Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Толмачова Наталія Андріївна. Синтез і хімічні властивості 6-поліфторалкілвмісних піронів-2 : Дис... канд. наук: 02.00.10 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Толмачова Н. А. Синтез і хімічні властивості 6-поліфторалкілвмісних піронів-2. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія. – Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії Національної Академії наук України, Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена синтезу та вивченню хімічних властивостей 3-ациламіно-6-поліфторалкіл-2Н-піран-2-онів. Широкий ряд 3-ациламіно-6-поліфторалкіл-2Н-піран-2-онів з високим виходом був синтезований на основі доступних -алкоксивініл(поліфторалкіл)кетонів.

Знайдено закономірності перебігу реакцій -алкоксивініл(поліфторалкіл)-кетонів з різноманітними гетероциклічними сполуками, які містять екзо-циклічну активну метиленову групу. Пірони та піридони утворюються у результаті циклоконденсації за участю естерної чи нітрильної групи, тоді як реакції за участю ендо-циклічного атома нітрогену призводять до піридоазолів.

На прикладі 6-трифторометилпірону-2 вивчено реакцію 6-поліфторалкілпіронів-2 з O- та N-нуклеофілами і одержано: 3-N-бензоїламіно-6-гідрокси-6-трифторометил-5,6-дигідро-2Н-піран-2-он, 3-N-бензоїламіно-6-гідрокси-6-трифтрометил-5,6-дигідро-2Н-піридин-2-он, 3-N-бензоїламіно-6-трифторометил-2Н-піридин-2-он.

Досліджена реакція Дільса-Альдера 6-поліфторалкілпіронів-2 з фторостиролами, ацетиленами і вініловими етерами. Розроблено препаративний метод синтезу N-бензоїл-4-поліфторалкіланілінів з 6-поліфторалкілпіронів-2 та ацетиленів. У випадку реакції з циклічними вініловими етерами отримано дигідробензени.

На основі одержаних поліфторалкілвмісних піронів-2 та піридонів-2 синтезовано невідомі раніше поліфторалкілвмісні похідні норлейцину та орнітину, відповідно.

 1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, що полягає у вивченні закономірностей синтезу та хімічних властивостей нових 6-поліфторалкілвмісних піронів-2 – потенційно біологічно активних сполук, зручних синтонів у органічному синтезі.

 2. Розроблено ефективний метод синтезу 6-поліфторалкіл-3-ациламінопіронів-2 з доступних -алкоксивініл(поліфторалкіл)кетонів (АПФК) і N-ацилгліцинів.

 3. Визначені закономірності перебігу реакції АПФК з різними гетероциклічними сполуками, які містять у своєму складі екзо-циклічну активну метиленову групу. Так, в результаті циклоконденсації за участю естерної чи нітрильної груп утворюються пірони і піридони, тоді як перетворення за участю ендо-циклічного атома нітрогену призводять до піридоазолів.

 4. Знайдено, що 6-поліфторалкілпірони-2 можна використовувати в синтезі 4-поліфторалкіланілідів в умовах реакції Дільса-Альдера з фторостиролами, ацетиленами та алкілвініловими етерами.

 5. Розроблені зручні методи синтезу 3-бензоїламіно-6-трифторометилпіридонів-2 з різноманітними замісниками в положенні 1, які є перспективними синтонами і аналогами відомих біологічно активних сполук, на основі доступного 6-трифторометил-3-бензоїламіно-пірону-2.

 6. Показано, що відновлення 6-поліфторалкілвмісних піронів-2 або піридонів-2 є зручним та ефективним методом одержання фторованих аналогів таких природних амінокислот як норлейцин, глутамінова кислота та 5-трифторометилпохідні орнітину.

 7. Первинні тестування отриманих амінокислот на імуномодулюючу активність свідчать, що більшість вивчених сполук є інгібіторами гуморального імунітету та неспецифічної резистентності організму, а також стимуляторами клітинного імунітету.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Tolmachova N. A., Gerus I. I., Vdovenko S. I., Haufe G., Kirzhner Y. A. Synthesis of new polyfluoroalkyl-containing pyrones, pyridones and pyrido[1,2-a]benzazoles from fluorinated -alkoxyenones // Synthesis. – 2007. – № 24. – P. 3797-3806.

 2. Tolmachova N. A., Gerus I. I., Vdovenko S. I., Essers M., Frhlich R., Haufe G. Thermal Diels-Alder reactions of 3-(N-benzoylamino)-6-polyfluoroalkylpyran-2-ones. New synthesis of para-polyfluoroalkylanilines // Eur. J. Org. Chem. – 2006. – P. 4704-1278.

 3. Gerus I. I., Tolmachova N. A., Vdovenko S. I., Frhlich R., Haufe G. A convenient synthesis and chemical properties of 3-acylamino-6-polyfluoroalkyl-2H-pyran-2-ones // Synthesis. – 2005. – № 8. – P. 1269-1278.

 4. Герус И. И., Толмачева Н. А., Кондратов И. С., Шайтанова Е. Н., Тарасенко К. В., Фурманова М. В., Кухарь В. П. -Алкоксивинил(полифторалкил)кетоны – эффективные синтоны фторорганической химии // XXI Українська конференція з органічної хімії. – Чернігів (Україна), 2007. – С. 27.

 5. Gerus I., Pustovit Yu., Shaitanova E., Tolmachova N., Alexeenko A., Trofymchuk S., Tolmachev A., Kukhar V. Polyfluoromethyl-containing amino acids – new structures and synthetic strategies // 10th International congress on amino acids and proteins. – Thessaloniki (Greece), 2007 – Amino Acids. –Vol. 33. – P. LXIII.

 6. Tolmachova N. A., Gerus I. I., Haufe G. Synthesis of 5-polyfluoroalkyl-5-hydroxynorleucine and 5-polyfluoroalkyl-ornithine // 15th European Symposium on Fluorine Chemistry. – Prague (Czech Republic), 2007. –P. 258.

 7. Gerus I. І., Brovarets V. S., Tolmachova N. A., Shaitanova E. N., Pilyavskiy V. S. New synthetic routes to polyfluoroalkyl-substituted nitrogen-containing heterocycles // 232nd ACS National Meeting Exposition. – San Francisco, CA (USA), 2006. – FLUO24.

 8. Герус И. И., Толмачева Н. А. Синтез полифторалкилсодержащих пиридо[1,2-a]азолов // Международный симпозиум «Advanced Science in Organic Chemistry (ASOC)». – Судак (Украина), 2006. – C-170.

 9. Tolmachova N. A., Gerus I. I., Haufe G. Synthesis of new polyfluoroalkyl-containing pyrido[1,2-a]benzazoles from fluorinated -alkoxyenones // 18th International Symposium on Fluorine Chemistry. – Bremen (Germany), 2006. – P. 311.

 10. Tolmachova N. A., Gerus I. I., Haufe G. A convenient synthesis and chemical properties of 3-acylamino-6-polyfluoroalkyl-pyrone-2 // 14th European Symposium on Fluorine Chemistry. – Poznan (Poland), 2004. – P. 67.

 11. Толмачева Н. А., Герус I. I., Хауфе Г. Синтез и физико-химические свойства 3-ациламино-6-полифторалкил-пиронов-2 // ХХ Українська конференція з органічної хімії, присвячена 75-річчю з дня народження академіка О.В. Богатського. – Одеса (Україна), 2004. – С. 343.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины