Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Боровиков Олексій Володимирович. Фтороангідриди N-заміщених сульфінімідових кислот : Дис... канд. наук: 02.00.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Боровиков О. В. Фтороангідриди N-заміщених сульфінімідових кислот. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. Інститут органічної хімії НАН України, Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена синтезу та дослідженню хімічних властивостей фтороангідридів сульфінімідових кислот.

Реакцією арил- та бензтіазоліл-2-трифторосульфуранів з амідами ароматичних карбонових кислот і аренсульфокислот одержані фтороангідриди N-ароїл- та N-(арилсульфоніл)сульфінімідових кислот.

Фтороангідриди N-(арилсульфоніл)сульфінімідових кислот та арил-N,N'-біс(п-толілсульфоніл)сульфондіімідових кислот отримані також реакцією відповідних амідів сульфенових та сульфінімідових кислот з біс(тетрафтороборатом) 1-хлорометил-4-фторо-1,4-діазоніабіцикло[2.2.2]октану.

Виявлено суттєву відмінність хімічних властивостей фтороангідридів сульфінімідових кислот від хлороангідридів сульфінімідових кислот в реакціях з S-триметилсилілтіофенолом та трифенілфосфіном. Показано, що відмінність хімічних властивостей пов’язана з позитивованим характером атома хлору в хлороангідридах сульфінімідових кислот.

Встановлено, що результат взаємодії фтороангідридів арил-(N-арилсульфоніл)сульфінімідових кислот с трифенілфосфіном істотним чином залежить від порядку змішування реагентів. Додавання трифенілфосфіну до фтороангідридів арил-N-(п-толілсульфоніл)сульфінімідових кислот приводить до утворення трифеніл(арилтіо)фосфонієвих солей N,N'-біс(п-толілсульфоніл)арилсульфінамідинів та трифенілдифторофосфорану. Якщо фтороангідриди додавати до трифенілфосфіну утворюються: трифеніл-дифторофосфоран, N-(п-толілсульфоніл)-Р,Р,Р-трифенілфосфінімід та діарилдисульфіди

 1. Показано, що на відміну від біс(бензтіазоліл-2)дисульфіду, при взаємодії 2,2'-біс(бензоксазоліл)дисульфіду з хлором в присутності надлишку фториду калію утворюється 2,2'-біс(бензоксазоліл)дифторосульфуран - перший представник гетерилдифторосульфуранів зі зв’язком С-S.

 2. Розроблено препаративні методи одержання N-ароїл- та N-(арилсульфоніл)заміщених фтороангідридів арилсульфінімідових кислот, а також перших представників галогенангідридів гетерилсульфінімідових кислот — фтороангідридів бензтіазоліл-2-сульфінімідової кислоти, які базуються на взаємодії трифторосульфуранів з амідами ароматичних карбонових кислот та аренсульфокислот.

 3. Встановлено, що фтороангідриди арил-N-(арилсульфоніл)сульфінімідових кислот та арил-N,N'-біс(п-толілсульфоніл)сульфондіімідових кислот утворюються з високими виходами при дії на відповідні аміди сульфенових або сульфінімідових кислот біс(тетрафтороборатом) 1-хлорометил-4-фторо-1,4-діазоніабіцикло[2.2.2]октану.

 4. Показано, що фтороангідрид (бензтіазоліл-2)-N-(п-толілсульфоніл)сульфінімідової кислоти реагує з триметилсилілтіофенолом з утворенням триметилфторосилану, біс(бензтіазоліл-2)дисульфіду та N,N'-біс(п-толілсульфоніл)-N,N'-біс(фенілтіо)гідразину.

 5. Знайдено, що напрямок реакції фтороангідридів арил-(N-арилсульфоніл)сульфінімідових кислот с трифенілфосфіном істотним чином залежить від порядку змішування реагентів: додавання трифенілфосфіну до фтороангідридів арил-N-(п-толілсульфоніл)сульфінімідових кислот призводить до утворення трифеніл(арилтіо)фосфонієвих солей N,N'-біс(п-толілсульфоніл)арилсульфінамідинів та трифенілдифторофосфорану. При зворотньому порядку змішування реагентів утворюються трифеніл-дифторофосфоран, N-(п-толілсульфоніл)-Р,Р,Р-трифенілфосфінімід та діарилдисульфіди.

 6. Показано, що на відміну від реакції фтороангідридів, результат взаємодії хлороангідридів арил-N-(арилсульфоніл)сульфінімідових кислот з трифенілфосфіном не залежить від порядку змішування реагентів. В результаті реакції утворюється трифенілдихлорофосфоран, N-(арилсульфоніл)-Р,Р,Р-трифенілфосфініміди та діарилдисульфіди.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

    1. Пашинник В.Е., Гузырь А.И., Боровиков А.В., Шермолович Ю.Г. Взаимодействие 2,2-бис(1,3-бензоксазолил)дисудьфида с хлором в присутствии фторида калия. // Укр. хим. журнал. – 2005 – Т.71, №6. – С.100-103. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження, аналіз спектральних даних та встановлення будови отриманих сполук).

    2. Pashinnik V.E., Guzyr A.I., Borovikov A.V., Shermolovich Yu.G. 2-Benzothiazolyl-N-(arenesulfonyl)sulfinimidoyl fluorides. // Heteroatom Chemistry – 2005. – Vol.16, №5. – P.352-356. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження, проаналізовано спектральні дані та встановлена будова отриманих сполук).

    3. Pashinnik V.E., Borovikov A.V., Shermolovich Yu.G. Comparison of the reactivity of N-(p-toluenesulfonyl)sulfinimidoyl fluorides and chlorides toward triphenylphosphine. // Heteroatom Chemistry – 2008. – Vol.19, №1. – P.66-71. (Здобувачем виконано експериментальні дослідження, проведено аналіз спектрів та встановлена будова отриманих сполук).

    4. Pashinnik V.E., Guzyr A.I., Borovikov A.V., Shermolovich Yu.G. New method for the preparation of organyltrifluorosulfuranes and N-arylsulfonyl sulfinimidic acids fluorides. // XIV European Symposium on Fluorine Chemistry. – Poznan. – 2004. – Theses – P. 151.

    5. Пашинник В.Е., Гузырь А.И., Боровиков А.В., Шермолович Ю.Г. Новый метод получения органилтрифторсульфуранов и синтезы фторангидридов N-арилсульфонилсульфинимидовых кислот. // ХХ Українська конференція з органічної хімії. – Одеса. – 2004. – Тези. – С. 295.

    6. Пашинник В.Е., Боровиков А.В., Шермолович Ю.Г. Реакция фторангидридов арил-N-(п-толилсульфонил)сульфинимидовых кислот с трифенилфосфином. // 7-я Всероссийская конференция “Химия фтора”, посвященная 100-летию со дня рождения академика И.Л. Кнунянца. – Москва. – 2006. – Сборник тезисов. – Р-47.

    7. Borovikov A.V., Kozel V.N., Pashinnik V.E., Shermolovich Yu.G. Reactions of benzothiazolyl-2-sulfur trifluoride. // International Conference Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles. – Kharkiv. – 2006. – Theses – P. 54.

    8. Pashinnik V.E., Borovikov A.V., Shermolovich Yu.G. Preparation of aryl-N-(toluenesulfonyl)sulfinimidoyl fluorides and aryl-N,N'-bis(toluenesulfonyl)sulfondiimidoyl fluorides. // XV European Symposium on Fluorine Chemistry. – Prague. – 2007. – Theses – P. 247.

    9. Пашинник В.Ю., Боровиков О.В., Шермолович Ю.Г. Синтез фтороангідридів арил-N-(толілсульфоніл)сульфінімідових кислот та фтороангідридів арил-N,N'-біс(толілсульфоніл)сульфондіімідових кислот// ХХI Українська конференція з органічної хімії. – Чернігів. – 2007. – Тези. – С. 264.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины