Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гадецька Зоя Митрофанівна. Побудова інструментальних програмних систем автоматизації тестування знань в гібридних інтелектуальних середовищах на основі агентних технологій : Дис... канд. наук: 01.05.03 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гадецька Зоя Митрофанівна. ПОБУДОВА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ В ГІБРИДНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ НА ОСНОВІ АГЕНТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. - Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Київ, 2008.

Метою роботи є створення програмних засобів контролю рівня знань користувача гібридної інтелектуальної системи на основі агентних технологій, що забезпечують синтез тестових питань та визначення рівня сприйнятих знань.

Досліджено інформаційні процеси передавання (сприйняття) знань, представлено методи тестування успішності навчання як діалоговий процес. Розроблено елементи теорії декларативно-процедурної дихотомії знань у діалоговому процесі і синтезована структура діалогової бази знань у термінах взаємодії двох програмних агентів, що реалізують цей діалоговий процес. Встановлено адекватність тестів типам еротематичних питань (мета яких – здобуття нового знання), що дозволило побудувати логічну модель тестування знань на основі теорії діалогу і забезпечило розробку алгоритмів та програм синтезу тестів. Виконано симуляцію діалогу «тьютор - слухач» програмними агентами. Розроблено архітектуру мультиагентної ГІС з використанням концепції діяльності інтелектуальних агентів, що симулюють процес сприйняття та контролю знань. Створено комплекс програмних засобів, які можуть виконувати функції інтелектуального тьютора.

Дисертаційна робота є теоретично обґрунтованим дослідженням, містить узагальнення й практичні вирішення важливого науково-технічного завдання, сутність якого – розробка методів, моделей, архітектури для побудови систем автоматизації тестового контролю сприйняття знань у гібридних інтелектуальних системах навчання та прийняття рішень.

У тому числі отримано наступні результати.

 1. Систематизовано методи створення та використання інформаційних систем управління навчанням і контролю знань, на основі чого доведено адекватність інформаційних процесів інтерогативного діалогу та контролю знань.

 2. Уперше для побудови програмного забезпечення, призначеного для автоматизації контролю сприйняття знань, використано запропонований комунікативно-орієнтований шаблон проектування для етапів аналізу та концептуального моделювання „раціонального уніфікованого процесу” об’єктно-орієнтованого створення додатків.

 3. Запропоновано архітектуру інструментальної програмної системи автоматизації тестування знань на основі теорії інтерогативного діалогу для забезпечення незалежності цієї архітектури від предметної сфери застосування програмних засобів.

 4. Реалізовано алгоритми автоматичного синтезу питань та варіантів відповідей тестів контролю знань з використанням онтологічних методів дослідження предметної області на основі стандартних відношень - зв’язків, - для удосконалення „раціонального уніфікованого процесу” на етапах концептуального моделювання.

 5. На основі декларативно-процедурної типізації знань синтезована структура діалогової бази знань у термінах взаємодії двох програмних агентів, що реалізують діалоговий процес. Виконано симуляцію діалогу «тьютор - слухач» з використанням агентного підходу створення інтелектуальних програмних засобів. Розроблена модель сценарного діалогового процесу як реалізація взаємодії програмних інтелектуальних агентів, що забезпечило алгоритмізацію та створення програмних компонентів ГІС.

 6. Створено комплекс програмних засобів, що реалізують функції інтелектуального тьютора. Цей комплекс забезпечує скорочення часу розробки «електронних» методичних комплексів для дистанційного та локального навчання за рахунок автоматизації синтезу тестових множин для контролю знань, що відповідають типам тестів, визначених стандартами дистанційного навчання. В гібридних інтелектуальних системах, що виконують функції системи підтримки прийняття рішень, програмні засоби створення тестів забезпечують контроль знань осіб, що приймають рішення та контроль рівня їх компетенції.

 7. Результати дисертаційних досліджень впроваджені в ході реалізації проекту дистанційного навчання фонду „XXI Століття”, в ТОВ «Черкасиелектроремонт» для удосконалення системи професійної освіти, для модернізації проектних технологій програмування додатків у відділах «Гідробудпроектсервісу».

Список опубликованных работ по теме диссертации:

У наукових фахових виданнях:

 1. Ус М.Ф., Пискун А.В., Гадецкая З.М. Когнитивные свойства обучающегося для адаптации персонализированного тьютора // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України .- Львів: Світ, 1998.- Вип. 6.-С. 151-157.

 2. Ус М., Пискун А., Гадецкая З. Моделирование когнитивного уровня учащегося в интеллектуальных обучающих системах // Моделювання та інформаційні технології: Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України.- К., 1999.- Вип 3.-С.133-141.

 3. Ус М.Ф., Гадецкая З.М. Модель представления знаний для тестирования обучаемого // Системний аналіз, управління і інформаційні технології: Вісник Харківського державного політехнічного університету: Збірка наукових праць.- Вип. 94.-Харків: ХДПУ, 2000.-С. 82-86.

 4. Ус М.Ф., Піскун О.В., Гадецька З.М., Ус Г.О. Поведінкова модель діалогу для систем підтримки прийняття рішень // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України.-К., 2001.- Вип. 11. - С.88-93.

 5. Гадецька З.М., Ус М.Ф., Костьян Н.Л., Ель-Мурр П.А. Маркетингові методи моделювання і адаптації систем електронного навчання // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України ім. Г.Є. Пухова. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2006. -Вип. 37. - С.103-110.

 6. Гадецька З.М., Ус М.Ф., Ель-Мурр П.А. Онтологічні підходи до оцінки когнітивного рівня слухача в умовах «електронного» навчання // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України ім. Г.Є. Пухова “Моделювання та інформаційні технології”. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2006.- Вип. 38. - С.150-155.

 7. Гадецька З.М., Ус М.Ф., Тарандушка Л.А., Ель-Мурр П.А. Аналіз методів організації дистанційного навчального процесу // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України ім. Г.Є. Пухова “Моделювання та інформаційні технології”. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2006. - Вип. 39. - С.106-113.

 8. Герман М.І, Пастух О.О., Гадецька З.М. Залежність сприйняття навчальної інформації з екрану монітора від кольорової гами // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України ім. Г.Є. Пухова “Моделювання та інформаційні технології”. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова, 2007. - Вип. 40. - С.90-97.

В інших виданнях:

 1. Ус М.Ф., Ус Г.О., Гадецька З.М. Агентна модель групової системи підтримки прийняття рішень в економіці // Актуальні проблеми економіки.-2004.-№7(37).- С. 185-191.

 2. Чмырь И.А., Ус М.Ф., Гадецкая З.М., Акопф С.Х. Когнитивные модели для диалоговых агентов // Вісник Академії дистанційної освіти.-2004.-№2.-с. 68-73.

 3. Ус М.Ф, Гадецкая З.М. Оценка когнитивного уровня слушателя в системе персонализованного компьютерного обучения // Тези третьої Всеукраїнської конференції молодих науковців “Інформаційні технології в науці, освіті і техніці” (17-19 квітня 2002 р.). – Черкаси: Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького; 2002. – С.157-160.

 4. Ус М.Ф., Гадецкая З.М., Ус Г.А. Вопрос-ответный метод для рационального выбора // Матеріали ХХII науково-технічної конференції “Моделювання”. - К: ІПМЕ НАНУ,- 2003. - С. 10-11.

 5. Гадецька З.М. Тестовий контроль знань // Тези міжнародної наукової конференції “Управління активними системами в бізнесі, освіті, техніці” (11-12 квітня 2004 р.). – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2004 – С. 84-85.

 6. Гадецкая З.М., Нагорный В.А. Жирякова И.А. Разработка объектно-ориентированных моделей визуального внимания // Тези міжнародної наукової конференції “Сучасний менеджмент у виробництві та гуманітарній діяльності” (5-6 квітня 2005 р.). – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2005. – С.39.

 7. Ус М.Ф, Гадецька З.М. Огляд досліджень з проблем побудови тестів для контролю знань // Тези міжнародної наукової конференції “Сучасний менеджмент у виробництві та гуманітарній діяльності” (5-6 квітня 2005 р.). – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2005. – С. 30-32.

 8. Ус М.Ф, Гадецька З.М. Інтерогативний підхід породження тестів контролю успішності навчання // Тези п‘ятої міжнародної науково-практичної конференції “Нові інформаційні технології в навчальному процесі” (29 червня – 2 липня 2005 р.). – Одеса: Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2005. – С. 178-180.

 9. Гадецька З.М., Шарафан В.А. Розробка мультимедійного курсу для дистанційної форми навчання // Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції “Засоби та методи «електронного навчання» в неперервній освіті” (26-27 квітня 2006 р.). – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2006. – С. 34.

 10. Гадецька З.М., Ус М.Ф. Сучасний стан та напрямки досліджень в тестології для автоматизованого контролю знань // Тези міжнародної наукової конференції “Сучасний менеджмент у виробництві та гуманітарній діяльності” (10-11 квітня 2007 р.). – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2007. – С. 34-35.

 11. Гадецкая З.М., Ус М.Ф., Костьян Н.Л. Методы инфологического и онтологического моделирования для представления знаний в обучении // Тези міжнародної наукової конференції “Сучасний менеджмент у виробництві та гуманітарній діяльності” (10-11 квітня 2007 р.). – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту; 2007. – С. 35-36.

 12. Гадецька З.М., Чмир І.О., Ус Г.О., Ус М.Ф. Діалоговий вирішував задач в системах підтримки прийняття рішень // Тези міжнародної наукової конференції “Сучасний менеджмент у виробництві та гуманітарній діяльності” (10-11 квітня 2007 р.). – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, 2007. – С. 36-37.

 13. Гадецкая З.М., Ус М.Ф. К вопросу об автоматизации построения тестов успешности обучения // Тези ХХVI науково-технічної конференції “Моделювання” (12-13 січня 2007 р.). - К: ІПМЕ НАНУ,- 2007. - С. 20-21.

 1. Гадецька З.М., О.А. Наконечна, Ус М.Ф. Модель комунікації в нотації UML для управління навчальними та організаційними системами // Тези ХХVI науково-технічної конференції “Моделювання” (12-13 січня 2007 р.). - К: ІПМЕ НАНУ,.- 2007. - С. 20-21.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины