Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Петрова Ірина Олександрівна. Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : Дис... канд. наук: 07.00.10 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Петрова І. О. Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2008.

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню сучасного стану документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. На підставі архівних джерел, нормативно-методичних документів, наукових публікацій встановлено та проаналізовано основні напрями розвитку діловодства в органах місцевого самоврядування в Україні у 1917–1991 рр. Розглянуто функції сучасної системи місцевого самоврядування та роль органів місцевого самоврядування в управлінні адміністративно-територіальною одиницею, що визначають зміст документаційних процесів у цих органах. Охарактеризовано організаційні засади та технологічні процеси документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в сучасній Україні, а також запропоновано основні перспективні напрями його розвитку.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Петрова І. Документаційне забезпечення діяльності виконкомів місцевих рад 1970–1980-х років в УРСР // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 1. – С. 49-56.

2. Петрова І. Нормативно-методична база документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні // Іст. і політолог. дослідження. – 2007. – № 3/4. – С. 227-232.

3. Петрова І. До питання документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в сучасній Україні // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 9. – С. 33-36.

4. Петрова І. Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в сучасній Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 3. – С. 18-23.

5. Петрова І. Організація діловодства у Департаменті місцевого самоврядування // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 4. – С. 37-43.

6. Петрова І. Організація діловодства за зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування в сучасній Україні // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 17–18 травня 2005 р.: У 2-х ч. – Ч. 1. / Гол. ред. М. С. Слободяник. – К: ДАКККіМ, 2005. – С. 23-24.

7. Петрова І. Склад управлінської документації органів місцевого самоврядування // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. 29–31 березня 2006 р.: У 3-х т. – Т. 2 / За заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. В. Петренка. – К.: НАУ, 2006. – С. 303-304.

8. Петрова І. Документ як форма комунікації органів самоврядування // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25–26 квітня 2006 р. / Гол. ред. Я. С. Карпов. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2006. – С. 130-131.

9. Петрова І. Основні види документів органів місцевого самоврядування // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 16–18 травня 2006 р. / Гол. ред. М. С. Слободяник. – К: ДАКККіМ, 2006. – С. 11-13.

10. Петрова І. Значення документаційного забезпечення у здійсненні управлінської діяльності органів місцевого самоврядування // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 18–19 травня 2006 р.: У 2-х т. – Т. 1 / Уклад. В. Й. Лажнік, С. В. Федонюк. – Луцьк, 2006. – С. 121-123.

11. Петрова І. Структура документопотоків органів місцевого самоврядування // Державне управління і право: Зб. наук. праць: У 2-х ч. – Ч. 2 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Ін-т держ. управління і права. – К., 2006. – Вип. 1. – C. 165-168.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины