Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Тернавський Андрій Григорович. Обґрунтування прийомів технології вирощування огірка на вертикальній шпалері у Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.06 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Тернавський А.Г. Обґрунтування прийомів технології вирощування огірка на вертикальній шпалері у Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. Національний аграрний університет, Київ. – 2008.

Дисертаційну роботу присвячено вивченню сортименту вітчизняних та зарубіжних сортів і гібридів F1 та обґрунтуванню прийомів технології вирощування огірка на вертикальній шпалері у Лісостепу України за умов краплинного зрошення.

Для умов Лісостепу України при краплинному зрошенні за вирощування рослин на вертикальній шпалері найбільш урожайними з високою якістю плодів є гібриди Кріспіна F1, Самородок F1, Аякс F1 та сорт Джерело. Доведена перевага строку сівби насіння 25 квітня. Приріст урожайності товарних плодів від застосування раннього строку сівби, порівняно до строку 5 травня, становив 4,8–11,8 т/га.

Визначено, що розміщення 71,4 тис. рослин/га за схемою 140х10 см є оптимальним. У середньому за три роки при такій схемі врожайність товарних плодів огірків становила 45,9 т/га. Доведено, що найбільш ефективним мульчуючим матеріалом є чорна поліетиленова плівка, яка створює сприятливі температурні умови в ґрунті, внаслідок чого у фазу плодоношення рослини вступають раніше і забезпечують більш високий ранній врожай та врожайність товарних плодів.

Основні результати досліджень пройшли виробниче випробування і рекомендуються для застосування у виробництві.

У дисертації теоретично обґрунтовано та експериментально доведено ефективність застосування прийомів технології вирощування сортів і гібридів F1 огірка вітчизняної та зарубіжної селекції в Лісостепу України за вирощування рослин на вертикальній шпалері у відкритому ґрунті за краплинного зрошення, що дало можливість зробити наступні висновки:

1. Найбільш урожайними виявились гібриди Кріспіна F1 (46,8 т/га), Самородок F1 (41,7 т/га), Аякс F1 (39,1 т/га). Із сортів найбільш урожайним виявився сорт Джерело, врожайність товарних плодів якого склала – 41,0 т/га. Найбільший ранній врожай одержано у гібридів Вокал F1 – 16,4 т/га, Кріспіна F1 – 16,3 т/га та Аякс F1 – 14,4 т/га.

2. Встановлена залежність проходження фенологічних фаз росту і розвитку рослин огірка у відкритому ґрунті від строків сівби насіння. Строк сівби 25 квітня сприяв більш ранньому вступу рослин у плодоношення, проте настання чергових фаз розвитку у рослин відбувалось на 3–5 діб триваліше, порівняно до строку сівби насіння 5 травня.

3. Ранній строк сівби (25 квітня) сприяв формуванню у рослин більшої висоти головного стебла, кращої облиствленості рослин і більшої площі листків, що забезпечило підвищення, порівняно до строку сівби 5 травня, на 4,8–11,8 т/га врожайності товарних плодів та на 0,7–2,2 т/га раннього врожаю, залежно від гібрида F1.

4. Схеми розміщення рослин не впливали на проходження фенологічних фаз розвитку рослин, проте біометричні показники рослин знаходилися у зворотній залежності від їх густоти. Найбільш ефективною виявилася схема розміщення 140х10 см з густотою рослин 71,4 тис./га, врожайність товарних плодів становила в середньому за три роки 45,9 т/га.

5. З мульчуючих матеріалів кращою виявилася плівка поліетиленова чорна. Рослини в цьому варіанті формували більш розвинені стебла та на 5 діб раніше, порівняно до контролю, вступали у фазу плодоношення. Також у період наростання вегетативної маси та плодоношення рослини мали найвищі показники чистої продуктивності фотосинтезу – відповідно 8,7 та 6,4 г/м2 за добу.

6. Застосування чорної плівки як мульчі забезпечувало одержання 41,3 т/га врожайності товарних плодів та 8,2 т/га раннього врожаю. Цей фактор сприяв також підвищенню якості плодів. Вміст сухої речовини в плодах був найвищим серед варіантів мульчування і становив 5,0%, цукрів – 2,12%, аскорбінової кислоти – 15,7 мг/100 г. За мульчування ґрунту чорним агроволокном урожайність одержано на рівні контролю.

7. Серед сортів і гібридів F1 високі економічні показники одержані у гібридів Кріспіна F1, Самородок F1 та сорту Джерело, відповідно рівень рентабельності становив – 96,6, 73,9 та 89,2%. За економічною ефективністю найбільший рівень рентабельності одержано у гібридів Самородок F1 (115,6%), Родничок F1 (92,0%) та Вокал F1 (99,6%) за строку сівби насіння 25 квітня. Густота рослин 71,4 тис./га за схеми розміщення 140х10 см забезпечила найбільш високий дохід та рівень рентабельності (81,4%). Найбільш рентабельним виявився варіант мульчування ґрунту чорною поліетиленовою плівкою (61,3%).

8. Найвищі значення коефіцієнта біоенергетичної ефективності забезпечив сорт Джерело – 1,25, гібриди Кріспіна F1 – 1,24 та Самородок F1 – 1,22. Коефіцієнт біоенергетичної ефективності за строку сівби насіння 25 квітня становив 1,24–1,38, за строку сівби 5 травня він був нижчим. Вища енергетична ефективність була за схеми розміщення 140х10 см з густотою рослин 71,4 тис./га – 1,35. Мульчування ґрунту чорною поліетиленовою плівкою серед варіантів мульчування було найбільш виправданим, Кбе – 1,01.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Лихацький В.І., Тернавський А.Г. Вплив мульчуючих матеріалів на продуктивність та якість плодів огірків за технологією вирощування рослин на шпалері // Зб. наук. праць Уманського ДАУ. – Умань, 2006. – Вип. 62. – Ч.1. – С. 226–235 (проведення польових досліджень, узагальнення та аналіз результатів, статистична обробка даних, підготовка та оформлення матеріалів до друку).

2. Лихацький В.І., Тернавський А.Г. Продуктивність гібридів огірка залежно від строків сівби за вирощування їх на шпалері в Правобережному Лісостепу України // Овочівництво і баштанництво. – 2006. – Вип. 52. – С. 279–290 (проведення польових досліджень, узагальнення та обґрунтування результатів, статистична обробка даних, підготовка матеріалів до друку).

3. Лихацький В.І., Тернавський А.Г. Врожайність огірків залежно від схем розміщення рослин при шпалерній технології вирощування // Зб. наук. праць Вінницького ДАУ. – Вінниця, 2006. – Вип. 30. – С. 32–38 (проведення польових досліджень, статистична обробка даних, узагальнення та обґрунтування результатів, підготовка та оформлення матеріалів до друку).

4. Лихацький В.І., Тернавський А.Г. Особливості технології вирощування огірків на шпалері // Агроогляд. – 2006. – №19–20. – С. 10–12 (проведення польових досліджень, узагальнення та обґрунтування результатів, статистична обробка даних, підготовка матеріалів до друку).

5. Лихацький В.І., Тернавський А.Г. Підбір сортименту огірків для вирощування на шпалері в умовах Правобережного Лісостепу України // Тези наукової конференції молодих вчених, присвяченої 100-річчю від дня народження академіка П.А. Власюка і 150-річчю професора Л.П. Симиренка. – Умань, 2005. – С. 103–104.

6. Лихацький В.І., Тернавський А.Г. Якісна оцінка сортименту огірка при вирощуванні на вертикальній шпалері в умовах Правобережного Лісостепу України // Тези міжнародної наукової конференції „Аграрна наука і освіта ХХІ століття”. – Умань, 2006. – С. 79–80.

7. Тернавський А.Г. Вплив строків сівби на продуктивність різних гібридів огірка за шпалерної культури в умовах Правобережного Лісостепу України // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених. – Умань, 2006. – С. 105–106.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины