Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Великанова Ольга Юріївна. Петрологія мафіт-ультрамафітів Девладівської регіональної зони розломів : Дис... канд. наук: 04.00.08 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Великанова О.Ю. Петрологія мафіт-ультрамафітів Девладівської регіональної зони розломів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.08 – петрологія. – Інститут геохімії, мінералогії і рудоутворення ім. М.П.Семененка НАН України, Київ, 2008.

В дисертації розглянуто геологічну будову, особливості хімічного складу головних типів порід і мінералів, наведено петрохімічну і геохімічну характеристики та визначено петрогенезис і рудну спеціалізацію мафіт-ультрамафітових комплексів Девладівської регіональної зони розломів Українського щита.

За текстурно-структурними ознаками порід і переважанням головних породоутворювальних мінералів, серед ультрабазитів виділено перидотити, габбро-перидотити та піроксеніти.

Постмагматичні накладені процеси призвели до утворення по мафіт-ультрамафітах серпентинітів, тальк-карбонатних порід, актиноліт-тремолітових і хлоритових сланців.

Петрохімічні розрахунки хімічного складу ультраосновних порід дозволили виділити дві генетичні групи порід – похідні пікритової магми (гіпермагбазити) і – основної магми (ультрафербазити). За петрохімічними характеристиками та мінеральним складом метабазити Тернівської синкліналі подібні до метабазитів новокриворізької світи Саксаганської смуги Кривбасу.

Геохімічними дослідженнями встановлено закономірності розподілу елементів в породах регіону. Ультрабазити перспективні на силікатний нікель, кобальт і платиноїди. Мінералізація золота, міді і молібдену, яка являє практичний інтерес для порід метабазитовой формації, розвинена в зонах кварцового і кварц-сульфідного метасоматозу.

1. В межах Девладівської регіональної зони розломів виділено 2 генетичні групи порід: 1) масиви ультраосновних порід, похідні глибинної пікритової магми (гіпермагбазити за класифікацією Н.Д.Соболєва) – Тернівський, Веселотернівський, Приворотненський, Проміжний та Кодацький, 2) масиви ультраосновних і основних порід, похідні основної магми (ультрафербазити) –Девладівський, Водянський, Красноярський та Гуляйпільський.

2. В процесі проникання ультраосновних розплавів нормальної лужності в гранітоїдну раму відбувається їх часткова контамінація. Одним із свідчень цього процесу є кристалізація керсутиту – моноклінного амфіболу, збагаченого на титан і луги. Цей мінерал є індикатором лужного середовища, що виникло в приконтактовій зоні при прониканні ультраосновної магми в демуринські порфіровидні граніти.

3. Ультраосновні породи Девладівської регіональної зони розломів мають геохімічну спеціалізацію на нікель, який сконцентрований, в основному, в магнезіально-залізистих силікатах і утворює рудопрояви і родовища силікатних руд у корі вивітрювання ультрабазитів.

Мінералізація та рудопрояви Au, Mo і Cu просторово приурочені до порід метабазитової формації і розвинені в зонах кварцового і кварц-сульфідного метасоматозу.

4. В ультрабазитах Девладівського і Водянського масивів спостерігається зональний розподіл ультраосновних порід – дунітів або олівінітів в центральній частині, а по периферії – піроксенітів, що зумовлено магматичною диференціацією вихідної магми в період становлення інтрузій.

5. Тіла ультрабазитів, розвинених в Тернівській синкліналі, очевидно, є січними і можуть бути молодшими від вміщуючих метабазитів.

6. Проведені дослідження показали, що, за геолого-структурним положенням, мінералого-петрографічними особливостями і хімічним складом, метабазити Тернівської синкліналі і Саксаганської структури Кривбасу подібні або ідентичні і можуть бути віднесені до єдиної стратиграфічної групи (новокриворізької світи криворізької серії). Але цей висновок потребує підтвердження з використанням геохронологічних та сучасних прецизійних ізотопно-геохімічних досліджень.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Великанова О.Ю. Петрохимические особенности базит-ультрабазитов Девладовской зоны (Среднее Приднепровье) / О.Ю Великанова // Геохімія та рудоутворення. – 2004. – № 22, – С.84-86.

  2. Великанова О.Ю. Сравнительная характеристика ультрабазитов обрамления Криворожской структуры / О.Ю Великанова // Геохімія та рудоутворення. – 2006. – № 24. – С. 40-44.

  3. Великанов Ю.Ф. Гранитоиды обрамления Кривбасса. 1. Геолого-структурная позиция гранитов Восточно-Анновской полосы / Ю.Ф. Великанов, О.Ю Великанова, Б.А. Горлицкий, Б.А. Занкевич, В.Б. Коваль // Геолого-мінералогічний вісник. – 2005. – № 2 (14). – С. 48-57. (Автором розглянуті петро- і геохімічні особливості гранітоїдів саксаганського, демуринського і ганнівського комплексів, проведено співставлення їх складу з іншими гранітоїдами обрамлення Криворізької структури).

  4. Шумлянський Л.В. Нові дані по петрології порід Девладівського дайкового поля та Тернівської синкліналі, Середньопридніпровський блок Українського щита / Л.В. Шумлянський, О.Ю Великанова // Праці Інституту фундаментальних досліджень. – 2007. – № 12. – С.83-94. (Автором проведено дослідження петрологічних особливостей мафіт-ультрамафітових утворень Девладівської зони розломів і співставлення їх з подібними утвореннями на УЩ та в інших регіонах світу).

  5. Velikanov J.F. Ore-mineralization in rocks of black shale formation of Krivbass / J.F. Velikanov, O. J. Velikanova, I.N. Bondarenko // Metallogeny of Precambrian Shields : Intern. conf., 13-26 Sept. 2002: abstr. – K., 2002. – P. 105. (Автором досліджені особливості розподілу благородних і рідкісних металів в породах Кривбасу та його обрамлення).

  6. Великанов Ю.Ф. Природно-ресурсный потенциал Кривбасса / Ю.Ф. Великанов, О.Ю Великанова, М.В. Матвейчук // Стратегія оптимального розвитку : міжнарод. наук.-практич. конф., 22-24 квітн. 2003 р. : тези докл. – Х., 2003. – С. 211. (Автором проведено вивчення складу і особливостей розподілу деяких кольорових, благородних і рідкісних металів в породах Кривбасу і його обрамлення).

  7. Великанов Ю.Ф. Молибденовое оруденение в породах Среднего Приднепровья Украинского щита / Ю.Ф. Великанов, О.Ю Великанова, М.В. Матвейчук // Условия формирования, закономерности размещения и прогнозирование месторождений полезных ископаемых : международ. конф., 1-4 ноябр. 2006 г. : тезисы докл. – Т., 2006. – С. 149-151. (Автором вивчені особливості проявлення і умови локалізації молібденової мінералізації в метабазитах Східно-Ганнівської смуги і Тернівської синкліналі).

  8. Великанова О.Ю. Перспективы рудоносности Девладовской региональной зоны разломов (Среднее Приднепровье) / О.Ю Великанова, Ю.Ф. Великанов // Геологія та питання геологічного картування і вивчення докембрійських утворень Українського щита : IV наук.-вироб. наради геол.-зйомщ., 8-10 жовт. 2007 р : тез. докл. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 148-151. (Автором вивчені особливості розподілу Au, Cu, Ni, Co і платиноїдів в мафіт-ультрамафітових комплексах Девладівської регіональної зони розломів).

  9. Великанова О.Ю. Керсутит как индикатор взаимодействия ультраосновного расплава с гранитами (на примере Девладовской дайки, Среднее Приднепровье) / О.Ю Великанова, И.Н. Бондаренко // Щелочной магматизм Земли и его рудоносность : международ. (стран СНГ) совещ., 11 – 16 сентяб. 2007 г. : тезисы докл. – Донецк, 2007г. – С. 24-25. (Автором проведено детальні петрографічні дослідження ультрабазитів Девладівського масиву в зоні контакту їх з демуринськими гранітами, вивчені кристалооптичні властивості керсутиту, висловлені припущення про можливі умови його утворення).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины