Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гуреєв Микола Миколайович. Геолого-економічна оцінка залізорудної бази Українського щита для прямого відновлення заліза : Дис... канд. наук: 04.00.19 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гуреєв М.М. Геолого-економічна оцінка залізорудної бази Українського щита для прямого відновлення заліза. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальність 04.00.19. – економічна геологія. – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ 2007.

Дисертаційна робота присвячена питанню поліпшення якості залізорудної мінерально-сировинної бази України. В дисертації пропонується врахування сучасних металургійних методів, таких як пряме відновлення заліза, задля геолого-економічної оцінки залізорудних родовищ. Пропонується вдосконалити методику вартісної оцінки залізорудних родовищ. Розглядається можливість селективного видобутку залізорудної сировини, придатної для прямого відновлення заліза, та будування міні-заводів з прямого відновлення заліза на базі існуючих гірничо-збагачувальних комбінатів.

1. За розвіданими запасами залізної руди Україна має 16% світових запасів. По концентрації підприємств залізорудної промисловості (особливо у Кривому Розі) не має собі рівних на території колишнього СРСР. Але, маючи у своєму розпорядженні таку потужну залізорудну мінерально-сировинну базу, по якісним і кількісним параметрам видобутку і подальшої переробки, обсягам експорту знаходиться далеко не на першому місці. До сьогоденних проблем та причин, що складають таку ситуацію, можна віднести наступне: відпрацьованність найбагатшої частини запасів залізорудної сировини, недостатність капіталовкладень у розвиток та модернізацію підприємств залізорудної промисловості, орієнтація якісних параметрів сировини на доменний процес, тоді як в економічно розвинутих країнах це вважається морально застарілим та екологічно шкідливим виробництвом.

2. Сьогодні в Україні, коли більшість підприємств залізорудної промисловості знаходиться в приватних руках, власники починають замислюватись над підвищенням якості продукції та впровадженням інноваційних методів у виробництво з орієнтацією на якісну металургію. Найбільшого розвитку набуває електрометалургія, що ґрунтується на прямому відновленні заліза в рудах, минаючи доменний процес.

3. Для впровадження сучасних методів виробництва сталі на вітчизняних підприємствах потрібно мати чітке уявлення про наявні запаси залізорудної сировини, яку доцільно можна використати для цього процесу, про можливі обсяги видобутку такої сировини. А такої класифікації залізорудної сировини, яка б була розрахована для потреб якісної металургії, в Україні сьогодні немає, тому що існуюча класифікація запасів залізорудної сировини була розроблена з орієнтацією на доменне виробництво. Варто також удосконалити методику підрахунку вартості запасів залізорудної сировини.

4. Існуюча методика оцінки вартості запасів є базисом з наступною диверсифікацією та диференціацією відповідно до окремої галузі видобутку корисних копалин, а подекуди і відповідно до окремих підприємств в одній галузі. Аналіз оцінки запасів показав, що однією методикою не можна об’єктивно оцінити вартість запасів родовища, яке не розроблялось, і родовища, на якому побудоване підприємство, існує розвинена інфраструктура (наприклад ВАТ «Інгулецький ГЗК»), або родовища з приблизно однаковою кількістю запасів, але з різними умовами видобутку. Також слід враховувати кінцеве використання видобутої сировини – для доменного виробництва або для прямого відновлення заліза. Це теж повинно впливати на вартість запасів. Слід зауважити, що існуюча методика не є досконалою, оскільки вона не враховує певних особливостей притаманних конкретному родовищу корисних копалин.

5. Доцільним є проведення ранжирування залізорудних родовищ за ступенем ефективності використання їх запасів для сучасних технологій металургійного виробництва з врахуванням різноманітних факторів впливу на економічну цінність родовища. У ході досліджень було проведено ранжирування родовищ за вмістом заліза в руді, якістю концентрату, показником виробництва концентрату на 1 т гірничої маси, собівартістю виробництва 1 т концентрату, показником рентабельності.

6. На основі вищезазначених досліджень була проведена економічна оцінка доцільності впровадження технології прямого відновлення заліза на базі ВАТ «Інгулецький ГЗК». Аналіз проводився за двома схемами збагачення залізорудної сировини:

1) флотаційним методом;

2) методом магнітної сепарації за умови селективного видобутку залізорудної сировини.

У результаті аналізу обидва методи є рентабельними, але більш доцільним буде впровадження методу збагачення магнітною сепарацією при селективному видобутку руди.

7. Впровадження інноваційних технологій у металургійне виробництво, зокрема пряме відновлення заліза, є актуальною проблемою для економіки України, оскільки освоєння нових родовищ є проблематичним і потребує багато часу, більше доцільним є впровадження нових технологій на базі існуючих залізорудних підприємств України.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Гуреєв М.М. Особливості вартісної оцінки запасів залізорудних родовищ // Вісник Криворізького економічного інституту. – 2006. -№8. – С. 115-121.

  2. Гуреєв М.М. Стратегічні напрями розширення залізорудної мінерально-сировинної бази України для потреб сучасної металургії // Геолого-мінералогічний вісник. – 2006. – №2(16). – С. 95-97

  3. Плотников О.В., Півень В.О., Чупрій С.В., Гуреєв М.М. Принципи геолого-економічної переоцінки залізорудних родовищ // Геолого-мінералогічний вісник. – 2006. – №2(16). – С. 27-32

  4. Гуреєв М.М. Сучасний стан залізорудної промисловості України та перспективи її розвитку в умовах глобалізації економічних відносин // Вісник Криворізького економічного інституту. – 2006. -№6. – С. 90-95.

  5. Гуреєв М.М. Геолого-економічна оцінка залізорудних родовищ України для технології прямого відновлення заліза // Вісник Криворізького економічного інституту. – 2007. -№1 (9). – С. 113-119.

  6. Гуреєв М.М. Сучасні вимоги електрометалургії до якості залізорудної сировини// Вісник Криворізького економічного інституту. – 2007. -№3 (11). – С. 126-129.

  7. Гуреєв М.М. Мінерально-ресурсна база України для якісної металургії// Матеріали Міжнар. конф. «Сырьевая база металлургического комплекса: состояние и перспективы (рынок ЖРС, кокса, лома и ферросплавов)». – Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», 18-20 октября 2007. – С. 43 – 45.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины