Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Сливчук Сергій Ростиславович. Сірковмісні похідні ацето- та акрилонітрилів в синтезах біо- регуляторів гетероциклічної природи : Дис... канд. наук: 02.00.10 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сливчук С. Р. Сірковмісні похідні ацето- та акрилонітрилів в синтезах біо- регуляторів гетероциклічної природи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 біоорганічна хімія. – Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної Академії Наук України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню гетероциклізацій на основі сірковмісних ацето- та акрилонітрилів і розробці препаративних синтезів нових похідних піразолу, тетразолу, піримідину, піразоло[1,5-a]піримідину, тіазоло[3,2-a]- піримідину та ряду поліядерних гетероциклічних систем. Встановлено, що арилтіоацетонітрили легко приєднують азотистоводневу кислоту і дають відповідні заміщені тетразоли, які вдалося перетворити в споріднені сірковмісні тетразоло[1,5-a]- хіноліни. До того ж показано, що продукти циклоконденсації ціанотіоацетаміду з амідофенацилюючими реагентами придатні для одержання ряду нових 5-ациламіно-2-гетерил-1,3- тіазолів. Вияснено також, що 3-аміно-2-арилсульфонілакрилонітрили цінні реагенти для одержання 5-арилсульфонілзаміщених урацилів, 2-тіоурацилів та цитозинів. Серед них особливо важливі сірковмісні ациклонуклеозиди, котрі характеризуються наявністю біля центра N1 урацилу 2-гідроксиетильного або 2,3-дигідроксипропільного фрагмента. Крім цього на основі доступних 2-арилсульфоніл-3- гідразиноакрилонітрилів розроблено зручний підхід до синтезу сірковмісних піразоло[1,5-a]піримідинів.

Порівняння відомих біорегуляторів та різноманітних продуктів циклізацій на основі сірковмісних ацето- та акрилонітрилів дозволило прогнозувати їх високу біофорність, яка в деяких випадках була підтверджена експериментально.

1. Узагальнення результатів дисертаційної роботи дозволяє стверджувати, що сфера застосування сірковмісних ацето- та акрилонітрилів в синтезах похідних моно-, ди- і поліядерних гетероциклічних систем дуже широка. Нові продукти гетероциклізацій із біофорними S-замісниками схожі за своєю будовою з відомими медпрепаратами і пестицидами і тому їх можна вважати потенційними біорегуляторами різної дії.

2. Показано, що сірковмісні ацетонітрили типу (А) легко приєднують азотистоводневу кислоту і дають заміщені тетразоли (Б), котрі вдалося перетворити у відповідні сірковмісні тетразолохіноліни (В):

3. Знайдено, що продукти циклоконденсації ціанотіоацетаміду з амідофенацилю- ючими реагентами функціоналізовані тіазоли (Г) придатні для одержання ряду нових 5-ациламіно-2-гетерил-1,3-тіазолів, серед яких найважливіші сполуки (Д), котрі містять дві біофорні системи тіазольну і кумаринову.

4. Встановлено, що 2-арилсульфоніл-3-етоксиакрилонітрили (Е) при послідовній обробці аміаком чи первинними амінами, а потім гетерокумуленами типу R1N=C=O(S) і соляною кислотою дають 5-арилсульфонілзаміщені урацили та їх 2-тіоаналоги загальної формули (Є):

Цей підхід вдалося використати і для спрямованого синтезу сірковмісних ациклонуклео- зидів, які характеризуються наявністю біля центра N1 структури (Є) 2-гідроксиетильного або 2,3-дигідроксипропільного фрагмента.

5. Показано, що доступний 3-аліл-5-фенілсульфоніл-2-тіоурацил при послідовній

обробці бромом і ацетатом натрію або соляною кислотою в етанолі дає різні похідні тіазоло[3,2-a]піримідину, які представлені нижче:

6. Вияснено, що 2-арилсульфоніл-3-гідразиноакрилонітрили циклізуються в м’яких умовах і дають 5-аміно-4-арилсульфонілпіразоли, котрі використані для одержання нових 3-арилсульфонілзаміщених піразоло[1,5-a]піримідинів за схемою:

Будову одного з кінцевих продуктів такого ланцюга перетворень однозначно встановлено за допомогою рентгеноструктурного дослідження.

7. Порівняння структур відомих біорегуляторів і різноманітних продуктів циклізацій, отриманих на основі сірковмісних ацето- та акрилонітрилів, дозволяє прогнозувати високу біофорність нових функціональних похідних піразолу, тетразолу, піримідину, піразоло- [1,5-a]піримідину, тіазоло[3,2-a]піримідину, а також похідних триядерних конденсованих систем, в яких азольне кільце анельоване до хінолінового або хіназолінового фрагмента. Цей прогноз принаймні частково підтверджено експериментально. Серед заміщених 2-тіоурацилів знайдено ефективний стимулятор проліферації тимоцитів, а деяким сірковмісним похідним тетразоло[1,5-a]хіноліну притаманна висока судинно-розширююча активність.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Сливчук С. Р., Броварец В. С., Драч Б. С. Циклизации продуктов конденсации

4-арил-5-ациламинотиазол-2-илацетонитрилов с ароматическими альдегидами //

ЖОргФармХім. – 2005. – 3, № 1. – С. 25-32.

2. Сливчук С. Р., Русанов Э. Б., Броварец В. С. Удобный подход к синтезу 3-арилсуль-

фонилпиразоло[1,5-a]пиримидинов и их конденсированных аналогов //

ЖОргФармХім. – 2006. – 4, № 3. – С. 62-68.

3. Сливчук С. Р., Броварець В. С., Драч Б. С. Зручний синтез похідних урацилу та цито-

зину з арилсульфонільними залишками біля центру С5 // Доповіді НАН України. –

2006. – № 3. – С. 146-152.

4. Яковенко І. Н., Сливчук С. Р., Броварець В. С. Дослідження вазоактивних властивос-

тей нових піридинових та піримідинових основ та їхніх конденсованих аналогів //

ЖОргФармХім. – 2007. – 5, № 3. – С. 74-77.

5. Сливчук С. Р., Броварець В. С., Драч Б. С. Оригінальний підхід до синтезу арилсуль-

фонілзаміщених аналогів ациклонуклеозидів // Доповіді НАН України. – 2007. –

№ 10. – С. 164-167.

6. Метелиця Л. О., Чарочкіна Л. Л., Могилевич С. Є., Сливчук С. Р., Броварець В. С.,

Драч Б. С. Імуномодулюючі властивості нових фенілсульфонільних похідних піримі-

динових та піразоло[1,5-a]піримідинових основ // ЖОргФармХім. – 2008. – 6, № 1. –

С. 47-50.

7. Сливчук С. Р., Броварець В. С. Хлоровмісні альдегіди гетероциклічного ряду в синте-

зах конденсованих систем з піридиновим фрагментом // Тези доповідей на ХХ Укра-

їнській конференції з органічної хімії. – Одеса. – 2004. – С. 572.

8. Сливчук С. Р., Русанов Э. Б., Броварец В. С. Удобный подход к синтезу 7-функцио-

нальнозамещённых 3-арилсульфонилпиразоло[1,5-a]пиримидинов // Тезисы докла-

дов на III Международной конференции „Химия и биологическая активность азот-

содержащих гетероциклов”. – Черноголовка. – 2006. – 2. – С. 252.

9. Slyvchuk S. R., Golovchenko A. V., Brovarets V. S. A useful approach to the synthesis of

new uracile and cytozine derivatives with 5-arylsulphonyl groups // International Confe-

rence Chemistry of nitrogen containing heterocycles. – Kharkiv. – 2006. – P. 126.

10. Сливчук С. Р., Головченко О. В., Броварець В. С. Синтези ациклічних аналогів нук-

леозидів на основі 2-арилсульфоніл-3-етоксиакрилонітрилів // Тези доповідей на

III Всеукраїнській конференції „Домбровські хімічні читання 2007”. – Тернопіль. –

2007. – С. 122.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины