Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ярошенко Тетяна Олександрівна. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : друга половина ХХ - початок ХХІ ст. : Дис... канд. наук: 07.00.08 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ярошенко Т.О. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : друга половина ХХ – початок ХХІ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2008.

Дисертація є комплексним дослідження процесу становлення і розвитку електронного журналу як засобу наукової комунікації та складової інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки. Простежено цілісну картину еволюції наукового журналу, проаналізовано передумови виникнення та етапи (модернізації, інновації, трансформації) розвитку електронного журналу з точки зору світових тенденцій. Розглянуто основні функції, характеристики та переваги наукового електронного журналу, існуючі стандарти його створення та розповсюдження. Обґрунтовано відповідні концептуальні, науково-методичні та практичні напрями роботи бібліотек з електронними журналами на всіх етапах їхнього розвитку. Визначено особливості управління колекціями електронних журналів у бібліотеках, запропоновано технологічну схему та основні принципи такого управління, котрі розроблені на основі практичного досвіду провідних бібліотек світу за останні 10-15 років.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Ярошенко Т. О. Наукові комунікації ХХI століття : електронні ресурси для науки та освіти України / Тетяна Ярошенко // Бібл. вісн. – 2006. – № 5. –
  С. 17–22.

 2. Ярошенко Т. О. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у про-фесійній пресі / Тетяна Ярошенко // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 5. – С. 29–32.

 3. Ярошенко Т. О. Наукова інформація у відкритому доступі : нові мо-делі комунікації в інформаційному суспільстві / Т. О. Ярошенко // Бібліо-текознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 4. – С.80–87.

 4. Ярошенко Т. О. Наукові комунікації ХХІ століття : електронні ресурси для науки та освіти України / Т. О. Ярошенко // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Сер. Історичні науки / Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2006. – Т. 52, вип. 39. – С. 148–154.

 5. Ярошенко Т. О. Еволюція журналу як засобу наукової комунікації : від друкованих видань до оригінальних електронних журналів / Тетяна Ярошенко // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 10. – С. 29–34 ; № 11. – С. 28–33.

 6. Ярошенко Т.О. Управління колекціями електронних журналів : нова роль бібліотек у створенні інформаційного освітньо-наукового простору України / Тетяна Ярошенко // Бібл. планета. – 2005. – № 4 – С. 14–18.

 7. Ярошенко Т. О. Електронні журнали : можливості ХХІ століття для науки та освіти України / Т. О. Ярошенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 2. – С. 70–75.

 8. Ярошенко Т. О. Електронні журнали – бібліотекам України : перший Всеукраїнський консорціум бібліотек-користувачів електронними журналами видавництва «Springer» / Тетяна Ярошенко, Олеся Архипська // Вісн. Кн. палати. – 1999. – № 12. – С. 24–27.

 9. Ярошенко Т. О. Бібліотечні Консорціуми : перспективи розвитку / Т. О. Ярошенко // Бібл. форум України. – 2006. – № 4. – С. 7–11.

 10. Ярошенко Т. О. Електронні журнали : нові можливості для бібліотек України / Тетяна Ярошенко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2004. – Т. 2, № 48. – С. 156–164.

 11. Ярошенко Т.О. Як забезпечити науково-технічною інформацією сучасний університет? / Т. О. Ярошенко, О. В. Васильєв, О. І. Сегін // Вища освіта. – 2003. – № 1. – С. 51–61.

 12. Ярошенко Т. О. Електронні журнали – нові можливості в інформаційному забезпеченні науки та освіти / Т. О. Ярошенко // Наукові записки. Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Т. 19 : спец. вип. : У 2-х ч. – Ч. 1 / редкол. : В. С. Брюховецький, М. Т. Брик, В. П. Моренець та ін. ; упоряд. : М. Т. Брик, Н. Г. Антонюк ; НаУКМА. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2001. – С. 27–31.

 13. Ярошенко Т.О. Нові горизонти в наукових комунікаціях: Відкритий Доступ // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс] : Материалы конф. "Крым 2007". — М.: ГПНТБ России, 2007. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

 1. Ярошенко Т. На шляху до інформаційного суспільства : електронні ресурси для науки та освіти України / Тетяна Ярошенко // Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 11–13 трав. 2006 р. / уклад. С. Басенко, Н. Маслова-Зоріна. – К.: НПБ України, 2006. –
  С. 273–283.

 2. Ярошенко Т. О. Електронні журнали – проблема чи панацея / Тетяна Ярошенко // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : новые технологии и новые формы сотрудничества = Libraries and Associations in the Transient World : New Technologies and New Forms of Cooperation = Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється : нові технології та нові форми співробітництва : матеріали 7-ої міжнар. конф., м. Судак, Автономна Республіка Крим, Україна, 3 –11 черв. 2000 р. – М., 2000. – Т. 1. – С. 67–69


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины