Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ситнік Світлана Вікторівна. Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі : Дис... канд. наук: 03.00.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ситнік С. В. Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

В дисертації представлено результати досліджень дистанційних ефектів дії радіаційного фактора на рослинний організм. Дозові та часові залежності дистанційних ефектів вивчено за ростовими показниками в умовах гострого опромінення. В результаті експериментальних досліджень показано, що локальне опромінення окремих органів рослини (головний корінь, пагін, сім’ядолі) в складі організму викликає дистанційні ефекти радіаційної стимуляції і пригнічення росту, радіоадаптації та радіосенсибілізації. Показано, що дистанційні ефекти дії іонізуючого випромінювання спостерігаються в усьому дослідженому діапазоні доз, характер їх прояву залежить від застосованої дози та локалізації опромінення, а інтенсивність прояву змінюється з часом. Встановлено неспецифічність дистанційних ефектів стосовно діючого фактора. Зокрема, показано дистанційні радіосенсибілізаційні ефекти, викликані гіпертермічним впливом на корінь та дистанційні радіоадаптаційні ефекти, спричинені механічним впливом на корінь. Показане збереження дистанційних радіостимуляційних та радіоадаптаційних ефектів після відтинання опроміненого органа.

1. В дисертації досліджено залежності дистанційних ефектів впливу іонізуючих випромінювань (0,25 – 15,0 Гр) на окремі органи проростків гороху Pisum sativum L. (головний корінь, верхівка стебла, сім'ядолі) від дози, а також від часу, що пройшов з моменту опромінення, і досліджено зміни радіостійкості проростків, викликані попереднім опроміненням окремих органів (головний корінь, верхівка стебла, сім'ядолі), механічним і гіпертермічним впливами на головний корінь.

2. Показані дистанційні ефекти дії іонізуючого випромінювання, що реалізуються у формі стимуляції та пригнічення ростових процесів. Локальне опромінення пагонів у дозах 1,0 – 3,0 Гр і 9,0 – 15,0 Гр викликало ефекти радіостимуляції росту коренів; локальне опромінення коренів у дозах 1,5 Гр і 2,0 Гр — ефекти радіостимуляції росту пагонів. Локальне опромінення сім’ядоль в дозах 1,0, 5,0 і 20,0 Гр викликало ефекти стимуляції росту коренів і пагонів. Прояв дистанційних ефектів пригнічення ростових процесів пагонів спостерігався при опроміненні коренів у дозах 12,0 – 15,0 Гр.

3.Встановлено, що попереднє опромінення окремих органів проростків гороху (головний корінь, стебло, сім'ядолі) залежно від застосованої дози може спричиняти як збільшення так і зменшення стійкості неопромінених органів до наступної дії радіаційного фактора. При опроміненні головного кореня і пагона доза 0,5 Гр приводить до зростання радіостійкості неопромінених органів, а доза 3,0 Гр – до зменшення радіостійкості. При опроміненні сім’ядоль дози 5,0 Гр і 20,0 Гр викликають зростання стійкості до опромінення, а доза 0,5 Гр не впливає на радіостійкість.

4. Продемонстровано, що дистанційно індуковане опроміненням пагона (0,5, 5,0 і 10,0 Гр) збільшення інтенсивності росту кореня, а також радіоадаптаційні ефекти в корені, дистанційно індуковані опроміненням пагона (5,0 і 10,0 Гр), зберігаються після видалення опроміненого органа.

5. Встановлено неспецифічність дистанційної модифікації радіочутливості стосовно першого діючого фактора: показано збільшення стійкості пагонів і коренів до тест-опромінення (7,0 Гр), спричинене відтинанням апекса головного кореня, і зменшення чутливості пагонів до наступного опромінення внаслідок гіпертермічного впливу на корені (42С).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Ситнік С. В., Гродзинський Д. М. Дистанційний вплив іонізуючого випромінювання на ростові процеси в рослинному організмі // Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень. 2004. № 1 (12). С. 83 87.

2. Ситнік С. В., Міхєєв О. М. Дистанційна радіостимуляція у рослинному організмі // Гігієна населених місць. 2006. Вип. 48 . С. 306 – 313. (Особисто дисертантом проведені експериментальні дослідження, оброблені результати, сформульовані висновки, написана стаття)

3. Михеев А. Н., Овсянникова Л. Г., Сытник С. В., Дяченко А. И. Роль регенерационных механизмов в радиоадаптации проростков Рisum sativum L. // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. - 2007. Вип. 1 (10). С. 76 84. (Особисто дисертантом проведено експериментальні дослідження, оброблено результати; дисертант брала участь у плануванні експериментів, формулюванні висновків і написанні статті).

4. Mikheev A., Ovsyannikova L., Sytnik S., Dyachenko A., Lozovaya T. Role of regeneration mechanisms in radioadaptation of Рisum sativum L. seedlings // Current Problems of Radiation Researches: Proceedings of the 35th Annual Meeting of the European Radiation Research Society (European Radiation Research 2006). – К., 2007. - P. 178 – 189. (Особисто дисертантом проведено експериментальні дослідження, оброблено результати; дисертант брала участь у плануванні експериментів, формулюванні висновків і підготовці матеріалу до друку).

5. Ситнік С. В. Взаємодія органів рослинного організму в процесі формування реакції-відповіді на радіаційний стрес // Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України: Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Донецьк, 19 - 22 лист. 2001 р. Донецьк, 2001. - Ч. І. - С. 90-93.

6. Ситнік С. В. Дистанційні ефекти дії радіаційного стресора на рослинний організм // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ, 27-28 березн. 2003 р. – К., 2003. – Т. 3. - С. 233 – 235.

7. Сытник С. В., Гродзинский Д. М. Дистанционные радиостимулирующие эффекты // ІІІ З'їзд з радіаційних досліджень (радіобіологія і радіоекологія). Київ, 21 - 25 травня 2003 р. – К., 2003. - С. 427.

8. Сытник С. В., Гродзинский Д. М. Влияние ионизирующего излучения на ростовые процессы в растительном организме при условии локального облучения органов // ІІІ З'їзд з радіаційних досліджень (радіобіологія і радіоекологія). Київ, 21 - 25 травня 2003 р. – К., 2003. – С. 426.

9. Сытник С. В. Дистанционные радиомодифицирующие эффекты в растительном организме // Медико-биологические проблемы противолучевой и противохимической защиты: Российск. научн. конф. Санкт-Петербург, 20 – 21 мая 2004 г. – СПб., 2004. - С. 164 – 165.

10. Ситнік С. В., Гродзинський Д. М. Роль модифікації корелятивних зв'язків органів проростків у формуванні радіаційної відповіді // Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти: II Міжнародна конференція. Львів, 18 -21серпня 2004 р. - Львів, 2004. - С. 178.

11. Сытник С. В. Межорганный эффект свидетеля у растений // Динаміка наукових досліджень - 2006: V Міжнародна науково-практична конференція. Дніпропетровськ, 17 – 28 липня 2006 р. - Дніпропетровськ, 2006. – Т. 6. - С. 53 – 55.

12. Sytnik S. Plant organs interaction after the radiation influence // European Radiation Research 2006: The 35th Annual Meeting of the European Radiation Research Society and The 4th Annual Meeting of the Ukrainian Society for Radiation Biology. Kyiv, 22 - 25 Aug. 2006. - Kyiv, 2006. - P. 83.

13. Sytnik S., Mikhveyev A. Long distance radiomodification effects of hyperthermia // European Radiation Research 2006: The 35th Annual Meeting of the European Radiation Research Society and The 4th Annual Meeting of the Ukrainian Society for Radiation Biology. Kyiv, 22 - 25 Aug. 2006. - Kyiv, 2006. - P. 108.

14. Mikhyeyev A., Ovsyannykova L., Sytnyk S., Lozovaya T., Dyachenko A., Vasylenko T. Non-repair mechanisms of radioadaptive response // European Radiation Research 2006: The 35th Annual Meeting of the European Radiation Research Society and The 4th Annual Meeting of the Ukrainian Society for Radiation Biology. Kyiv, 22 - 25 Aug. 2006. - Kyiv, 2006. - P. 103.

15. Ситнік С. В. Дистанційний ефект гіпертермії як фактор модифікації радіаційного ураження рослин // Актуальні проблеми ботаніки, екології та біотехнології: Міжнар. конф. молодих учених-ботаніків. Київ, 27-30 вересня 2006 р. – К., 2006. - С. 164-165.

16. Ситнік С. В., Щербина П. П., Міхненко О. М. Радіоадаптивні відповіді рослин на різних стадіях онтогенезу // Молодь та поступ біології: Третя Міжнар. науков. конф. студентів і аспірантів. Львів, 23-27 квітн. 2007 р. - Львів, 2007. - С.437 – 438.

17. Sytnik S. V., Shcherbyna P.P., Mikhnenko O.M. Plant radioresistance on juvenile development stages // Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: The III International Young scientists conference. Odesa, 15 - 18 May, 2007.- Odesa, 2007. - P.69


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины