Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Сорочинська Любов Анатоліївна. Особливості формування структури лінійних полімерів в умовах обмежень об'єму, що накладаються тривимірною сіткою : Дис... канд. наук: 02.00.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сорочинська Л.А. Особливості формування структури лінійних полімерів в умовах обмежень об’єму, що накладаються тривимірною сіткою. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. – Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню особливостей формування структури лінійних полімерів в умовах обмежень об’єму, що накладаються тривимірною сіткою, а також фізико-хімічних властивостей отриманих напів-ВПС. В результаті проведених досліджень встановлено, що при утворенні лінійних полімерів (полістиролу (ПС), полібутилметакрилату (ПБМА) і поліметакрилової кислоти (ПМАК)) в об’ємі комірок поліуретанової (ПУ) сітки кінетичні параметри полімеризації мономерів змінюються в залежності від густини зшивки матричної сітки, співвідношення компонентів в системі та природи мономера, що безпосередньо відображається на їх молекулярно-масових характеристиках. Дослідження структурно-морфологічних особливостей отриманих послідовних напів-ВПС складу ПУ/ПС показали наявність двох ієрархічних рівнів гетерогенності, утворених за спінодальним механізмом фазового розділення. Виявлено, що збільшення просторових обмежень поглиблює мікрофазове розділення. Аналіз релаксаційної поведінки показав значне підвищення рівня сумісності компонентів в напів-ВПС складу ПУ/ПБМА і ПУ/ПС при збільшенні густини зшивки ПУ сітки. Отримані результати знаходяться в залежності від хімічної кінетики утворення лінійних компонентів послідовних напів-ВПС і величини внутрішньосіткового простору. Встановлено, що при одержанні послідовних напів-ВПС шляхом набухання гідрофільних ПУ сіток у водних розчинах природних лінійних полімерів (желатина і карбоксиметилцелюлоза) ступінь набухання, і, відповідно, вміст природного компонента в напів-ВПС залежить від густини зшивки ПУ сіток. В результаті цього змінюються теплофізичні характеристики і рівень електричної провідності систем в цілому.

Аналіз літературних даних показав, що проблема впливу просторових обмежень, що накладаються тривимірною сіткою, на закономірності формування лінійних полімерів практично не вивчалася. Тому, встановлення зв’язку кінетичних параметрів утворення лінійних складових у послідовних напів-ВПС з їх молекулярно-масовим розподілом, густиною зшивки матричної сітки, природою компонентів, мікрофазовою структурою і фізико-хімічними властивостями отриманих послідовних напів-ВПС є актуальним.

 1. Вперше, застосовуючи комплексний підхід, вивчено процеси формування лінійних полімерів в просторі, обмеженому тривимірною сіткою різної густини зшивки та встановлено основні закономірності утворення структури таких послідовних напів-ВПС.

 2. Вперше встановлено, що при реакційному формуванні лінійних полімерів (полістирол, полібутилметакрилат, поліметакрилова кислота) в об’ємі комірок поліуретанової сітки зміна кінетичних параметрів їх полімеризації та молекулярно-масових характеристик знаходиться в залежності від густини зшивки матричної сітки, співвідношення компонентів в системі та їх хімічної природи.

 3. Показано, що при зміні природи поліетерної складової поліуретанової сітки і значному збільшенні внутрішньосіткового простору основні кінетичні закономірності утворення лінійних полімерів метакрилатного ряду зберігаються.

 4. При дослідженні структурно-морфологічних особливостей послідовних напів-ВПС встановлено два ієрархічні рівні гетерогенності, які відповідають різним етапам спінодального розпаду. Виявлено, що збільшення просторових обмежень поглиблює мікрофазове розділення.

 5. Показано, що релаксаційні властивості напів-ВПС і ступінь сегрегації компонентів значною мірою визначаються густиною зшивки матричної сітки, що надає можливість цілеспрямованого регулювання сумісності компонентів послідовних напів-ВПС шляхом варіювання цього параметру сітки.

 6. Встановлено, що при одержанні послідовних напів-ВПС шляхом набухання гідрофільних ПУ сіток у водних розчинах природних лінійних полімерів ступінь набухання, і, відповідно, вміст природного компонента в напів-ВПС залежить від густини зшивки ПУ сіток. В результаті цього змінюються теплофізичні характеристики і рівень електричної провідності систем в цілому.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Lipatov Y.S., Alekseeva T.T., Sorochinska L.A., Dudarenko G.V. Confinement effects on the kinetics of formation of sequential semi-interpenetrating polymer networks // Polymer Bulletin. – 2008. – Vol. 59, № 6. – Р. 739-747.

Дисертантка брала участь в плануванні і проведенні експерименту, аналізі результатів та оформленні статті.

 1. Игнатова Т.Д., Липатов Ю.С., Алексеева Т.Т., Сорочинская Л.А. Влияние пространственных ограничений на микрофазовое разделение в последовательных полу-ВПС // Доповіді НАН України. –2007. – № 11. – С. 135-139.

Дисертантка брала участь в підготовці зразків для проведення експериментальних досліджень, обробці та аналізі отриманих даних.

 1. Алексеева Т.Т., Сорочинская Л.А. Влияние пространственных ограничений на кинетику образования полиметакриловой кислоты в составе полу-ВПС // Полімерний журнал. – 2007. – Т. 29, № 2. – С. 122-125.

Дисертантці належить участь в проведенні експерименту, інтерпретації та аналізі експериментальних даних, оформленні статті.

 1. Alekseeva T.T., Sorochinskaya L.A., Dudarenko G.V., Lipatov Y.S. Effects of Confinement on the Kinetics of Formation of Sequential semi-IPNs // Macromolecular Symposia. – 2007. – Vol. 254. – Р. 146-152.

Особистий внесок дисертанта полягає в проведенні експерименту, аналізі експериментальних даних, оформленні статті.

 1. Протасеня Л.А., Алексеева Т.Т., Липатов Ю.С., Грищук С.И., Яровая Н.В. Влияние молекулярной массы олигомерной компоненты на структуру полу-ВПС // Український хімічний журнал. – 2007. – Т. 73, №4. – С. 117-121.

Дисертантці належить участь в плануванні і проведенні експериментальних досліджень, інтерпретації та аналізі отриманих даних, оформленні статті.

 1. Липатов Ю.С., Протасеня Л.А., Алексеева Т.Т., Яровая Н.В., Грищук С.И. Гидрогели полу-взаимопроникающих полимерных сеток на основе полиуретанов и природных полимеров // Доповіді НАН України. – 2006. – №5 – С. 130-136.

Особистий внесок дисертанта полягає в проведенні експерименту, обробці та аналізі отриманих результатів, підготовці та оформленні статті.

 1. Алексеева Т.Т., Липатов Ю.С., Протасеня Л.А., Дударенко Г.В., Грищук С.И. Роль пространственных ограничений в синтезе полу-ВПС // Вопросых химии и химической технологи. – 2006. – №6. – С. 108-114.

Особистий внесок дисертанта полягає в проведенні експериментальних досліджень, обробці отриманих даних, підготовці та оформленні статті.

 1. Протасеня Л.А., Грищук С.І., Грищук О.І., Грищук Л.Ю. Вплив обмеженого простору тривимірної сітки модифікованих поліуретанових ксерогелів на їх структуру та властивості // ІІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії. Тези доповідей. – Харків. – 2005. – С. 68.

 2. Протасеня Л.А., Ліпатов Ю.С., Алексєєва Т.Т. Особливості формування напів-ВПС на основі сітчастих поліуретанів та лінійного полістиролу при послідовному способі тверднення // Десята наукова конференція: "Львівські хімічні читання-2005". Збірник наукових праць. – Львів. –2005. – С. Ф24.

 3. Алексеева Т.Т., Протасеня Л.А., Яровая Н.В., Липатов Ю.С. Взаимопроникающие гидрогели на основе полиуретановых сеток, отличающихся ММ олигомерной компоненты // Девятая международная конференция по химии и физикохимии олигомеров: "Олигомеры-2005". Тезисы докладов. – Одеса. – 2005. – С. 138.

 4. Alekseeva T. T., Protasenya L.A., Lipatov Y.S. Interpenetrating polymer networks hydrogels based on polyurethane // 44th Microsymposium: “Polymer gels and networks”. Programme booklet. – Prague, Czech Republic.– 2005. – P. 93.

 5. Protasenia L., Grishchuk S., Alekseeva T., Lipatov Yu., Grishchuk L. Kinetics of formation of IPN's based on poly(urethane) and polystyrene // Третя спільна наукова конференція з хімії. Тези доповідей. – Київ. – 2005. – С. 79.

 6. Протасеня Л.А., Фоменко А.А., Грищук С.И. Структура и свойства гидрогелевых полу-ВПС на основе полиуретанов и природных полимеров // І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Збірка тез доповідей учасників. – Київ. – 2006. – С. 74.

 7. Alekseeva T.T., Protasenya L.A., Lipatov Yu.S. Sequential IPNs based on crosslinked polyurethane and linear polymers of the different chemical nature // Baltic polymer symposium. Programme and proceedings. – Riga, Latvia. – 2006. – Р. 14.

 8. Alekseeva T.T., Sorochinskaya L.A., Babkina N.V., Yarovaya N.V. Hybrid materials based on sequential semi-interpenetrating polymer networks // 9th International conference on frontiers of polymers and advanced materials. Book of Abstracts. – Cracow, Poland. – 2007. – Р. 292.

 1. Alekseeva T.T., Sorochinskaya L.A., Dudarenko G.V., Lipatov Y.S. Effects of Confinement on the Kinetics of Formation of Sequential semi-IPNs // 3rd International Symposium: “Reactive polymers in Homogeneous Systems, in Melts, and at Interfaces”. Abstract Book. – Germany, Dresden. – 2007. – Р. Р1 44.

 2. Алексеева Т.Т., Сорочинская Л.А., Яровая Н.В., Липатов Ю.С. Особенности кинетики полимеризации метакриловой кислоты в составе последовательных полу-ВПС и их теплофизические свойства. // XI Українська конференція з високомолекулярних сполук. Тези доповідей. – Дніпропетровськ. – 2007. – С. 38.

 3. Гомза Ю. П., Алексеева Т.Т., Липатов Ю.С., Клепко В.В., Сорочинская Л.А., Несин С.Д. Особенности формирования микрогетерогенной структуры последовательных полу-ВПС на основе сетчатого полиуретана и полистирола // XI Українська конференція з високомолекулярних сполук. Тези доповідей. – Дніпропетровськ. – 2007. – С. 68.

 4. Бабкіна Н.В., Ліпатов Ю.С., Алексєєва Т.Т., Сорочинська Л.А., Дацюк Ю.І. Вплив обмеження внутрішньосіткового простору на релаксаційні властивості напіввзаємопроникних полімерних сіток // XI Українська конференція з високомолекулярних сполук. Тези доповідей. – Дніпропетровськ. – 2007. – С.71.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины