Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Яновська Тамара Анатоліївна. Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання : Дис... канд. наук: 19.00.07 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Яновська Т.А. Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія. – Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2008.

Дисертацію присвячена дослідженню впливу інтегрованого навчання на розвиток мислення молодших школярів.

Проаналізовано сучасний стан проблеми розвитку мислення молодших школярів. Розглянуті точки зору різних вчених відносно особливостей розвитку мислення учнів за різних умов навчання. Визначені концептуальні основи вивчення розвитку мислення учнів початкових класів в умовах інтегрованого підходу у навчально-виховному процесі.

Експериментально вивчений розвиток мислення молодших школярів в умовах традиційного навчання, виявлено показники розвитку мислення, що мають недостатній рівень розвиненості і не забезпечують подальшого ефективного оволодіння учнями навчальним матеріалом.

На прикладі навчального предмету “Довкілля” експериментально підтверджено, що інтегрований підхід до організації навчальної діяльності молодших школярів сприяє не лише оптимізації навчально-виховного процесу, а й актуалізації та розвитку мислення учнів початкових класів, розвитку вербального мислення та удосконаленню невербального мислення, прискореному переходу наочно-образного мислення до словесно-логічного, розвитку мисленнєвих операцій школярів, покращенню показників розвитку мислення та їх рівнів розвиненості.

Запропоновано шляхи удосконалення розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Яновська Т.А. Вплив інтегрованого навчання на розвиток мислення учнів початкових класів // Психологія на перетині тисячоліть: Збірник наукових праць учасників п’ятих Костюківських читань: В 3 Т. - К.: Гнозис, 1998. - Т.3. - С.600-608.

2. Яновська Т.А. Дидактичні та методичні засоби розвитку мислення молодших школярів в інтегрованому курсі “Довкілля” // Психологія: Зб. наук. праць НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. - Вип.13. – С. 249 – 257.

3. Яновська Т.А. Інтегроване навчання та його взаємозв’язок з розвитком мислення школярів початкової школи // Психологія: Зб. наук. праць НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2000. – Випуск 3 (10). - С.166-175.

4. Яновська Т.А. Інтегроване навчання як провідна детермінанта громадянського становлення особистості молодшого школяра // Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. / За ред. Максименка С.Д. – К.: 2004, т. VI, випуск 2. – С.371-375.

5. Яновська Т.А. Психологічні особливості мислення молодших школярів // Психологія: Зб. наук. праць НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Випуск 20. – С.197-205.

6. Яновська Т.А. Розвиток мислення школярів як важлива мета розвиваючого навчання // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2002. - Вип.16. - С.143-148.

7. Яновська Т.А. Формування мислення молодшого школяра в процесі розвивального навчання // Розвивальна освіта та багатовимірний досвід особистості: Зб. наук. пр. / Редкол. О.Ф.Іванова (відп. редактор) та ін. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. - № 702. – Вип. 34. – С.234-236.

8. Яновська Т.А. Вплив інтегрованої освіти на особливості розвитку мислення учнів початкових класів // Методичні рекомендації для практичних психологів і вчителів початкової школи / За ред. В.Ф.Моргуна. – Полтава, 2007. – 39 с.

9. Яновська Т.А. Інтеграція змісту освіти як умова розвитку системного мислення молодших школярів // Розвиток мислення молодших школярів: Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. (Кременчук, 22-24 жовтня 1996 року). – Полтава: ПОІПОПП, 1996. – С.33-36.

10. Яновська Т.А. Методи вивчення мислення молодших школярів у навчальній діяльності // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2005. - № 5 (54). – С. 20-21.

11. Яновська Т.А. Психологічні проблеми дітей із затримкою психічного розвитку // Теорія і практика навчання і виховання дітей з обмеженими фізичними і психічними можливостями: інноваційний підхід. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2004 р. / Укл. Л.О.Хомич, С.П.Олійник, Л.О.Федорович. – Полтава: ПДПУ імені В.Г.Короленка, 2004.- С. 98-101.

12. Яновська Т.А. Розвиток мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання // Наукові записки психолого-педагогічного ф-ту: Зб. наук. пр. - Полтава, 1998. - С.352-357.

13. Яновська Т.А. Розвиток мислення учнів початкових класів в умовах інтегрованого навчання: шлях до гармонії // Технології інтеграції змісту освіти: Зб. наук. пр. / Редкол. В.Р.Ільченко (відп. редактор) та ін. - Київ - Полтава: НМЦІЗО, 2002. - Вип. 2. - С. 36-42.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины