Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Яценко Світлана Володимирівна. Вплив грунтозахисних технологій на протиерозійну стійкість та родючість чорнозему типового сильнозмитого : Дис... канд. наук: 06.01.01 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Яценко С.В. Вплив ґрунтозахисних технологій на протиерозійну стійкість та родючість чорнозему типового сильнозмитого. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство. Національний науковий центр ”Інститут землеробства УААН“. – Київ, 2008.

У дисертаційній роботі наведено результати польових, лабораторних досліджень, проведених у тривалому польовому досліді, теоретично обґрунтовано ґрунтозахисну, економічну та енергетичну доцільність застосування технологій вирощування сільськогосподарських культур, що базуються на безполицевих способах обробітку ґрунту. Досліджуються шляхи підвищення протиерозійної стійкості чорноземів сильнозмитих за допомогою використання ґрунтозахисних систем обробітку та мінеральних добрив.

На основі результатів аналізу встановлено, що застосування плоскорізних обробітків у поєднанні з мінеральними добривами сприяє зростанню потенційної родючості чорноземів еродованих, підвищенню водостійкості ґрунтових агрегатів, оптимізує щільність складення та створює кращі умови для розвитку кореневих систем сільськогосподарських культур, при цьому ерозійні втрати ґрунту зменшуються на 10-12%, порівняно з оранкою.

Вирощування в ґрунтозахисній сівозміні трав багаторічних двох років використання помітно покращує водопроникність чорнозему еродованого, підвищує вміст агрономічно-цінних і водостійких агрегатів.

В дисертації наведено теоретичне узагальнення і дано нове вирішення наукової задачі, що виявляється у встановленні впливу агротехнічних заходів на протиерозійну стійкість чорнозему типового сильнозмитого в Правобережному Лісостепу; обгрунтовано напрями удосконалення агротехнологій з метою зменшення втрат грунту і поживних речовин від ерозії та підвищення урожайності культур грунтозахисної сівозміни.

  1. Встановлено позитивний вплив тривалого (впродовж 30 років) ведення ґрунтозахисних технологій вирощування польових культур на вміст в оброблюваному шарі сильнозмитого чорнозему агрономічноцінних структурно-агрегатних фракцій. Вміст водостійких агрегатів за систематичного різноглибинного плоскорізного обробітку на фоні розрахункової дози добрив становив 29,5 %, і відповідно – 23,2% на оранці.

  2. Визначено особливості впливу способів обробітку на щільність складення чорнозему типового змитого. При цьому, щільність верхнього (0-10 см) шару за безполицевих обробітків була нижчою, за рахунок концентрації в ньому органічних решток і дорівнювала 1,21 г/см3 на фоні без добрив та 1,19 г/см3 на фоні розрахункової дози, за оранки 1,24 та 1,25 г/см3 відповідно до фонів удобрення. Шар ґрунту 10-20 см був помітно ущільненим за плоскорізного обробітку на 20-22 см і становив 1,34 г/см3, а за оранки – 1,28 г/см3.

  3. Проведеними дослідженнями встановлено, що застосування ґрунтообробних безполицевих знарядь у поєднанні зі щілюванням схилових земель до 40 см забезпечують задовільні показники водопроникності сильнозмитого ґрунту. За такого способу обробітку за першу годину спостережень поглинальна здатність чорнозему типового сильнозмитого становила у середньому за роки досліджень 1,24 мм/хв, що на 42% вище порівняно з оранкою.

  4. Підтверджено, що під впливом безполицевих обробітків формується верхній ерозійно стійкий шар ґрунту, який зменшує руйнівну дію талих і зливових вод, внаслідок чого у 2,2-2,7 рази знижується змив ґрунту. Встановлено, що щорічні ерозійні втрати ґрунту за оранки становили 8,7 на фоні розрахункової дози добрив і 11,9 т/га на фоні без добрив, а за плоскорізних обробітків 3,9 і 4,3 т/га відповідно до фонів удобрення.

  5. Встановлено залежність втрат гумусу і елементів живлення з продуктами ерозії за систематичного застосування різних технологій вирощування культур. Загальний винос гумусу із змитим ґрунтом був найвищим за оранки і становив 0,17 т/га, за плоскорізного обробітку на 20-22 см втрати гумусу складали – 0,08 т/га та за плоскорізного на 10-12 см із щілюванням до 40 см відповідно – 0,11 т/га гумусу в рік. Між способами обробітку і втратами поживних елементів виявлено подібну залежність.

  6. Запаси продуктивної вологи у 2004 і 2006 роках практично не залежали від способу обробітку. Однак, у 2005 р. мілкий плоскорізний обробіток ґрунту із щілюванням до 40 см, забезпечив порівняно з оранкою суттєвіше накопичення запасів продуктивної вологи у півтораметровому шарі ґрунту за вегетацію культур сівозміни, за рахунок наявності на поверхні рослинних решток, які сприяли зменшенню втрат вологи на непродуктивне випаровування.

  7. Дослідженнями доведено, що чисельність мікроорганізмів у ґрунті та їх активність знаходилась у прямій залежності від розміщення кореневих і післяжнивних решток за ґрунтовим профілем. Сумарна чисельність у 0-20 см шарі ґрунту за оранки на контролі склала 10,2 млн./г та 18,2 млн./г абсолютно сухого ґрунту за розрахункової дози добрив, а за плоскорізного обробітку їх чисельність була у 1,1-1,6 рази вищою. Найкращі умови для розвитку мікробного угруповання відмічені за безполицевого обробітку та внесення розрахункової дози добрив.

  8. Набуло подальшого розвитку питання залежності протиерозійної стійкості змитих грунтів від умісту в них органічної речовини. В середньому за роки досліджень вміст гумусу у 0-10 см шарі ґрунту становив 1,67% за плоскорізного обробітку на 20-22 см на фоні без добрив та 1,84% на фоні розрахункової дози добрив, за мілкого плоскорізного обробітку із щілюванням до 40 см відповідно – 1,62%, 1,81%, а за оранки цей показник становив 1,53%, 1,62% відповідно до фонів удобрення. Тривале застосування плоскорізного обробітку підвищувало якісні показники гумусу порівняно з оранкою. При цьому співвідношення вуглецю гумінових кислот до фульвокислот за безполицевого обробітку склало 1,7, за оранки 1,5.

  9. Обробіток ґрунту без обертання скиби обумовлює процеси диференціації шару, що обробляється, за вмістом рухомих форм фосфору та обмінного калію із збільшенням на 15-20% їх умісту у верхній його частині порівняно з оранкою, що забезпечує кращі умови живлення цими елементами у критичні періоди розвитку рослин – першій половині вегетації.

  10. Доведено, що за роки досліджень продуктивність сівозміни – 6,70 т/га кормових одиниць була отримана за плоскорізного обробітку на 10-12 см на фоні розрахункової дози добрив, за плоскорізного на 20-22 см у цьому ж варіанті удобрення вона становила 6,51 т/га відповідно за оранки – 6,42 т/га. Таким чином, тривале ведення ґрунтозахисних технологій обумовлює підвищення продуктивності культур ґрунтозахисної сівозміни.

11. Найвищу економічну ефективність забезпечили ґрунтозахисні технології вирощування, що базуються на плоскорізних способах обробітку ґрунту. Умовно чистий прибуток за плоскорізних обробітків на фоні розрахункової дози добрив складав 2,02-2,15 тис. грн./га, що у 1,4-1,5 раз вищий порівняно з оранкою. Відповідна закономірність відмічена і у варіантах без добрив (контроль).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Яценко С.В. Азотний режим чорнозему типового еродованого під впливом ґрунтозахисних технологій // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Землеробство”. – К.: ЕКМО, 2005. – Вип. 77. - С.13-18.

2. Шевченко І.П., Драч Ю.О., Яценко С.В. Вплив способів обробітку і добрив на стан мікробного ценозу та фітотоксичні властивості чорнозему типового еродованого // Вісник аграрної науки. – 2006. - № 10. – С.12-15

3. Шевченко І.П., Яценко С.В. Змив ґрунту та ерозійні втрати елементів живлення в агроландшафтах центрального Лісостепу // Вісник Харківського національного аграрного університету. – 2006. - № 6. – С. 181-184

4. Шевченко І.П., Яценко С.В. Продуктивність ланки ґрунтозахисної сівозміни за різних систем обробітку ґрунту // Зб. наук. праць ННЦ „Інститут землеробства УААН” – К.: ЕКМО, 2007. – Вип.1. – С.30-35.

5. Максимейко О.М, Коломієць Л.П., Яценко С.В. Втрати біогенних елементів з поверхневим стоком в ерозійно небезпечних ландшафтах // Проблеми сучасного землекористування / Матеріали наукової конференції молодих вчених. 24-26 листопада 2003 року. Чабани. – К.: ЕКМО, 2003. – С.9-10.

6. Яценко С.В. Вплив тривалого застосування ґрунтозахисних технологій на протиерозійну стійкість чорнозему типового // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур – у виробництво / Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених. 23-25 листопада 2004 року. Чабани. – К.: ЕКМО, 2004. – С. 11-12.

7. Яценко С.В. Трансформація органічної речовини чорнозему еродованого за ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур // Новітні технології виробництва конкурентноспроможної продукції рослинництва / Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів. 29-30 листопада 2005 року. Чабани. – К.: ЕКМО, 2005. – С. 15-17.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины