Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Яблоновська-Грищенко Євгенія Дмитрівна. Просторова та часова мінливість пісні зяблика (Fringilla coelebs coelebs L.) на території Лісової та Лісостепової зон України та Українських Карпат : Дис... канд. наук: 03.00.08 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Яблоновська-Грищенко Є.Д. Просторова та часова мінливість пісні зяблика (Fringilla coelebs coelebs L.) на території Лісової та Лісостепової зон України та Українських Карпат. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю – 03.00.08 – зоологія. – Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Київ, 2007.

В дисертації аналізується розподіл та особливості пісенних комплексів зяблика. Аналіз пісень проводився з використанням розробленої автором оригінальної методики. Виділено різні категорії типів пісень за ступенем по-ширення. За характерними комплексами типів пісень виявлено 3 пісенні діа-лекти – карпатський, правобережний та лівобережний, між якими існують зо-ни змішування. Їх поширення на території України співпадає з її фізико-гео-графічним та зоогеографічним районуванням. Показано стабільність ком-плексів пісень протягом сезону та по роках, виявлені свідчення стабільності територіальних комплексів протягом тривалого часу. Досліджено вплив різ-них типів антропогенних шумів на пісенну активність зяблика.

Ключові слова: біоакустика, зяблик, Fringilla coelebs, пісня, мінливість, діалект.

1. Існує чіткий зв’язок між звучанням елемента (і, відповідно, формою йо-го відображення на сонограмі) та його місцем у структурі пісні зяблика, не-залежно від типу пісні або місця її запису, що підтверджує вродженість за-гальної структури пісні.

2. За ступенем розповсюдження у зяблика виділяються 5 категорій типів пісень – універсальні, діалектні, регіональні, локальні, унікальні.

3. На території регіону досліджень існують 3 пісенних діалекти – карпат-ський, лівобережний та правобережний. Два останні мають по два субдіалек-ти – північний та південний. Між діалектами та субдіалектами існують смуги інтерградації – зони змішування.

4. Поширення діалектів та субдіалектів пісні зяблика на території України співпадає з її фізико-географічним та зоогеографічним районуванням.

5. Стабільність універсальних типів пісні на всій досліджуваній території, їх велика розповсюдженість і досить проста структура вказують на давність цих типів.

6. Протягом сезону майже не спостерігається зміни наборів типів пісень локальних угруповань зяблика, а по роках зміни відбуваються переважно за рахунок локальних і унікальних типів.

7. Територіальні комплекси пісень зяблика після фрагментації єдиного лі-сового масиву протягом тривалого часу зберігають спорідненість. Подібно до цього зберігаються і відмінності, які виникли внаслідок первинної ізоляції лі-сових масивів.

8. Підтверджено наявність локальних вокальних угруповань – парцел. Парцелярна структура постійна протягом багатьох років, гніздові території в межах парцел майже не змінюються.

9. Під час внутрішньовидових пісенних комунікацій птахи використо-вують 4 сценарії відповіді на пісню суперника – протиставлення різко відмін-ного типу пісні, використання універсального типу, використання подібного за звучанням типу, використання такого ж типу, що його виконує суперник. При міжвидових перекличках вживаються переважно типи, подібні до пісні іншого виду.

10. Помірні фонові шуми стимулюють пісенну активність зябликів, не по-рушуючи нормальної комунікації в парцелі; чистотонові звуки (музика) різко стимулюють пісенну активність птахів, порушуючи нормальну комунікацію в парцелі; періодичні сильні шуми (проходження поїздів) суттєво на пісенну активність не впливають.

11. Різноманіття пісень птахів є складовою частиною біорізноманіття. Ос-кільки воно передається неспадковим шляхом, його втрата є непоправною. Збереження пісенного різноманіття також повинно враховуватися при плану-ванні природоохоронних заходів, зокрема при створенні природно-заповід-них територій різного рангу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Яблоновская-Грищенко Е.Д. Каталог песен зяблика Каневского при-родного заповедника // Заповідна справа в Україні. – 2005. – Т. 11, вип. 1. – С. 39-45.

 2. Яблоновская-Грищенко Е.Д., Грищенко В.Н. Каталог песен зяблика центральной части Сеймского регионального ландшафтного парка // Заповід-на справа в Україні. – 2005. – Т.11, вип. 2. С. 24-30.

 3. Яблоновська-Грищенко Є.Д. Деякі спостереження за парцелами зяб-лика на території Канівського природного заповідника // Заповідна справа в Україні. – 2006а. – Том 12, вип. 1. – С. 63-66.

 4. Яблоновська-Грищенко Є.Д., Грищенко В.М. До питання стабіль-ності теритріальних комплексів типів пісень зяблика // Заповідна справа в Україні. – 2006. – Т. 12, вип. 2. – С. 53-58.

 5. Яблоновська-Грищенко Є.Д., Грищенко В.М., Скільський І.В. Порів-няння типів пісень зяблика (Fringilla coelebs L.) з парків м. Чернівці і м. Киє-ва // Наук. вісник Чернівецького університету. Біологія. – 2006. – Вип. 298. – С. 286-293.

 6. Яблоновская-Грищенко Е.Д., Грищенко В.Н. Связь между зарегистрированным количеством типов песен и количеством записанных особей у зяблика // Запов. справа в Україні. – 2007а. – Т. 13, № 1-2. – С. 69-72.

 7. Яблоновська-Грищенко Є.Д., Грищенко В.М. Карпатський діалект пісні зяблика // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 23. – С. 153-156.

 8. Яблоновская-Грищенко Е.Д. Предварительные данные о разнообра-зии и сезонной изменчивости элементов песни зяблика в Каневском природ-ном заповеднике // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біоріз-номаніття. – Мат-ли конфер., присвяч. 80-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 9-11 вересня 2003 р. – Канів, 2003. – С. 310-312.

 9. Яблоновська-Грищенко Є.Д. Вплив сильних шумів на пісню зяблика Fringilla coelebs // Пріоритети орнітологічних досліджень. – Львів – Кам’я-нець-Подільський, 2003. – С. 192-193.

 10. Яблоновская-Грищенко Е.Д. Типологизация элементов песен зяб-лика (Fringilla coelebs) // Тезисы XII Междунар. орнитол. конф. Северной Ев-разии. – Ставрополь, 2006. – С. 592-594.

 11. Яблоновська-Грищенко Є.Д. Про сценарії внутрішньовидових пісен-них перекличок у зяблика // Авіфауна України. – 2006б. – Вип. 3. – С. 68-73.

 12. Яблоновська-Грищенко Є.Д. Пісенні діалекти зяблика на території Лісової та Лісостепової зон України і Українських Карпат. – Тези Міжнарод-ної конференції “Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання”, Черка-си, 1-4 квітня 2007 р. – Київ, 2007. – С. 269-270.

 13. Яблоновская-Грищенко Е.Д., Грищенко В.Н. Диалекты песни зяблика на территории Лесной и Лесостепной зон Украины и региона Украинских Карпат // Беркут. – 2007б. – Т.16, № 1. – С. 111-122.

 14. Yablonovska-Grishchenko E.D. Semi-quantitative method of song simila-rity analysis on an example of Chaffinch songs in Ukraine // Berkut. – 2006. – Vol. 15, № 1-2. – P. 197-203.

Яблоновська-Грищенко Є.Д. Просторова та часова мінливість пісні зяблика (Fringilla coelebs coelebs L.) на території Лісової та Лісостепової зон України та Українських Карпат. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю – 03.00.08 – зоологія. – Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Київ, 2007.

В дисертації аналізується розподіл та особливості пісенних комплексів зяблика. Аналіз пісень проводився з використанням розробленої автором оригінальної методики. Виділено різні категорії типів пісень за ступенем по-ширення. За характерними комплексами типів пісень виявлено 3 пісенні діа-лекти – карпатський, правобережний та лівобережний, між якими існують зо-ни змішування. Їх поширення на території України співпадає з її фізико-гео-графічним та зоогеографічним районуванням. Показано стабільність ком-плексів пісень протягом сезону та по роках, виявлені свідчення стабільності територіальних комплексів протягом тривалого часу. Досліджено вплив різ-них типів антропогенних шумів на пісенну активність зяблика.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины