Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ложичевська Тетяна Вікторівна. Гібридні зв'язуючі на основі модифікованих поліестерних і епоксидних олігомерів для полімерних композиційних матеріалів : Дис... канд. наук: 02.00.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ложичевська Т.В. Гібридні зв’язуючі на основі модифікованих поліестерних і епоксидних олігомерів для полімерних композиційних матеріалів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06. – хімія високомолекулярних сполук. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008.

Дисертаційна робота присвячена отриманню азотвмісних ненасичених поліестерів і композиційних матеріалів на їх основі.

Введення амідної групи в молекули ненасичених олігомерів, отриманих шляхом поліконденсації гліколів з ангідридами дикарбонових кислот приводить до покращення характеристик кополімерів на їх основі. Відмічено, що в процесі модифікації істотно збільшується швидкість поліконденсації. Показано, що у всіх випадках молекула олігомеру містить амідну групу. Досліджені процеси кополімеризації отриманих ненасичених поліестерних смол з естерами метакрилової кислоти, визначені константи сополімеризації r1 і r2, Q-е фактори, фізико-механічні і електрофізичні властивості отриманих кополімерів. Отримано композити шляхом сумісного отвердження кополімерів НПС з епоксидними смолами при різних способах отвердження: використані системи, які містять взаємопроникаючі сітки, що отримані шляхом одночасного формування, формування епоксидної сітки в матриці кополімеру та формування кополімеру в матриці епоксидного полімеру. Отримано армовані композити з вмістом склотканини 50 мас.%, визначено їх міцністні характеристики. Запропоновано спосіб сумісного отвердження отриманих м-НПС з ЕС без використання ініціюючих систем і отверджувачів. Одержано наповнені ультрадисперсними металами ПКМ термічним розкладом відповідного прекурсору безпосередньо в полімерній матриці, яка формується. При цьому при використанні ЕС максимальний вміст наповнювача становив 2,5 мас.%, а використання гібридних систем дозволяє отримати 55 мас.%. Досліджені системи можуть бути запропоновані для отримання електропровідних композитів гарячого отвердження, а також ПКМ спеціального призначення.

1. Показано, що застосування як модифікаторів гідразин-гідрату, фенілгідразину, гуанідину і бігуанідину дозволяє одержати азотвмісний ненасичений олігомер при поліконденсації малеїнового і фталевого ангідридів з етиленгліколем, при цьому швидкість на початкових стадіях поліконденсації зростає пропорційно кількості модифікатора. Використання модифікаторів дозволяє уникнути домішок низькомолекулярних сполук в композиті.

2. Встановлено, що модифіковані ненасичені поліестерні смоли в порівнянні з немодифікованими при кополімеризації з олігоестеракрилатами утворюють кополімери з більшою швидкістю і кращими фізико-механічними характеристиками.

3. Визначені значення Q-e факторів і констант кополімеризації модифікованих гідразин-гідратом, фенілгідразином, гуанідином і бігуанідином олігоестерних смол з олігоестеракрилатами. Значення добутків r1r2 вказують на покращенi фізико-механічні характеристики (гель-фракція, твердість, ударна міцність і водопоглинання) одержаних кополімерів.

4. Показано, що для отримання кополімерів з покращеними характеристиками необхідно підібрати такі умови, при яких формується епоксидний компонент в більш крупній кополімерній матриці.

5. Встановлено, що при сумісному отвердженні вивчених м-НПС з ЕС утворюється хімічно зв'язана гібридна полімерна матриця у вигляді окремої термодинамічної фази. В той же час немодифіковані НПС дають композити, що містять ВПС.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1.Анисимов Ю.Н., Савин С.Н., Боровская Т.В. (Ложичевская Т.В.) Формирование, пространственная структура и прочностные свойства полимерных материалов на основе совместноотверждённых эпоксидных и олигоэфирных смол // Вопросы химии и химической технологии. - 2002. - №5. - С. 28-30. (Боровська Т.В. здійснювала отримання і підготовку зразків для аналізу, обробку експериментальних даних).

2. Савiн С.М., Боровська Т.В., Анiсiмов Ю.М. Iнiцiювання процесiв тверднення епоксидно-акрилатних композитiв // Вiсник Одеського нацiонального унiверситету. - 2002. - Т. 6, вип. 7-8. - С. 211-214. (Боровська Т.В. здійснювала проведення експерименту, отримання і трактування результатів і їх оформлення).

3. Савін С.М., Кирсанова Ю.М., Боровська Т.В., Анісімов Ю.М. Екологічно безпечні отверджувачі епоксидних смол // Вісник Одеського національного університету. – 2004. - Т. 9, №7. - С. 177-181. (Боровська Т.В. приймала участь в проведенні експериментальних досліджень, обговоренні результатів і їх оформленні).

4. Боровская Т.В., Анисимов Ю.Н. Активирование аминами процессов инициирования привитой сополимеризации олигомеров // Укр. хим. журн. –2005. - Т. 71, №6. - С. 120 – 123. (Боровська Т.В. проводила експериментальне дослідження, приймала участь в обговоренні результатів і оформленні публікації).

5. Анисимов Ю.Н., Боровская Т.В., Савин С.Н. Получение и свойства эпоксидных композитов, наполненных высокодисперсными металлами // Пластические массы, - 2006. - №3. – С.4-6. (Боровська Т.В. приймала участь в підготовці об’єктів для дослідження, обробці експериментальних даних).

6. Боровская Т.В., Савин С.Н., Анисимов Ю.Н. Сополимеризация модифицированных гидразинами олигоэфирных смол с олигометилакрилатами // Вопросы химии и химической технологии. – 2006. - №4. - С.61-63. (Боровська Т.В. проводила експериментальне дослідження, приймала участь в обговоренні результатів і оформленні публікації).

7. Borovskaya T.V., Savin S.N., Anisimov Yu.N. Steric structure and strength properties of interpenetrating polymer networks on a base of the hybrid olygomer resins // Polymers of special applications. – 2007. - P. 77 – 81. (Боровська Т.В. проводила експериментальне дослідження, приймала участь в обговоренні результатів і оформленні публікації).

8. Марцинко Е.Э., Сейфуллина И.И., Песарогло А.Г., Боровская Т.В., Анисимов Ю.Н. Влияние бисцитратных (малатных) германиевых кислот на процесс поликонденсации малеинового ангидрида с этиленгликолем. // Журн. прикладной химии. – 2007. – Т.80, № 10– С. 1670-1673. (Боровська Т.В. проводила синтез олігоестерів, здійснювала кополімеризацію останніх с олігоефіракрилатами, приймала участь в обговоренні результатів і оформленні публікації).

9. Савин С.Н., Боровская Т.В., Анисимов Ю.Н. Кинетика процессов формирования и характеристики взаимопроникающих полимерных сеток на основе гибридных олигомерных систем // VIII Международная конференция по химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры-2002».-Москва - Черноголовка. - 2002.- С. 218.

10. Т.В. Боровська, С.М. Савiн. Ініціювання процесів сумісного тверднення ненасичених олiгоестерних та епоксидних смол // V Українська конференція молодих вчених з високомолекулярних сполук. – Київ. – 2003. - С.32.

11. Боровская Т.В., Савин С.Н, Анисимов Ю.Н. Инициирующая активность систем пероксиды-дикетонаты переходных металлов при низкотемпературном формировании композитов на основе олигомеров // XI международная конференция по химии органических и элементоорганических пероксидов. - Москва. – 2003. - С. 235 - 236.

12. Y.N. Anisimov, T.V. Borovskaya, S.N. Savin. The graft copolymerization of olygoesters, steric structure of copolymers and properties of the filled composites // Мiжнародна конференцiя «Polymer in ХXI century». - Kiev. – 2003, - С. 15.

13. Ю.Н. Анисимов, Т.В. Боровская, С.Н. Савин. Пространственная структура взаимопроникающих полимерных сеток на основе гибридных олигомерных систем и свойства армированных композитов // III Всероссийская Каргинская конференция «Полимеры–2004».- Москва. - 2004. - Т.1. - С. 361.

14. Sergei N. Savin, Tatyana V. Borovskaya, Yuri N. Anisimov. Steric structure and strength properties of interpenetrating polymer networks on a base of the hybrid olygomer resins // III Polish-Ukrainian Conference “Polymers of special applications”.- Radom, Poland. - 2004.-P. 30.

15. Т.В. Боровская , Ю.Н. Анисимов , С.Н. Савин Активирование аминами процессов инициирования привитой сополимеризации олигомеров // ХХ Українська конференція з органічної хімії. - Одеса. - 2004. - Т.2.- -С. 471.

16. Боровська Т.В., Савін С.М., Анісімов Ю.М. Процеси формування та просторова структура взаємопрониклих полімерних сіток на основі гібридних олігомерних смол низькотемпературного від тверднення // Тези доповідей Х Української конференції з високомолекулярних сполук. – Київ. – 2004. - С. 50.

17. Yuri N. Anisimov, Tatyana V. Borovskaya, Sergei N. Savin. Formation Kinetics and Steric Structure of Interpenetrating Polymer Networks on a base of the Hybrid Olygoester Systems // World Polymer Congress «Macro 2004». – Paris, France. – 2004. – P. 1.1-6.

18. S.N. Savin, T.V. Borovskaya, Y.N. Anisimov. Formation and strength properties polymer materials on a base of two hardened network olygomer components // European Polymer Congress. – Moscow. – 2005. – Р 5. 245.

19. Сейфуллина И.И., Песарогло Е.Г., Боровская Т.В., Марцинко Е.Э., Анисимов Ю.Н. Комплексные германиевые кислоты – новые катализаторы синтеза полигликольмалеинатов // Девятая Международная конференция по химии и физикохимии олигомеров. - Одесса. – 2005. –С.67.

20. Боровская Т.В., Савин С.Н., Анисимов Ю.Н. Синтез азотсодержащих ненасыщенных полиэфиров, кинетика сополимеризации с диакрилатами и свойства сополимеров // Девятая Международная конференция по химии и физикохимии олигомеров. – Одесса. – 2005. – С. 27.

21. Бочкарьова І.Ю., Боровська Т.В. Отримання поліглікольмалеїнатфталатів, які модифіковано гідразином, та кополімерів на їх основі // VII Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”. – Київ. – 2006. – С. 277.

22. Боровська Т.В. Одержання модифікованих ненасичених олігоестерів, кополімеризація з олігоестеракрилатами та властивості кополімерів // VIII конференція учених та студентів-хіміків південного регіону України. – Одеса. – 2005. – С. 7.

23. Borovskaya T.V., Savin S.N., Anisimov Y.N. Copolymerization of The modificated nitrogenated olygoesters with diacrylates, properties of the polymer materials on them base // IV Українсько-польська наукова конференція "Полімери спеціального призначення". – Дніпропетровськ. – 2006. – С 5.

24. Боровская Т.В., Анисимов Ю.Н. Привитая сополимеризация олигометилакрилатов с гидразинмодифицированными смолами и характеристики сополимеров. // 4 Всероссийская Каргинская конференция "Наука о полимерах – 21 веку". – Москва. – 2007. – С. 40.

25. Савин С.Н., Боровская Т.В., Сиберко Т.В., Марцинко Е.Э., Сейфуллина И.И. Комплекс Ge(IV) с оксиэтилендифосфоновой кислотой как катализатор синтеза оптически прозрачных ненасыщенных олигомеров. // ХХІIІ Международная Чугаевская конференция по координационной химии. – Одесса. – 2007.– С. 638.

26. Боровская Т.В., Анисимов Ю.А., Анисимов Ю.Н. Дикетонаты d-металлов как инициаторы низкотемпературного формирования полимерных композиционных материалов. // ХХІIІ Международная Чугаевская конференция по координационной химии. – Одесса. – 2007. – С. 308.

27. Боровська Т.В., Анісімов Ю.Н. Гібридні полімерні композити на основі епоксидних смол, які відтверджені поліестерами дикарбонових кислот. // ХІ Украинская республиканская конференция по ВМС. – Днепропетровск. – 2007. – С. 80.

28. Боровская Т.В. Олигомерные системы для получения высоконаполненных ультрадисперсными металлами полимерных композитов // X Конференция молодых ученых и студентов-химиков южного региона Украины. – Одесса. – 2007. – С.8.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины