Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Стахів Мирослава Петрівна. Фізіологічні особливості фосфорного живлення короткостеблових сортів озимої пшениці : Дис... канд. наук: 03.00.12 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Стахів М.П. Фізіологічні особливості фосфорного живлення короткостеблових сортів озимої пшениці. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. – Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена вивченню фізіологічних особливостей фосфорного живлення короткостеблових сортів озимої пшениці.

Показано, що особливістю реакції рослин короткостеблових сортів озимої пшениці на підвищення фону фосфору в середовищі вирощування є більш різке зростання інтенсивності фізіологічних процесів: фотосинтезу, транспірації, дихання, а також вмісту фотосинтетичних пігментів, порівняно із середньорослими сортами, що вказує на вищий для них оптимальний рівень фосфорного живлення.

Вперше встановлено, що для короткостеблових сортів озимої пшениці характерне зростання активності кислих фосфатаз коренів проростків із підвищенням концентрації ортофосфату в середовищі вирощування, тоді як у високорослого сорту активність цих ферментів не залежала від рівня живлення фосфором.

У короткостеблових сортів відбувалось зростання вмісту фосфору в рослинах із збільшенням фону фосфорного живлення на відміну від середньорослих сортів, у яких ця залежність слабко виражена.

Виявлено, що найвища врожайність короткостеблових сортів спостерігалась на високих рівнях фосфору, що може обумовлюватись інтенсифікацією фізіологічних процесів рослин.

У дисертації відповідно до поставленої мети та завдань проведено дослідження впливу фосфорного живлення на фізіолого-біохімічні показники короткостеблових сортів озимої пшениці.

1. Встановлено, що особливістю реакції рослин короткостеблових сортів озимої пшениці на підвищення рівня фосфору в середовищі вирощування є більш різке зростання інтенсивності фізіологічних процесів: фотосинтезу, транспірації, дихання, а також вмісту фотосинтетичних пігментів порівняно із середньорослими сортами.

2. Вперше показано, що у короткостеблових сортів озимої пшениці спостерігається індукція активності кислих фосфатаз коренів проростків із підвищенням концентрації ортофосфату, тоді як у високорослого сорту активність цих ферментів низька та не залежить від рівня фосфорного живлення.

3. У короткостеблових сортів відзначено зростання вмісту фосфору в органах рослин за вищих рівнів фосфорного живлення у ґрунті, на відміну від середньорослих сортів.

4. Показано тісну позитивну кореляційну залежність між вмістом фосфору в зерні та енергією проростання насіння рослин короткостеблових сортів озимої пшениці.

5. Встановлено, що короткостеблові сорти озимої пшениці для більш повного розкриття потенціалу продуктивності потребують високих рівнів фосфорного живлення.

6. Визначено доцільність та ефективність передпосівної обробки насіння фосфором і поділу дози фосфору на основне внесення та підживлення по вегетації, що забезпечує високу продуктивність короткостеблових сортів озимої пшениці.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Швартау В.В., Стахів М.П. Вплив фосфорного живлення на активність кислих фосфатаз коренів проростків озимої пшениці // Физиология и биохимия культ. растений. – 2007. – Т. 39, № 3. – С. 207–211.

 2. Стахів М.П., Швартау В.В., Кірізій Д.А. Вплив рівня фосфорного живлення на фотосинтетичний апарат і продуктивність рослин озимої пшениці // Физиология и биохимия культ. растений. – 2007. – Т. 39, № 6. – С. 514–521.

 3. Стахів М.П., Швартау В.В. Визначення рівнів доступного фосфору у ґрунті для високопродуктивних сортів озимої пшениці // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2007. – Вип. 22. – С. 5–9.

 4. Стахів М.П., Швартау В.В. Вплив вмісту фосфору в зерні на енергію проростання насіння високопродуктивних сортів озимої пшениці // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2007. – Вип. 3. – С. 96–99.

 5. Стахів М.П. Вплив ортофосфату на активність кислих фосфатаз коренів проростків озимої пшениці // Український біохімічний журнал. – 2006. – 78, № 6. – С. 47.

 1. Стахів М.П, Швартау В.В. Реакція Tritiсum aestivum L. на різні рівні фосфорного живлення // Матеріали міжнародної конференції молодих учених-ботаніків «Актуальні проблеми ботаніки, екології та біотехнології» (Київ, 27-30 вересня 2006 р.) – К.: «Фітосоціоцентр», 2006. – С. 166–167.

 2. Stakhiv M.P., Schwartau V.V. The influence of different levels of phosphorus nutrition on acid phosphatases activity in the roots of winter wheat seedlings // European Society for new methods in agricultural research, ХХХVІ Annual Meeting, Iasi, Romania, September 10-14, 2006: Abstracts. – 2006. – Р. 67–68.

 3. Стахів М.П., Швартау В.В., Озерова Л.В. Продуктивність рослин озимої пшениці в залежності від фону фосфорного живлення // Міжнародна науково-практична конференція «Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність» (Умань, 22-23 березня 2007 р.). – К.: «Наук. світ», 2007. – С. 65–66.

 4. Cтахів М.П., Швартау В.В. Вплив рівня фосфорного живлення на інтенсивність фотосинтезу та транспірації рослин озимої пшениці // ІІІ Міжнародна наукова конференція «Молодь та поступ біології» (Львів, 23-27 квітня 2007 р.). – Львів. – 2007. – С. 440–441.

 5. Stakhiv M., Schwartau V., Kirizijy D. The influence of phosphorus nutrition level on physiological characteristics of the winter wheat plants // III міжнародна конференція молодих вчених «Розмаїття живого. Екологія. Еволюція. Адаптація» (Одеса, 15-18 травня 2007 р.). – Одеса: «Печатний дом», 2007. – С. 68.

 6. Стахів М.П., Швартау В.В., Степанець І.М. Вплив рівня фосфорного живлення на накопичення фосфору рослинами високопродуктивних сортів озимої пшениці // Друга Всеукраїнська конференція до 80-річчя професора Долгової Л.Г. «Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин» (Дніпропетровськ, 22-23 травня 2007 р.). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 120–121.

 7. Стахів М.П., Швартау В.В. Вплив рівня фосфорного живлення на вміст пігментів у листках короткостеблових та середньорослих сортів озимої пшениці // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю заснування Кременецького ботанічного саду (Кременець, 18-23 червня 2007 р.). – Кременець –Тернопіль «Підручники і посібники», 2007. – С. 149–150.

 8. Стахив М.П., Швартау В.В. Активность кислых фосфатаз корней проростков короткостебельных сортов озимой пшеницы в зависимости от уровня фосфорного питания // VІ съезд Общества физиологов растений России. Международная конференция «Современная физиология растений: от молекул до экосистем» (18-24 июня 2007, Сыктывкар, Республика Коми, Россия). – Сыктывкар, 2007. – С. 145–146.

 9. Стахів М.П., Швартау В.В., Кірізій Д.А. Інтенсивність фото- і темнового дихання рослин озимої пшениці в залежності від різних рівнів фосфорного живлення // ІІІ Міжнародна конференція «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти» (Львів, 4-6 жовтня 2007 р.). – Львів. – 2007. – С. 89.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины