Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Коваль Сергій Анатолійович. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.07 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Коваль С.А. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво. – Уманський державний аграрний університет, Умань, 2008.

Дисертацію присвячено розробці технологічних прийомів вирощування саджанців шести помологічних сортів актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців. Встановлено, що здатність живців ківі до утворення коренів є сортоспецифічною ознакою і залежить від строку живцювання, впливу росторегулювальних речовин ауксинової природи та метамерності пагона.

Оптимальним строком обкорінення зелених стеблових живців ківі є період інтенсивного росту пагонів. Найвищий вихід обкорінених живців одержано при обробці їх перед висаджуванням водним розчином в-ІМК з концентрацією 15 мг/л або 10% калійною сіллю a-НОК з нормою витрати 10 мг/л. Найкраще обкорінення, формування розвиненої кореневої системи і найвищого приросту надземної частини зафіксовано у живців, заготовлених з апікальної частини пагона.

Дорощування обкорінених живців актинідії чудової в контейнерах забезпечує високий вихід саджанців. Вирощування саджанців із зелених стеблових живців, обкорінених у період інтенсивного росту пагонів, забезпечує з оптимальних варіантів прибуток 705...1287 грн/м2 залежно від сорту, переважаючи на 516...798 грн/м2 варіанти без застосування росторегулювальних речовин; рівень рентабельності збільшується на 107...153% і собівартість зменшується в 1,2...1,8 раза.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та вирішення наукової задачі з розробки елементів технології розмноження актинідії чудової (ківі) зеленими стебловими живцями в умовах дрібнодисперсного зволоження та контейнерного дорощування.

1. Аналіз наукової літератури свідчить про те, що в Україні та країнах ближнього зарубіжжя дослідження проводять з видами дрібноплідних актинідій, а елементи агротехніки вирощування садивного матеріалу актинідії чудової із зелених стеблових живців вивчено недостатньо.

2. Здатність зелених стеблових живців ківі до утворення коренів визначається особливостями помологічного сорту з найвищим виходом обкорінених рослин у сильнорослих сортів Бруно, Монті й Оріентал Деліхт (43,2…48,2%), нижчим – у середньорослих Абот і Туморі (34,1…36,2) і слаборослого Хейуорда (31%).

3. Оптимальний строк заготівлі зелених живців ківі з метою обкорінення – фаза інтенсивного росту пагонів (1–10.V). В період менш інтенсивного росту (1–10.VІ) вихід обкорінених рослин сильнорослих сортів нижчий на 16,3…19%, середньорослих – на 12,5…12,8 і слаборослого на 13,1%, а в період уповільнення росту (1–10.VІІІ) – відповідно, на 27,5…31,7%, 19,6…23,1 і 19,7%.

4. За всіх строків живцювання, без обробки росторегулювальною речовиною, обкорінення заготовлених з апікальної частини пагона живців на 3,9…10,9% вище, а медіальних і базальних істотно не відрізняється.

5. Під впливом обробки в-ІМК з концентрацією 5...20 мг/л, або 10% калійною сіллю б-НОК з нормою витрати 5...20 мг/л, обкорінюваність заготовлених під час інтенсивного росту пагонів зелених стеблових живців істотно зростає, приріст надземної частини та кореневої системи рослин збільшується, порівняно з обробкою водою.

6. Для всіх строків живцювання оптимальна концентрація в-ІМК складає 15 мг/л, а норма витрати 10% калійної солі б-НОК – 10 мг/л водного розчину. За обробки живців оптимальною концентрацією в-ІМК, або оптимальної норми витрати 10% калійної солі б-НОК, вихід обкорінених живців сильнорослих сортів зростає в 1,8–2,0 раза, середньорослих – у 2,0–2,1 і слаборослого – в 2,2–2,3 раза.

7. Максимальний вихід обкорінених апікальних живців сильнорослих сортів ківі, заготовлених у період інтенсивного росту пагонів, – 85,4…90,1%, середньорослих – 69…76, слаборослого – 66,9…70,8%, у фазу менш інтен-сивного росту – відповідно, 51,3…62,0%, 45,3…47,4 і 40,4…41,7% та фазу уповільнення росту – відповідно, 18,5…21,1%, 16,9…18,2 і 14,1…14,8%.

8. За силою впливу на обкорінюваність, кількість і довжину коренів та висоту надземної частини обкорінених живців у період інтенсивного і менш інтенсивного росту пагонів домінує фактор «концентрація росторегулювальної речовини» (сила впливу 51...85%), а в період уповільнення росту пагонів переважає фактор «зона пагона» (8…30%).

9. За обробки росторегулювальними речовинами обкорінення апікальних живців сильнорослих сортів на 6,3…14,6%, середньорослих на 10,2…16,1 та слаборослого сорту на 11,7…16,9% (в 1,1…1,3 раза) вище, а медіальних і базальних істотно не відрізняється. Обробка максимальною концентрацією (нормою витрати) 25 мг/л цих речовин обкорінення неістотно збільшує або знижує.

10. Контейнерне дорощування обкорінених живців ківі забезпечує 97,2...99,3% приживлення і 68,8...81,9% вихід саджанців за два вегетаційні періоди, включаючи рік обкорінення.

11. Вирощування саджанців із зелених стеблових живців, обкорінених у період інтенсивного росту пагонів, забезпечує з оптимальних варіантів прибуток 705...1287 грн/м2 залежно від сорту, переважаючи на 516...798 грн/м2 варіанти без застосування росторегулювальних речовин; рівень рентабельності збільшується на 107...153% і собівартість зменшується в 1,2...1,8 раза. За живцювання в період менш інтенсивного росту пагонів, порівняно з попереднім строком, прибуток менший у 1,8...3,0 раза, рівень рентабельності – в 1,6...2,9 раза, а собівартість зростає в 1,3...1,7 раза. Вирощування саджанців із живців, заготовлених у період уповільнення росту пагонів, – збиткове.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у наукових фахових виданнях

1. Коваль С.А., Балабак А.Ф. Вплив сорту й метамірності на обкорінюваність зелених стеблових живців актинідії чудової (ківі) // Електронний зб. «Наукові доповіді НАУ», 2006. – № 4 (5). – 7 с. http://nd.nauu.kiev.ua/2006-4/06ksaadk.html (80% – проведення досліджень, обробка даних, висновки).

2. Коваль С.А. Вплив росторегулювальних речовин та метамерності пагона на кількість коренів у зелених стеблових живців актинідії пречудової (ківі) // Зб. наук. пр. Вінницького держ. аграрного університету. – Вінниця, 2006. – Вип. 30. – С. 16–23.

3. Коваль С.А. Балабак А.Ф. Особливості дорощування стеблових живців ківі в Правобережному Лісостепу // Зб. наук. пр. Уманського держ. аграрного університету. – Умань, 2007. – Вип. 64. – С. 161–167 (80% – проведення досліджень, обробка даних, висновки).

4. Коваль С.А. Вплив рістрегулюючих речовин і метамерності пагонів на висоту надземної частини зелених живців актинідії чудової (ківі) // Наук. вісн. Національного аграрного університету. – К., 2007. – Вип. 105. – С. 165–171.

Статті

5. Балабак А.Ф., Коваль С.А. Перспективи вирощування ківі в умовах Правобережного Лісостепу України // Зб. наук. пр. Уманської держ. аграрної академії. – Умань, 2002. – Вип. 54. – С. 107–115 (50% – аналіз літератури, проведення досліджень, обробка даних, висновки).

6. Коваль С.А., Балабак А.Ф. Ефективність використання фізіологічно активних речовин для вирощування садивного матеріалу актинідії виду Actinidia deliciosa L.F. // Біологічні науки і проблеми рослинництва: Зб. наук. пр. Уманського держ. аграрного університету. – Умань, 2003. – Спец. вип. – С. 494–499 (60% – аналіз літератури, проведення досліджень, обробка даних, висновки).

7. Коваль С.А. Вплив метамірності живцевого матеріалу, обробки рістрегулюючими речовинами та сортових особливостей на укорінюваність зелених стеблових живців актинідії пречудової // Зб. наук. пр. Уманського держ. аграрного університету. – Умань, 2005. – Вип. 61. – С. 576–586.

Тези доповідей

8. Коваль С.А Особливості розмноження ківі методом стеблового живцювання в умовах Правобережного Лісостепу України // Матер. Всеукр. конф. молод. вчених. – Умань, 2004. – С. 81– 84.

9. Коваль С.А. Способы размножения киви (Actinidia deliciosa L.F.) в условиях Правобережной Лесостепи Украины // Оптимизация экологических условий в садоводстве: Сб. науч. тр. ІІІ Междун. науч. – практ. конф. – Ялта, 2004. – С. 58–61.

10. Коваль С.А. Вплив метамірності живцевого матеріалу, обробки росторегулюючими речовинами та сортових особливостей на укорінюваність зелених стеблових живців актинідії пречудової // Тези наук. конф. до 100-річчя П.А. Власюка і 150-річчя Л.П. Симиренка «Ефективні сорти й технології – промисловому садівництву». – Умань, 2005. – С. 88–91.

11. Коваль С.А. Особливості дорощування обкорінених стеблових живців ківі в умовах Правобережного Лісостепу України // Тези наук. конф. молод. учених. – Умань, 2006. – С. 116–118.

12. Коваль С.А., Балабак А.Ф. Використання росторегулювальних речовин для вирощування кореневласного садивного матеріалу актинідії пречудової // Тези наук. конф. молод. учених. – Умань, 2007. – С. 164–166 (60% – аналіз літератури, проведення досліджень, обробка даних, висновки).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины