Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мунасипова - Мотяш Ірина Анатоліївна. Двостулкові молюски родини Cardiidae (Bivalvia: Cardioidea) Понто-Каспійського регіону (фауна, таксономія, поширення, екологія) : Дис... канд. наук: 03.00.08 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мунасипова – Мотяш І.А. Двостулкові молюски родини Cardiidae (Bivalvia: Cardioidea) Понто-Каспійського регіону (фауна, таксономія, поширення, екологія). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Київ, 2008.

Видовий склад родини Cardiidae Понто-Каспійському регіоні налічує 40 рецентних видів (з них в фауні України – 19 видів), 9 – з підродини Cardiinae (4 роди), 31 вид – з підродини Lymnocardiinae (2 роди, 5 підродів). З них – 24 монографічно описані з новими, уточненими діагнозами. За будовою м’якого тіла у 18 видів (в тому числі 8 видів з Каспію) виявлено нові діагностичні ознаки (кількість і розміщення папіл сифонів, структура ктенідіїв, лабіальних пальп, шлунка), складені оригінальні ключі. Представлено особливості міжпопуляційної мінливості конхологічних ознак. Виявлено приуроченість 19 видів до типів ґрунтів. Глибина закопування в ґрунт впливає на мінливість 7 ознак. Кількість видів Середземноморського зоогеографічного комплексу в Азово-Чорноморському басейні становить 47,4%, в Каспії – 8%. Понтокаспійський зоогеографічний комплекс в цих басейнах становить – 52,6% і 92% відповідно.

Ключові слова: молюски, Cardiidae (Bivalvia), Понто-Каспійський регіон, фауна, морфологія, таксономія.

1. Фауна кардіїд Понто-Каспійського регіону становить 40 рецентних видів (з них в фауні України – 19 видів), з яких 9 належать до підродини Cardiinae (4 роди) та 31 вид – до підродини Lymnocardiinae (2 роди, 5 підродів).

2. Для 24 видів, (7 видів і 4 роди з підродини Cardiinae, 17 видів (2 роди) з підродини Lymnocardiinae) представлені повні монографічні переописи із зазначенням міжпопуляційної мінливості, особливостей екології, даними про поширення.

3. Встановлено ряд конхологічних індексів, що не залежать від довжини черепашки, і не змінюючись в процесі індивідуального росту, є важливими для діагностики видових і надвидових таксонів. Встановлено, що для видів підродини Lymnocardiinae кількість діагностично значимих показників та індексів, що не залежать від довжини черепашки, в півтора рази більше (6 з 19 досліджених ознак), ніж для видів підродини Cardiinae (4 з 19 досліджених ознак). Проте показано, що ознаки, які залежать від довжини черепашки, також можуть бути використані в систематиці кардіїд.

4. Вперше представлено ілюстровані описи щодо будови м’якого тіла 18 видів кардіїд (в тому числі 8 видів з Каспійського моря), дано порівняльно-морфологічну характеристику видів та родів. Виявлено нові діагностичні ознаки (кількість та розміщення папіл сифонів, особливості морфології ктенідіїв та лабіальних пальп, шлунка), що використано при складанні оригінальних таблиць для визначення.

5. В Середземноморсько-Лузітанській зоогеографічній області поширені всі Cardiinae (9 видів), в Понто-Каспійській солонуватоводній області – всі Lymnocardiinae (31 вид), з них 8 видів – ендеміки Понто-Азова, 21 вид – ендеміки Каспію, 2 види – населяють обидва басейни. В Азово-Чорноморському басейні 9 видів становлять середземноморський зоогеографічний комплекс, що складає 47,4% від загальної кількості видів (види підродини Cardiinae), і 10 видів – понтокаспійський комплекс (52,6%, види підродини Lymnocardiinae). В Каспійському морі 2 види (8%, Cerastoderma rhomboides rhomboides (Lamarck, 1819), C. isthmicum (Issel, 1869)) становлять середземноморський комплекс, а 23 види (92%, види підродини Lymnocardiinae) – понтокаспійський.

6. Підтверджено високе зоогеографічне уособлення Таганрозької затоки, яка є окремою Таганрозькою провінцією Понто-Каспійської солонуватоводної області, близькою за фауною лімнокардіїн до провінцій Каспійського моря (ІSzS=100%). В Західночорноморській лиманній провінції відмічені 5 видів кардіїн та 9 видів лімнокардіїн, з останніх 8 є ендеміками цієї провінції.

13

7. Як центр видоутворення видів підродини Lymnocardiinae розглядається Каспійський басейн, який налічує 23 види (з 31 виду) цієї підродини і лише 2 види кардіїн. Найбільше видове різноманіття підродини Cardiinae в дослідженому регіоні характерне для власне Чорного моря (9 видів). Найбільше видове різноманіття кардіїд в Україні має Дніпро-Бузький лиман (11 видів). В водоймах системи лагуни Разельм мешкають лише лімнокардіїни (8 видів) при повній відсутності кардіїн. В річковій системі Дніпра (4 водних масиви) кількість видів лімнокардіїн збільшується з півночі на південь, від Кременчуцького водосховища (виявлено 2 нові для фауни види) до Дніпро-Бузького лиману. Подібний характер поширення лімнокардіїн відмічений для гирлової ділянки Південного Бугу, Бузької частини та Дніпро-Бузького лиману в цілому; гирлової ділянки Дністра та Дністровського лиману.

8. Надано характеристику 19 видам кардіїд щодо їх прив’язаності до тих чи інших типів ґрунтів. Серед них 2 види є типовими псамофільними видами, 3 види – пелофільними (ці групи характеризуються як стенотопні), і 14 є видами змішаних ґрунтів (з них – 6 евритопні види і 8 стенотопні, з останніх – 6 пелопсамофільні види, 1 аргілопсамофільний і 1 – мешкає на піску з ракушею).

9. Найбільший зв’язок з глибиною закопування молюсків в ґрунт мають такі морфологічні ознаки як довжина сифонів та сифональних мускулів (коефіцієнт кореляції за Спірманом – 0,86), особливості мускулатури краю мантії та його характер, форма та відносні розміри лабіальних пальп, форма ноги, характер розміщення папіл сифонів. За ступенем розвитку цих адаптацій і глибиною закопування в ґрунт складений морфо-екологічний ряд родів і підродів (CerastodermaDidacnaMonodacnaHypanisAdacna)

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Мунасыпова – Мотяш И.А. О современной фауне двустворчатых моллюсков подсемейства Lymnocardiinae (Bivalvia: Cardiidae) Северо-Западного Причерноморья // Вестник зоологии. – 2006. – 40, № 1. – С. 41 – 48.

2. Мунасыпова – Мотяш И.А. Морфометрические признаки раковины двустворчатых моллюсков подсемейства Lymnocardiinae (Bivalvia: Cardiidae) и их значение в таксономии группы // Вестник зоологии. – 2006. – 40, № 6. – С. 521 – 527.

3. Мунасыпова И.А. Некоторые особенности морфологии моллюсков семейства Lymnocardiidae (Bivalvia: Cardioidae) // Ученые записки Таврического университета имени В.И. Вернадского. – 2003. – 16(55), №3: Серия «Биология». – С. 121 – 128.

4. Юришинец В.И., Корнюшин А.В., Мунасыпова И.А. О современных Lymnocardiidae (Bivalvia: Cardioidae) фауны Украины: нерешенные проблемы // Вісн. Житомир. пед. ун-ту. – 2002. – Вип. 10. – С. 111 – 112. (Дисертантом опрацьовано зібраний матеріал. Загальний внесок – 30%)

5. Мунасыпова И.А. Некоторые особенности морфологии моллюсков семейства Lymnocardiidae (Bivalvia: Cardioidae) // Всеукраинская конференция молодых учёных «Актуальные вопросы современного естествознания»: Тез. докл. – Симферополь, 2003. – С. 63.

14

6. Мунасипова І.А. Двостулкові молюски підродини Lymnocardiinae (Bivalvia: Cardiidae) північно-західного Причорномор’я // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. – Житомир : Вид-во „Волинь”, 2004. – С. 119 – 121.

7. Munasypova-Motjash I.А/ Morphological description of some species in Limnocardiidae (Bivalvia: Heterodonta: Cardiidae) from the Ponto-Caspian basin// International Symposium of Malacology. Sibiu, Romania, 19-22 August 2004. Abstracts. – P. 49 – 50.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины