Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Лелюшок Сергій Олександрович. Міцелярна екстракція аліфатичних амінів, катіонних поверхнево-активних речовин та внутрішньо-комплексних сполук на їх основі в аналітичних цілях : Дис... канд. наук: 02.00.02 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Лелюшок С.О. Міцелярна екстракція аліфатичних амінів, катіонних поверхнево-активних речовин та внутрішньо-комплексних сполук на їх основі в аналітичних цілях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню закономірностей фазоутворення у міцелярно-екстракційній системі неіонної ПАР ОП-7 при температурі помутніння та міжфазового розподілу субстратів основної природи, катіонних ПАР та утворюваних ними аналітичних форм для цілей концентрування та визначення. Охарактеризовано вплив концентраційних умов та форми субстрату на фазове розшарування у розчинах неіонної ПАР у присутності амінів. Досліджено диференційовану дію міцелярних розчинів ОП-7 на протоноакцепторні властивості аліфатичних амінів. Показано специфіку розподілу субстратів у системі вода-фаза неіонної ПАР у порівнянні з рідин-рідинною екстракцією. Досліджено закономірності та показано домінуючий вплив природи аміну та антикооперативний вплив гідрофобності лігандів на розподіл амінокарбоксилатних комплексів нікелю. На прикладі катіонних ПАР, їх асоціатів з аніонною ПАР та комплексів Ag-азореагент-КПАР показано підсилення міцелярної екстракції при гідрофобній відповідності між субстратом і приймаючою фазою.

На основі проведених досліджень розроблено методики визначення ряду важких металів, катіонних ПАР та фармацевтичних препаратів сольової природи.

Встановлено закономірності зміни основних параметрів - температури помутніння, об’єму та ліофільних властивостей міцелярних фаз, утворюваних у міцелярно-екстракційній системі неіонної ПАР ОП-7. Знайдено чинники регулювання ліофільних властивостей системи. Встановлено кореляції температури помутніння з ліофільністю міцелярних фаз та іншими макропараметрами системи. Охарактеризовано вплив концентрації та форми субстрату на фазове розшарування у розчинах неіонної ПАР у присутності аліфатичних амінів.

Виявлено диференційований вплив водно-міцелярних розчинів ОП-7 на протоноакцепторні властивості аліфатичних амінів у залежності від числа атомів вуглецю в їх вуглеводневому радикалі. Проведено розділення амінів на групи гідрофобності, які характеризується специфічними кількісними параметрами зміни протоноакцепторних властивостей у присутності неіонної ПАР. Проведено порівняння диференційованої дії відповідних міцелярних та емульсійних середовищ на протолітичні властивості субстратів кислотної та основної природи.

Показана специфіка міжфазового розподілу аліфатичних амінів у системі вода-міцелярна фаза неіонної ПАР у порівнянні з класичною рідин-рідинною екстракцією. Встановлено зв’язок ефективності розподілу амінів з концентраційними умовами у системі та ліофільними властивостями міцелярної фази. Виявлена суттєва залежність внесків метиленової та аміногрупи у коефіцієнт розподілу аліфатичних амінів від концентрації неіонної ПАР та субстрату. Встановлено різний характер впливу концентраційного фактору на інкременти молекулярних фрагментів амінів різних груп гідрофобності.

Розрахунками вільної енергії пересольватації молекулярних фрагментів аліфатичних амінів при міцелярній екстракції фазами неіонної ПАР показано універсальний характер та обґрунтовано розділення органічних субстратів по групах гідрофобності. Встановлено особливості міжфазового розподілу аліфатичних амінів у залежності від довжини їх вуглеводневого радикалу. Показано домінування ролі гідрофобного зв’язування при міцелярній екстракції високогідрофобних субстратів.

Досліджено міцелярну екстракцію кобальту, нікелю, купруму, плюмбуму, цинку та кадмію у вигляді карбоксилатних, амінних та амінокарбоксилатних комплексів у фазу неіонних ОП-7 та Triton X-100 при температурі помутніння. Показано домінування впливу гідрофобності ліганду на параметри розподілу комплексів. Встановлено зумовлений організованістю приймаючої фази антикооперативнний вплив гідрофобності карбонової кислоти та аміну на ефективність міцелярної екстракції амінокарбоксилатів нікелю.

Дослідження розподілу індивідуальних катіонних ПАР, їх асоціатів з аніонними ПАР, трикомпонентних комплексів срібла з азореагентами та катіонними ПАР показало суттєву залежність ефективності міцелярно-екстракційного вилучення субстрату від довжини вуглеводневого радикалу катіонної ПАР. Встановлено явище гідрофобної відповідності, яке полягає у суттєвому підвищенні ефективності екстракції при відповідності гідрофобних властивостей субстрату та міцелярної фази неіонної ПАР.

Підтверджено ефективність поєднання міцелярної екстракції металів фазами поверхнево-активних речовин з їх визначенням методом атомно-абсорбційної спектроскопії, у тому числі з електротермічною атомізацією. Охарактеризовано вплив ПАР різних типів на характеристики полуменевого ААС визначення ряду важких металів.

Розроблено методики: міцелярно-екстракційного концентрування кобальту та нікелю, групового міцелярно-екстракційного концентрування купруму, цинку, плюмбуму, кадмію, кобальту та нікелю каприновою кислотою та октиламіном для полуменевого атомно-абсорбційного визначення у природних та стічних водах; міцелярно-екстракційного концентрування срібла з 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтолом для електротермічного атомно-абсорбційного визначення у мінеральних водах. Хіміко-аналітичні та метрологічні характеристики розроблених методик забезпечують їх придатність для визначення вмісту металів у реальних об’єктах на рівні ГДК та нижче.

Розроблено методику спектрофотометричного визначення катіонних ПАР у присутності аніонних ПАР по реакції з комплексом молібден (VI) - бромпірогалоловий червоний у середовищі неіонного ОП-7. Запропоновані умови можуть бути використані при аналізі стічних вод із складним фоновим складом. Запропоновано умови визначення гідрохлоридів дротаверину та тіаміну методом рН-метричного титрування у водно-міцелярному середовищі неіонної ПАР. Розроблені методики випробувано при аналізі ряду лікарських форм, зокрема препаратів «Но-Шпа», «Нікошпан» та «Вітамін В1».

Основні результати роботи викладено у статтях та тезах доповідей:

1.Doroschuk V.O., Lelyushok S.O., Ishchenko V.B., Kulichenko S.A. Flame atomic absorption determination of manganese (II) in natural water after cloud point extraction // Talanta. -2004. -Vol.64, №4. -P.853-856.(Особистий внесок: дослідження впливу ПАР на сигнал мангану в атомно-абсорбційній спектроскопії, обговорення результатів, написання статті).

2. Лелюшок С.О., Дорощук В.О., Куліченко С.А. Концентрування катіонних ПАР фазами неіонних ПАР за температури помутніння // Вісник Київ. ун-ту. Хімія. -2005. Вип. 42. -С.57-60. (Особистий внесок: Дослідження міжфазового розподілу катіонних ПАР та їх асоціатів з аніонними ПАР, обговорення результатів, написання статті).

3. Doroschuk V.O., Lelyushok S.O., Kulichenko S.A., Rakhilchuk O.O. Lyophilic properties of surfactant-rich phases of polyethoxylated alkylphenols formed at cloud point temperature // J. Colloid Interface Sci. -2006. -Vol.299, №1. -P.403-409. (Особистий внесок: Дослідження впливу природи неіонної ПАР ОП-7 на основні параметри міцелярно-екстракційної системи, обговорення результатів, написання статті).

4. Лелюшок С.О., Головаш Н.А., Дорощук В.О., Куліченко С.А. Міцелярна екстракція карбоксилатних комплексів кобальту та нікелю // Вісник Київ. ун-ту. Хімія. -2006. Вип. 43. -С.25-28. (Особистий внесок: Дослідження міжфазового розподілу кобальту та нікелю у вигляді карбоксилатних комплексів, обговорення результатів, написання статті).

5. Куличенко С.А., Дорощук В.А., Лелюшок С.А., Гонта Н.А. Мицеллярно-экстракционное концентрирование кобальта и никеля в виде аминокарбоксилатных комплексов // Химия и технология воды. -2007. -№2. -С.171-181. (Особистий внесок: Дослідження міжфазового розподілу кобальту та нікелю у вигляді амікарбоксилатних комплексів, обговорення результатів, написання статті).

6. Куліченко С.А. , Дорощук В.О. , Лелюшок С.О. Міжфазовий розподіл аліфатичних амінів у міцелярно-екстракційній системі при температурі помутніння // Доповіді національної академії наук України. -2007. -№8. -С.133-137. (Особистий внесок: Дослідження міжфазового розподілу аліфатичних амінів у системі вода-міцелярна фаза НПАР, обговорення результатів, написання статті).

7. Куличенко С.А., Дорощук В.А., Лелюшок С.А., Сопильняк О.Ю., Ищенко В.Б. Мицеллярно-экстракционное концентрирование серебра с тиазолилазореагентами в фазу неионного ПАВ при температуре помутнения // Журн. аналит. хим. -2007. -Т.62, №10. -С.1045-1050. (Особистий внесок: Дослідження міжфазового розподілу срібла з азореагентами та катіонними ПАР, обговорення результатів, написання статті).

8. Лелюшок С.О. Атомно-абсорбційне визначення купруму (ІІ) та мангану (ІІ) в природних водах з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням // Тези доп. міжн. конф. студ. та асп. “Сучасні напрямки розвитку хімії” присв. 75 річчю з дня нар. акад. О.В.Богатського. - Одеса (Україна). -2004. -С.83.

9. Лелюшок С.О., Дорощук В.О. Міцелярно-екстракційне концентрування катіонних ПАР у фазу неіонної ПАР при температурі помутніння // Тези доп. міжн. конф. студ. та асп. “Сучасні напрямки розвитку хімії” присв. 75 річчю з дня нар. акад. О.В.Богатського. - Одеса (Україна). -2004. -С.82.

10. Лелюшок С.О., Дорощук В.О., Куліченко С.А. Міцелярна екстракція катіонних ПАР у фазу неіонної ПАР ОП-7 при температурі помутніння // Праці наук. конф. молодих учених “Охорона водного басейну та контроль якості води”. -Київ (Україна). -2004. -С.60-61.

11. Lelyushok S.O., Doroschuk V.O., Kulichenko S.A. Interphase distribution of aliphatic amines in the cloud point extraction system // The Third Joint Sci. Conf. in Chem. Kyiv National Taras Shevchenko Univ. and Paul Sabatier Univ. (Tolouse). Book of abstracts. -Kyiv (Ukraine). -2005. -P.87.

12. Лелюшок С.А., Куличенко С.А., Дорощук В.А., Головаш Н.А. Мицеллярная экстракция карбоксилатных и аминокарбоксилатных комплексов некоторых d-металлов // Тез. докл. XXII международной Чугаевской конф. по координационной химии. -Кишинев (Молдова). -2005. -С.416.

13. Lelyushok S.O., Doroschuk V.O., Kulichenko S.A. The cloud point extraction of aliphatic amines into the non-ionic surfactant-rich phases // International conf. “Analytical Chemistry and Chemical Analysis (AC&CA-05)”. Book of abstracts. -Kyiv (Ukraine). -2005. -P.276.

14. Лелюшок С.О., Головаш Н.А. Визначення важких металів у питній та мінеральних водах з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням // 71-а наукова конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.-Київ (Україна). -2005. -С.86.

15. Лелюшок С.О., Сопільняк О.Ю. Атомно-абсорбційне визначення срібла в мінеральних водах з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням тіазолілазонафтолом // 72-а наукова конф. молодих вчених, аспірантів і студентів.-Київ (Україна). -2006. -С.85-86.

16. Сопільняк О.Ю., Лелюшок С.О. Міцелярно-екстракційне концентрування срібла з тіазолілазореагентами при температурі помітніння // Сьома всеукраїнська конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" - Київ (Україна). -2006. -С.261.

17. Чорний О.В., Лелюшок С.О. Міцелярна екстракція барію з карбоксиарсеназо та катіонними ПАР при температурі помутніння // Сьома всеукраїнська конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" - Київ (Україна). -2006. -С.270.

18. Лелюшок С.О., Богдан Н.В. Диференціювання кислотно-основних властивостей протолітів в організованих середовищах неіонних ПАР для аналізу фармпрепаратів // Восьма всеукраїнська конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" - Київ (Україна). -2007. -С.153.

19. Лелюшок С.О. Антикооперативний вплив гідрофобності карбонової кислоти та аліфатичного аміну в коефіцієнт розподілу амінокарбоксилатних комплексів кобальту та нікелю // Восьма всеукраїнська конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" - Київ (Україна). -2007. -С.167.

20. Lelyushok S.O., Kulichenko S.A., Doroschuk V.O. Distribution of cationic surfactants and their associates between the water and nonionic surfactant-rich phases at cloud point temperature // International conference “Modern physical chemistry for advanced materials” (MPC’07). Book of abstract. -Kharkiv (Ukraine). -2007. -P.261-262.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины