Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Макогон Володимир Володимирович. Літологія і палеогеографія візейських відкладів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини (у зв'язку з нафтогазоносністю) : Дис... канд. наук: 04.00.21 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Макогон В.В. “Літологія і палеогеографія візейських відкладів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини (у зв`язку з нафтогазоносністю)”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.21 – літологія. – Інститут геологічних наук НАН України, Київ, 2008.

Робота присвячена вивченню літолого-фаціальних характеристик, особливостей діагенетичних перетворень, закономірностей осадконакопичення та палеогеографії часу формування візейських осадових порід центральної частини Дніпровсько-Донецької западини.

На основі літогенетичного вивчення керну визначені та описані основні фаціальні типи візейських відкладів. Встановлено, що їх розповсюдження по площі та в розрізі суттєво змінювались протягом візейського віку. Комплексне вивчення карбонатних конкрецій дозволило уточнити характер діагенетичних перетворень. Відзначено, що фаціальні умови осадконакопичення безпосередньо впливали на середовище діагенезу, що відобразилось на особливостях хіміко-мінералогічного складу конкрецій. Діагенез глинистих відкладів проходив в умовах сидеритової і піритової геохімічних фацій. На основі аналізу складених літолого-палеогеографічних карт встановлено характер та особливості палеогеографії центральної частини ДДЗ у візейський час. Доведено, що протягом візейського віку відбувалось чергування умов осадконакопичення при переважанні басейнової седиментації. Виконана оцінка перспектив нафтогазоносності візейських відкладів.

Робота присвячена вивченню літолого-фаціальних характеристик, особливостей діагенетичних перетворень, закономірностей осадконакопичення та палеогеографії часу формування візейських осадових порід центральної частини Дніпровсько-Донецької западини. Виконані дослідження дозволили зробити наступні висновки:

1. На основі літогенетичного вивчення керну визначені та описані основні фаціальні типи візейських відкладів, представлені континентальною, перехідною та морською групами. Встановлено, що їх розповсюдження по площі та в розрізі суттєво змінювались протягом візейського віку.

2. Комплексне вивчення карбонатних конкрецій дозволило встановити, що діагенез глинистих відкладів проходив в умовах сидеритової і піритової геохімічних фацій. При цьому піритова фація найбільш характерна для ХІІа МФГ, який являє собою унікальний рівень осадконакопичення у ДДЗ. На ізотопний склад вуглецю сидеритових конкрецій впливали два основних взаємопов`язаних чинники: фаціальна обстановка осадконакопичення і особливості діагенетичних перетворень осадків.

3. Фаціальні умови осадконакопичення безпосередньо впливали на середовище діагенезу, що відобразилось на особливостях хіміко-мінералогічного складу конкрецій. Доведено існування суттєвих коливань хімічного складу конкрецій із одних і тих же фацій, що не дає підстави вважати його універсальним показником фаціальної приналежності при аналізі умов осадконакопичення візейських відкладів ДДЗ.

4. На основі аналізу складених літолого-палеогеографічних карт основних стратонів візейського ярусу встановлено особливості палеогеографії центральної частини ДДЗ у візейський час. Басейн являв собою мілководне море з поясом лагун і заток, розкрите у південно-східному напрямку, обмежене заболоченою алювіально-озерною низовиною в умовах теплого гумідного клімату. Доведено, що протягом візейського віку відбувалось чергування умов осадконакопичення при переважанні басейнової седиментації в умовах трансгресуючого моря із короткочасними регресивними періодами.

5. За результатами комплексного літолого-фаціального і палеогеографічного вивчення візейського ярусу виконана оцінка перспектив нафтогазоносності для пошуків нових пасток ВВ.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у фахових виданнях:

 1. Макогон В.В. Литология и условия формирования нижневизейско-нижнетульских отложений северной прибортовой зоны ДДВ в связи с перспективами нефтегазоносности // Вестник Харьк. нац. ун-та. – 2000. – №435. – С. 27–30.

 2. Макогон В.В. Літологія та епігенетичні зміни нижньовізейських теригенних колекторів північної прибортової зони ДДЗ // Вестник Харьк. нац. ун-та. – 2001. – №521. – С. 24–26.

 3. Макогон В.В., Кривошеєв В.Т. Літолого-фаціальна характеристика базальних горизонтів верхньотульського нафтогазоносного комплексу Срібненської і Жданівської депресій ДДЗ у зв`язку з нафтогазоносністю // Вестник Харьк. нац. ун-та. – 2002. – №563. – С. 19–22 (особистий внесок – літолого-фаціальна інтерпретація розрізів, 70%).

 4. Кривошеєв В.Т., Макогон В.В., Іванова Є.З., Пекельна О.В. Літолого-палеогеографічні карти турнейсько-візейських нафтогазоносних відкладів Дніпровсько-Донецької западини на основі їх сучасної стратифікації. // Збірник наук. праць УкрДГРІ. – 2007. – №2. – С. 148–160 (особистий внесок – літолого-фаціальні та палеогеографічні дослідження, 30%).

 5. Макогон В.В. Фаціальні типи та зональність нафтогазоносних відкладів ХІІ мікрофауністичного горизонту центральної частини ДДЗ // Проблеми нафтогазової промисловості: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – Київ: ДП “Науканафтогаз”, 2007. – С. 23–28.

Статті, матеріали і тези доповідей:

 1. Кривошеєв В.Т., Иванова Е.З., Макогон В.В. Поисковые объекты в визе-турнейских карбонатных отложениях Днепровско-Донецкой впадины – значительный резерв для прироста запасов углеводородов // Нафта і газ України – 96: Матеріали наук.-практ. конф. – Х.: УНГА, 1996. – Т. 1. – С. 46–48 (особистий внесок – літолого-фаціальні дослідження, 10%).

 2. Кривошеєв В.Т., Іванова Є.З., Макогон В.В., Кукуруза В.Д. Перспективи пошуків родовищ нафти і газу в Дніпровсько-Донецькій западині на невеликих глибинах. // Нафта і газ України – 96: Матеріали наук.-практ. конф. – Х.: УНГА, 1996. – Т. 1. – С. 48–50 (особистий внесок – літолого-фаціальні дослідження, 10%).

 3. Кривошеев В.Т., Иванова Е.З., Макогон В.В. Нетрадиционные ловушки углеводородов – основной резерв развития геологоразведочных работ в Днепровско-Донецкой нефтегазоносной субпровинции // Малоизученные нефтегазоносные комплексы Европейской части России (прогноз нефтегазоносности и перспективы освоения): Тезисы докл. междунар. науч.-практ. конф. – М.:, ВНИГНИ, 1997. – С. 119–120 (особистий внесок – літолого-фаціальні дослідження, 10%).

 4. Иванова Е.З., Кривошеев В.Т., Макогон В.В., Пекельная Е.В., Кукуруза В.Д. Новые перспективные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в северной прибортовой зоне ДДВ // Нафта і газ України: Зб. наук. праць за мат-лами 5-ої міжнар. конф. Укр. нафтогазової акад. – Полтава: УНГА, 1998. – Т. 1. – С. 166–168 (особистий внесок – літолого-фаціальні дослідження, 20%).

 5. Кривошеєв В.Т., Іванова Є.З., Макогон В.В., Кукуруза В.Д. Перспективи відкриття нових родовищ нафти і газу в південній прибортовій зоні ДДЗ // Нафта і газ України: Зб. наук. праць за мат-лами 5-ої міжнар. конф. Укр. нафтогазової акад. – Полтава: УНГА, 1998. – Т. 1. – С. 191 (особистий внесок – літолого-фаціальні дослідження, 20%).

 6. Макогон В.В., Кривошеєв В.Т. Літолого-фаціальна характеристика базальних горизонтів верхньотульського нафтогазоносного комплексу Срібненської і Жданівської депресій ДДЗ у зв`язку з нафтогазоносністю // Нафтогазова геологія та геофізика України – погляд у нове тисячоліття: Зб. робіт міжнар. конф. молодих вчених та спеціалістів. – Чернігів, 2000. – С. 50–52 (особистий внесок – літолого-фаціальні дослідження, 70%).

 7. Макогон В.В., Пекельна О.В. Перспективи нафтогазоносності літолого-стратиграфічних пасток малих депресій ДДЗ // Нафтогазова геологія та геофізика України – погляд у нове тисячоліття: Зб. робіт міжнар. конф. молодих вчених та спеціалістів. – Чернігів, 2000. – С. 52–53 (особистий внесок – літолого-стратиграфічні, літолого-фаціальні дослідження, 80%).

 8. Пекельна О.В., Макогон В.В. Нетрадиційні прогнозні пошукові об`єкти прибортових зон ДДЗ та новий метод розбраковки їх за перспективністю – реальний резерв нарощування запасів вуглеводнів // Нафтогазова геологія та геофізика України – погляд у нове тисячоліття: Зб. робіт міжнар. конф. молодих вчених та спеціалістів. – Чернігів, 2000. – С. 68–70 (особистий внесок – літолого-фаціальні дослідження, аналіз нафтогазоносності – 40%).

 9. Кривошеєв В.Т., Іванова Є.З., Макогон В.В., Пекельна О.В. До проблеми візейського доманікоїдного комплексу ДДЗ // Нафта і газ України: Зб. наук. праць за мат-лами 6-ої міжнар. наук.-практ. конф. Укр. нафтогазової акад. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – Т. 1. – С. 157–158 (особистий внесок – літолого-фаціальні дослідження – 20%).

 10. Кривошеєв В.Т., Макогон В.В., Іванова Є.З., Пекельна О.В., Кукуруза В.Д. Особливості моделей будови газоконденсатних родовищ тульських відкладів Червонозаводсько-Луценківського валу // Нафта і газ України: Зб. наук. праць за мат-лами 6-ої міжнар. наук.-практ. конф. Укр. нафтогазової акад. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – Т. 1. – С. 182–183 (особистий внесок – літолого-фаціальні дослідження, аналіз нафтогазоносності – 30%).

 1. Макогон В.В. Характер початку пізньотульського осадконакопичення в центральній частині ДДЗ // Нафта і газ України: Зб. наук. праць за мат-лами 6-ої міжнар. наук.-практ. конф. Укр. нафтогазової акад. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – Т. 1. – С. 202–203.

 2. Макогон В.В. Деякі особливості нижньовізейських теригенних колекторів північної прибортової зони ДДЗ // Нафта і газ України: Зб. наук. праць за мат-лами 6-ої міжнар. наук.-практ. конф. Укр. нафтогазової акад. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – Т. 1. – С. 203–204.

 3. Кривошеєв В.Т., Кривошея В.О., Іванова Є.З, Макогон В.В. До проблеми нафтогазогенеруючих товщ Дніпровсько-Донецької западини // Генезис нафти і газу та формування їх родовищ в Україні як наукова основа прогнозу та пошуків нових скупчень: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів, 2001. – С. 117–119 (особистий внесок – літолого-фаціальні, мінералого-петрографічні дослідження – 20%).

 4. Макогон В.В., Кривошеєв В.Т. Фаціальні типи верхньовізейських відкладів центральної частини ДДЗ в зв`язку з нафтогазоносністю // Геологія горючих копалин України: Тези доп. міжнар. наук. конф. – Львів, 2001. – С. 153–154 (особистий внесок – літолого-фаціальні дослідження – 70%).

 5. Макогон В.В. Особенности визейского осадконакопления в Днепровско-Донецкой впадине и их связь с тектоническим строением // Современные вопросы геологии: Сб. науч. трудов молодежной конф. 2-е Яншинские чтения. – М.: Научный мир, 2002. – С. 96–100.

 6. Макогон В.В. Фаціальні типи та умови накопичення верхньотульських відкладів Срібненської депресії ДДЗ та її облямування // Нафта і газ України: Мат-ли 8-ої міжнар. наук.-практ. конф. Укр. нафтогаз. акад. Судак, 29 верес.–1 жовт. 2004 р. – Л.: “Центр Європи”, 2004. – Т. 1. – С. 186–187.

 7. Кривошеєв В.Т., Іванова Є.З., Макогон В.В., Кукуруза В.Д., Пекельна О.В. Прогнозні пастки нафти і газу глибокозанурених турнейських, нижньовізейських, нижньотульських відкладів ДДЗ та шляхи підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт // Перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів осадових басейнів України: Зб. наук. праць / відп. ред. Б.Й. Маєвський. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – С. 125–131 (особистий внесок – літолого-фаціальні дослідження – 25%).

 8. Іванова Є.З., Кривошеєв В.Т., Макогон В.В. До проблеми умов формування піщаних відкладів продуктивних горизонтів верхнього візе північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини // Перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів осадових басейнів України: Зб. наук. праць / відп. ред. Б.Й. Маєвський. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – С. 157–159 (особистий внесок – літолого-фаціальні дослідження – 25%).

 9. Кривошеєв В.Т., Макогон В.В., Іванова Є.З., Пекельна О.В., Шев`якова З.П. Підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт на нафту і газ у зв`язку з проблемами стратифікації розрізів та кореляції продуктивних горизонтів нижньокам`яновугільних відкладів ДДЗ // Геодинамика, сейсмичность и нефтегазоносность Черноморско-Каспийского региона: Тезисы докл. на VI Междунар. конф. “Крым-2005”. – Симферополь, 2005. – С. 101–106 (особистий внесок – літолого-стратиграфічні, літолого-фаціальні дослідження – 30%).

 10. Кривошеев В.Т., Иванова Е.З., Макогон В.В., Кукуруза В.Д., Иванова И.Н. К оценке масштабов нефтегазообразования в визейских отложениях Днепровско-Донецкой впадины // Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа. Нефтегазоносные системы осадочных бассейнов: Мат-лы 8-й междунар. конф. – М.: ГЕОС, 2005. – С. 247–249 (особистий внесок – літолого-петрографічні дослідження – 20%).

 11. Макогон В.В. Мінералого-геохімічна характеристика ранньодіагенетичних карбонатних конкрецій візейських відкладів ДДЗ як показник умов осадонагромадження вміщуючих відкладів // Тези доп. наук. конф. молодих учених і спеціалістів. – Львів: ЛВ УкрДГРІ, 2005. – С. 75–78.

 12. Кривошеєв В.Т., Іванова Є.З., Макогон В.В., Кукуруза В.Д., Пекельна О.В. Неструктурні пастки нижнього карбону ДДЗ – основний резерв приросту запасів вуглеводнів в Україні // Вторинні природні резервуари та неструктурні пастки як об`єкти істотного приросту запасів вуглеводнів в Україні: Мат-ли Міжнар. наук. конф. – Х.: УкрНДІгаз, 2006. – С. 81–83 (особистий внесок – літолого-фаціальні дослідження – 20%).

 13. Кривошеєв В.Т., Іванова Є.З., Макогон В.В., Пекельна О.В. Літолого-палеогеографічні карти нового покоління нафтогазоносних відкладів ДДЗ – основа прогнозу нових перспективних пасток вуглеводнів // Геодинамика, тектоника и флюидодинамика нефтегазоносных регионов Украины: Тезисы докл. на VII Междунар. конф. “Крым-2007”. – Симферополь, 2007. – С. 164–167 (особистий внесок – літолого-фаціальні дослідження – 30%).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины