Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Герасько Тетяна Володимирівна. Вплив антиоксидантів на фізіолого-біохімічні реакції рослин та продуктивність пшениці озимої : Дис... канд. наук: 03.00.12 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Герасько Т.В. Вплив антиоксидантів на фізіолого-біохімічні реакції рослин та продуктивність пшениці озимої. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.12 фізіологія рослин. Уманський державний аграрний університет, Умань, 2008.

Роботу присвячено дослідженню впливу передпосівної обробки антиоксидантами насіння м’якого і твердого різновидів пшениці озимої (Triticum aestivum L. і Triticum durum Desf.) на фізіолого-біохімічні показники та продуктивність рослин, а також споживчі якості зерна.

Встановлено, що комплекс антиоксидантів іонолу і диметилсульфоксиду з плівкоутворювачем — препарат АОК-М у концентрації 0,004% стимулює ростові процеси та підвищує продуктивність пшениці озимої, стійкість до хвороб, покращує якість зерна. Доведено, що посилення ростових процесів у рослин у наслідок передпосівної інкрустації насіння АОК-М обумовлено стимулюючою дією антиоксидантів на ферментативну активність супероксиддисмутази, каталази, пероксидази та зниженням інтенсивності процесів ліпопероксидації. Показано, що антиоксиданти у низьких концентраціях (10-6М), які не мають значного антиоксидантного ефекту за нормальних умов онтогенезу, знижують інтенсивність перекисних процесів, стимулюють активність антиоксидантних ферментів, знижують ушкодження мембран і стимулюють збільшення вмісту цукрів у проростках пшениці озимої за дії негативних температур (-15 С).

Економічна ефективність передпосівної інкрустації насіння препаратом АОК-М сумісно з протруйником забезпечується зниженням собівартості зерна на 61 грн/т, або на 10%. Рентабельність вирощування пшениці озимої підвищується на 13%.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання з’ясування впливу передпосівної інкрустації насіння пшениці озимої антиоксидантами на фізіолого-біохімічні процеси в рослинах, стійкість рослин до біотичних і абіотичних стресів, урожайність та якість зерна шляхом встановлення впливу різних концентрацій комплексного антиоксидантного препарату АОК-М на: інтенсивність процесів ліпопероксидації, активність антиоксидантних ферментів та вміст низькомолекулярних антиоксидантів; стан пігментного комплексу; ступінь ушкодження клітинних мембран листків та виживання проростків за дії негативних температур; зараженість фітопатогенами насіння, ступінь ураження хворобами; енергію проростання, схожість, силу росту насіння; урожайність, продовольчу та посівну якість зерна; економічну ефективність вирощування озимої пшениці.

 1. Проведене дослідження концентраційної залежності ефективності антиоксидантного препарату АОК-М показало, що у разі застосування його для передпосівної інкрустації насіння озимої пшениці оптимальна концентрація становила 0,004%.

 2. Протягом онтогенетичного розвитку в листках рослин, вирощених із інкрустованого насіння, підвищувалася інтенсивність досліджуваних фізіологічних і біохімічних процесів у порівнянні з контролем: вміст хлорофілу а збільшувався на 12—17, каротиноїдів — на 86—95, фосфоліпідів — на 26—36, вітаміну Е — на 30—70%; зростала активність антиоксидантних ферментів (супероксиддисмутази — у 2,0—3,8, каталази — у 1,6—1,8, пероксидази — у 1,2—2,1 раза), що супроводжувалося зниженням вмісту малонового діальдегіду у 1,9—2,2 раза.

 3. Встановлено холодо- та кріопротекторну властивість препарату АОК-М, який сприяв збільшенню виживання проростків завдяки накопиченню в листках цукрів, фосфоліпідів, вітаміну Е, а зростання активності антиоксидантних ферментів забезпечило зменшення низькотемпературних пошкоджень клітинних мембран у 1,7—3,1 раза відносно контролю.

 4. Застосування препарату зменшує зараженість насіння фітопатогенами на 25%, а у комбінації з половинною нормою фунгіциду фундазолу пригнічує патогенну мікрофлору насіння на рівні з фунгіцидом у повній нормі.

 5. У рослин, вирощених із обробленого препаратом АОК-М насіння, спостерігалось істотне зменшення уражуваності: септоріозом — на 50, альтернаріозом — на 60, фузаріозом колосу — на 32, кореневими гнилями — на 47%. Ще кращий результат досягається у разі додаткового застосування половинної норми фундазолу.

 6. Обробка насіння препаратом АОК-М позитивно впливала на процеси росту, розвитку і дозрівання озимої пшениці, що проявилося у зростанні польової схожості на 11%, кількості рослин на 1 м2 — на 17,2%, продуктивної кущистості — на 36%, висоти рослин — на 14,6 см, довжини колоса — на 0,9 см та маси 1000 зерен — на 5 г відносно контролю.

 7. Урожайність озимої пшениці у разі застосування препарату АОК-М збільшувалась на 12,2 ц/га, натура зерна — на 5,3, вміст білка і сирої клейковини у зерні — відповідно на 0,7 і 1,3% порівняно з контролем.

 8. Економічний ефект від використання препарату АОК-М склав 349 грн/га за рахунок зниження собівартості зерна на 61 грн/т і підвищення рентабельності вирощування озимої пшениці на 13%.

 9. За результатами досліджень в Управління з питань безпеки хімічних речовин Міністерства екології та природних ресурсів України подано заявку на реєстрацію препарату АОК-М як регулятора росту рослин.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Герасько Т.В., Калитка В.В. Вплив дистинолу на енергію проростання, схожість та силу росту насіння озимої пшениці // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Т. 4 (23). Сільськогосподарські науки. – Полтава, 2005. — С. 246—249. (Особистий внесок — проведення досліджень, аналіз експериментальних даних).

 2. Герасько Т.В., Калитка В.В. Вплив препарату АОК-М на пероксидне окиснення ліпідів у насінні та в проростках озимої пшениці // Физиология и биохимия культурных растений. — 2006. — Т. 38, № 4 (222). — С. 339—344. (Особистий внесок — проведення досліджень і написання статті).

 3. Герасько Т.В., Калитка В.В. Вплив передпосівної обробки стимуляторами росту на антиоксидантний статус рослин озимої пшениці // Науковий вісник Національного аграрного університету. — Київ. — 2007. — Вип. 107. — С. 113—115. (Особистий внесок — проведення досліджень, підготовка до друку статті).

 4. Герасько Т.В. Врожайність, структура врожаю та якість зерна озимої пшениці за дії антиоксидантних препаратів // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія «Сільськогосподарські науки». — Луганськ: ЛНАУ. — 2007. — № 80 (103). — С. 19—24.

 5. Засіб для підвищення морозостійкості озимої пшениці: Пат. 12040 Україна, МПК (2006) А01С 1/00, С10В 43/00 / Калитка В.В., Герасько Т.В. – и2005 07377; Заявл. 25.07.2005; Опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. (Особистий внесок — проведення досліджень, аналіз експериментальних даних та їх узагальнення).

 6. Спосіб передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур: Пат. 18229 Україна, МПК (2006) А01С 1/06, А01С 1/00, А01N 25/02 / Заславський О.М., Калитка В.В., Герасько Т.В., Малахова Т.О. – и2005 11203; Заявл. 25.11.2005; Опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11. (Особистий внесок — проведення досліджень, аналіз експериментальних даних).

 7. Герасько Т.В., Калитка В.В. Вплив антиоксидантних препаратів Марс-1 та АОК-М за їх сумісного застосування з фунгіцидом бенлат на стан посівів та пігментний комплекс озимої пшениці // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія «Біологічні науки». — Луганськ: Елтон. — 2006. — № 66 (89). — С. 5—10. (Особистий внесок — проведення досліджень і написання статті).

 8. Герасько Т.В., Калитка В.В. Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів і активність антиоксидантних ферментів у листках озимої пшениці за дії препаратів Марс-1 та АОК-М // Вісник Запорізького національного університету. Серія «Біологічні науки». — Запоріжжя. — 2006. — №1. — С. 34—39. (Особистий внесок — проведення досліджень, узагальнення експериментальних даних).

 9. Герасько Т.В., Калитка В.В. Вплив антиоксидантів на морозостійкість озимої пшениці // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія «Біологічні науки». — Луганськ: Елтон. — 2006. — № 57 (80). — С. 57—60. (Особистий внесок — проведення досліджень, написання статті).

 10. Герасько Т.В., Калитка В.В. Вплив антиоксидантних препаратів АОК-М та Марс-1 на морозостійкість озимої пшениці при допосівній інкрустації насіння // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». — 2006. — Вип. 3, № 729. — С. 240—245. (Особистий внесок — проведення досліджень, підготовка до друку статті).

 1. Герасько Т.В., Калитка В.В. Вплив антиоксидантів на вміст малонового діальдегіду та активність супероксиддисмутази в насінні озимої пшениці (Triticum aestivum L.) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки 2005», 15—27 квітня 2005 р. Т.1. Біологія. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. — С. 59. (Особистий внесок — проведення досліджень, аналіз експериментальних даних, написання тез).

 2. Герасько Т.В., Калитка В.В. Пероксидне окислення ліпідів у листках проростків озимої пшениці за дії від’ємних температур і препаратів Марс-1 та АОК-М // Матеріали ІХ Українського біохімічного з’їзду 24—27 жовтня 2006 р., Харків. — Т.1. — С. 114. (Особистий внесок — проведення досліджень, узагальнення експериментальних даних, написання тез).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины