Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Васянович Ольга Миколаївна. Біотехнологія Т-2 токсину та обгрунтування максимально допустимого рівня його в кормах для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі : Дис... канд. наук: 03.00.20 - 2008.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Васянович О.М. Біотехнологія Т-2 токсину та обґрунтування максимально допустимого рівня його в кормах для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Білоцерківський державний аграрний університет, Біла Церква, 2007.

Дисертаційна робота присвячена розробці біотехнології виробництва Т-2 токсину та обґрунтуванню МДР у кормах для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі.

Вивчено поширення грибів роду Fusarium на кормах і підібрано високопродуктивний продуцент Т-2 токсину. Розроблено оптимальні умови культивування гриба-продуцента Fusarium sporotrichiella var.poaе штам 407/4. Найбільший вихід Т-2 токсину відмічено на зерновому субстраті жита за вологості 70 % та температури культивування 24 С протягом семи діб в термостаті і одного місяця в холодильнику за температури 4 С. Вдосконалено методику очищення, кристалізації та ідентифікації Т-2 токсину. Досліджено чутливість телят до Т-2 токсину гострого й хронічного перебігу експериментального Т-2 токсикозу.

Визначено коефіцієнт кумуляції Т-2 токсину в організмі тварин. Максимально недіюча, підпорогова та порогова концентрації Т-2 токсину в кормах для молодняку ВРХ відповідно лежать у межах 0,53–0,8; 1,07–1,6; 2,13–3,2 мг/кг. Допустима добова доза очищеного Т-2
токсину в кормах для телят – 0,53 мг/кг. Обґрунтовано теоретично та експериментально МДР Т-2 токсину в кормах для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі. Розроблено НТД на виробництво токсину, що дає можливість забезпечувати лабораторії різних профілів Т-2 токсином для мікологічних досліджень.

У дисертації на основі проведених досліджень вивчено склад мікобіоти різних кормів і виявлено гриби-продуценти Т-2 токсину. Підібрано високотоксигенний штам-продуцент Т-2 токсину та експериментально обгрунтовано оптимальні умови його культивування для забезпечення максимального токсиноутворення. Розроблено принципово нову біотехнологію одержання й очищення Т-2 токсину, що дало можливість вивчити експериментально гострий та хронічний перебіг Т-2 токсикозу, кумуляцію в організмі телят, а також обґрунтувати МДР Т-2 токсину в кормах для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі.

1. Мікологічними дослідженнями встановлено, що корми з різних областей України засмічені мікроскопічними грибами родів: Fusarium (26 %), Aspergillus (21,5), Penicillium (18), Alternaria (12 %) та ін.

2. Серед 63 виділених грибів роду Fusarium виявлено 26 % ізолятів, здатних продукувати Т-2 токсин у кількостях від 125 до 470 мг/кг біологічного субстрату.

3. Доведено, що найактивнішим продуцентом Т-2 токсину є гриб Fusarium sporotrichiella var.poaе штам 407/4. Експериментально обґрунтовано, що культивування його на житі вологістю 70 % за температури 24 С протягом семи діб із подальшим 30-денним витримуванням у холодильнику за температури
4 С забезпечує максимальний біосинтез Т-2 токсину.

4. Розроблено принципово нову біотехнологію одержання Т-2 токсину, яка включає культивування високотоксигенного гриба-продуцента Fusarium sporotrichiella var.poaе штам 407/4 в оптимальних для біосинтезу умовах, екстрагування етилацетатом, депротеїнізацію, депігментацію, дегідратацію етилацетатного розчину, елюювання на хроматографічній колонці окису алюмінію гексаном, сумішшю гексан-бензол, бензолом та кристалізацію з ацетонового розчину з додаванням гексану.

5. Підтверджено, що біосинтезований Т-2 токсин є високотоксичною речовиною для молодняку великої рогатої худоби. Вперше встановлено, що він слабко кумулюється в організмі телят (Кк<3).

6. Визначено чутливість молодняку великої рогатої худоби до Т-2 токсину за довгострокового згодовування. Максимально недіюча, підпорогова та порогова (хронічна) концентрації Т-2 токсину в кормах для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі відповідно становили: 0,53–0,8; 1,07–1,6; 2,13–
3,2 мг/кг корму. Максимально допустима добова доза очищеного Т-2 токсину в кормах для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі дорівнювала
0,53 мг/кг корму.

7. Експериментально обґрунтовано МДР Т-2 токсину в кормах для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі – 0,25 мг/кг.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Васянович О.М., Ображей А.Ф. Дія Т-2 токсину на організм телят в хронічному досліді // Наук. вісн. НАУ.– К., 2001.– № 36.–С.130–132. (Участь в експериментальних дослід-женнях, аналіз одержаних результатів, підготовка матеріалів до публікації).

2. Васянович О.М., Ображей А.Ф. Вивчення розповсюдження грибів роду Fusarium на кормах // Ветеринарна біотехнологія.–К., 2003.–№3.–С.14–19. (Участь в експериментальних дослідженнях, аналіз одержаних результатів, підготовка матеріалів до публікації).

3. Васянович О.М., Ображей А.Ф., Корзуненко О.Ф. Видова та токсикологічна характеристика мікроміцетів, виділених із кормів для птиці // Сучасні аспекти розробки, маркетингу і виробництва вет. препаратів: Зб. Міжнар. наук.-практ. конф. „Ветеринарна медицина-2004”.– Х., 2004.– С.354–357. (Участь в експериментальних дослідженнях, аналіз одержаних результатів, підготовка матеріалів до публікації).

4. Васянович О.М. Обґрунтування максимально допустимого рівня (МДР) Т-2 токсину в кормах для телят // Ветеринарна медицина України.–К., 2007.– №3.–С.30–31.

5. Ображей А.Ф., Корзуненко О.Ф., Васянович О.М. Моніторинг токсиноутворюючих грибів зернових злаків: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. „Ветеринарна медицина-2005, присвяченої 90-й річниці від дня народження І.М. Гладенка.– Х., 2005.–С.203–207. (Участь в експериментальних дослідженнях, аналіз одержаних результатів, підготовка матеріалів до публікації).

6. Васянович О.М. Удосконалення біотехнології виробництва Т-2 токсину // Ветеринарна біотехнологія.– К., 2006.– № 9.–С.27–30.

7. Ображей А.Ф., Погребняк Л.І., Корзуненко О.Ф., Васянович О.М. Гострий Т-2 токсикоз телят // Неінфекційна патологія тварин: Матеріали наук.-метод. конф. – Біла Церква, 1995. – С. 214–215. (Участь в експериментальних дослідженнях, аналіз одержаних результатів, підготовка матеріалів до публікації).

8. Васянович О.М., Ображей А.Ф., Корзуненко О.Ф., Погребняк Л.І. Гострий Т-2 токсикоз телят // Сучасні проблеми ветеринарної медицини, зооінженерії та технологій продуктів тваринництва: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – Л.,1997. – С. 37–39. (Участь в експериментальних дослідженнях, аналіз одержаних результатів, підготовка матеріалів до публікації).

9. Васянович О.М., Ображей А.Ф., Корзуненко О.Ф., Погребняк Л.І. Кумуляція Т-2 токсину: Там же. – С. 39– 40. (Участь в експериментальних дослідженнях, аналіз одержаних результатів, підготовка матеріалів до публікації).

10. Васянович О.М., Ображей А.Ф., Корзуненко О.Ф., Погребняк Л.І. Хронічний Т-2 токсикоз телят: Там же. – С. 40–42. (Участь в експериментальних дослідженнях, аналіз одержаних результатів, підготовка матеріалів до публікації).

11. Погребняк Л.І., Ображей А.Ф., Корзуненко О.Ф., Васянович О.М. та ін. Технічні умови ТУУ -46.15.035-94 Т-2 токсин: Затверджені Головним управлінням ветеринарної медицини з Держветінспекцією від 9 червня 1994 року. – 11 с. (Здобувач на основі проведених досліджень оформила технічні умови на препарат).

12. Погребняк Л.І., Ображей А.Ф., Корзуненко О.Ф., Васянович О.М. Настанова по застосуванню Т-2 токсину при мікологічних дослідженнях: Затверджена Головним управлінням ветеринарної медицини з Держветінспекцією від 9 червня 1994 року. – 3 с. (Здобувач на основі проведених досліджень оформила настанову щодо застосування).

13. Ображей А.Ф., Корзуненко О.Ф., Васянович О.М. Інструкція по виготовленню Т-2 токсину для мікологічних досліджень: Затверджена директором ІВМ УААН. 10.08.2005 року. – 13 с. (На основі експериментальних досліджень здобувачем розроблено інструкцію з виготовлення Т-2 токсину).

14. Реєстраційне посвідчення на токсин Т-2 № 1138-13-004-05: Затверджене Державним департаментом ветеринарної медицини України та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок 30.06.2005 року.

15. Методичні вказівки по санітарно-мікологічній оцінці та поліпшенню якості кормів / Розробники: А.Ф. Ображей, Л.І. Погребняк, О.Ф. Корзуненко, О.М. Васянович та ін.: Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства АПК України
(№ 15-14-73 від 06.03.1998 р.). – 107 с. (У цих рекомендаціях використані матеріали експериментальних досліджень автора).

16. Система контролю сільськогосподарської сировини на наявність мікотоксинів: Розробники: А.Ф. Ображей, О.Ф. Корзуненко, О.М. Васянович, О.П. Погребняк: Методичні вказівки. Затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини МАП України 19.10.2005 р. – К., 2005. – 27 с. (У цих рекомендаціях використані матеріали експериментальних досліджень автора).

17. Рацпредложение № 1. Способ получения Т-2 токсина / Разработчики: А.Ф. Ображей, Л.И. Погребняк, О.Ф. Корзуненко, О.Н. Васянович: Утверждены Главным управлением ветеринарии МСХ и продовольствия Украины 29.05.1992 г.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины