Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Зощук Віталій Олегович. Підготовка води для виробничих потреб спиртових заводів (на прикладі Шпанівського заводу) : Дис... канд. наук: 05.23.04 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Зощук В.О. Підготовка води для виробничих потреб спиртових заводів (на прикладі Шпанівського заводу). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація - Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, -2007.

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної проблеми підготовки води для потреб заводів спиртової промисловості.

Приведені результати теоретичних і експериментальних досліджень процесу знезалізнення підземних вод з невеликою концентрацією заліза, які використовуються на більшості спиртових заводів України, та боротьби з накипоутворенням в охолоджуючих пристроях цих заводів. Експериментально визначено структурні показники нового цеоліту. Проведені експериментальні технологічні дослідження показали перевагу пінополістирольних фільтрів над цеолітовими. Розроблені та досліджені установки знезалізнення з пінополістирольними фільтрами та системою гідроавтоматики, визначені основні параметри цієї системи.

На основі досліджень побудовані імітаційні та анімаційні моделі пінополістирольних фільтрів, розроблена програма їх розрахунку на ЕОМ з метою оптимізації їх розмірів, отримані математичні залежності розрахунку фільтрів з умовою пульсації при обладнанні їх системою гідроавтоматики, для попередження випадання карбонату кальцію пропонується магнітна обробка. Розроблена технологічна схема водопідготовки на спиртових заводів в умовах, в першу чергу, реконструкції заводів.

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі удосконалення методів та технічних засобів підготовки води для спиртової промисловості, яке виконане шляхом наукового обгрунтування раціональних параметрів процесу знезалізнення води та попередження випадання карбонату кальцію при застосуванні пінополістирольних фільтрів, магнітної обробки води з врахуванням умов та вимог роботи технологічного обладнання спиртових заводів, що дозволяє отримувати воду необхідної якості із меншими затратами матеріально-технічних ресурсів.

 1. Аналіз літературних джерел і власні дослідження показали, що для водопостачання спиртових заводів використовується підземна вода із вмістом заліза до 5мг/л, до 80% води використовується на охолодження обладнання, воду слід знезалізнювати і попереджати випадання осадів солей жорсткості на поверхнях теплообмінників.

 2. Обґрунтована доцільність знезалізнення вихідної води спрощеною аерацією та фільтруванням через різнотипні засипки і додаткової обробки води для охолодження в магнітодинамічних активаторах.

 3. За результатами теоретичних досліджень запропонована математична залежність визначення товщини шару засипки в фільтрах знезалізнення води із врахуванням параметрів фільтрування, неоднорідності засипки, коефіцієнта форми зерна і крупності зерен.

 4. Експериментально визначено, що новий цеоліт має коефіцієнт форми зерна вище двох, але швидко стирається, коефіцієнт неоднорідності заводської цеолітової засипки - 2,23…2,45, відносне розширення при промивці - до 15%, але «грають» тільки верхні шари.

 5. Проведені експериментальні дослідження показали технологічну і економічну перевагу пінополістирольних фільтрів над цеолітовими.

 6. Розроблені та досліджені установки знезалізнення з піно- полістирольними фільтрами та системою гідроавтоматики, швидкість фільтрування на цих установках рекомендується до 10м/год.

 7. Основним елементом гідроавтоматичної установки є промивний

сифон, який заряджається після певного періоду пульсації через нього витрат вихідної води. Для зарядки промивного сифона на кінці його встановлюється гідрозатвор з висотою між перегинами в межах 27см.

 1. На основі досліджень побудовані імітаційні та анімаційні моделі пінополістирольних фільтрів, розроблена програма їх розрахунку на ЕОМ з метою оптимізації їх розмірів, отримані математичні залежності розрахунку фільтрів з умовою пульсації при обладнанні їх системою гідроавтоматики.

 2. Розроблена технологічна схема водопідготовки для спиртових заводів, в склад якої входять гідроавтоматичні пінополістирольні фільтри для знезалізнення та магнітні установки для попередження випадання карбонату кальцію.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Орлов В.О., Мартинов С.Ю., Зощук В.О., Мінаєва Н.Л., Кусковець С.Л., Абрамович С.І. Підготовка питної води на пінополістирольних фільтрах в сільських населених пунктах. // Вісник одеської державної академії будівництва та архітектури”, №19. - Одеса, 2005. – С. 144- 149. (Особистий внесок Зощука В.О. полягає у обробці експериментальних даних).

2. Орлов В.О., Зощук В.О., Абрамович С.І. Порівняння структурних показників зернистих засипок. // Вісник НУВГП, вип. 3(31). – Рівне, 2005. - С.315-322. (Особистий внесок Зощука В.О. полягає у розробці методики і проведенні експериментальних досліджень).

 1. Орлов В.О., Мартинов С.Ю., Гордієнко Ю.І., Зощук В.О. Підготовка питної води за технологічними схемами з пінополістирольними фільтрами. // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури, вип. 6 (54). - Макіївка , 2005. - С.150-155. (Особистий внесок Зощука В.О. полягає у представлені результатів досліджень за технологічними схемами).

 2. Орлов В.О., Мартинов С.Ю., Зощук В.О., Полукєєв М.І., Абрамович С.І. Знезалізнення підземної води на фільтрах з цеолітовою засипкою. // Збірник наукових праць НУВГП «Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво», вип. 30. - Рівне, 2005. - С.207...213. (Особистий внесок Зощука В.О. полягає у розробці методики і проведенні експериментальних досліджень).

 3. Орлов В.О., Зощук В.О., Абрамович С.І. Визначення структурних показників цеолітової засипки. Программа и тезисы докладов ХХХІІІ НТК Харьковской национальной академии городского хозяйства. - Харьков, 2006. - С.134...136. (Особистий внесок Зощука В.О. полягає у проведенні експериментальних досліджень).

 4. Зощук В.О., Орлов В.О. Мартинов С.Ю. Підготовка води на Шпанівському ЕЗХЕ.//Вісник НУВГП, вип.2(34)-Рівне, 2006.- С.136-142. (Особистий внесок Зощука В.О. полягає у наведенні результатів досліджень схеми водопостачання, розгляді нових можливих схем).

 5. Орлов В.О., Мартинов С.Ю., Зощук В.О. Знезалізнення підземних вод України. ІУ Міжнародний Водний Форум ”Аква-Україна 2006” К.: 2006. - С.157-160. (Особистий внесок Зощука В.О. полягає у представлені результатів досліджень за технологічними схемами).

 6. Зощук В.О. Порівняння гідроавтоматичних установок з пінополістирольними фільтрами // Вісник НУВГП, вип. 4(36), ч.1, Рівне. 2006. - с.221-226.

 7. Орлов В.О., Зощук В.О. Проектування основних споруд водопідготовки з використанням ЕОМ. // Збірник «Коммунальное хозяйство городов », вып. 74, К.: Техника, 2007.- С. 99....105. (Особистий внесок Зощука В.О. полягає у розробці та впровадженні комп’ютерних програм).

 8. Орлов В.О., Зощук В.О. Пінополістирольні фільтри з системою гідроавтоматичного управління. - Збірник наукових праць. «Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво», вип. 31, Рівне, НУВГП, 2007. - С. 395…401. (Особистий внесок Зощука В.О. полягає у проведенні експериментальних досліджень).

11. Орлов В.О., Зощук В.О. Інженерний розрахунок гідроавтоматичної установки з пінополістирольним фільтром для знезалізнення води. // Науково-технічний збірник. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, вип.8, К.: КНУБА, 2007. - С.47…54. (Особистий внесок Зощука В.О. полягає у представленні та вирішенні математичної моделі).

12. Зощук В.О. Визначення висоти імпульсного сифона в гідро- автоматичній установці. // фільтрами // Вісник НУВГП, вип. 1(37), Рівне. 2007. - с.159-164.

13. Пат. на корисну модель 13509 України, МКИ С02F 1/64. Гідроавтоматична фільтрувальна установка: Пат. на корисну модель 13509 України, МКИ С02F 1/64; Орлов В.О., Мартинов С.Ю., Зощук В.О., Мінаєва Н.Л. Абрамович С.І. - № u200505931; Заявл. 16.06.2005; Опубл. 17.04.2006, бюл. №4. – 5с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины