Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Свистунова Ірина Володимирівна. Кормова продуктивність тритикале озимого на зелений корм залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах правобережного Лісостепу України : Дис... канд. наук: 06.01.12 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Свистунова І.В. Кормова продуктивність тритикале озимого на зелений корм залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах правобережного Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво. – Вінницький державний аграрний університет, Вінниця, 2008.

У дисертаційній роботі викладено результати досліджень з питань впливу строку сівби та біологічних особливостей сорту на процес формування врожаю та якості зеленої маси тритикале озимого. Залежно від погодних умов, сорту та строку сівби встановлені особливості росту й розвитку рослин, динаміки формування ними площі листкової поверхні та елементів продуктивності порівняно з житом та пшеницею озимими. Визначена енергетична та економічна ефективність вирощування сортів тритикале озимого, різних за темпами нарощування зеленої маси.

За результатами досліджень, виробництву рекомендовано висівати сорти, різні за інтенсивністю нарощування вегетативної маси, у строки, які відповідають їх біологічним вимогам до гідротермічних умов вирощування. Кращими за продуктивністю та економічною ефективністю виявились сорти АД 3/5, АДМ 9, Поліський 29 та АД 52, збирання яких у фазі колосіння забезпечує протягом 10-15 днів надходження зеленої маси на рівні 33,0-46,8 т/га.

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено та запропоновано нове вирішення питання підвищення кормової продуктивності сортів тритикале озимого в умовах правобережного Лісостепу України за рахунок встановлення оптимального строку сівби з урахуванням агрометеорологічних ресурсів регіону.

 1. За тривалістю досходового періоду тритикале займає проміжне положення між пшеницею та житом або подібне до останнього. Час появи сходів визначається більше строком сівби та погодними умовами, ніж сортовими особливостями.

 2. Оптимальний розвиток рослин тритикале перед зимівлею забезпечується за умови засвоєння ними від фази сходів до припинення осінньої вегетації 312,1-460,5 0C суми середньодобових та 278,0-426,4 0C суми ефективних (понад 5ОС) температур. За таких умов активна вегетація посівів триває 39-54 діб, протягом яких рослини встигають сформувати 2,8-5,5 оптимально розвинених пагонів.

 3. Найбільш зимостійкі сорти (АД 3/5, АД 44, Поліський 29, АД 52) формують вузол кущення глибоко – подібно до пшениці, а водорозчинних цукрів накопичують стільки, як жито, чим і забезпечується їх висока конкурентоспроможність за показником зимостійкості у всі строки сівби. Максимальна зимостійкість відмічалась за сівби 5-25.09 – 81,2-91,0 %.

 4. Висота рослин тритикале у фазі трубкування, колосіння, цвітіння становила залежно від сорту та строку сівби – відповідно 29,2-44,7; 64,1-94,6; 81,0-134,7 см. Найвища інтенсивність лінійного росту відмічалась у високорослих сортів АД 3/5, АД 44 та АДМ 9 за сівби у ранні строки.

 5. Найбільш потужний листковий апарат (53,3-61,7 тис. м2/га) посіви тритикале озимого формують у фазі колосіння за сівби 5-25 вересня. Кращими за цим показником виявились сорти АД 52 та Поліський 29.

 6. Інтенсивність синтезу органічної речовини знижується від фази трубкування до фази цвітіння. Під час колосіння максимальна продуктивність фотосинтезу тритикале (4,4-4,8 г/м2 / добу) була за сівби від 25 серпня до 15 вересня у сортів АД 3/5, АДМ 9, Поліський 29 та АД 52.

 7. Більшість сортів тритикале під час трубкування формували високу врожайність за сівби 25.08-15.09, а під час колосіння та цвітіння – 5.09-25.09. Скошування тритикале озимого у фазі колосіння забезпечує вихід зеленої маси на рівні – 18,3-46,8 т/га. Кращими за даним показником є сорти АД 3/5, АД 52, АДМ 9 та Поліський 29.

 8. Від фази трубкування до настання фази цвітіння облистненість тритикале знижується – відповідно від 52,3-60,5 до 16,2-23,0 %. Максимальна частка листків у фазі колосіння формувалась за сівби 15.09-5.10. У фазі колосіння найвищою облистненістю характеризувався сорт Поліський 29 – 34,2-35,3 %.

 9. Максимальний вихід сухої речовини відмічено у фазі цвітіння за сівби 25.08-25.09 – 9,26-16,22 т/га. Найбільш продуктивними в зазначеній фазі були сорти тритикале АД 44, Поліський 29, АД 52, АДМ 9.

 10. За виходом кормових одиниць (4,92-8,23 т/га) та перетравного протеїну (0,56-1,07 т/га) кращими виявились посіви тритикале у фазі колосіння за сівби від 25.08 до 25.09., особливо такі його сорти як АД 52, АД 3/5, Поліський 29.

 11. Економічна ефективність вирощування сортів тритикале озимого за сівби 15 вересня та збирання у фазі колосіння висока, оскільки при цьому собівартість 1 т корм. од. становила 176,89-203,00 грн., умовно чистий прибуток 2467,18-3070,72 грн./га, рівень рентабельності – 171-211 %. Скошуючи тритикале у фазі колосіння вихід обмінної енергії дорівнював 29177-74616 МДж/га, КЕЕ – 1,79-3,01.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Каленська С.М., Єрмакова Л.М., Свистунова І.В. Тритикале – культура універсального використання // Науковий вісник НАУ. – Київ, 2002. – № 47. – С. 62-66 (автору належить формування огляду літератури та підготовка статті до друку).

 2. Свистунова І.В. Удосконалення зеленого конвеєра за рахунок добору високопродуктивних сортів озимого тритікале // Корми і кормовиробництво. – К.: Аграрна наука, 2002. – № 48. – С. 40-42.

 3. Єрмакова Л.М., Івановська Р.Т., Свистунова І.В. Продуктивність культур та різних за групами стиглості сортів тритикале у ранньовесняному періоді сировинного конвеєра // Корми і кормовиробництво. – Вінниця: Тезис, 2003. – № 51. – С. 153-155 (автору належать експериментальні дані, формування огляду літератури та підготовка статті до друку).

 4. Єрмакова Л.М., Івановська Р.Т., Свистунова І.В. Динаміка формування вегетативної маси різних за скоростиглістю сортів тритикале залежно від тривалості міжфазних періодів // Біологічні науки і проблеми рослинництва: Зб. наук. праць УДАУ. – Умань, 2003. – С. 398-402 (автору належать експериментальні дані, формування огляду літератури та підготовка статті до друку).

 5. Єрмакова Л.М., Івановська Р.Т., Свистунова І.В. Продуктивність озимого тритикале залежно від строків сівби // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2004. – № 53. – С. 135-143 (автору належать експериментальні дані, формування огляду літератури та підготовка статті до друку).

 6. Івановська Р.Т., Єрмакова Л.М., Свистунова І.В. Взаємозв’язок між строками сівби та осіннім станом посівів озимих проміжних культур у Лісостепу України // Вісник Львівського державного аграрного університету: Агрономія. – Львів, 2004. – № 8. – С. 101-107 (автору належать експериментальні дані, формування огляду літератури та підготовка статті до друку).

 7. Свистунова І.В. Урожайність зеленої маси озимого тритикале залежно від строків сівби та біологічних особливостей сорту // Наукові доповіді НАУ. – Київ, 2007. – № 7 – http:www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2007-2/07sivsbp.pdf.

 8. Свистунова І.В. Формування продуктивності тритикале озимого залежно від строків сівби та біологічних особливостей сорту // Землеробство. – Київ, 2007. – № 79. – С. 92-99.

 9. Свистунова І.В. Осінній стан посівів озимих проміжних культур залежно від строків сівби // Стабілізація землекористування та сучасні агротехнології: Тези матеріалів науково-практичної конференції молодих вчених. Чабани, 24-26 лист. 2003 р. – Чабани, 2003. – С. 52-53.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины