Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Власенко Руслана Петрівна. Систематика дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауни України: біохіміко-генетичний, каріологічний та морфологічний підходи. : Дис... канд. наук: 03.00.08 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Власенко Р. П. Систематика дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауни України: біохіміко-генетичний, каріологічний та морфологічний підходи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, 2008.

На території України ідентифіковано шість видів роду Aporrectodea: A. caliginosa, A. trapezoides, A. rosea, A. longa, A. georgii, A. dubiosa, причому, два види (A. rosea та A. trapezoides) є поліклональними апоміктами. Вказано, що A. caliginosa – це амфiміктичний вид, поширений майже по всій території України, для якого характерний сталий диплоїдний набір хромосом (2n = 36, n = 18). Встановлено, що партеногенетичний вид A. trapezoides в Україні характеризується триплоїдним набором хромосом (3n = 54) і поліклональною структурою. Цей вид чисельно домінує у південних та степових регіонах України. П’ять генетично досліджених видів (A. caliginosa, A. trapezoides, A. rosea, A. longa, A. georgii) за генним складом досліджених локусів дуже подібні один до одного, що підтверджує їх значну спорідненість. При цьому характер мінливості спектрів апоміктичних видів A. trapezoides і A. rosea настільки подібний, що завдання визначення приналежності клонів до того чи іншого виду навіть протягом вивченого спільного ареалу не піддається вирішенню. До зовнішніх характеристик, що надійно відрізняють представників роду Aporrectodea один від одного, окрім розмірів і пігментації тіла, належить ряд чітких ознак: положення спинних пор, початок та кінець пояска, розташування пубертатних валиків.

 1. На території України ідентифіковано шість видів роду Aporrectodea: A. caliginosa, A. trapezoides, A. rosea, A. longa, A. georgii, A. dubiosa, причому, два види (A. rosea та A. trapezoides) є поліклональними апоміктами.

 2. A. caliginosa – це амфiміктичний поширений майже по всій території України вид, для якого характерний сталий диплоїдний набір хромосом (2n = 36).

 3. Партеногенетичний вид A. trapezoides в Україні характеризується триплоїдним набором хромосом (3n = 54) і поліклональною структурою. На 242 виявлені особини встановлено 29 клонів (генетичних типів), з яких дев’ять були представлені поодинокими екземплярами. Середнє число особин на клон у цього виду дорівнює 8,34 ± 0,19, що є свідченням відносно невеликого генетичного різноманіття. Вид чисельно домінує в південних і степових регіонах України і в деякій мірі вікарує з A. caliginosa, який переважає у більш вологих регіонах півночі і заходу України.

 4. Види A. caliginosa і A. trapezoides не мають чіткого діагнозу на рівні цих кількісних ознак. Більше того, у деяких випадках клонова мінливість у A. trapezoides за кількісними ознаками буває настільки значною, що переважає міжвидову. Ключовими для дискримінації цих видів є якісні ознаки (розміщення папіл і пігментація), хоча при цьому необхідно враховувати морфологічні особливості того чи іншого клону.

 5. Серед особин виду A. rosea, який в Україні поширений переважно в північних і західних регіонах, а на південь країни просувається по заплавах річок, виявлені різноплоїдні форми: ди- (2n = 36), три- (3n = 54), гекса- (6n = 108) і октаплоїдні (8n ~ 144). Причому явно домінуючими (73%) є триплоїдні форми. Вид поліклоновий і має рекордно високу для партеногенетичних дощових червів генетичну різноманітність. На 224 особини, що за морфологічними ознаками були визначені як A. rosea, ідентифіковано 96 клонів, причому 67, представлені поодинокими особинами, що в середньому становить 2,33 ± 0,1 особини на клон.

 6. Клонова структура популяцій A. rosea має чітку сезонну мінливість, що доводить не тільки морфологічні, але й екологічні особливості різних клонів.

 7. Амфіміктичний A. longa в межах України має стандартний для диплоїдного виду дощових червів набір хромосом (2n = 36). Характер мінливості спектрів цього генетично високополіморфного виду доводить наявність у геномі значного числа ізо- і дуплікованих локусів, що є свідченням амфідиплоїдної природи, причому різні популяції імовірно мають незалежне походження, що підтверджує і морфологічний аналіз.

 8. П’ять генетично досліджених видів (A. caliginosa, A. trapezoides, A. rosea, A. longa, A. georgii) за генним складом досліджених локусів дуже подібні один до одного, що підтверджує їх значну спорідненість. При цьому характер мінливості спектрів апоміктичних видів A. trapezoides і A. rosea настільки подібний, що визначення приналежності клонів до того чи іншого виду навіть у межах спільного ареалу не підлягає вирішенню.

 9. Ареал A. georgii в Україні охоплює західну її частину, де він співіснує з A. caliginosa, від якого репродуктивно ізольований.

 10. До зовнішніх характеристик, що надійно відрізняють представників роду Aporrectodea один від одного, окрім розмірів і пігментації тіла, належить ряд чітких ознак: положення спинних пор, початок та кінець пояска, розташування пубертатних валиків.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Межжерин С. В., Власенко Р. П., Гарбар А. В. Анализ клонового разнообразия двух видов апомиктических дождевых червей (Lumbricidae: Aporrectodea) и проблемы изменчивости мелких и крупных организмов // Доповіді Національної академії наук України. – 2007. – №8. – С. 151–156. (Дисертантом зібрано та підготовлено матеріал для електрофорезу, частково виконано генетичне дослідження, написана частина статті. Загальний внесок 40%)

  2. Гарбар А. В, Власенко Р. П., Межжерин С. В. Сравнительный морфологический анализ диплоидного Aporrectodea caliginosa и триплоидного A. trapezoides видов дождевых червей (Oligochaeta: Lumbricidae) с территории Украины // Вестник зоологии. – 2007. – Т. 41, №5. – С. 423–432. (Дисертантом зібрано і опрацьовано матеріал, узагальнено результати. Власний внесок – 40%)

  3. Власенко Р. П., Гарбар А. В., Межжерин С. В. Клональная структура, кариологический и морфологический анализ изолированного поселения гипервариабельного вида дождевых червей Aporrectodea rosea (Oligochaeta: Lumbricidae) // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Біологія. – 2007. – Вип. 21. – С. 187–191. (Дисертантом зібрано і опрацьовано матеріал, узагальнено результати. Власний внесок – 40%)

  4. Garbar. A. V., Vlasenko R. P. Karyotypes of three species of the genus Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) of the Ukrainian fauna // Comparative Cytogenetics. – 2007. – Vol.1, №1. – P. 59–62. (Дисертантом зібрано і опрацьовано матеріал, узагальнено результати. Власний внесок – 60%)

  5. Гарбар О. В., Онищук І. П., Власенко Р. П., Колесник О. О. Фауна та екологія дощовиків (Oligochaeta, Lumbricidae) урбанізованих територій на прикладі м. Житомира // Природничі науки в закладах освіти України: дослідження, впровадження та перспективи. Матер. Всеукр. наук-практ. конфер. – Умань: АЛМІ, 2005. – С. 23–24. (Дисертантом зібрано і опрацьовано матеріал, узагальнено результати. Власний внесок – 30%)

  6. Власенко Р. П. Каріологічне та морфологічне дослідження дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) на території Полісся // Молодь і поступ біології: Тези доп. ІІ Міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – С. 242.

  7. Гарбар А. В., Власенко Р. П. Кариотипы трех видов рода Aporrectodea (Oligochaeta: Lumbricidae) фауны Украины // Тезисы IV Междунар. конф. по кариосистематике беспозвоночных животных. – Санкт-Петербург. – 2006. – С. 16. (Дисертантом зібрано і опрацьовано матеріал, узагальнено результати. Власний внесок – 60%)

  8. Mezhzherin S. V., Garbar A. V., Vlasenko R. P. Genetic structure and morphological peculiarities of Aporrectodea (superspecies) caliginosa (Oligochaeta: Lumbricidae) on the territory of Ukraine // Third International Oligochaete Taxonomy Meeting (3rd IOTM). – Platres, Cyprus, 2007. – P. 22. (Дисертантом зібрано і опрацьовано матеріал. Загальний внесок 50%)

  9. Онищук І. П., Власенко Р. П. Попередні результати дослідження фауни дощових червів (Oligochaeta: Lumbricidae) Житомирщини // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка матер. міжнар. конф. – Запоріжжя, 2007. – С. 186–188. (Дисертантом зібрано матеріал, визначено видовий склад та екологічні особливості дощових червів. Загальний внесок – 50%)

  ПОДЯКА

  Автор висловлює глибоку подяку своєму науковому керівникові доктору біологічних наук, професору С. В. Межжеріну. За постійну підтримку в роботі, методичну допомогу, надання цінних консультацій і порад, щира вдячність кандидату біологічних наук, доценту О. В. Гарбару та доктору біологічних наук, професору А. П. Стадниченко. За постійну підтримку та всебічну допомогу у роботі дякую науковим співробітникам відділу еволюційної генетики інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена, викладачам, аспірантам та студентам ЖДУ імені Івана Франка.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины