Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Каленіченко Олексій Володимирович. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень : Дис... канд. наук: 03.00.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Каленіченко О.В. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню особливостей функціонування серцево-судинної системи та її реактивності на різні навантаження у здорових молодих студентів, що поєднують навчання з систематичним тренуванням аеробного та силового спрямування.

Виявлено більш високий рівень середнього артеріального тиску у студентів-спортсменів обох груп у порівнянні з контрольною групою. При цьому його збільшення у студентів з аеробною спрямованістю тренувальних навантажень зумовлено підвищенням загального периферійного опору судин, а у студентів з силовою спрямованістю тренувальних навантажень – більшими значеннями серцевого викиду. Більша варіативність тривалості інтервалу R-R та рівень дихальної синусової аритмії в спокої та при навантаженнях у студентів-спортсменів різних груп досягається за рахунок різних механізмів.

Встановлено, що особливості центральної гемодинаміки та варіабельності серцевого ритму є достатньо стійкими індивідуальними характеристиками організму людини, оскільки значення їхніх параметрів відносно стабільні впродовж тривалого проміжку часу.

 1. У студентів з аеробною спрямованістю тренувальних навантажень в спокої лежачи, при ортопробі, дозованому фізичному навантаженні спостерігається відносно низький рівень серцевого викиду, підвищений загальний периферійний опір судин і за рахунок цього збільшення у порівнянні з неспортсменами середнього артеріального тиску. Студенти з силовою спрямованістю навантажень у цих умовах також мають підвищений рівень середнього тиску за рахунок збільшення серцевого викиду внаслідок значного рівня кровонаповнення органів грудної клітки.

 2. Зміни фази напруження систоли шлуночків серця та тривалості комплексу QRS електрокардіограми при ортопробі вказують на функціональну гіподинамію міокарду у студентів силової спрямованості тренування і, в більшій мірі – аеробної спрямованості. Подібна тенденція спостерігається і при дозованих розумовому та фізичному навантаженнях.

 3. В спокої лежачи у студентів з різною спрямованістю тренувальних навантажень виявлена більша амплітуда коливань тривалості інтервалу R-R та їх складових, ніж у студентів контрольної групи. При ортопробі у студентів-спортсменів відбувається збільшення потужності спектру цього показника у діапазоні 0,04-0,15 Гц, що свідчить про більшу активацію барорефлекторних механізмів регуляції серцевого ритму при цьому, ніж в осіб контрольної групи.

 4. Найбільший рівень симпатичної активації серцевої діяльності спостерігається при дозованій розумовій роботі у студентів контрольної групи, а при дозованій фізичній роботі - у студентів з аеробною спрямованістю тренувальних навантажень.

 5. Рівень дихальної синусової артимїї у студентів-спортсменів незалежно від спеціалізації в спокої лежачи, при регламентованому диханні з частотою 6 циклів за хвилину та ортопробі вищий, ніж у осіб, що не тренуються. При дозованому розумовому навантаженні у студентів силових видів рівень дихальної синусової аритмії вищий ніж в інших групах, а фізичному – нижчий. Високі рівні респіраторних коливань тривалості інтервалу R-R у них досягаються в основному за рахунок більшого його зменшення на вдиху.

 6. Рівень серцево-дихального синхронізму у спокої лежачи у студентів-спортсменів вищий, ніж у неспортсменів, а при ортопробі - вищий тільки у представників видів з аеробною спрямованістю навантажень.

 7. В період найбільших змін серцевого ритму при тривалому розумовому навантаженні найвищий рівень симпатичної активації серцевої діяльності спостерігається у студентів-спортсменів видів аеробної спрямованості. При виконанні фізичної роботи на рівні порогу аеробного обміну найбільше пригніченння коливань тривалостей інтервалу R-R відбуваеться в цій групі вимірюваних, а в період відновлення після навантаження, виконуваного до порогу анаеробного обміну – у студентів силових видів.

 8. За результатами повторних та тривалих повторних вимірювань показники варіабельності серцевого ритму поряд з показниками центральної гемодинаміки можна вважати стійкими, достатньо консервативними індивідуальними характеристиками серцево-судинної системи студента-спортсмена, за якими можна оцінювати та прогнозувати динаміку функціонального стану організму.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Коваленко С.О., Кудій Л.І., Каленіченко О.В. Варіабельність серцевого ритму у людей з різною частотою дихання // Фізіологічний журнал. – 2004. – Т. 50, №6. – С. 43-47. (Здобувач взяв участь в обговоренні результатів та оформленні статті).

 2. Коваленко С.О., Кудій Л.І., Каленіченко О.В. Аналіз реактивності серцевого ритму в чоловіків при розумовому навантаженні // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2004. – Т. 28, №4. – С. 74-80. (Здобувач взяв участь в проведенні досліджень, в обговорені результатів та оформленні статті).

 3. Каленіченко О.В., Коваленко С.О., Кудій Л.І. Центральна гемодинаміка та хвильова структура серцевого ритму у представників видів спорту аеробної спрямованості // Вісник Луганського національного педагогічного університету. – 2005. №6. - С. 74-80. (Здобувач самостійно провів дослідження та статистичну обробку даних, взяв участь в обговоренні результатів).

 4. Коваленко С.О., Кудій Л.І., Каленіченко О.В., Токар С.І. Норми та відтворюваність показників варіабельності серцевого ритму у здорових молодих чоловіків // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2006. – Т. 34, №2. С. 92-95. (Здобувач взяв участь в проведенні досліджень, в обговоренні результатів та оформленні статті).

 5. Каленіченко О.В. Центральна гемодинаміка та фазова структура серцевого циклу у студентів-спортсменів із різною спрямованістю тренувального процесу // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2006. - №5. – С. 14-18.

 6. Каленіченко О.В., Коваленко С.О., Грищенко О.В. Центральна гемодинаміка та хвильова структура серцевого ритму у представників видів спорту силової спрямованості // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАДМ, 2005. - №8. – С. 31-37. (Здобувач самостійно провів дослідження та статистичну обробку даних, взяв участь в обговоренні результатів).

 7. Каленіченко О.В., Кудій Л.І. Рівень дихальної синусової аритмії та серцево-дихального синхронізму у спортсменів із різною спрямованістю тренувального процесу // Вісник Черкаського університету. Серія біологічні науки. – 2006. – Вип. 91. – С. 72-77. (Здобувач самостійно провів дослідження та статистичну обробку даних)

 8. Кудий Л.И., Хоменко С.Н., Калениченко А.В. Особенности дыхательного ритма в условиях дозированных нагрузок у спортсменов с различной направленностью тренировочного процесса // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАДМ, 2007. – №8. – С. 70-73. (Здобувач самостійно провів дослідження та взяв участь в обговоренні результатів).

 9. Кудій Л.І., Коваленко С.О., Каленіченко О.В. Індивідуальні особливості варіабельності серцевого ритму у чоловіків 17-23 років // Матер. Всеукр. наук. конф. “Проблеми вікової фізіології” . – Луцьк: РВВ ВДУ “Вежа”, 2005. - С. 147-149. (Здобувач взяв участь в проведенні досліджень, в обговорені результатів та оформленні статті).

 10. Коваленко С.О., Каленіченко О.В. Центральна гемодинаміка та варіабельність серцевого ритму в осіб з різним рівнем фізичної працездатності // (Матер. XVII з’їзду Укр. фізіол. тов.) Фізіологічний журнал. – 2006. – Т. 52, №2. – С. 92-93. (Здобувач взяв участь в проведенні досліджень та в обговоренні результатів).

 11. Каленіченко О.В., Кудій Л.І. Рівень дихальної синусової аритмії та серцево-дихального синхронізму у спортсменів із різною спрямованістю тренувального процесу // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. ІІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. 70-річчю з дня народження Г.М. Чайченка. – К.: Знання України, 2006. – С. 50. (Здобувач самостійно провів дослідження та взяв участь в обговоренні результатів).

 12. Каленіченко О.В. Центральна гемодинаміка та фазова структура серцевого циклу у студентів-спортсменів із різною спрямованістю тренувального процесу // Матер. Всеукр. наук. конф. “Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі” . – Черкаси: ЧНУ. – 2006. – С. 35.

 13. Каленіченко О.В. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів-спортсменів з різним спрямуванням тренувальних навантажень // Матер. Всеукр. наук. конф. “Сучасні питання фізіології та медицини”. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2007. – С. 40.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины