Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Уніяка Тетяна Леонідівна. Способи передпосівної обробки насіння та строки сівби кропу в Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Уніяка Т.Л. Способи передпосівної обробки насіння та строки сівби кропу в Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. – Національний аграрний університет, Київ. – 2008.

Представлені результати трирічних досліджень з вивчення фізичних способів передпосівної обробки насіння та строків сівби кропу в Лісостепу України. Встановлено оптимальні параметри передпосівної обробки насіння кропу електромагнітним полем міліметрового діапазону. Досліджено особливості росту і розвитку рослин та насінників кропу, їх продуктивність за передпосівної фізичної обробки насіння магнітним та електромагнітним полями. З метою одержання приросту врожаю рослин та насіння кропу виділено фізичний спосіб стимуляції насіння перед сівбою електромагнітним полем надвисокочастотного діапазону.

Вивчено вплив строків сівби на ріст, розвиток, продуктивність рослин та насінників кропу. Для підвищення врожайності рослин та насіння підібрано оптимальний строк сівби кропу під зиму в другій декаді листопада перед настанням постійних осінніх приморозків.

У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та експериментально доведено ефективність застосування різнострокової сівби кропу та передпосівної обробки насіння фізичними способами. На основі результатів досліджень підібрано оптимальні строки сівби кропу та способи фізичного стимулювання насіння, які сприяють підвищенню його польової схожості, продуктивних і посівних якостей, врожайності. Одержані результати дозволяють зробити такі висновки:

 1. Кондиційне насіння кропу мало випромінювальну здатність 8,9 В. У свіжозібраного насіння були низькі посівні якості і відповідно менша випромінювальна здатність (0,04–0,3 В). Обробка насіння електромагнітним полем надвисокочастотного діапазону за частот резонансного поглинання енергії поліпшувала його посівні якості. Найвищу енергію проростання (83 та 86 %) та лабораторну схожість (87 та 91 %) насіння кропу відмічено за частот максимального поглинання 52,0 та 56,4 ГГц. Оптимальна експозиція обробки міліметровими хвилями становила від 30 до 50 хвилин. За літнього строку сівби (експозиція обробки 50 хв) польова схожість насіння кропу була найнижчою і становила 14,1 %, за осіннього (експозиція обробки 30–40 хв) – 24,2–24,7 %.

 2. Встановлено, що найвищої польової схожість насіння кропу можна досягти за підзимової сівби (45,7 %). ЕМП-обробка насіння сприяла підвищенню цього показника за ранньовесняної сівби на 2,1 %, літньої – 2,5, осінньої – 1,4 %.

 3. Обробка насіння ЕМП НВЧ та МП за ранньовесняної сівби сприяла формуванню найбільшої кількості листків рослинами кропу до початку стеблування (8,3 шт.). Максимальна висота рослин кропу за цього строку сівби після ЕМП-обробки становила 54,0 см.

 4. За підзимової сівби з використанням магнітного поля відмічено найбільшу висоту рослин у фазі цвітіння центрального суцвіття (95 см), що на 5 см вище контрольних рослин і на 32,0–35,5 см – рослин літнього строку сівби. Найбільшу кількість зонтиків першого та другого порядку сформували рослини кропу за підзимової сівби (4,5 і 5,2 шт. відповідно).

 5. Підзимовий строк сівби є найкращим за урожайністю рослин (18,6–19,4 т/га) та насіння (1,17–1,23 т/га) кропу незалежно від способу обробки насіння, що свідчить про недоцільність фізичної стимуляції проростання за сівби під зиму.

 6. Позитивний ефект від ЕМП-обробки на врожайність рослин кропу (приріст 0,6 т/га) спостерігали за ранньовесняної та осінньої сівби. Найвищу врожайність насіння кропу одержано за підзимової сівби з використанням ЕМП НВЧ (1,23 т/га), МП (1,20 т/га) та ЕМП за ранньовесняної (1,20 т/га).

 7. Встановлено тісну обернену кореляцію між вмістом у рослинах кропу сухої розчинної речовини та цукру (суми) і рівнем врожайності (коефіцієнти кореляції в межах від мінус 0,83 до мінус 0,88). Сила і напрям зв’язку між врожайністю зелені кропу та вмістом у рослинах вітаміну С і нітратів були прямопропорційними (коефіцієнти кореляції в межах від + 0,57 до + 0, 96).

 8. Підзимовий (оптимальний) строк сівби кропу на зелень забезпечував умовно чистий прибуток на рівні 11,7 – 12,6 тис. грн/га, рентабельність – 171–185 %. Виробництво кропу за цього строку сівби є доцільним та економічно виправданим. Енергетичний коефіцієнт становив 0,80–0,83. За вирощування кропу на насіння найбільший умовно чистий прибуток (460–505 грн/га) та рентабельність (134–137 %) одержали за підзимової сівби. Застосування обробки насіння ЕМП НВЧ діапазону для вирощування кропу на зелень за ранньовесняної сівби сприяло одержанню умовно чистого прибутку 11,9 тис. грн/га, з рентабельністю 173 %. Вирощування насіння кропу з використанням ЕМП-обробки за ранньовесняної сівби дало можливість отримати умовно чистий прибуток на рівні 480 грн/га, з рентабельністю 136%.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Уніяка Т.Л. Дослідження частот максимального поглинання енергії електромагнітного поля НВЧ-діапазону насінням кропу // Овочівництво і баштанництво. – Х., 2004. Вип. 49. – С. 300–305.

 2. Яненко О., Уніяка Т. Визначення оптимальної експозиції опромінення електромагнітним полем насіння кропу // Вісн. Львівського держ. аграр. ун-ту. – Л., 2004. – № 8. – С. 183–187. (Здобувачем проведено частину експериментальних досліджень)

 3. Уніяка Т.Л. Врожайність насіння кропу запашного(Anethum graveoles L.) за різних строків сівби в Лісостепу України //Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – К.: Алефа, 2005. – № 2. – С. 55–63.

 4. Сич З.Д., Уніяка Т.Л. Технологічні прийоми зменшення матрикальної різноякісності та підвищення врожайності насіння кропу // Наук. вісн. НАУ. – К., 2005. № 91. С. 96–101. (Здобувачем проведено частину експериментальних досліджень)

 5. Уніяка Т.Л. Врожайність та якість зеленної продукції кропу залежно від строків сівби та способів підготовки насіння // Вісн. Білоцерківського держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2006. – Вип.35. С. 132–137.

 6. Яненко А.Ф., Мацибура А.П., Перегудов С.Н., Унияка Т.Л. Исследование влияния микроволнового излучения на биообъекты растительного происхождения // Материалы 14-й Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (13 – 17 сентября 2004 г.). – Севастополь, 2004. – С. 721–722.

 7. Мацибура А.П., Яненко А.Ф., Унияка Т.Л. Исследование влияния излучения миллиметрового диапазона волн на продуктивные и урожайные качества Anethum graveoles L. // Материалы 15-й Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (12 – 16 сентября 2005 г.). – Севастополь, 2005. – Т. 2. – С. 898–899.

 8. Пат. 8272 Україна, МПК А01С1/00. Спосіб підвищення урожайності і посівних якостей репродуктивного насіння кропу / Сич З.Д., Барабаш О.Ю., Уніяка Т.Л.; (Національний аграрний університет) – № u200502251; Заявл. 14.03.2005; Опубл. 15.07. – 2005, Бюл. № 7. – 3 с.

 9. Пат. 7490 Україна, МПК А01G13/02. Спосіб боротьби з попелицею на зеленних овочевих культурах / Сич З.Д., Уніяка Т.Л., Пилипенко О.О.; (Національний аграрний університет) – № 20041210891; Заявл. 28.12.2004; Опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6. – 3 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины