviv-Slavske, Ukraine, 2008. – P. 477 – 478.

16. Оганесян А. Г. О независимом тестировании студентов / А. Г. Оганесян, И. Я. Казимира, К. О. Чабан // Education Technology & Society 11(1) 2008 ISSN 1436 – 4522. – P. 346 – 357.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины