Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бабій Наталія Олександрівна. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекцію : Дис... канд. наук: 03.00.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бабій Н.О. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекцію. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертація присвячена вивченню зв’язку між активацією збудників вірусних коінфекцій, рівнем реплікативної активності ВІЛ та показниками імуносупресії у осіб, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

В роботі встановлено значну поширеність коінфекцій вірусної етіології, а саме герпесвірусних інфекцій та гепатитів В і С, серед ВІЛ-інфікованих осіб. У більшості ВІЛ/ВГС-коінфікованих осіб не залежно від стадії ВІЛ-інфекції була встановлена активна реплікація ВГС. При цьому в групі осіб, які отримують ВААРТ, середній рівень вірусного навантаження ВГС був достовірно вищий, ніж у осіб, які не отримують такої терапії. Показники активної реплікації вірусу гепатиту В були виявлені у незначного числа ВІЛ/ВГВ-коінфікованих осіб (0,80±0,79%).

Встановлено, що активація збудників герпесвірусних інфекцій у ВІЛ-інфікованих осіб супроводжується достовірно вищими показниками рівня вірусного навантаження ВІЛ-1, порівняно з відповідними показниками в групі осіб, у яких не було виявлено маркерів активації герпесвірусів. Показано, що вірус гепатиту С може стимулювати активну реплікацію ВІЛ-1, що підтверджується наявністю прямого кореляційного зв’язку між показниками вірусного навантаження ВІЛ-1 і ВГС (r=0,8; m=0,15; р<0,05) та зворотного кореляційного зв'язку між показниками вмісту РНК ВГС і кількості CD4 лімфоцитів (r= – 0,7; m=0,18; р<0,05) у осіб на різних клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, які не отримують ВААРТ.

Дано теоретичне узагальнення та вирішення актуальної задачі вірусології щодо встановлення зв'язку між активністю збудників захворювань вірусної етіології (герпесвірусних інфекцій, гепатитів В і С) та рівнем реплікативної активності ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

 1. Вперше в Україні вивчено частоту активації збудників вірусних коінфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в залежності від стадії ВІЛ-інфекції, шляху інфікування ВІЛ та прийому АРВ-препаратів.

 2. Показано широке розповсюдження коінфекцій вірусної етіології серед хворих на ВІЛ-інфекцію: серологічні маркери гепатиту С виявлено у 66,35±2,29% осіб, гепатиту В – 54,12±2,42% осіб, мікст-інфекції ВГВ+ВГС – у 43,76±2,41% ВІЛ-інфікованих осіб.

 3. У осіб, інфікованих ВІЛ парентерально, частота виявлення серологічних маркерів гепатиту С та мікст-гепатитів В+С була достовірно вищою (29,06±2,79% та 65,28±2,92% відповідно), ніж у пацієнтів, інфікованих ВІЛ статевим шляхом (11,88±2,56% та 8,13±2,16% відповідно). Серологічні маркери гепатиту В, як моноінфекції, частіше виявлялися у осіб, інфікованих ВІЛ статевим шляхом (23,13±3,33%), ніж парентеральним (2,64±0,98%).

 4. Встановлено, що у ВІЛ/ВГС-коінфікованих осіб з високою частотою (85,19±3,06%) виявлялася активна реплікації вірусу гепатиту С, в той час, як у ВІЛ/ВГВ-коінфікованих осіб частота виявлення активної реплікації вірусу гепатиту В була незначною (0,80±0,79%).

 5. В субтиповій структурі популяції ВГС у ВІЛ/ВГС-коінфікованих осіб домінували субтипи 1в та 3а (у 60,00±4,57% та 25,22±4,05% відповідно) незалежно від шляху інфікування ВІЛ; субтип 1а достовірно частіше виявлявся у осіб, інфікованих ВІЛ статевим шляхом, порівняно з групою осіб, інфікованих ВІЛ парентеральним шляхом (28,0±8,97% та 8,89±2,95% відповідно).

 6. Виявлено, що середній показник кількісного вмісту РНК ВГС в плазмі крові пацієнтів, хворих на СНІД, які отримували ВААРТ, був достовірно вище, ніж у ВІЛ-інфікованих осіб, які не отримували такої терапії: 3,6х106±2,2х105 РНК-копій/мл проти 7,76х105±3,1х105 копій РНК ВГС/мл плазми відповідно (р<0,05), що вказує на необхідність оптимізації специфічного лікування при коінфекції ВІЛ/ВГС.

 7. У осіб на різних клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, які не отримували ВААРТ, виявлено прямий кореляційний зв’язок між показниками вірусного навантаження ВІЛ-1 і ВГС (r=0,8; m=0,15; р<0,05) та зворотний кореляційний зв'язок між показниками вмісту РНК ВГС і кількості CD4 лімфоцитів (r= – 0,7; m=0,18; р<0,05).

 8. Встановлено поширення опортуністичних вірусних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію: маркери ВПГ1/2-інфекції виявлено у 75,53±2,09% осіб, ЦМВ-інфекції – 77,18±2,04% осіб, ВЕБ-інфекції – 99,53±0,33% пацієнтів. Показано, що активація збудників герпесвірусних інфекцій у ВІЛ-інфікованих осіб супроводжується достовірно вищими показниками рівня вірусного навантаження ВІЛ-1 (середнє значення 2,43х105±3,69х104 РНК-копій/мл плазми крові), порівняно з відповідними показниками в групі осіб, у яких не було виявлено маркерів активації збудників цих інфекцій (середнє значення 8,59х104±2,8х104 РНК-копій ВІЛ/мл плазми крові).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Кравченко О.М., Люльчук М.Г., Антоненко С.В., Щербінська А.М., Барбашева О.В., Безбородько Л.В., Бабій Н.О. Молекулярно-еідеміологічні особливості варіантів ВІЛ-1, що циркулюють на території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. – 2001. – Вип.35. – м. Київ. – С.30 – 32.

Особистий внесок – участь у формуванні дослідних груп, підготовка зразків крові до дослідження, аналіз та узагальненні результатів.

 1. Бабій Н.О., Молчанець О.В., Щербінська А. М. Реплікативна активність вірусу імунодефіциту людини 1 типу у осіб, коінфікованих вірусом гепатиту С // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. – 2006. – Вип. 46 – 48. – С. 37 – 38.

Особистий внесок – виявлення показників реплікативної активності ВГС в крові ВІЛ-інфікованих осіб, у яких були серологічні маркери ВГС-інфекції, визначення вірусного навантаження ВІЛ та ВГС, аналіз та узагальнення отриманих даних.

 1. Бабій Н.О., Щербінська А.М. Коінфекції вірусного ґенезу у хворих на ВІЛ-інфекцію // Інфекційні хвороби. – 2007. – №2. – С.23 – 26.

Особистий внесок – дослідження розповсюдженості серологічних маркерів герпесвірусних інфекцій та гепатитів В і С у ВІЛ-інфікованих осіб, виявлення показників реплікативної активності збудників вірусних коінфекцій, визначення рівня вірусного навантаження та генотипування ВГС, аналіз отриманих даних.

 1. Бабій Н.О., Молчанець О.В., Щербінська А.М. Вплив вірусів гепатитів В і С на реплікативну активність ВІЛ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2007. – №12. – С. 36 – 38.

Особистий внесок – визначення серологічних маркерів вірусних гепатитів В і С в крові ВІЛ-інфікованих осіб, виявлення показників активної реплікації ВГС та ВГС у інфікованих осіб, визначення вірусного навантаження ВГС та ВІЛ-1, статистична обробка, аналіз та узагальнення результатів.

 1. Щербінська А.М., Люльчук М.Г., Антоненко С.В., Вовк А.Д., Антоняк С.М., Бабій Н.О. Особливості перебігу ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні: аналіз стадії безсимптомного носійства //Український журнал дерматовенерології, венерології, косметології. – 2002. - №1 (4). – С.98 – 100.

Особистий внесок – визначення реплікативної активності збудників вірусних коінфекцій у ВІЛ-інфікованих осіб, участь в узагальненні отриманих результатів.

 1. Фролов А.Ф., Люльчук М.Г., Антоненко С.В., Абдуллаєва М.В., Бабій Н.О., Кравченко О.М. Лабораторний моніторинг активації цитомегаловірусу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб // Проблеми військової охорони здоров’я. – 2007. - №19. – С.98 – 104.

Особистий внесок - дослідження зразків сироватки крові ВІЛ-інфікованих осіб на наявність серологічних маркерів цитомегаловірусної інфекції, участь в аналізі та узагальненні отриманих результатів.

 1. Люльчук М.Г., Бабий Н.А., Петренко Е.В., Антоненко С.В. Применение метода ПЦР для оценки репликативной активности возбудителей оппортунистических инфекций и ВИЧ на разных стадиях инфекционного процесса // Матеріали науково-практичної конференції «Герпесвірусні інфекції – клініка, лікування, діагностика». – Київ, 2002. – С.40 – 41.

 2. Вовк А.Д., Антоняк С.М., Антоненко С.В., Люльчук М.Г., Бабій Н.О., Кравченко О.М., Супруненко Т.В., Безбородько Л.В. Опортуністичні інфекції при ВІЛ/СНІДі //Матеріали І науково-практичної конференції «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика та лікування ТОСRН-інфекцій». – Імунологія та алергологія. – 2001. - №4. – С.18 – 19.

 3. Кравченко О.М., Люльчук М.Г., Антоненко С.В., Барбашева О.В., Безбородько Л.В., Бабій Н.О., Івашина Ю.А. Молекулярно-епідеміологічні особливості варіантів ВІЛ-1, що циркулюють серед окремих груп ризику на території України // Матеріали ІІІ міжнародної конференції «Біоресурси та віруси». – Київ, 2001. – С.46.

 4. Щербінська А.М., Антоняк С.М., Люльчук М.Г., Кравченко О.М., Антоненко С.В., Вовк А.Д., Мочалін І.О., Бабій Н.О. Особливості перебігу ВІЛ-інфекції в Україні // Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України «Вірусні хвороби. Токсоплазмоз. Хламідіоз». – Тернопіль, 2004. – С.251 – 253.

 5. Бабий Н.А., Люльчук М.Г., Щербинская А.М., Антоненко С.В. Оппортунистические инфекции у ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков // Материалы Первой конференции по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии. – Москва, 2006г. – С.74.

 6. Щербинская А.М., Антоненко С.В., Кравченко О.Н., Люльчук М.Г., Бабий Н.А., Пукиш Н.С. Эпидемическая ситуация в Украине требует скорейшего решения в поиске новых эффективных средств противодействия // Status of HIV vaccine research: an exploratory workshop on perspectives and potential for HIV vaccine development. – 1 – 2 июня, 2007. – С.18.

 7. Бабій Н.О., Щербінська А.М., Кравченко О.М., Люльчук М.Г. Вивчення спектру коінфекцій вірусного ґенезу у ВІЛ-інфікованих осіб // Матеріали науково-практичної конференції «Епідеміологія, сучасні методи діагностики та профілактики гострих дихальних шляхів». – Київ, 2007. – С. 80 – 81.

 8. Бабій Н.О. Рівень вірусного навантаження вірусу гепатиту С у ВІЛ/ВГС-коінфікованих осіб // Матеріали V Міжнародної конференції «Біоресурси ти віруси». – Київ, 2007. – С.111.

 9. Бабий Н.А., Щербинская А.М., Люльчук М.Г., Антоненко С.В. Уровень вирусной нагрузки ВГС у ВИЧ/ВГС-коинфицированных пациентов // IV Всероссийская научно-практическая конференция «Генодиагностика инфекционных болезней – 2007». – Москва, 2007. – Т.1. – С.101 – 102.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины